Zapisy na zawody wędkarskie o Puchar Wójta Gminy Andrzejewo

zawody-wędkarskie-1-640x427W zawiązku z organizacją spławikowych zawodów wędkarskich o Puchar Wójta Gminy Andrzejewo w dniu 17 sierpnia 2019 r., prosimy o zgłaszanie się mieszkańców Gminy Andrzejewo w celu wpisania na listę uczestników. Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie karty wędkarskiej oraz adres zameldowania na terenie Gminy Andrzejewo. Zapisy prowadzi Pan Dariusz Pękała( tel. 602356207) oraz Jacek Kosowski( tel. 606976370), termin zapisów do 1 sierpnia 2019 r.

Modernizacja boiska sportowego w Andrzejewie

 

IMG 20190711 132140W 2019 r. gmina Andrzejewo zamierza przeprowadzić modernizację boiska sportowego w Andrzejewie znajdującego się przy Szkole Podstawowej w Andrzejewie przy ul. Warszawskiej. Zadanie to ma polegać na wymianie starej zniszczonej nawierzchni boiska o wymiarach 36,0 m x 18,0 m, wykonaniu nowej podbudowy z betonu jamistego i położeniu nowej nawierzchni ze sztucznej trawy. Prace obejmują również zamontowanie piłkochwytów o wys. 6,0 m oraz stojaka na rowery. Przewidywany koszt inwestycji to 165 340,44 zł. Na wniosek Wójta Gminy Andrzejewo Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o przyznaniu gminie Andrzejewo pomocy finansowej w ramach programu pn.: „Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019” na ten cel w wysokości 79 000 zł.

 

Zaproszenie do współpracy - Strategia Rozwoju Rolnictwa Ekologicznego

herb

 

Stowarzyszenie GRUPA ODROLNIKA z Rzuchowej (gm. Pleśna, woj. małopolskie) wraz z partnerami operacji zaprasza do udziału w budowie oddolnej Strategii Rozwoju Rolnictwa Ekologicznego. Ten ważny i ambitny projekt jest skierowany do producentów żywności ekologicznej z terenu czterech województw: małopolskiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego i lubelskiego. Inicjatorzy przedsięwzięcia są również otwarci na pomysły osób mieszkających w innych województwach. Strategia ma odmienić polską wieś i dać rolnikom, producentom żywności ekologicznej narzędzia do prowadzenia dochodowej działalności na rynku zdominowanym przez dużych graczy, jak też zacieśnić współpracę w zakresie prowadzenia wspólnej i spójnej promocji.

– Wymienione województwa są regionami o dużym potencjale w zakresie produkcji żywności ekologicznej. Rozdrobnione gospodarstwa powinny podążać w tym kierunku, ponieważ to dla nich szansa na uzyskanie dodatkowych dochodów. Zwłaszcza w kontekście rosnącego rynku i zapotrzebowania na żywność ekologiczną. Niestety, obecnie ten potencjał jest uśpiony. Brakuje współpracy producentów między innymi w zakresie promocji, tworzenia oferty handlowej żywności wysokiej jakości. Nie ma jednolitego, konkretnego kierunku rozwoju ponadregionalnego – zauważa Jan Czaja ze Stowarzyszenia GRUPA ODROLNIKA.

Strategia ma wskazać kierunki rozwoju polskiego rolnictwa ekologicznego i wypracować działania promocyjne i zasady współpracy na poziomie ogólnopolskim. Powstanie takiego opracowania jest konieczne także ze względu na zagrożenia, jakie czyhają na polską wieś, czyli odejście producentów od rolnictwa ekologicznego. Zanik tradycyjnego, sielskiego krajobrazu wsi przełoży się negatywnie na turystykę na obszarach wiejskich. Brak turystów, to brak środków finansowych na rozwój gospodarczy.

- Wspomniana strategia będzie miała na celu zaoferowanie rolnikom ekologicznym rozwiązań pozwalających im funkcjonować na rynku zdominowanym przez duże podmioty, zagospodarowanie istniejącej niszy rynkowej oraz zaspokojenie potrzeby konsumentów poszukujących żywności o najwyższych walorach zdrowotnych lub wrażliwych na wpływ produkcji na środowisko naturalne – dodaje Jan Czaja.

W ramach budowy Strategii Rozwoju Rolnictwa Ekologicznego przewidziano też cztery działania. Pierwszym z nich jest coroczne spotkanie rolników ekologicznych w Centrum Produktu Lokalnego w Rzuchowej (zaplanowane na 20 lipca 2019 r.), poświęcone wymianie doświadczeń, z panelem dyskusyjnym z udziałem wykładowców i rolników. Zaplanowano omówienie czterech obszarów tematycznych: plan działań dla żywności i dla rolnictwa ekologicznego (np. poprzez wprowadzenie produktów ekologicznych do menu publicznych zakładów zbiorowego żywienia), rolniczy handel detaliczny produktów ekologicznych, promocja rolnictwa ekologicznego i edukacja ekologiczna.

Kolejnym działaniem jest zorganizowanie czterech stoisk promocyjno-edukacyjnych (w terminach 20 lipca br., 18 sierpnia br. oraz 8 i 15 września br.) na dużych regionalnych imprezach skierowanych do konsumentów. Projekt dopełnia oddolna strategia rozwoju rolnictwa ekologicznego (obejmująca: Finansowanie rolnictwa ekologicznego; Certyfikację rolnictwa ekologicznego; Środki ochrony roślin; Centralizację zarządzania rolnictwem ekologicznym w Polsce w Min. Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Plan działań dla żywności i rolnictwa ekologicznego; Rolniczy Handel detaliczny; Promocję Rolnictwa ekologicznego; Edukację ekologiczną).

Całość dopełni seminarium w Warszawie (połowa miesiąca września), podczas którego zostanie zaprezentowana strategia. W spotkaniu wezmą udział naukowcy zajmujący się m. in. krótkimi łańcuchami dostaw, eksperci ds. rolnictwa ekologicznego oraz rolnicy biorący udział w pracach nad tworzeniem oddolnej strategii rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce. Podczas seminarium zostaną przedstawione i poddane dyskusji wyniki ankiet prowadzonych na imprezach promocyjno-edukacyjnych w czterech województwach.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej: http://www.grupa.odrolnika.pl/

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW informujemy o możliwości rejestracji w bazie partnerów KSOW na stronie www.ksow.pl

 

Komunikat_Informacja

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do projektu/operacji KSOW

 

Ankieta dotycząca przywrócenia linii kolejowej Ostrołęka-Ostrów Mazowiecka-Małkinia

herbW związku z podjętą przez Starostwo Powiatowe inicjatywą przywrócenia kolejowych przewozów pasażerskich na trasie Ostrołęka-Ostrów Mazowiecka-Małkinia prosimy o zapoznanie się z pismem starosty ostrowskiego oraz wypełnienie ankiety w wersji online lub papierowej

PISMO PRZEWODNIE

ANKIETA ONLINE

ANKIETA W WERSJI PAPIEROWEJ

Wójt Gminy Andrzejewo Beata Ponichtera otrzymała wotum zaufania oraz absolutorium za 2018 rok.

IMG 20190626 122835Dnia 26 czerwca 2019 r. podczas VII Sesji Rady Gminy w Andrzejewie, Wójt Gminy Andrzejewo Beata Ponichtera otrzymała wotum zaufania, a po przedstawieniu oraz jednogłośnym przyjęciu sprawozdań z wykonania budżetu obecni radni udzielili absolutorium za 2018 rok. Po raz pierwszy w trakcie sesji został przedstawiony obowiązkowy raport o stanie Gminy Andrzejewo za 2018 rok, do którego zobligowane są wszystkie gminy. Raport miał na celu ukazanie aktualnej, wewnętrznej i zewnętrznej sytuacji gminy Andrzejewo, gdzie poruszane były kwestie gospodarcze i społeczne. Po zaprezentowaniu raportu nastąpiła debata radnych oraz udzielenie wotum zaufania Wójtowi Gminy Andrzejewo. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o samorządzie gminy w debacie mogli uczestniczyć również mieszkańcy gminy po uprzednim złożeniu odpowiedniego wniosku, ale nikt z mieszkańców nie podjął się zgłoszenia swojego uczestnictwa w debacie. W raporcie poruszono kwestie dotyczące m. in.: ogólnych informacji, demografii, drogownictwa, gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami, finansów oraz informacji o stanie szkół, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrzejewie, Bibliotece Publicznej w Andrzejewie oraz realizowanych programów, uchwał i zarządzeń. Po zakończonej debacie uchwała w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Andrzejewo została jednomyślnie przyjęta. Następnie przedstawiono sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Andrzejewo za rok 2018, w tym: strukturę głównych dochodów budżetowych oraz wydatków budżetowych, zestawienie zrealizowanych wydatków inwestycyjnych, strukturę wydatków oraz strukturę zadłużenia gminy Andrzejewo. Radni również jednogłośnie zatwierdzili sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok oraz udzielili absolutorium Wójtowi Gminy Andrzejewo. Po udzielonym absolutorium Wójt Gminy Andrzejewo Beata Ponichtera została uhonorowana gromkimi brawami i kwiatami. Wójt serdecznie podziękowała za udzielone absolutorium, a także za dobrą współpracę z Radnymi Rady Gminy Andrzejewo, pracownikami Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych gminy Andrzejewo.

Zawody sportowo-pożarnicze strażaków Gminy Andrzejewo

IMG 20190630 124235W niedzielę 30 czerwca 2019 r. w Andrzejewie odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze. Do rywalizacji przystąpiło 5 jednostek: OSP Andrzejewo, OSP Kowalówka, OSP Króle Duże, OSP Stara Ruskołęka oraz OSP Zaręby-Bolędy. Gościnnie wystąpiła też drużyna „Doświadczona” złożona ze strażaków ze wszystkich jednostek, której dowódcą była Wójt Gminy Andrzejewo Beata Ponichtera. Wśród gości przyglądających się zmaganiom strażaków byli także obecni: Wójt Gminy Andrzejewo Beata Ponichtera, Sekretarz Gminy Robert Rosiak, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej bryg. Janusz Iwanowski, Prezes Powiatowego Oddziału Związku Ochotniczych Straży Pożarnych druh Andrzej Wyszogrodzki oraz przedstawiciel Starosty Ostrowskiego – Józef Marek Jastrzębski. Nad prawidłowym przebiegiem rywalizacji czuwała komisja której przewodził sędzia główny st. kpt. Rafał Kamiński. Zawody rozpoczęto o godzinie 10:00 od zbiórki poszczególnych drużyn strażackich. Zespoły rywalizowały w dwóch konkurencjach. Pierwszą z nich była sztafeta, w czasie której drużyna obiegała przygotowany teren przekazując zamiast pałeczki – prądownicę gaśniczą, po drodze wykonując różne zadania i pokonując przeszkody (np. skok przez płotek, slalom, pokonanie ścianki, podłączenie prądownicy do węża strażackiego i rozwinięcie węża). W drugiej konkurencji – ćwiczeniu bojowym, należało jak najszybciej rozwinąć linię zasilającą w wodę, dwie linie gaśnicze, zbudować i podłączyć do motopompy linię ssawną, uruchomić motopompę i przy pomocy dwóch prądów gaśniczych strącić dwa pachołki.W obu konkurencjach liczył się czas. Za niewykonanie jakiejś czynności podczas sztafety lub nieregulaminowe wykonanie poszczególnych elementów w ćwiczeniu bojowym, sędziowie dodawali kolejne punkty karne. Suma punktów z obu konkurencji i ew. punktów karnych wpływała na ostateczną klasyfikację drużyny, oczywiście wg zasady – im mniejsza suma punktów, tym wyższa lokata w klasyfikacji końcowej.

Klasyfikacja generalna zawodów sportowo-pożarniczych wygląda następująco:

  1. OSP Stara Ruskołęka – 115,03 pkt
  2. OSP Andrzejewo – 125,53 pkt
  3. OSP Króle Duże – 131, 09 pkt
  4. OSP Zaręby-Bolędy – 139,85 pkt
  5. OSP Kowalówka – 146, 68 pkt

Po wyczerpujących zmaganiach „młodych” strażaków swoje umiejętności w ćwiczeniach bojowych zaprezentowała drużyna „Doświadczona”, która ukończyła zawody z wynikiem 64,00 pkt. Drużyna to składała się z 8 zawodników. Średnia lat życia tej drużyny wyniosła prawi 58, zaś najstarszy zawodnik miał 71 lat. Na zakończenie zawodów sportowo-pożarniczych głos zabrali zaproszeni goście, którzy gratulowali wszystkim jednostkom zaangażowania i dobrych wyników. Wójt Gminy Andrzejewo Beata Ponichtera wręczyła uczestnikom pamiątkowe puchary i dyplomy, podziękowała druhom za udział oraz wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji zawodów.

 

GALERIA

 

Stypendia Wójta Gminy Andrzejewo

IMG 20190619 111427Wójt Gminy Andrzejewo Beata Ponichtera przyznała stypendia za osiągnięcia naukowe oraz sportowe dla uzdolnionej młodzieży zamieszkałej na terenie gminy Andrzejewo. Stypendia zostały wręczone na uroczystościach zakończenia roku szkolnego w poszczególnych szkołach w dniu 19 czerwca 2019 r.

Stypendia otrzymali:

Szkoła Podstawowa w Ołdakach-Polonii

Julia Żyłowska kl. V za najwyższą średnią ocen w szkole – 5,58.

Paulina Żyłowska kl. VIII za najwyższy wynik z egzaminu ośmioklasisty.

Amelia Zaręba kl. VI za osiągnięcia sportowe (Karate Kyokushin).

Jakub Zalewski kl. V za osiągnięcia sportowe (Karate Kyokushin).

Szkoła Podstawowa w Andrzejewie

Gabriela Zuzanna Tyl kl. III Gimnazjum za najwyższą średnią ocen w szkole – 5,87.

Mateusz Tarnowski kl. III Gimnazjum za najwyższy wynik z egzaminu gimnazjalnego.

Miłosz Majewski kl. VIII za najwyższy wynik z egzaminu ośmioklasisty.

Sebastian Płotczyk kl. III Gimnazjum za osiągnięcia sportowe.

Norbert Kępisty kl. III Gimnazjum za osiągnięcia sportowe.

Szkoła Podstawowa w Starej Ruskołęce

Julia Wujkowska kl. V za najwyższą średnią ocen w szkole - 5,33.

Małgorzata Gralik kl. VIII za najwyższy wynik z egzaminu ośmioklasisty.

Szkoła Podstawowa w Jasienicy

Wiktoria Alicja Pędzich kl. VII za osiągnięcia sportowe (Karate Kyokushin).

Turniej Piłki Nożnej „WAKACJE NA SPORTOWO”

zdjecie

 

W dniu 17 czerwca 2019 r na boisku sportowym w Kowalówce odbył się Turniej Piłki Nożnej dla drużyn ze szkół podstawowych z terenu Gminy Andrzejewo, gdzie promowany był program profilaktyki antyalkoholowej „WAKACJE NA SPORTOWO” w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Andrzejewo. Istotnym celem programu jest kreowanie wzorów spędzania wolnego czasu i zdrowego trybu życia przez młode osoby – z dala od sytuacji, w których mogą sięgnąć po alkohol, bądź inne niebezpieczne używki. W Turnieju Piłki Nożnej wzięli udział uczniowie z następujących szkół podstawowych: Szkoła Podstawowa w Andrzejewie, Szkoła Podstawowa w Starej Ruskołęce oraz Szkoła Podstawowa w Ołdakach-Polonii. Końcowe wyniki prezentują się następująco:

I miejsce – Szkoła Podstawowa w Andrzejewie,

II miejsce – Szkoła Podstawowa w Starej Ruskołęce,

III miejsce – Szkoła Podstawowa w Ołdakach-Polonii.

Poniżej przedstawiamy również wyniki poszczególnych meczy:

Andrzejewo – Stara Ruskołęka – 4:4

Andrzejewo – Ołdaki - Polonia – 7:2

Stara Ruskołęka – Ołdaki - Polonia – 5:1 W turnieju wyróżnieni zostali również uzdolnieni uczestnicy w indywidualnych kategoriach:

  1. najlepszy piłkarz - Adrian Libuda (SP Andrzejewo),
  2. najlepszy bramkarz - Adam Przeździecki (SP Ołdaki – Polonia),
  3. najlepszy strzelec - Krystian Płotczyk, (SP Stara Ruskołęka),
  4. najlepszy strzelec do pustej bramki (strzały z połowy boiska, piłka nie mogła dotknąć boiska przed wpadnięciem do bramki) - Jakub Rostowski oraz Dawid Piszczatowski (SP Ołdaki – Polonia).

Na zakończenie turnieju Wójt Gminy Andrzejewo Beata Ponichtera oraz Sekretarz Gminy Robert Rosiak wręczyli wszystkim drużynom oraz poszczególnym wyróżnionym zawodnikom puchary, dyplomy, medale oraz nagrody.

 

GALERIA 

Podkategorie

BANERY

statystyka

 

 

Dane Statystyczne

CAF

 

 

 

Wspólna Metoda Oceny

KDR

 

 

 

Karta Dużej Rodziny

epuap

 

 

 

Załatwiaj sprawy urzędowe przez internet

BIP

bip

Kontakt

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  +48 86 271 70 03
  +48 86 271 70 03
  07-305 Andrzejewo
ul. Warszawska 36
konto bankowe 
BS w Ostrowi Mazowieckiej oddz. Andrzejewo
82892310470700087920070001

Skontaktuj się z nami