Kampania społeczna „Bezpieczny przejazd – Szlaban na ryzyko!”

Dnia 17 stycznia 2022 roku uczniowie Szkoły Podstawowej w Starej Ruskołęce mieli możliwość uczestniczenia w prelekcji edukacyjnej „Bezpieczny przejazd – Szlaban na ryzyko!”, przeprowadzonej przez przedstawicieli Zakładu Linii Kolejowych w Siedlcach. Jest to jedna z najważniejszych i najdłużej trwających kampanii społecznych w całej Polsce, gdyż „Bezpieczny przejazd…” powstał w 2005 r. i ma już 16 lat.

Celem spotkania było podnoszenie świadomości wśród młodych osób o zagrożeniach wynikających z niezachowania szczególnej ostrożności na przejazdach i terenach kolejowych, zwrócenie uwagi na to, jak ważne jest zachowanie szczególnej ostrożności oraz przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, minimalizacja liczby zdarzeń zagrażających życiu i zdrowiu ludzi na przejazdach kolejowo-drogowych oraz terenach kolejowych, kształtowanie zachowań i utrwalanie postaw społecznie pożądanych. Niezależnie od wieku ważne jest, aby każdy wiedział jakie zasady panują na terenach kolejowych i stosował je.

Podczas prelekcji zostały przedstawione materiały edukacyjne, filmy oraz najważniejsze znaki drogowe. Nie zabrakło przekazania zeszytów edukacyjnych, kolorowanek oraz innych pomocy naukowych w celu większego zainteresowania danym tematem. To od odpowiedniego wychowania najmłodszych w dużym stopniu zależy to, jak w przyszłości będą zachowywać się na torach jako kierowcy.

Szkoła Podstawowa w Starej Ruskołęce dołączyła do grona Ambasadorów Bezpieczeństwa w ramach kampanii społecznej „Bezpieczny Przejazd”, prowadzonej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Ankieta ,,Badanie opinii rolników - zagadnienia melioracyjne”

Prosimy rolników o wypełnienie ankiety, która posłuży poznaniu opinii na temat zagadnień wodno-melioracyjnych. Badanie jest realizowane na zlecenie firmy Agrocom Polska (strona internetowa: https://agrocompolska.pl ,fanpage Facebook: https://www.facebook.com/Agrocom-Polska-Jerzy... ) i jest częścią projektu INOMEL (współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju - więcej o projekcie: https://www.itp.edu.pl/inomel/ ).
(Złoty medal Międzynarodowych Targów Poznańskich POLAGRA-PREMIERY 2022!)
Odpowiedzi są anonimowe i będą prezentowane tylko w postaci zbiorczych opracowań.
 
Opinie rolników w tej sprawie są bardzo ważne, a uzyskane wyniki posłużą do:
a) upowszechniania znaczenia gospodarczego, społecznego i środowiskowego nowoczesnych rozwiązań melioracyjnych,
b) wpływania na kształt polityki rolnej sprzyjającej inwestycjom melioracyjnym,
c) wsparcia rozwoju polskich gospodarstw rolnych w obliczu aktualnych wyzwań przyrodniczych i ekonomicznych.
Ewentualne pytania dotyczące ankiety i badań z nią związanych należy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 
Ankieta dostępna jest pod linkiem:

PAMIĘTAJ, złóż deklarację o źródłach ogrzewania budynków

Urząd Gminy w Andrzejewie przypomina, że od 1 lipca 2021 r. właściciele oraz zarządcy budynków mają obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Deklarację można złożyć online (bezpośrednio w CEEB) lub w wersji papierowej w Urzędzie Gminy w Andrzejewie, pok. 10 (1 piętro).

Podpisano umowy na odbiór odpadów w Gminie Andrzejewo

We czwartek, 30.12.2021 r. oraz w środę, 05.01.2022 r. w Urzędzie Gminy w Andrzejewie Wójt Gminy Beata Ponichtera przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Ewy Godlewskiej podpisała stosowne umowy dotyczące odbioru odpadów w Gminie Andrzejewo z wykonawcami wyłonionymi w przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

Pierwsza umowa dotyczyła odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości należących do Gminy Andrzejewo (urząd gminy, szkoły, świetlice). Podpisana została ona z Zakładem Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Stoczku reprezentowanym przez Michała Tontarskiego – Prezesa Zarządu. Cena jednostkowa zgodnie ze złożoną ofertą wykonawcy za 1 tonę odebrania i zagospodarowania odpadów wynosi 1 250 zł brutto.

Druga umowa dotyczyła odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli (mieszkańców) nieruchomości zamieszkałych na  terenie Gminy Andrzejewo oraz utworzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej sp. z o .o. z siedzibą w Zambrowie, ul. Polowa 19 reprezentowanym przez Mieczysława Kaczyńskiego – Prezesa Spółki. Cena ofertowa wykonawcy za 1 tonę odebrania i zagospodarowania odpadów wynosi 797,04 zł brutto.

  Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców gminy Andrzejewo w sprawie odbioru odpadów zmieszanych i biodegradowalnych informujemy, że od kwietnia do października odbierane będą one dwa razy w miesiącu (we wrześniu trzy razy) zaś w pozostałych miesiącach jeden raz w miesiącu. Odbierany będzie również popiół w styczniu, lutym, marcu, listopadzie i grudniu. Przypominamy, że należy przestrzegać segregacji odpadów. Obecnie obowiązujące opłaty za odpady komunalne pozostają na takim samym poziomie. W załączeniu szczegółowe harmonogramy odbioru odpadów w poszczególnych miejscowościach w roku 2022.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW

Budżet Gminy Andrzejewo na 2022 rok uchwalony

Na ostatniej w tym roku XXVII sesji Rady Gminy w Andrzejewie, która odbyła się 29 grudnia 2021 r., radni uchwalili budżet gminy na rok 2022 - strategiczny dokument, jeżeli chodzi o gminne finanse. Wójt Gminy Pani Beata Ponichtera przedstawiła bardzo ambitny projekt budżetu stawiający na dalszy rozwój gminy.

Główne założenia budżetu to:

 1. Dochody gminy ustala się w łącznej kwocie 23 361 853,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 16 352 686,00 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 7 009 167,00 zł.
 2. Wydatki gminy ustala się w łącznej kwocie 23 586 853,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 14 658 700,15 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 8 928 152,85 zł.
 3. Deficyt budżetowy ustala się w wysokości 225 000,00 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 225 000,00 zł.

Planowane wydatki budżetowe na 2022 rok w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

 1. Rolnictwo i łowiectwo – 484 524,97 zł
 2. Transport i łączność – 7 060 920,41 zł
 3. Gospodarka mieszkaniowa – 217 819,68 zł
 4. Działalność usługowa – 41 060,00 zł
 5. Informatyka – 48 000,00 zł
 6. Administracja publiczna – 2 387 690,00 zł
 7. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 876,00 zł
 8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 218 999,97 zł
 9. Obsługa długu publicznego – 150 000,00 zł
 10. Różne rozliczenia – 70 000,00 zł
 11. Oświata i wychowanie – 5 833 382,00 zł
 12. Ochrona zdrowia – 62 000,00 zł
 13. Pomoc społeczna – 493 084,00 zł
 14. Edukacyjna opieka wychowawcza – 7 500,00 zł
 15. Rodzina – 3 259 683,00 zł
 16. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 841 312,97 zł
 17. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 360 000,00 zł
 18. Kultura fizyczna – 50 000,00 zł

Planowane wydatki majątkowe na 2022 rok:

- odbudowa mostu na drodze gminnej nr 260107W w km 0+160 przez rzekę Brok Mały w miejscowości Kuleszki-Nienałty – 3 010 000,00 zł

-poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Andrzejewo – 1 654 000,00 zł

- przebudowa drogi powiatowej na odcinku Jasienica- Stara Ruskołęka (dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Ostrowskiego) – 1 300 000,00 zł

- przebudowa drogi gminnej Nr 260102W Andrzejewo-Kolonie – Ruskołęka-Parcele (dokumentacja) – 82 000,00 zł

- przebudowa drogi gminnej nr 260106W od km 0+508,4 do km 1+206,5 w miejscowości Ruskołęka-Parcele – 351 000,00 zł

- przebudowa drogi gminnej nr 260109W na odcinku o dł. 250 m – 27 000,00 zł

- przebudowa drogi gminnej w m. Andrzejewo-Kolonie nr dz. 344 na odcinku 340 m – 32 130,00 zł

- przebudowa drogi gminnej w m. Przeździecko-Grzymki nr dz. 135 i 136 na odcinku o dł. 150 m – 14 175,00 zł

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Andrzejewo-Kolonie nr dz. 442 na odcinku o dł. 450 – 42 525,00 zł

-przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrowa nr dz. 197/5 na odcinku 200 m – 18 360,00 zł

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jabłonowo-Klacze dz. nr 12 na odcinku o dł. 250 m – 23 625,00 zł

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łętownica-Parcele nr dz. 101 na odcinku o dł. 220 m – 20 790,00 zł

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Olszewo-Cechny nr dz. 14 i 21 na odcinku 350 m – 33 075,00 zł

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pieńki Wielkie nr dz. 50 na odcinku o dł. 250 m – 23 625,00 zł

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rusołęka-Parcele nr dz. 19 na odcinku o dł. 310 m – 33 480,00 zł

-przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ruskołęka-Parcele nr dz. 98 na odcinku 200 m – 18 900,00 zł

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zaręby-Warchoły nr dz. 18 na odcinku o dł. 450 m – 48 600,00 zł

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żelazy-Brokowo nr dz. 50 na odcinku 50 m – 6 750,00 zł

- przebudowa ul. Miłej w miejscowości Andrzejewo nr dz. 729 na odcinku 90 m – 7 290,00 zł

-wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Zaręby-Choromany – 14 400,00 zł

- wykonanie dokumentacji pod budowę drogi gminnej w miejscowości Łętownica-Parcele – 10 397,41 zł

-budowa wodociągu na odcinku Pieńki Wielkie – Pieńki-Żaki – 50 000,00 zł

- budowa altany na placu zabaw w miejscowości Pieńki-Żaki – 14 292,70 zł

- budowa altany w miejscowości Grodzick-Ołdaki – 14 083,28 zł

- budowa altany w miejscowości Zaręby-Warchoły – 19 318,70 zł

- zagospodarowanie terenu wokół pomnika – 24 000,00 zł

- dofinansowanie wykonania prac projektowych pod budowę budynku Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej 6 000,00 zł

-przebudowa kotłowni olejowych przy Szkole Podstawowej w Andrzejewie (dokumentacja) – 14 000,00 zł

-dotacja celowa z budżetu na zakup łóżek szpitalnych wraz z szafkami przyłóżkowymi dla potrzeb szpitalnych – 30 000,00 zł

-modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Andrzejewo – 1 918 800,00 zł

- wymiana oświetlenia ulicznego w miejscowości Andrzejewo – 38 000,00 zł

- utwardzenie kostką brukową placu przy świetlicy w miejscowości Pęchratka Mała – 16 475,76 zł

Najważniejsze planowane przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2022:

-remont dróg gminnych,

-zagospodarowanie terenu wokół pomnika kard. S. Wyszyńskiego w Andrzejewie,

 -zakup wyposażenia dla OSP,

-zakupy dla klubu sportowego,

-zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej,

-zagospodarowanie placu zabaw,

-zagospodarowanie terenu wokół świetlicy,

-zakup sprzętu do gospodarki komunalnej,

-czyszczenie rowów przydrożnych,

- remont budynku szkoły podstawowej w Ołdakach-Polonii,

-zakup oleju opałowego do świetlicy wiejskiej.

 

POZYSKIWANIE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

- uzyskano dofinansowanie z programu Polski Ład:

 1. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Andrzejewo, wartość inwestycji 1 918 800,00 dofinansowanie 90%
 2. Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Andrzejewo, przewidziano remont ulicy Wodnej w Andrzejewie oraz przebudowę drogi gminnej w miejscowości Olszewo-Cechny. Wartość inwestycji 1 654 000,00 dofinansowanie 95%.
 3. Odbudowa mostu w miejscowości Kuleszki Nienałty. Wartość inwestycji 2 982 442,75 zł. dofinansowanie 95%.

- otrzymano dofinasowanie z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego w kwocie 3 378 889 zł.

 Dzięki tym środkom finansowym gmina Andrzejewo będzie mogła przebudować drogi gminne i  przeprowadzić gruntowne remonty budynków.

- Gmina Andrzejewo zajęła II miejsce w powiecie ostrowskim w konkursie dla gmin „Rosnąca Odporność” ogłoszonym przez rząd. Dzięki temu nasza gmina otrzyma 500.000,00 złotych, które mogą być przeznaczone na działania związane z przeciwdziałaniem koronawirusowi, zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków, w tym społeczno – gospodarczych COVID – 19.

- Gmina Andrzejewo znalazła się na liście podmiotów uprawnionych do uczestnictwa w programie pn. „Cyfrowa Gmina”. Złożono wniosek na kwotę 120 660,00 zł brutto.

- Uzyskano dodatkowe środki finansowe w kwocie 1 819 561,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.

- złożono wniosek z ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę drogi gminnej w  miejscowości Ruskołęka Parcele na odcinku od km 0+508,4 do km 1+206,5.  Kwota całkowita 350 107,03 dofinansowanie do 80%.

Ważny krok w kierunku przebudowy ul. Wodnej w Andrzejewie

Dnia 30.12.2021 r. podpisano akt notarialny regulujący własność ul. Rynek i Wodnej w Andrzejewie pomiędzy Powiatem Ostrowski i Gminą Andrzejewo. Zbigniew Chrupek i Józef Rostkowski - obaj działający w imieniu Powiatu Ostrowskiego oraz Beata Urszula Ponichtera działająca w imieniu  Gminy Andrzejewo oświadczyli, iż dokonują zamiany nieruchomości na których przebiegają drogi publiczne w ten sposób, że Powiat Ostrowski przenosi na rzecz Gminy Andrzejewo niezabudowaną nieruchomość stanowiącą działkę gruntu o numerze ew. 819/1 o obszarze 0,4312 ha położoną w miejscowości Andrzejewo (ul. Wodna), a Gmina Andrzejewo w zamian za to przenosi na rzecz Powiatu Ostrowskiego niezabudowaną nieruchomość stanowiącą działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 674 o obszarze 0,1300 ha położoną w miejscowości Andrzejewo (ul. Rynek przy OSP). Obie strony wyraziły zgodę na przedstawioną zamianę i oświadczyły, iż umowę zamiany  zawierają bez żadnych dopłat i z tytułu jej dokonania nie zachowują wobec siebie żadnych roszczeń.

Dzięki zawartej umowie zamiany Gmina Andrzejewo będzie mogła w najbliższym czasie przeprowadzić przebudowę ulicy Wodnej w Andrzejewie będąc już jej właścicielem. Przypomnijmy, że Gmina Andrzejewo otrzymała dofinansowanie z Funduszu „Polski Ład” na realizację zadania „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Andrzejewo”.  W ramach realizacji tego zadania planowana jest modernizacja dwóch odcinków dróg gminnych  tj. remont ulicy Wodnej w Andrzejewie oraz przebudowa drogi gminnej w miejscowości Olszewo – Cechny. Wartość obu inwestycji szacowana jest na kwotę 1 654 000 zł, w tym dofinansowanie z Funduszu „Polski Ład” w wysokości 1 571 000 zł.

Dodatek osłonowy – nowe świadczenie!

Szanowni Państwo – Mieszkańcy Gminy Andrzejewo,

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrzejewie informuje, iż można już składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek osłonowy.

Dodatek osłonowy stanowi element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym będzie on przysługiwał osobie:

 • w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł*,
 • w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł*na osobę.

*dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 111 ze zm.).

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł. W sytuacji gdy wysokość dodatku osłonowego ustalona według mechanizmu złotówka za złotówkę będzie niższa niż 20 zł dodatek ten nie przysługuje. 

Wysokości dopłat w skali roku w ramach dodatku osłonowego:

 • jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400 lub 500 zł** przy założeniu, że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
 • gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600 lub 750 zł** przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
 • gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł lub 1062,50 zł** przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
 • gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł lub 1437,50 zł** przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

**podwyższone kwoty dofinansowania są uzależnione od źródła ogrzewania

– wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków****, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i  remontów oraz  o  centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).

****aby otrzymać wyższą kwotę dodatku osłonowego główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego musi być już wpisane (na dzień złożenia wniosku o dodatek osłonowy) do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków – zgłoszenie to można zrobić w Urzędzie Gminy w Andrzejewie (pokój Nr 10 – I piętro).

Ważne!

 • ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy?

Wnioski można składać:

 • elektronicznie za pośrednictwem platformy e-PUAP – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r.
 • tradycyjnie (papierowo) – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r.:

Wnioski można złożyć bezpośrednio w pokoju Nr 5 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrzejewie, w godzinach urzędowania Ośrodka: poniedziałek – piątek od godziny 7:30 do 15:30.

Jeśli wniosek zostanie złożony po 31 października 2022 r., nie zostanie rozpoznany.

Formularz wniosku o dodatek osłonowy jest dostępny w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrzejewie oraz poniżej (na dole strony).

Prosimy o prawidłowe i uważne wypełnianie druku wniosku.

Składając wniosek w okresie do 31 lipca 2022 r. będą brane pod uwagę dochody z 2020 r., natomiast składając wniosek w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 października 2022 r. - dochody z 2021 r. Nie trzeba przedstawiać w gminie zaświadczeń o rocznych dochodach. Dotyczy to zarówno wniosku w wersji papierowej jak i 

elektronicznej.  Informacje podawane we wniosku o dodatek osłonowy są oświadczeniem wnioskodawcy składanym pod rygorem świadomości odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty pod numerem 86 271 71 20 w godzinach urzędowania Ośrodka.

Pozostałe informacje

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Wypłata dodatku osłonowego odbywa się w dwóch równych ratach:
I rata w terminie do dnia 31 marca 2022 r.
II rata w terminie do dnia 2 grudnia 2022 r.

W przypadku gdy osoba, złoży wniosek o wypłatę dodatku osłonowego później niż na 2 miesiące przed upływem ww. terminów, dodatek osłonowy jest wypłacany jednorazowo, niezwłocznie po przyznaniu tego dodatku.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 31 października 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Decyzja wydawana jest tylko w przypadku odmowy przyznania dodatku osłonowego, uchylenia lub zmiany prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcia w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego.

Organ przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu dodatku osłonowego na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, organ przyjmujący wniosek informuje go o możliwości odebrania informacji o przyznaniu dodatku osłonowego.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1) – ustawa weszła w życie w dniu 4 stycznia 2022 r.

 

ZAŁACZNIKI DO POBRANIA

 

 

Życzenia Noworoczne

Z okazji Nowego 2022 Roku życzymy przede wszystkim zdrowia, bo dziś to ono jest najcenniejsze.

Niech Nowy Rok upłynie bez trosk i zmartwień

oraz będzie czasem sukcesów i realizacji wszystkich planów.

Niech w Państwa domach gości optymizm i wzajemna troska.

 

życzą Wójt Gminy , pracownicy urzędu oraz Przewodnicząca Rady Gminy wraz z radnymi

Podkategorie

BANERY

statystyka

 

 

Dane Statystyczne

CAF

 

 

 

Wspólna Metoda Oceny

KDR

 

 

 

Karta Dużej Rodziny

epuap

 

 

 

Załatwiaj sprawy urzędowe przez internet

BIP

bip

Kontakt

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  +48 86 271 70 03
  +48 86 271 70 03
  07-305 Andrzejewo
ul. Warszawska 36
konto bankowe 
BS w Ostrowi Mazowieckiej oddz. Andrzejewo
82892310470700087920070001

Skontaktuj się z nami