Wybory organów jednostek pomocniczych gminy Andrzejewo

W  dniach 10 stycznia – 17 lutego 2023 r. odbyły się wybory organów jednostek pomocniczych gminy Andrzejewo. Mieszkańcy poszczególnych sołectw wybierali sołtysów i członków rad sołeckich na nową 4 letnią kadencję. Wybory zostały przeprowadzone we wszystkich trzydziestu jeden sołectwach z terenu Gminy Andrzejewo. Przewodniczącą każdego z zebrań była Wójt Gminy Andrzejewo Beata Ponichtera

W sołectwach: Jasienica-Parcele, Króle Duże, Kuleszki-Nienałty oraz Olszewo-Cechny wybrano nowych sołtysów. W pozostałych sołectwach sołtys pozostał ten sam. W znacznej większości sołectw kandydowała jedna osoba, tylko w jednym sołectwie zgłoszono dwóch kandydatów. W każdym sołectwie wybrano również 3 osobowe rady sołeckie. Średnia frekwencja obecności mieszkańców podczas przeprowadzonych wyborów wyniosła 20,57%.  Sołectwo  Godlewo-Gorzejewo miało największą frekwencję, która wyniosła 43,75%.

Podczas zebrań  poruszane zostały istotne kwestie związane z   potrzebami mieszkańców. Tematy rozmów z Wójtem   dotyczyły budowy i poprawy stanu dróg, oświetlenia ulicznego, jakości wody, kanalizacji oraz innych aspektów życia codziennego mieszkańców.

Wykaz sołtysów sołectw Gminy Andrzejewo kadencji 2023 -2027:

 1. Andrzejewo - Tyl Piotr
 2. Dąbrowa - Krakówka Jarosław
 3. Godlewo-Gorzejewo - Kraszewski Łukasz
 4. Gołębie-Leśniewo - Gołaszewska Jadwiga
 5. Grodzick-Ołdaki - Żyłowski Tomasz
 6. Janowo - Kulesza Kazimierz
 7. Jasienica-Parcele - Łuniewski Krzysztof
 8. Kowalówka - Biały Andrzej
 9. Króle Duże - Falkowski Marek
 10. Króle Małe - Świerżyńska Barbara
 11. Kuleszki-Nienałty - Kulesza Artur
 12. Łętownica-Parcele - Gromek Mirosław
 13. Mianowo - Siejk Roman
 14. Nowa Ruskołęka - Sołowiński Rafał
 15. Olszewo-Cechny - Wilk Tomasz
 16. Ołdaki Polonia - Zaręba Andrzej
 17. Pęchratka Mała - Bauer Jakub
 18. Pieńki Sobótki - Kulesza Barbara
 19. Pieńki Wielkie - Godlewski Krzysztof
 20. Pieńki Żaki - Zaremba Sylwester
 21. Przeździecko-Dworaki - Przeździecka Agata
 22. Przeździecko-Grzymki - Dąbkowski Karol
 23. Przeździecko-Jachy - Zalewski Ireneusz
 24. Przeździecko-Lenarty - Godlewski Andrzej
 25. Ruskołęka Parcele - Brzostek Beata
 26. Stara Ruskołęka - Frączyk Lidia
 27. Załuski-Lipniewo - Kempisty Jarosław
 28. Zaręby-Bolędy - Nowacki Tadeusz
 29. Zaręby-Choromany - Przeździecka Marzanna
 30. Zaręby-Warchoły - Perkowski Roman
 31. Żelazy-Brokowo - Szulborska Zofia

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż samochodu Volkswagen Transporter 2.0

GMINA ANDRZEJEWO

OGŁASZA PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ    samochodu                         

Volkswagen Transporter 2.0    

 1. Opis Przedmiotu Sprzedaży
 2. Przedmiotem sprzedaży jest koparka:

     - marka:    Volkswagen

     - wersja:    Transporter 2.0

    - rodzaj pojazdu: ciężarowy

    - model pojazdu:  Osobowy

    - nr rejestracyjny: WOR 31518

    - rok produkcji: 1992.

 1.  Cena wywoławcza – 3.500,00 PLN (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100 groszy)

Z przedmiotem przetargu można bezpośrednio zapoznać się w Urzędzie Gminy w Andrzejewie, pok. Nr 12, ul. Warszawska  36, oględzin dokonać na placu OSP Gołębie-Leśniewo po wcześniejszy telefonicznym uzgodnieniu,  w dni powszednie  w godz.   800 – 1500, tel. 86/2717003 w 46, kom 606 290 590.

Inspektor Rolnictwa Leśnictwa i Straży Pożarnej –   Krzysztof Han.

    II Warunki przetargu

 1. Oferty pisemne należy składać w terminie do dnia 9 marca 2023 r. do godz. 1000  w Urzędzie Gminy w Andrzejewie, ul. Warszawska 36, 07-305 Andrzejewo, w pok. Nr. 10 w zaklejonej kopercie, oznaczonej imieniem i nazwiskiem/nazwa (firmą) i adresem Oferenta zaadresowanej na Gmina Andrzejewo, ul Warszawska 37, 07-305 Andrzejewo, z napisem:

„Pisemny Przetarg nieograniczony na sprzedaż ,

Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert”

 1. Oferta powinna zawierać:

- Imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy i siedzibę Oferenta,

- numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail,

- nr NIP lub REGON (w przypadku firmy),

- datę sporządzenia oferty,

- oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,

- oświadczenie Oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu i przedmiotem sprzedaży oraz przyjmuje je bez zastrzeżeń,

- dowód wniesienia wadium.

 1. Sprzedający wprowadza wzór formularza oferty (zał. nr. 1) na którym można złożyć ofertę.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 marca 2023 r. o godz. 1010 w siedzibie sprzedającego.
 3. Wadium

    - warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości  10%  ceny wywoławczej w kwocie – 350,00 zł. (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100 groszy).

     - wadium należy wnieść na rachunek Sprzedającego: nr  06 8923 1047 0700 0879 2007 0011,  z dopiskiem „Wadium przetargowe na zakup samochodu Volkswagen Transporter 2.0

     - data wniesienia wadium jest do godz. 930 , dnia 9 marca 2023 r.

     - potwierdzeniem wpłaty wadium będzie kopia przelewu załączona do ofert,

     - wadium złożone przez Oferentów, które oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty,

     - wadium złożone przez Nabywcę zostanie zaliczone na poczet zapłaty,

     - wadium przepada na rzecz Sprzedającego, jeżeli uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchylił się od zawarcia umowy.

 1. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
 2. Wyłącznym elementem mającym wpływ na ocenę oferty jest cena. Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane.
 3. Komisja przetargowa odrzuci ofertę, jeżeli:

     - zostanie złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez Oferenta, które nie wniósł wadium,

- nie zawiera danych i dokumentów wymienionych we wzorze oferty lub są one niekompletne, nieczytelne lub  budzą wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę,

- o odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadomi niezwłocznie Oferenta.

 1. W przypadku złożenia w przetargu więcej niż jednej oferty równej najwyższej zaproponowanej cenie przeprowadzona zostanie licytacja ustna pomiędzy zainteresowanymi, w terminie ustalonym ze Sprzedającym.
 2. Osoba uczestnicząca w przetargu, która zaoferowała najwyższą cenę będzie mogła odebrać samochód po wpłaceniu całej zaoferowanej ceny na podstawie faktury VAT  i podpisaniu umowy, której wzór stanowi zał. nr 3 do ogłoszenia, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 3. Pojazd zostanie wydany po potwierdzeniu wpłynięcia należności na konto Sprzedającego.
 4. Zastrzega się prawo do odstąpienia od przetargu lub unieważnieniu go bez podania przyczyn.

 

Załącznik wzór oferty

Spotkanie noworoczne organizacji pozarządowych gminy Andrzejewo

W sobotę, 11 lutego 2023 roku na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Andrzejewie odbyło się spotkanie noworoczne organizacji pozarządowych gminy Andrzejewo. Tegorocznymi gospodarzami spotkania byli Koło Gospodyń Wiejskich Przeździecko-Grzymki oraz Wójt Gminy Andrzejewo Beata Ponichtera. W wydarzeniu wzięli udział liczni goście: Mirosław Augustyniak Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Józef Rostkowski Wicestarosta Ostrowski, Marcin Płotczyk Dyrektor Oddziału Banku Spółdzielczego w Andrzejewie, księża z tutejszej parafii ks. proboszcz Jerzy Kruszewski oraz ks. Andrzej Zieliński, a także radni oraz sołtysi z terenu gminy. Wśród organizacji pozarządowych znaleźli się przedstawiciele Kół Gospodyń Wiejskich z Zaręby-Warchoły, Starej-Ruskołęki, Króli Dużych oraz Pęchratki Małej, Klubu Seniora z Andrzejewa, Towarzystwa Rozwoju Ziemi Andrzejewskiej oraz Rycerze Kolumba.

Prowadzącym wydarzenia był Dyrektor Szkoły Podstawowej w Andrzejewie Wojciech Strzeszewski, który w pierwszej kolejności powitał zebranych gości i poprosił o zabranie głosu. Każda z organizacji przybliżyła w kilku słowach kierunki swoich działań. Następnym punktem spotkania były zaplanowane konkursy. Przed każdą konkurencją powoływana została komisja sędziowska. W konkursie muzycznym wzięły udział trzy panie, które zajęły kolejno miejsca:

 1. Katarzyna Murawska z KGW Przeździecko-Grzymki,
 2. Wiesława Jastrzębska z KGW Zaręby-Warchoły
 3. Teresa Litwa z Klubu Seniora.

Następną zabawą był konkurs taneczny, w którym udział wzięło 5 chętnych par. Uczestniczy zatańczyli dwa tańce: walca i polkę. Punktacja była niezwykle wyrównana i wyglądała następująco:

 1. Alina Kowalczyk i Anna Sienicka
 2. Agnieszka i Rafał Łuniewscy oraz Andrzej i Renata Majewscy
 3. Karol Dąbkowski i Milena Nagórka oraz Marzena i Adam Rykaczewscy.

W kolejnym konkursem były wybory Miss Koła Gospodyń Wiejskich. W zabawie wzięły udział przedstawicielki każdej z zebranych organizacji. Panie zaprezentowały strój sportowy i wieczorowy oraz odpowiedziały na kilka pytań, a wyniki wyglądały następująco:

 1. Agnieszka Łuniewska Miss Koła Gospodyń Wiejskich
 2. Iwona Tymińska 1 Wicemiss Koła Gospodyń Wiejskich
 3. Katarzyna Murawska 2 Wicemiss Koła Gospodyń Wiejskich
 4. Teresa Gumiężna Zaręby Warchoły Miss Publiczności
 5. Danuta Mrozowska Miss Gracji

Gospodarze przewidzieli konkurs – niespodziankę. Prowadzący Wojciech Strzeszewski poprosił o zgłoszenie ochotników, po czym wyjaśnił zasady konkursu. Zabawa polegała na udojeniu jak największej ilości mleka w ciągu 1 minuty. Zwycięzcami w tej konkurencji zostali:

 1. Andrzej Majewski,
 2. Michał Murawski,
 3. Bogumiła Zaremba.

Ostatnim konkursem był konkurs kulinarny podzielony na dwie kategorie dania na słono oraz na słodko. Po spróbowaniu potraw Komisja jednogłośnie ogłosiła zwycięzców w konkursach. W kategorii dania na słono zwyciężyli:

 1. Sakiewki KGW Przeździecko Grzymki
 2. Pasztet z królika KGW Zaręby Warchoły
 3. Piersi z kurczaka z pieczarkami w śmietanie KGW Króle Duże

W kategorii na słodko natomiast zwyciężyli:

 1. Tort lewitujący z KGW Pęchratka Mała
 2. Pączki z KGW Ruskołęka Stara
 3. Tort KGW Zaręby Warchoły

Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki i podziękowania za odwagę oraz zaangażowanie, a zwycięscy dostali drobne nagrody rzeczowe. Po zakończeniu zabaw i konkurencji został czas przeznaczony na taniec i integrację.

Dziękujemy Kołu Gospodyń Wiejskich Przeździecko-Grzymki na czele z Panią Teresą Dąbkowską za włożoną pracę i zaangażowanie w przygotowanie wspaniałej zabawy, mimo niewielkiego czasu na organizację!

Zmiana na stanowisku Skarbnika Gminy w Andrzejewie

Dnia 8 lutego 2023 roku, podczas XXXVII sesji  Rady Gminy Andrzejewo podjęto uchwałę Nr XXXVII/ 255/2023 w sprawie odwołania skarbnika gminy Panią Ewę Godlewską. Pani Ewa Godlewska złożyła wniosek o rozwiązanie stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę. Stanowisko skarbnika gminy było przez nią obejmowane przez przeszło 30 lat. Wójt Gminy Andrzejewo Beata Ponichtera ze wzruszeniem podziękowała wieloletniemu skarbnikowi za poświęcenie, sumienność i oddanie w wykonywanej pracy. Wójt odczytała wiersz napisany na tę okoliczność przez Radnego Ryszarda Skłodowskiego, w którym to podsumowano wiele lat pracy na rzecz gminy. Padło wiele ciepłych słów, podziękowań i życzeń ze strony Wójta Gminy Beaty Ponichtery, Sekretarza Roberta Rosiaka, Przewodniczącej Rady Gminy Justyny Kazimierczuk oraz zebranych radnych i sołtysów. Na ręce Pani Ewy Godlewskiej złożone zostały życzenia i kosz kwiatów z Forum Skarbników Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze.

Następnie głos zabrała Pani Ewa Godlewska, która ze wzruszeniem podziękowała za miłe i ciepłe słowa, a także sama złożyła podziękowania wszystkim wójtom gminy Andrzejewo, z którymi miała przyjemność pracować, a także radnym,  sołtysom, dyrektorom jednostek organizacyjnych gminy Andrzejewo oraz pracownikom Urzędu Gminy w Andrzejewie.

W trakcie tej samej sesji Rada Gminy Andrzejewo powołała na stanowisko skarbnika gminy Panią Paulinę Pecurę.

Ogłoszenie o usuwaniu folii rolniczej

W związku z ogłoszonym przez Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska programem dotyczącym „Usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”, gmina  Andrzejewo planuje złożyć wniosek o dofinansowanie, które umożliwi zorganizowanie akcji zbiórki tego typu odpadów od rolników.

 W tym celu konieczne jest przeprowadzenia inwentaryzacji ilości posiadanych przez rolników odpadów tj.:  folie rolnicze, siatki i sznurki do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu Big Bag.                         
Na podstawie zebranych informacji przygotowany zostanie wniosek o dofinansowanie.

Osoby zainteresowane odbiorem folii rolniczej, odpadów z siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag, powinny złożyć deklarację o ilości posiadanych odpadów rolniczych wraz z oświadczeniem o uzyskanej pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. Wnioski należy złożyć do Urzędu Gminy w Andrzejewie w terminie do dnia 28 lutego 2023 r.

Druk wniosku do pobrania wraz z oświadczeniem o uzyskanej pomocy de minimis znajdują się na stronie internetowej Urzędu Gminy  oraz w siedzibie tut. Urzędu. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 868-889-243.

Odpady nie ujęte w inwentaryzacji nie będą mogły zostać zutylizowane!

Program "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” jest finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

ZAŁĄCZNIKI

 

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

Wójt Gminy Andrzejewo informuje, że w dniach od 1 lutego do 28 lutego 2023 r. przyjmowane będą wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Do wniosku należy dołączyć oryginalne faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, które zostały wystawione w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do  31 stycznia 2023 r. 

Każdy producent rolny może ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zakupionego i wykorzystanego do upraw rolnych oraz do chowu lub hodowli bydła.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2023 r. wynosi:
 110,00 zł * ilość ha użytków rolnych
 oraz
40,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2023 roku wynosi 1,20 zł na 1 litr oleju.

Do uzyskania limitu na dużą jednostkę przeliczeniową bydła należy załączyć dokument wydany przez Kierownika Biura Powiatowego ARiMR zawierający informację o (DJP) bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w 2022 r.

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w terminie od 1 do 30 kwietnia 2023 r. na wskazany przez wnioskodawcę rachunek bankowy.

W celu usprawnienia pracy, wniosek o zwrot podatku akcyzowego powinien być kompletnie wypełniony wraz z wymaganymi dokumentami:

 1. Faktury potwierdzające zakup oleju napędowego.
 2. Zestawienie faktur (Załącznik nr 1).
 3. Oświadczenie o prowadzeniu działalności rolniczej ze wskazaniem: formy prawnej beneficjenta pomocy, kategorii przedsiębiorstwa, klasy działalności PKD (Załącznik nr 2).
 4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inna niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Załącznik nr 3).
 5. Aktualne umowy dzierżawy lub oświadczenie o użytkowaniu gruntów (Załącznik nr 4).
 6. Dokument wydany przez Kierownika Biura Powiatowego ARiMR zawierający informację o (DJP) bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w 2022 r.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 86 2717003 wew. 32.

 

ZAŁĄCZNIKI

Dzień Babci i Dziadka w Szkole w Andrzejewie

Zapraszanie do naszej szkoły babć i dziadków z okazji ich święta jest już tradycją na stałe wpisaną w kalendarz uroczystości szkolnych.

W oddziałach przedszkolnych i klasach drugich, ta miła uroczystość odbyła się w piątek 20 stycznia. W przededniu swojego święta, Seniorzy bardzo licznie zgromadzili się w naszej placówce, by wraz z wnukami miło spędzić czas. Gości serdecznie powitał Pan Dyrektor Wojciech Strzeszewski, składając wszystkim zebranym najcieplejsze życzenia. Następnie, w pięknie udekorowanej sali, poszczególne grupy prezentowały programy artystyczne. Były piosenki, wiersze, ludowy taniec i wiele, wiele ciepłych słów.

Po odśpiewaniu „100 lat”, dzieci wręczyły Babciom i Dziadkom własnoręcznie wykonane laurki i upominki, a następnie zaproszono gości do wykonania pamiątkowych fotografii.

Uczniowie klas pierwszych i klasy trzeciej obchodzili to święto w dniu 23 stycznia. Na wstępie Pan Dyrektor Wojciech Strzeszewski przywitał wszystkie Babcie i Dziadków ciepłymi słowami oraz Panią Wójt Beatę Ponichterę i Przewodniczącą Rady Rodziców Natalię Wyszomirską.

Uczniowie zaprezentowali program artystyczny, a następnie wręczyli własnoręcznie wykonane laurki. Wszyscy z dumą patrzyli na swoje wnuczęta, które włożyły wiele wysiłku w to, aby jak najlepiej wyrazić swoją miłość i szacunek. Gościom towarzyszyły radość, uśmiech oraz łzy wzruszenia. Pan Dyrektor i Pani Wójt złożyli piękne życzenia Babciom i Dziadkom. Następnie dzieci wraz z Babciami oraz Dziadkami zostali zaproszeni na przygotowany z tej okazji słodki poczęstunek. Mamy nadzieję, że ten dzień na długo pozostanie w pamięci zarówno dzieci jak i Dziadków!

Dziękujemy wszystkim Babciom i Dziadkom za bezgraniczną miłość, dobro, ciepło, wrażliwość, doświadczenie oraz życiową mądrość, którymi dzielą się z najbliższymi i życzymy im dużo zdrowia oraz długich lat życia.

Serdeczne podziękowania składamy również wszystkim Rodzicom zaangażowanym w organizację uroczystości.

Kursy obronne organizowane przez MON

Ministerstwo Obrony Narodowej organizuje kolejną edycję kursów obronnych i wyższych kursów obronnych, które w 2022 roku spotkały się z pozytywnym odbiorem i zainteresowaniem. Głównym celem kursów jest zapoznanie uczestników z problematyką bezpieczeństwa i obronności, elementami polityki bezpieczeństwa oraz organizacją i zasadami funkcjonowania systemu obronnego państwa, pod kątem roli poszczególnych uczestników w systemie obronnym RP. Kursy obronne skierowane są do osób kierujących wykonywaniem zadań szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa lub obronności oraz wykonujących te zadania w jednostkach organizacyjnych administracji publicznej, jednostkach organizacyjnych tworzonych przez organy samorządu terytorialnego oraz u przedsiębiorców, na których nałożono obowiązek ich realizacji. Prowadzone są wyłącznie on-line z zapewnieniem dostępu w czasie rzeczywistym przez sześćdziesiąt dni od utworzenia zanonimizowanego konta użytkownika. Zainteresowanym osobom umożliwiono zgłaszanie się do udziału przez cały rok. Wyższe kursy obronne w 2023 roku są natomiast przewidziane dla stu uczestników spośród osób wymienionych w § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 października 2022 roku w sprawie szkolenia obronnego. Składają się z dwóch części: teoretycznej realizowanej analogicznie jak kursy obronne w formie asynchronicznego e-learningu  oraz dwudniowych stacjonarnych zajęć praktycznych realizowanych w oparciu o Akademię Sztuki Wojennej w Rembertowie. Zgłoszenia są przyjmowane do 31 marca br. Wykorzystując doświadczenia wynikające z prowadzenia kursów w 2022 roku oraz wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom uproszczony został proces zgłaszania do udziału w kursach. Osoby zainteresowane samodzielnie wysyłają formularze zgłoszeniowe, które dostępne są w zakładce „szkolenie obronne” w serwisie www.gov.pl/web/obrona-narodowa/szkolenie-obronne. Informację o ukończeniu kursu wraz z numerem świadectwa, należy przesłać do koordynatora szkolenia obronnego w Województwie Mazowieckim, którym  jest Mirosław Wiktorowski - Główny Specjalista WBZK MUW, tel. 695-62-13, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..Tematykę kursów dostosowano do poszczególnych grup szkoleniowych, dzieląc na tematy obowiązkowe do realizacji i rekomendowane/fakultatywne. Ponadto zaktualizowano materiały dydaktyczne oraz dostosowano niektóre formy przekazu do prezentowanych treści, zaproszono do współpracy kolejnych ekspertów i praktyków, a także dostosowano plan i tematykę części stacjonarnej wyższych kursów obronnych do oczekiwań jego uczestników. Reasumując, chciałbym w imieniu Ministerstwa Obrony Narodowej serdecznie zaprosić Państwa do udziału w kursach. Uprzejmie proszę także o przekazanie treści pisma podległym pracownikom realizującym zadania w obszarach bezpieczeństwa i obronności, w kierowanych przez Państwa jednostkach organizacyjnych. Zachęcam także do korzystania z materiałów udostępnionych na platformie szkolenie obronne w kategorii „ćwiczenia obronne”, w której zamieszczono informacje o ćwiczeniach planowanych przez różnych organizatorów, FAQ, wzory dokumentów.

 

Załacznik: Ogólne informacje dotyczące KO i WKO w 2023 roku

Podkategorie

BANERY

statystyka

 

 

Dane Statystyczne

CAF

 

 

 

Wspólna Metoda Oceny

KDR

 

 

 

Karta Dużej Rodziny

epuap

 

 

 

Załatwiaj sprawy urzędowe przez internet

BIP

bip

Kontakt

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  +48 86 271 70 03
  +48 86 271 70 03
  07-305 Andrzejewo
ul. Warszawska 36
konto bankowe 
BS w Ostrowi Mazowieckiej oddz. Andrzejewo
82892310470700087920070001

Skontaktuj się z nami