Narodowe Święto Niepodległości – 101. rocznica odzyskania niepodległości.

 1478812145W 101 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę w gminie Andrzejewo uroczyście zorganizowano obchody związane z Narodowym Świętem Niepodległości. Uroczystości rozpoczęły się w kościele parafialnym w Andrzejewie, gdzie przedstawiono montaż słowno-muzycznym w wykonaniu Chóru Klubu Seniora. W czasie występu zostały wyrecytowane wiersze, które mówiły o poczuciu dumy z bycia Polakiem. Nie zabrakło również wyśpiewania pieśni, takich jak: „Pożegnanie”, „Kołysanka” oraz „Bóg i Ojczyzna”. Ponadto, wszyscy zebrani uczestniczyli we wspólnym śpiewaniu pieśni patriotycznej pt. „Rota”. Kolejnym punktem uroczystości było złożenie kwiatów i zapalenie zniczy w hołdzie poległym żołnierzom na cmentarzu w Andrzejewie pod mauzoleum 18 Dywizji Piechoty oraz pod pomnikiem Żołnierzy Armii Krajowej. W uroczystości uczestniczyli m. in. Wójt Gminy Beata Ponichtera, Sekretarz Gminy Robert Rosiak, Przewodnicząca Rady Gminy Justyna Kazimierczuk wraz z radnymi oraz przedstawiciele chóru na czele z Panią Teresą Litwa.

Nowe drzwi garażowe w OSP w Andrzejewie.

IMG 20191112 133709Gmina Andrzejewo w 2019 r. uzyskała pomoc finansową ze środków pochodzących z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2019”. Głównym celem tego programu stawianym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego jest poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego poprzez udzielenie pomocy finansowej na prace remontowe budynków użytkowanych przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych. Wójt Gminy Andrzejewo Pani Beata Ponichtera kwotę dofinasowania przeznaczyła na wymienię bramy garażowej w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Andrzejewie. Koszt całkowity wymiany bramy wyniósł 12 000 zł. Należy podkreślić fakt, że OSP w Andrzejewie należąca do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego wyjeżdża najczęściej ze wszystkich jednostek OSP z terenu gminy Andrzejewo. Dana inwestycja wpłynie pozytywnie na pracę OSP w Andrzejewie, ponieważ nowy mechanizm otwierania bramy z napędem elektrycznym ułatwi szybszy wyjazd z garażu wozu bojowego, co w znaczący sposób korzystnie wpłynie na czas reakcji w przypadku akcji ratowniczych.

Msza Św. w intencji zmarłych strażaków oraz z prośbą o Boże błogosławieństwo dla żyjących strażaków powiatu ostrowskiego

IMG 20191103 122908W dniu 3 listopada 2019 r. odbyła się uroczysta koncelebrowana Msza Święta odprawiona w kościele parafialnym w Andrzejewie w intencji zmarłych strażaków oraz z prośbą o Boże błogosławieństwo i łaskę zdrowia dla żyjących strażaków Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych powiatu ostrowskiego. W trakcie Mszy Św. zostały zapalone symboliczne znicze przez ołtarzem by uczcić pamięć wszystkich zmarłych strażaków. Podczas uroczystości głos zabrała pani Wójt Beata Ponichtera, gdzie serdecznie podziękowała wszystkim strażakom z powiatu ostrowskiego za bardzo liczne przybycie, strażackim pocztom sztandarowym za nadanie uroczystej oprawy Mszy Św., ks. kan. Piotrowi Kapelańskiemu kapelanowi strażaków powiatu ostrowskiego za przewodnictwo w liturgii i wygłoszone słowo Boże oraz księdzu proboszczowi Jerzemu Kruszewskiemu za współudział i umożliwienie odbycia wspólnej modlitwy w kosciele. W wydarzeniu licznie wzięli udział strażacy z Powiatowej Straży Pożarnej na czele z Komendantem bryg. mgr inż. Januszem Iwanowskim oraz strażacy Ochotniczych Straży Pożarnych ze wszystkich gmin powiatu ostrowskiego. Na sam koniec, pani Wójt zaprosiła wszystkich przybyłych na tradycyjną grochówkę strażacką przygotowaną przez Gminę Andrzejewo, która była wydawana na placu parafialnym w Andrzejewie.

Zasłużony dla Gminy Andrzejewo

DSC 0169W tym roku, po raz pierwszy zostały przyznane tytuły „Zasłużony dla Gminy Andrzejewo” przez Wójta Gminy Andrzejewo Beatę Ponichtera. W roku 2019 tytuły zostały przyznane:

- Panu Andrzejowi Krzysztofowi Grzywna za wieloletnią pracę w zawodzie weterynarza;

- Panu Edwardowi Wardaszka za wielkie oddanie, nieocenioną pomoc i trud włożony w pracę w zawodzie dyrektora, nauczyciela dla dobra szkoły oraz na rzecz rozwoju i edukacji młodzieży;

- Panu Antoniemu Nietubyć jako obecnemu przedsiębiorcy za ofiarną pomoc, życzliwość i dobre serce.

Wójt Gminy Beata Ponichtera wystosowała dla zasłużonych osób pisemne podziękowania oraz pamiątkowe statuetki. Jeszcze raz życzymy wszystkiego najlepszego, pomyślności, spełnienia marzeń oraz samych sukcesów w życiu osobistym oraz zawodowym.

Zakończono odbudowę drogi powiatowej w miejscowości Ołdaki-Polonia gmina Andrzejewo.

 

IMG 20191030 103748Nastąpił odbiór prac związanych z odbudową drogi powiatowej nr 2601W w miejscowości Ołdaki-Polonia gmina Andrzejewo na odcinku od km 12+923 do km 14+554 o długości 1,631 km. W pracach komisji brali przedstawiciele inwestora Powiatu Ostrowskiego na czele ze Starostą Ostrowskim Panem Zbigniewem Chrupkiem, przedstawiciele Gminy Andrzejewo z Wójtem Gminy Panią Beatą Ponichtera oraz przedstawiciele wykonawcy Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg Sp. z o.o. Ostrów Mazowiecka. W ramach odbudowy wykonano nową nawierzchnię i odwodnienie drogi, elementy bezpieczeństwa ruchu oraz wprowadzono stałą organizacji ruchu. Całkowity koszt modernizacji tego odcinka wyniósł 2 670 686,58 zł. Powiat Ostrowski i Gmina Andrzejewo sfinansują odbudowę po 343 500,00 zł, zaś ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk pokryte będą brakujące środki (około 80% wartości odbudowy).

 

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

oczyszczGmina Andrzejewo ogłasza nabór na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców gminy ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje typu  "Gospodarka wodno - ściekowa" w ramach podziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii". Zgłoszenia można dokonać do dnia 28.10.2019 r. w pokoju nr 12 w Urzędzie Gminy w Andrzejewie.

Wnioski mogą składać osoby, które spełniają następujące kryteria:

1. są rolnikami,

2. rodzina liczy co najmniej 5 osób,

3. zadeklarują wniesienie wkładu własnego.

Szczegóły tel. 86 271 70 03 wew. 46

Zakończenie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Zaręby Choromany.

IMG 20191021 095040Dnia 15 października 2019 r. zakończyła się realizacja przebudowy drogi gminnej w miejscowości Zaręby Choromany od km 0+000 do km 0+230. Wykonawcą robót, w wyniku przeprowadzonego przetargu był P. W. WIKRUSZ Miedzna reprezentowany przez Pana Adama Witkowskiego. Całkowity koszt przebudowy drogi gminnej wyniósł 243 987,97 zł brutto. Na daną inwestycję gmina Andrzejewo otrzymała dofinansowanie w ramach dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 120 000 zł. Przebudowa drogi objęła: montaż przepustów, wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych, wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej, wykonanie poboczy utwardzonych kruszywem naturalnym, wykonanie zjazdów bitumicznych i z kruszywa łamanego oraz obruk wlotów i wylotów, wykonanie oznakowania pionowego. Prace zostały wykonane w sprzyjających warunkach, gdzie w czasie wykonywania robót nie wystąpiły żadne czynniki utrudniające realizację zadania.

Dzień Edukacji Narodowej w Gminie Andrzejewo

Dnia 15 października 2019 r. w Gminie Andrzejewo był obchodzony uroczysty Dzień Edukacji Narodowej. Pierwsza część uroczystości rozpoczęła się Mszą Św. w kościele parafialnym w Andrzejewie, gdzie podczas kazania została poruszona kwestia istotnej roli autorytetu. Nauczyciel powinien być wzorcem wychowawczym, a zarazem mistrzem w swoim zawodzie. Następnie, wydarzenie było kontynuowane w świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zarębach-Bolędach. W tym miejscu, wszystkich gości przywitała Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ołdakach-Polonii pani Agnieszka Choromańska. Głos zabrała również Wójt Gminy Andrzejewo Beata Ponichtera, gdzie podkreśliła jak ważną rolę dla Gminy Andrzejewo odgrywa rozwój edukacji. W trakcie przemówienia zostały złożone najserdeczniejsze podziękowania i gratulacje wraz z corocznym uroczystym wręczeniem nagród Wójta Gminy Andrzejewo dla wyróżnionych nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Nagrody otrzymali:

Nauczyciele Szkoły Podstawowej w Andrzejewie:

Joanna Gwardiak,

Katarzyna Sutkowska,

Iwona Majewska,

Jolanta Zalewska,

Ewa Warszawin,

Bożena Kotomska.

Nauczyciele Szkoły Podstawowej w Ołdakach-Polonii:

Janina Gosk,

Danuta Rostkowska,

Damian Jasko.

Nauczyciele Szkoły Podstawowej w Starej Ruskołęce:

Wioletta Ogrodnik,

Ewa Zielonka,

Renata Bojanowska.

Ponadto, pani Wójt przekazała podziękowania za poświęcony czas oraz otrzymane wsparcie podczas obchodów 80. rocznicy bitwy pod Łętownicą i Andrzejewem. Nie zabrakłowyrazów wdzięczności za efekty działań jakimi są lekcje współczesnego patriotyzmu, wrażliwości społecznej oraz szacunku do historii naszego kraju i pamięci o jej bohaterach nie tylko podczas obchodów rocznicowych, ale także przez cały rok.

Podziękowania otrzymali:

-Wojciech Strzeszewski,

-Agnieszka Przychodzeń,

-Iwona Majewska,

-Barbara Nagórka,

-Ewa Warszawin,

-Damian Jasko,

-Szkoła Podstawowa w Ołdakach-Polonii,

-Szkoła Podstawowa w Andrzejewie,

-Szkoła Podstawowa w Starej Ruskołęce.

Podczas wydarzenia zostały wręczone kwiaty pod postacią przepięknych róż dla wszystkich nauczycieli, nauczycieli emerytowanych, pracowników administracji i obsługi oraz rodziców.

W uroczystości brali udział wszyscy nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Andrzejewie, w Ołdakach-Polonii oraz w Starej Ruskołęce, nauczyciele emerytowani, przedstawiciele administracji i obsługi, rodzice, goście, Wójt Gminy Beata Ponichtera, ks. proboszcz Jerzy Kruszewski oraz wikariusze, Sekretarz Gminy Robert Rosiak, Skarbnik Gminy Ewa Godlewska oraz pracownicy obsługi szkół Ewa Staniaszko i Urszula Kosowska.

Podkategorie

BANERY

statystyka

 

 

Dane Statystyczne

CAF

 

 

 

Wspólna Metoda Oceny

KDR

 

 

 

Karta Dużej Rodziny

epuap

 

 

 

Załatwiaj sprawy urzędowe przez internet

BIP

bip

Kontakt

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  +48 86 271 70 03
  +48 86 271 70 03
  07-305 Andrzejewo
ul. Warszawska 36
konto bankowe 
BS w Ostrowi Mazowieckiej oddz. Andrzejewo
82892310470700087920070001

Skontaktuj się z nami