Remont strażnicy OSP Gołębie – Leśniewo

 

herbZarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 22 maja 2018 r. podjął uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gmin i miast na remont budynków będących w użytkowaniu Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach zadania „Mazowieckie strażnice OSP – 2018”. Łącznie złożone zostało 282 wnioski z czego 214 jednostek otrzymało dofinansowanie.

Wniosek Gminy Andrzejewo na remont pomieszczeń budynku OSP Gołębie – Leśniewo został pozytywnie rozpatrzony i otrzymał wsparcie w wysokości 23.742,00 zł.

Budynek remizy OSP Gołębie – Leśniewo został wybudowany w 1971 roku i od tego czasu w miarę dostępnych środków finansowych był kilkukrotnie remontowany. Wymienione zostało pokrycie dachowe, instalacja elektryczna i stolarka okienna. Otrzymane dofinansowanie pozwoli podnieść standard pomieszczeń oraz zapewnić lepsze warunki spotkań lokalnej społeczności.

 

Umowa podpisana – będzie nowa Stacja Uzdatniania Wody

1W dniu 5 czerwca 2018 r. podpisana została przez Wójta Gminy Andrzejewo umowa na dofinansowanie przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w Królach Małych, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Złożony wniosek obejmował także budowę budynku magazynowego do przechowywania osadu ściekowego przy Oczyszczalni Ścieków w Andrzejewie.

Modernizacja tej największej w Gminie Andrzejewo hydroforni, zaopatrującej w wodę ponad połowę jej obszaru, jest jedną z najbardziej wyczekiwanych od lat inwestycji gminnych. Z uwagi na bardzo szeroki zakres zaplanowanych robót budowlanych, realizacja zadania podzielona została na dwa etapy. Zakończenie I etapu nastąpi w 2019 roku, natomiast zakończenie całej inwestycji przewiduje się w pierwszej połowie 2020 roku.

Zakres robót obejmuje m.in. gruntowną modernizację budynku hydroforni, w tym wykonanie nowego dachu, termomodernizację, wykonanie nowych instalacji łącznie z montażem agregatu prądotwórczego. Do wymiany zakwalifikowano wszystkie sieci podziemne znajdujące się na terenie stacji oraz obudowy studni głębinowych. Powstanie także dwa zbiorniki zewnętrzne do gromadzenia wody uzdatnionej, dzięki którym będzie możliwość zapewnienia właściwego, stałego ciśnienia wody w wodociągu.

Celem zadania jest poprawa jakości dostarczanej wody z SUW Króle Małe oraz zapewnienie właściwego sposobu przechowywania sprasowanego osadu ściekowego wytworzonego w gminnej oczyszczalni.

Całkowity koszt zadania według kosztorysu wynosi niemal 3 mln. zł., w tym przyznane dofinansowanie w kwocie 1 511 096 zł.

 

 

 

3

 

Kolejne dofinansowanie dla Parafii

 MG 2180W dniu 22 maja 2018 r. została podjęta przez Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwała w sprawie rozstrzygnięcia naboru wniosków o udzielenie dotacji w 2018 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Dofinansowanie otrzyma 67 projektów. Na tej liście znalazł się również projekt Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Wniebowzięcia N.M.P. w Andrzejewie dotyczący wykonania kontynuacji remontu konserwatorskiego kościoła – elewacja wraz z rekonstrukcją okien.

Z uwagi na upływ czasu kościół wymaga podjęcia działań konserwatorskich. W chwili obecnej konieczny jest remont ścian, zwłaszcza pomiędzy dachem nad nawami bocznymi a dachem nawy głównej. Tynki uległy destrukcji i odstają od muru. Celem prac jest przywrócenie oryginalnego wyglądu ceglanego muru. Zadanie obejmuje również rekonstrukcję okien wraz z wprowadzeniem dodatkowego szklenia, które ma zapewnić m.in. stabilizację klimatu wnętrza oraz ochronę przed zamakaniem ścian wewnątrz obiektu.

Wartość otrzymanego dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego na ten cel wyniesie 90.000,00zł. Planowany remont kościoła znalazł się również wcześniej na liście projektów do dofinansowania przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wartość dotacji z tego źródła wyniesie 300.000,00 zł.

Powiatowe obchody Dnia Bibliotek i Bibliotekarza

 

roc3W piątek 11 maja br. Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowi Mazowieckiej była miejscem obchodów Dnia Bibliotek i Bibliotekarza. Na zaproszenie Dyrektora MBP w Ostrowi Mazowieckiej p. Jolanty Andruszkiewicz odpowiedzieli kierownicy, dyrektorzy oraz pracownicy bibliotek z terenu powiatu ostrowskiego, a także samorządowcy oraz ludzie którym świat książki nie jest obcy. Spotkanie było zarazem inauguracją Jubileuszu 90-lecia istnienia jednostki która pełni jednocześnie funkcję biblioteki powiatowej. Miłym akcentem było nadanie Medalu w Dowód Uznania dla Elżbiety Rostkowskiej Kierownika Biblioteki Publicznej Gminy Andrzejewo. Medal nadawany jest osobom oraz instytucjom i organizacjom za dokonania i zasługi istotne dla rozwoju polskiego bibliotekarstwa, czytelnictwa oraz informacji naukowej. Organem uprawnionym do przyznawania Medalu jest Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

 

Nowa szkoła oficjalnie otwarta

 

 MG 2739W dniu 27 kwietnia odbyło się oficjalne otwarcie nowo wyremontowanego budynku Szkoły Podstawowej w Andrzejewie. Inwestycja realizowana była przez 8 miesięcy od lipca 2017 roku do lutego 2018 roku. W ramach termomodernizacji zostały wykonane następujące prace:

- modernizacja kotłowni i montaż nowego ekologicznego źródła ciepła

- modernizacja instalacji centralnego ogrzewania

- modernizacja instalacji elektrycznej i montaż nowoczesnych źródeł światła

- modernizacja instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych

- wykonanie mechanicznej instalacji wentylacyjnej z funkcją rekuperacji

- wykonanie ogniw i instalacji fotowoltaicznej

- wymiana stolarki drzwiowej w całym budynku i stolarki okiennej w sali gimnastycznej

- wymiana pokrycia dachowego

- roboty wykończeniowe, malarskie i okładzinowe

- termomodernizacja przegród pionowych i poziomych.

Od września do szkoły będą uczęszczać klasy „0” – „III”, natomiast przedszkolaki zostały już od piątku przeniesione z dotychczasowego „starego” budynku przedszkola, gdzie niestety warunki nie były zadowalające. Teraz maluchy jak i rodzice nie kryją swojej radości.

Inwestycja dofinansowana została w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa IV. Przejście na gospodarkę niskoemisyjną Działanie 4.2 Efektywność energetyczna.

Całkowita wartość inwestycji to 1 992 600 zł, natomiast pozyskane dofinansowanie opiewa na kwotę 1 016 426 zł.

Wykonawcą była firma: Lebart Bartosz Łogwiński i wspólnik Sp. J. Biała Podlaska.

 

Dzień otwarty w ARiMR w Ostrowi Mazowieckiej

arimr

INFORMACJA O OPŁACIE ZA ZMNIEJSZENIE NATURALENJ RETENCJI TERENOWEJ

herbW dniu 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r., poz. 1566 ze zm.), wprowadzająca istotne zmiany w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce. Do takich zmian należy wprowadzenie opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Ustawa nakłada na Wójta obowiązek związany z poborem opłat za usługi wodne związane ze zmniejszeniem retencji.

Art. 269 ustawy Prawo wodne wprowadza obowiązek dokonywania opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej i nakłada obowiązek uiszczenia opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowalnych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Zgodnie z art. 270 ust. 7 ustawy Prawo wodne, wysokość opłaty za w/w usługę wodną zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej. Sposób obliczania opłaty za tę usługę wodną reguluje art. 272 ust. 8 w/w ustawy ustala, że wysokość opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.

Władający nieruchomością o powierzchni powyżej 3500 m2, która została zabudowana w co najmniej 70%, zobowiązani są do przedstawienia danych dotyczących wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej w m2, do Wójta Gminy Andrzejewo w terminie do 20.04.2018r. dostarczając wypełnione oświadczenie w zakresie punktu 1 - 4. Pozostali władający składają oświadczenie wypełniając pkt 1.

Oświadczenie dostępne jest w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy w Andrzejewie oraz w BIP Gminy Andrzejewo, a także w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy – pokój nr11.

Wójt Gminy Andrzejewo, w formie informacji, przekaże podmiotom obowiązanym do ponoszenia opłat za usługi wodne, wysokość przedmiotowej opłaty, zawierającej także sposób obliczenia tej opłaty. Wniesienie opłaty powinno nastąpić w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono informację na rachunek bankowy urzędu gminy, wskazany w informacji. Opłatę należy wnosić za okresy kwartalne.

Jednostkowe stawki opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne wynoszą (Dz. U. z 2017r. poz. 2502):

1) bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,50 zł za 1 m2 na 1 rok;

2) z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności:

a) do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,30 zł za 1 m2 na 1 rok,

b) od 10 do 30% odpływu rocznego z obszarów uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,15 zł za 1 m2 na 1 rok,

c) powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,05 zł za 1 m2 na 1 rok.

 

WZÓR OŚWIADCZENIA

 

Wizje lokalne na terenie gminy

 

Gaz-System-Logo

Pragniemy Państwa poinformować, iż w związku z projektowaniem gazociągu Polska-Litwa, którego cześć przebiega przez teren naszej gminy w terminie od dnia 26 do 30 marca 2018 roku kontynuowane będą wizje lokalne. Należy jednocześnie podkreślić, że w trakcie czynności związanych z wizją lokalną możliwe jest wejście na teren prywatny, jednak nie będą tam prowadzone żadne prace geologiczne. W związku z tym informujemy o możliwości pojawienia się na terenach planowanej w/w inwestycji pracowników Inwestora - Spółki GAZ-SYSTEM wraz działającymi w jego imieniu i na rzecz przedstawicielami Projektanta - firmą Górnicze Biuro Projektów PANGAZ Sp. z o.o. oraz oznakowanych samochodów w/w firm.

Przebieg inwestycji 

 

Podkategorie

Podkategorie

BANERY

statystyka

 

 

Dane Statystyczne

CAF

 

 

 

Wspólna Metoda Oceny

KDR

 

 

 

Karta Dużej Rodziny

epuap

 

 

 

Załatwiaj sprawy urzędowe przez internet

BIP

bip

Kontakt

 
  +48 86 271 70 03
  +48 86 271 70 03
  07-305 Andrzejewo
ul. Warszawska 36
konto bankowe 
BS w Ostrowi Mazowieckiej oddz. Andrzejewo
82892310470700087920070001

Skontaktuj się z nami