Gmina Andrzejewo zakupiła ciągnik rolniczy

IMG 20200317 103530Do Urzędu Gminy w Andrzejewie dostarczony został fabrycznie nowy ciągnik rolniczy New Holland TD 5.105 z udzielonym terminem gwarancji na okres 36 miesięcy. Ciągnik rolniczy dostarczyła firma ADLER AGRO Sp. z o.o., która wygrała przetarg pn. „Zakup ciągnika rolniczego na potrzeby gminy Andrzejewo” na kwotę 186 800,10 zł brutto.

Jest to ciągnik o mocy znamionowej silnika 107 KM z silnikiem wysokoprężnym z turbodoładowaniem z chłodnicą powietrza napędzany olejem napędowym o pojemności 3400 cm3. Posiada skrzynię biegów hydrauliczną zsynchronizowaną, prędkość transportowa 40 km/h, napęd tył WOM 540/540E obrotów na minutę, napęd na 4x4 (4WD) napęd kół przednich załączany elektrohydraulicznie.

Zakup nowego ciągnika posłuży gminie i pozwoli na usprawnienie prac związanych z koszeniem poboczy, pomocą przy naprawie dróg oraz przy naprawach wodociągów i kanalizacji. Ciągnik będzie również wykorzystywany przy innych różnych pracach komunalnych.

Zasady składania oświadczenia potwierdzającego brak zmian w 2020 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2019

Zasady składania oświadczeniaOświadczenie potwierdzające brak zmian w 2020 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2019 można składać w terminie od dnia 2 marca 2020 r. do dnia 15 kwietnia 2020 r.

Termin na złożenie Oświadczenie nie podlega przywróceniu.

Skuteczne złożenie Oświadczenia jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie płatności na rok 2020 i ubieganiem się przez rolnika o płatności, o które ubiegał się w 2019 roku. Rolnik, który skutecznie złoży Oświadczenie nie musi składać w 2020 roku wniosku o przyznanie płatności. Oświadczenie może zostać złożone osobiście przez rolnika, przez osobę trzecią lub za pośrednictwem poczty, w tym przypadku za datę wpływu do ARiMR uznaje się datę stempla pocztowego. Oświadczenie można złożyć także poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą (ePUAP).

WAŻNE!
Ze względu na zawieszenie biegu terminów przewidzianych przepisami prawa administracyjnego, wynikające z przepisów ustawy COVID-19, Oświadczenie będzie można złożyć w terminie 15 dni kalendarzowych po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego (epidemii), ale nie później niż do ostatniego dnia składania wniosków o przyznanie płatności.

Jeśli rolnik przesłał do Agencji skan Oświadczenia za pomocą poczty elektronicznej (e-mail), jest on zobowiązany do dostarczenia oryginału Oświadczenia do właściwego biura powiatowego Agencji w terminie 14 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego (epidemii). W związku z ogłoszonym w Polsce stanem epidemii, we wszystkich jednostkach organizacyjnych ARiMR udostępnione zostały wrzutnie/urny, w których możliwe jest pozostawienie dokumentów/wniosków/oświadczeń bez konieczności osobistego kontaktu z pracownikami Agencji. Oświadczenie można także przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej (w tym przypadku rolnik otrzymuje potwierdzenie nadania) lub elektronicznie przy użyciu skrzynki ePUAP: epuap.gov.pl/wps/portal w przypadku, gdy rolnik posiada Profil Zaufany lub podpis elektroniczny. Informacje jak założyć profil zaufany i jak z niego korzystać znajdują się na stronie: www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany. Rolniczy uprawnieni do złożenia Oświadczenia mogą także zalogować się do aplikacji eWniosekPlus i wypełnić wniosek przez Internet, do czego zachęcamy. W przypadku rolników, którzy kwalifikują się do złożenia Oświadczenia w większości przypadków wystarczy sprawdzić spersonalizowane dane eWnioskuPlus, a następnie je zatwierdzić.

Jeśli rolnik nie może skorzystać z powyższych możliwości, to istnieje możliwość przesłania zeskanowanych dokumentów za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) na adres mailowy biura powiatowego właściwego ze względu na adres zamieszkania Wnioskodawcy. W tym przypadku Beneficjent zostanie poproszony o złożenie oryginału dokumentu w odpowiedniej placówce ARiMR w terminie późniejszym (do ostatniego dnia składania wniosków).

Komunikat Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: Dopłaty 2020 - wnioski do 15 czerwca

Ministerstwo RolnictwaMinister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski podjął decyzję o przedłużeniu do 15 czerwca 2020 r. terminu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych w ramach PROW (dotyczy działania Rolnictwo ekologiczne, działania Dobrostan zwierząt, płatności ONW, Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego oraz premii w ramach działania zalesieniowego).

Wydłużenie terminu możliwe jest w związku z decyzją Komisji Europejskiej, będącą reakcją na wnioski płynące z państw członkowskich, w tym z Polski, a także z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną w Polsce, która jest związana z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Wnioski będzie można również po 15 czerwca, w tym że za każdym dzień roboczy opóźnienie jest wynikiem działania siły wyższej lub wystąpienia nadzwyczajnych, okoliczności). Obecnie trwają prace legislacyjne zmierzające do wydania stosownego rozporządzenia.

Zakaz wstępu do lasu od 26.04.2020 r. do 01.05.2020 r.

zakazwstepu

Zostało wydane Zarządzenie nr 26  Nadleśniczego Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka z dnia 27.04.2020r w sprawie zmiany Zrządzenia nr 25 Nadleśniczego Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka z dnia 25 kwietnia 2020 r w sprawie wprowadzenia zakazu wstępu do lasu.

Tereny leśne objęte okresowym zakazem wstępu do lasu oznakowane zostaną tablicami informacyjnymi o następujacej treście:

"Zakaz wstępu do lasu od 26.04.2020r do 01.05.2020r z powodu dużego zagrożenia pożarowego podstawa prawna: Ustawa o lasach z 28 września 1991r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 6) Nadleśniczy Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka"


Akcja szycia maseczek w gminie Andrzejewo

 

IMG 20200422 134144

 

Z dniem 16 kwietnia 2020 r. do odwołania wprowadzono obowiązek zasłaniania ust i nosa za pomocą maseczki, szalika, bądź chustki. Obowiązek dotyczy wszystkich, którzy znajdują się na ulicach, w urzędach, sklepach czy miejscach świadczenia usług oraz zakładach pracy. W związku z powyższymi obostrzeniami gmina Andrzejewo przekazała już maseczki ochronne wszystkim mieszkańcom narażonym na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (koronawirus), który powoduje bardzo groźną chorobę zakaźną układu oddechowego COVID-19. Ponadto, nadal istnieje duże zapotrzebowanie na maseczki ochronne. W związku z tym od środy (22 kwietnia) pracownicy Urzędu Gminy oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrzejewie rozpoczęli szycie dwuwarstwowych maseczek z dobrego materiału. W ramach tej inicjatywy gmina zakupiła niezbędne artykuły pod postacią materiału, gumek oraz nici.

Więcej zdjęć TUTAJ.

 

Informacja prasowa ARiMR: Wydłużone terminy naborów z PROW 2014-2020

InfoprasoweARIMRAgencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, z powodu utrudnień związanych z pandemią koronawirusa, wydłużyła terminy naborów wniosków o przyznanie pomocy z PROW 2014-2020 na inwestycje chroniące przed ASF lub powodzią, a także w nawadnianie gospodarstw.

Do 17 czerwca 2020 r. przedłużony został termin na dostarczanie wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof”. Ta propozycja pomocy skierowana jest do dwóch grup odbiorców.

Pierwszą stanowią rolnicy, którzy zajmują się chowem lub hodowlą nie mniej niż 50 sztuk świń, i chcą zrealizować inwestycje chroniące ich gospodarstwa przed rozprzestrzenianiem się wirusa ASF. Na tego typu przedsięwzięcia mogą otrzymać maksymalnie 100 tys. zł, przy czym wysokość dofinansowania przyznanego przez ARiMR nie może przekroczyć 80 proc. kosztów kwalifikowanych zrealizowanej inwestycji. Pomoc można otrzymać m.in. na wykonanie ogrodzenia chlewni, utworzenie lub zmodernizowanie niecki dezynfekcyjnej, wyposażenie gospodarstwa w urządzenie do dezynfekcji.

Drugą grupą, do której kierowane jest wsparcie, są spółki wodne lub związki spółek wodnych, w których większość stanowią rolnicy posiadający grunty rolne. Na inwestycje w sprzęt do utrzymania urządzeń wodnych służących zabezpieczeniu gospodarstw rolnych przed zalaniem, podtopieniem lub nadmiernym uwilgoceniem spowodowanym przez powódź lub deszcz nawalny mogą one otrzymać maksymalnie 1 mln zł. Także w tym przypadku limit dofinansowania wynosi 80 proc. kosztów kwalifikowanych zrealizowanej inwestycji.

Z kolei rolnicy, którzy chcą ubiegać się w Agencji o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa, mają teraz na to czas do 20 lipca 2020 r.

O pomoc, która realizowana jest w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”, może wystąpić rolnik posiadający gospodarstwo o powierzchni co najmniej 1 ha i nie większe niż 300 ha, prowadzący działalność zarobkową w ramach produkcji zwierzęcej lub roślinnej, o czym ma świadczyć wykazany przychód w wysokości co najmniej 5 tys. zł, odnotowany w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku. Konieczna jest także obecność w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Dofinansowaniem z ARiMR mogą zostać objęte trzy kategorie inwestycji: ulepszające już istniejące instalacje nawadniające; powiększające obszar nawadniania; jednocześnie powiększające obszar nawadniania oraz ulepszające już istniejące instalacje. Wsparcie finansowe na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo wynosi maksymalnie 100 tys. zł, przy czym refundacji podlega 50 proc. kosztów poniesionych na realizację inwestycji (60 proc. w przypadku młodego rolnika).

W związku z ogłoszonym w Polsce stanem epidemii, która ograniczyła możliwość osobistego załatwiania spraw przez rolników w placówkach ARiMR, wnioski w obu naborach można przekazać do oddziałów regionalnych w następujący sposób:
w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą, za pośrednictwem platformy ePUAP lub pocztą tradycyjną. Wnioski można również dostarczyć do specjalnych wrzutni, które ustawione są w placówkach terenowych Agencji.

Więcej informacji TUTAJ.

Remont łazienek w Szkole Podstawowej w Starej Ruskołęce

 

IMG 20200311 105149Zakończono remont łazienek w Szkole Podstawowej w Starej Ruskołęce. Obejmował on przebudowę dwóch toalet przeznaczonych dla dziewcząt oraz chłopców. Stan techniczny pomieszczeń i wyposażenia był zły, w związku z tym wymagał pilnej modernizacji. W całości wykonano gruntowną przebudowę pomieszczeń, które były zbudowane w latach 90-tych ubiegłego stulecia.

Zakres prac budowlanych obejmował kompleksowy remont pomieszczeń, w tym nową instalację wodno-kanalizacyjną oraz centralne ogrzewanie, armaturę wodną, podgrzewacz wody, nowe ścianki działowe oraz płytki na ścianie i podłodze. Zamontowano nowy kaloryfer, a także sedesy i umywalki.

Prace remontowe zostały wykonane przez pracowników Urzędu Gminy w Andrzejewie.

Więcej zdjęć TUTAJ.

 

Piękna inicjatywa strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Andrzejewie

4W wielu regionach naszego kraju organizowane są akcje w walce z epidemią koronawirusa pod nazwą „Strażacy Medykom”. W tej trudnej sytuacji druhowie z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Andrzejewie, którzy służbę i pomoc mają we krwi wyszli z niezwykle piękną inicjatywą – niesienie pomocy szpitalom, które na pierwszej linii służą wszystkim naszym mieszkańcom.

Zbiórka darów przeznaczona dla całego personelu medycznego przeszła najśmielsze oczekiwania organizatorów. W sklepach gminy Andrzejewo została dokonana zbiórka oraz zakup najpotrzebniejszych rzeczy, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania szpitali i niesienia pomocy potrzebującym. Zebrano oraz zakupiono, m. in. artykuły spożywcze oraz produkty ochrony osobistej. W akcję zaangażowali się przede wszystkim strażacy OSP Andrzejewo, którzy przeznaczyli prywatne środki finansowe, właściciele sklepów, stacji paliwowej oraz osoby prywatne wrzucając różne artykuły do wystawionych koszy.

W dniu 17 kwietnia 2020 r. zebrane dary zostały podzielone oraz dostarczone samochodem strażackim użyczonym przez Wójta Gminy Beatę Ponichtera do Szpitala Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej, Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce, Szpitala „Zakaźnego” w Łomży oraz Szpitala Powiatowego w Zambrowie.

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim ludziom dobrego serca, którzy przyłączyli się do zbiórki oraz Władzom Gminy za zorganizowanie transportu.

Podkategorie

BANERY

statystyka

 

 

Dane Statystyczne

CAF

 

 

 

Wspólna Metoda Oceny

KDR

 

 

 

Karta Dużej Rodziny

epuap

 

 

 

Załatwiaj sprawy urzędowe przez internet

BIP

bip

Kontakt

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  +48 86 271 70 03
  +48 86 271 70 03
  07-305 Andrzejewo
ul. Warszawska 36
konto bankowe 
BS w Ostrowi Mazowieckiej oddz. Andrzejewo
82892310470700087920070001

Skontaktuj się z nami