Nabory wniosków realizowane przez LGD „ZIELONE SIOŁO” w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2014-2020 w 2020 r.

Nabory wniosków realizowane przez LGD „ZIELONE SIOŁO”

w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2014-2020

w 2020 r.

 

vvvvStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” informuje o możliwości składania wniosków w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji składanych w ramach:

  • Przedsięwzięcia 1 (P.1)„Wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej”,
  • Przedsięwzięcia 3B (P.3B) „Wsparcie na zakup sprzętu/ wyposażenia/ infrastrukturyw ramach projektów grantowych.

Wzory wniosków i dokumentacji konkursowej znajdą Państwo na stronie www.zielonesiolo.pl w zakładce „NABORY WNIOSKÓW”.

Są to ostatnie nabory realizowane w perspektywie unijnej PROW na lata 2014-2020 na realizację działań związanych z wdrażaniem LSR na obszarze LGD „ZIELONE SIOŁO”, tj.:

  • gminy miejsko - wiejskiej Brok,
  • gmin wiejskich: Andrzejewo, Boguty - Pianki, Małkinia Górna, Nur, Ostrów Mazowiecka, Stary Lubotyń, Szulborze Wielkie, Wąsewo, Zaręby Kościelne.

Pomoc na operacje przysługuje projektom wybranym w ramach dostępnego limitu środków finansowych podanym w ogłoszeniu o konkursie. Kolejność ustala się na podstawie liczby punktów uzyskanych w ramach oceny prowadzonej z zastosowaniem lokalnych kryteriów wyboru operacji określonych w LSR i wskazanych w ogłoszeniu.

Przedsięwzięcie 1 (P.1) Wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej”

O pomoc mogą ubiegać się:

-        osoby pełnoletnie,

-        posiadające obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

-        mające miejsce zamieszkania na obszarze LGD,

-        którym został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków
o przyznanie płatności, nadawanym przez ARiMR.

 

Poziom dofinansowania: PREMIA finansowa w wysokości 70.000,00 zł wypłacana w dwóch transzach:

-        80% po podpisaniu umowy i złożeniu wniosku o płatność I transzy pomocy,

-        20% po zakończeniu realizacji operacji, złożeniu sprawozdania oraz wniosku o płatność II transzy pomocy.

 

Warunki jakie trzeba spełnić:

-        koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych,

-        wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31grudnia 2022 r.,

-        operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze działania LGD „ZIELONE SIOŁO,

-        inwestycje trwale związane z nieruchomością w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się
o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji(nieruchomość ta musi posiadać odpowiednie przeznaczenie do prowadzenia danego typu działalności określone w planie zagospodarowania przestrzennego dotyczące danej działki i nieruchomości),

-        została wydana ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jej wydanie jest wymagane odrębnymi przepisami,

-        operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem,

-        realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych.

Pomoc przyznawana jest, jeżeli:

1) podmiot ubiegający się o jej przyznanie:

-        nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba że podejmuje działalność sklasyfikowaną w PKD jako produkcja artykułów spożywczych lub napojów,

-        w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie wykonywał działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia
6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, w szczególności nie był wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

-        nie została mu dotychczas przyznana pomoc na operację w tym zakresie,

2) zakłada we własnym imieniu działalność gospodarczą oraz:

-        zgłosi się do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego i podlega tym ubezpieczeniom do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, lub

-        utworzy co najmniej jedno miejsce pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem operacji, na podstawie umowy o pracę i utrzyma go do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej,

  

3) osiągnie co najmniej 30% zakładanego w Biznesplanie ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług do dnia, w którym upłynie rok od dnia wypłaty płatności końcowej.

 

Koszty kwalifikowalne:

-        ogólne, nie więcej niż 10 % kosztów kwalifikowlnych, które mogą być poniesione przed dniem złożenia wniosku, tj. honoraria architektów, inżynierów, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo w zakresie zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego,
w tym studia wykonalności,

-        zakup robót budowlanych lub usług,

-        zakup lub rozwój oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,

-        zakup nowych maszyn lub wyposażenia oraz innych rzeczy w tym materiałów,

-        zakup nowych środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób (łącznie z kierowcą),

-        podatek od towarów i usług (VAT) – jeśli wnioskodawca nie jest płatnikiem podatku VAT.

Koszty są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne.

Działalności gospodarcze wykluczone ze wsparcia dla P.1:

-        działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach,

-        górnictwo i wydobywanie,

-        działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie,

-        przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków,

-        wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej,

-        produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych,

-        produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych,

-        produkcja metali,

-        produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz motocykli,

-        transport lotniczy i kolejowy,

-        gospodarka magazynowa.

 

Przedsięwzięcie 3 B (P.3B) „Wsparcie na zakup sprzętu/ wyposażenia/ infrastruktury
w ramach projektów grantowych.

 

Projekty grantowe składają się z co najmniej dwóch zadań, realizowanych przez beneficjentów z obszaru objętego LSR. W przypadku projektu grantowego to LGD udziela wsparcia grantobiorcom, a cały proces naboru wniosków, ich oceny i wyboru, w tym również zawieranie umów z grantobiorcami oraz wypłata środków (grantów) realizowana jest na poziomie LGD „ZIELONE SIOŁO” - beneficjenta projektu grantowego.

Grantobiorca to podmiot, któremu został przyznany grant na podstawie umowy o powierzenie grantu.

 

Zadanie to wyodrębniony zakres operacji (projektu grantowego), realizowanego przez pojedynczego Grantobiorcę zgodnie z umową o powierzenie grantu.

Grant kwota dofinansowania przyznana przez LGD Grantobiorcy na realizację zadania.

O pomoc mogą ubiegać się:

-        osoby fizyczne, które są pełnoletnimi obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz posiadają miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR,

-        osoby prawne, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddział znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, albo

-        jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR,

-        gmina, która znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR,

-         powiat, jeżeli przynajmniej jedna z gmin wchodzących w skład tego powiatu znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR.

 

Pozom dofinasowania:

-        dofinansowanie przyznane przez LGD Grantobiorcy na realizację zadania nie może być wyższe niż 8.000,00 zł oraz niższa niż 5.000,00 zł,

-        pomoc dla projektów  grantowych wynosi do 100% kosztów kwalifikowalnych.

Warunki jakie trzeba spełnić:

-        projekt nie może być współfinansowany z innych środków publicznych z wyjątkiem zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych oraz organizacji pożytku publicznego będącego organizacjami pozarządowymi,

-        Grantobiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej, z tym że w przypadku Grantobiorcy, który zgodnie ze swoim statutem w ramach swojej struktury organizacyjnej powołała jednostki organizacyjne, takie jak sekcje lub koła, pomoc jest wypłacana nawet gdy:

  1. Grantobiorca wykonuje działalność gospodarczą, jeżeli realizacja zadania, na które jest udzielany grant, nie jest związana z przedmiotem tej działalności, ale jest związana z przedmiotem działalności jednostki organizacyjnej Grantobiorcy,

-         operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze objętym LSR,

-         inwestycje trwale związane z nieruchomością będą realizowane na nieruchomości będącej własnością Grantobiorcy lub posiada on prawo do dysponowania nieruchomością na moment składania wniosku, przez okres realizacji zadania oraz przez okres jego trwałości,

 

Zakres pomocy:

-         zachowanie dziedzictwa lokalnego,

-        rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej,

-         promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych (służących wspólnej promocji produktów lub usług lokalnych).

 

Nie ma możliwości wsparcia zakupu używanych maszyn, urządzeń, sprzętu lub innego wyposażenia objętego operacją, za wyjątkiem zakupu eksponatów w ramach operacji dotyczących zachowania dziedzictwa. Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także wkład niepieniężny Wnioskodawcy.

Informacje zawarte w niniejszym artykule mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie na skutek zmiany przepisów prawnych.

 

Zainteresowanych Wnioskodawców zapraszamy do Biura LGD „ZIELONE SIOŁO”
od poniedziałku do piątku w godz. 8ºº - 16ºº.
Stowarzyszenie zapewnia Wnioskodawcy bezpłatne doradztwo w przygotowaniu wniosku o przyznanie pomocy po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z Biurem LGD.

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

„ZIELONE SIOŁO”

07-300 Ostrów Mazowiecka

ul. L. Mieczkowskiego 4 (I piętro)

tel. 602 778 363, fax (29) 745 20 20

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; www.zielonesiolo.pl

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ulotka opracowana przez LGD „ZIELONE SIOŁO” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Remont łazienek w świetlicy wiejskiej w Pieńkach Wielkich

IMG 20200619 114028Trwa remont łazienek w świetlicy wiejskiej w Pieńkach Wielkich, który wykonywany jest w zakresie środków finansowych z funduszu sołeckiego. Stan techniczny pomieszczeń i wyposażenia był zły. W związku z tym pomieszczenia wymagały pilnej modernizacji. Prace obejmują przebudowę dwóch toalet: damskiej i męskiej. Zakres prac remontowych obejmuje położenie nowych płytek ceramicznych na ścianach i podłodze. Założono również nową instalację elektryczną oraz nową instalację wodno – kanalizacyjną. Ponadto wymieniono urządzenia sanitarne a także zamontowano nowe drzwi wejściowe. Prace remontowe zostały wykonane przez pracowników Urzędu Gminy w Andrzejewie.

Zbiórka azbestu na terenie gminy Andrzejewo

 

WFOŚiGWW dniu 08.06.2020 r. Gmina Andrzejewo  zawarła umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach "Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie województwa mazowieckiego". W ramach zadania w bieżącym roku z terenu gminy Andrzejewo zostanie odebrane i przekazane do unieszkodliwienia blisko 162 Mg szkodliwego azbestu, zdemontowanego z budynków mieszkalnych i gospodarczych. Całkowity koszt zadania wynosi 57.094,63 zł. Wysokość dotacji z WFOŚiGW w Warszawie jest równa 50.000,00 zł. Wykonawcą zadania będzie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Zambrowie, które w najbliższym miesiącach rozpocznie akcję zbiórki. W dalszym ciągu mieszkańcy gminy mogą składać wnioski o odebranie i unieszkodliwienie odpadów azbestowych w przyszłych latach. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Andrzejewie , pok. nr 10 bądź pod nr telefonu 86 271 70 03.

 

Bitwa o wozy 2020 !

 

f54a169a-2559-469d-86c4-a51437ce9a4eGmina Andrzejewo ma szansę zdobyć nowy samochód ratowniczo-gaśniczy dla jednostki ochotniczej straży pożarnej, który będzie sfinansowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Warunkiem pozyskania nowoczesnego samochodu pożarniczego jest odnotowanie najwyższej frekwencji w wyborach prezydenckich spośród wszystkich gmin do 20 tys. mieszkańców z terenu województwa mazowieckiego. Ważną kwestią jest to, iż tylko jedna gmina otrzyma wóz strażacki, który przekaże Komenda Główna PSP po uzgodnieniu z wójtem.

Na wyposażeniu OSP Andrzejewo obecnie jest około 40-letni wyeksploatowany samochód, który jest całkowicie wysłużony i nie spełnia już określonych wymogów i często potrzebuje naprawy. Nowy, specjalistyczny sprzęt znacznie wspomógłby akcje ratownicze oraz usuwanie skutków zagrożeń. Samochody strażackie są przede wszystkim dla mieszkańców, a nie dla strażaków. Aby pomagać lokalnej społeczności, strażacy muszą mieć odpowiedni sprzęt.

Prezydenta RP wybieramy już 28 czerwca, zatem zachęcamy do wykazania się obywatelską postawą i zawalczmy o samochód pożarniczy dla gminy Andrzejewo!

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ANDRZEJEWO

obwieszczenie112233

Trwają prace przy przebudowie budynku świetlicy wiejskiej w Królach Dużych

 

IMG 20200511 114957Gmina Andrzejewo pozyskała dofinansowanie od Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dotyczącą inwestycji „ Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Króle Duże”. Całkowity planowany koszt inwestycji wynosi 734 633.94 zł, z czego kwota dofinansowania wynosi 458 689 złotych.

W wyniku przetargu prace na wykonanie przebudowy wygrała firma Max- Term Muszyński Lubak Sp. Jawna z Szumowa.
Prace zostały podzielone na dwa etapy. Trwają już intensywne prace przy budynku świetlicy. W pierwszym etapie prac zdjęto już konstrukcję starego dachu. Niedługo zaczną się prace dotyczące założenia nowej konstrukcji i pokrycia dachu. Następnie wykonywane będą roboty elektryczne oraz instalacja odgromowa. Zakończenie tego etapu prac planowane jest na dzień 31.07.2020 r.

Drugi etap prac obejmuje: roboty elewacyjne, wymianę stolarki okiennej, roboty malarskie wewnątrz budynku, wykonanie instalacji wodno- kanalizacyjnej , wymianę opraw oświetleniowych , utwardzanie placu i wykonanie ogrodzenia. Zakończenie II etapu prac remontowych świetlicy wiejskiej przewidywane jest na dzień 31.01.2021 r.

 

POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020 - Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych

 

Plakat rachmistrz 2POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020

Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych

 

Wójt Gminy Andrzejewo, działając jako Gminny Komisarz Spisowy informuje o prowadzonym naborze na rachmistrzów terenowych.

Nabór trwa w okresie od 15.06.2020 r. do 08.07.2020 r.

Kandydat na rachmistrza terenowego powinien spełniać następujące wymagania:

- być osobą pełnoletnią,

- zamieszkiwać na terenie gminy Andrzejewo,

- posiadać co najmniej średnie wykształcenie,

- posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,

- nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne                  

przestępstwo skarbowe.

Swoją kandydaturę należy zgłosić w Urzędzie Gminy w Andrzejewie, I piętro, pok. nr 9.

Dodatkowych informacji w sprawie naboru na rachmistrzów terenowych można uzyskać pod numerem telefonu: 86 2717003 wew. 32 oraz w zamieszczonym załączniku o nazwie: Procedura naboru kandydatów na rachmistrzów do powszechnego spisu rolnego w 2020 r.

Wszelkie informacje dotyczące spisu można uzyskać na stronie https://spisrolny.gov.pl/

 

Załączniki:

 

 

Koszenie poboczy dróg gminnych na terenie gminy Andrzejewo

IMG 20200601 150937W poniedziałek, 1 czerwca 2020 r. rozpoczęło się pierwsze koszenie zieleni na poboczach dróg gminnych zarządzanych przez gminę Andrzejewo. Dzięki zakupowi nowego ciągnika rolniczego New Holland TD 5.105 w kwocie 186 800,10 zł brutto oraz kosiarki bijakowej PRONAR BBK 160M w kwocie 25 338,00 zł brutto po raz pierwszy zadanie wykonywane jest samodzielnie przez gminę. Zakup nowych sprzętów usprawni wszelkie prace, a także pozwoli na utrzymanie terenów zielonych gminy w należytym stanie. Prace wykonywane są przez pracowników Urzędu Gminy w Andrzejewie.

W pierwszej kolejności zaczęto kosić pobocza dróg gminnych. Zakrzaczenia i wysokie trawy na poboczach dróg zdecydowanie ograniczają kierowcom widoczność. Skoszone pobocza zapewnią większy komfort jazdy oraz poprawią bezpieczeństwo naszych mieszkańców na jezdni. Koszenie to pozwala również utrzymać w lepszym stanie cały pas drogowy. Ponadto nowy sprzęt będzie kosił trawy na pozostałych terenach zielonych, m. in. na boiskach, placówkach oświatowych, przy stacji uzdatniania wody itd.

Więcej zdjęć TUTAJ.

Podkategorie

BANERY

statystyka

 

 

Dane Statystyczne

CAF

 

 

 

Wspólna Metoda Oceny

KDR

 

 

 

Karta Dużej Rodziny

epuap

 

 

 

Załatwiaj sprawy urzędowe przez internet

BIP

bip

Kontakt

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  +48 86 271 70 03
  +48 86 271 70 03
  07-305 Andrzejewo
ul. Warszawska 36
konto bankowe 
BS w Ostrowi Mazowieckiej oddz. Andrzejewo
82892310470700087920070001

Skontaktuj się z nami