Walne Zgromadzenie Gminnej Spółki Wodnej w Andrzejewie

20210211 101534W czwartek 11 lutego 2021 r. na Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Andrzejewie odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej w Andrzejewie, na które przybyli zaproszeni goście: Wicestarosta Ostrowski Pan Józef Rostkowski, Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Pan Adam Brzózka, Wójt Gminy Andrzejewo Pani Beata Ponichtera, Sekretarz Gminy Pan Robert Rosiak oraz Skarbnik Gminy Pani Ewa Godlewska. Zebranie prowadził Przewodniczący Zarządu GSW Pan Marek Raciński przy pomocy Pani Ewy Staniaszko. Podczas spotkania zapewniony był odpowiedni reżim sanitarny. Przyjęty plan finansowy na rok 2020 wynosił 352 802,15 zł. Wpływy z wpłat dokonanych przez członków Spółki na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 133 995,68 zł. Wskaźnik ściągalności składek wyniósł 92,15%. Spółka w roku 2020 otrzymała dotacje w łącznej kwocie 81 345,00 zł z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Powiatu Ostrowskiego oraz gminy Andrzejewo. W roku 2020 Gminna Spółka Wodna w Andrzejewie wykonała następujące prace:

- koszenie mechaniczne skarp rowów melioracyjnych – 74,214 km

- naprawa urządzeń melioracyjnych – 116 szt.

- naprawa przepustów melioracyjnych – 10 szt.

- naprawa studzienek drenarskich – 6 szt.

- czyszczenie studzienek drenarskich – 191

- odmulanie mechaniczne rowów melioracyjnych – 17.809 km

- plantowanie urobku po odmuleniu – 10.590 km

- odkrzaczanie rowów melioracyjnych

Łączny koszt wykonanych prac wyniósł 165.350,91 zł. Stan środków finansowych na rachunku bankowym na dzień 31,12.2020 r. wynosi 150 231,40 zł. Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej w Andrzejewie zatwierdziło realizację budżetu i roczne sprawozdania finansowe za rok 2020. Podjęto również uchwały w sprawie zatwierdzenia budżetu Spółki na rok 2021 wraz z planem pracy na rok 2021. Zgodnie z postanowieniem Wlanego Zgromadzenia GSW kwota zobowiązania drenacyjnego na rok 2021 nie uległa zmianie i nadal będzie wynosić 19 zł za 1 ha odwodniony rowami i odwodniony drenami.

Mamy nadzieję, że z każdym rokiem praca Gminnej Spółki Wodnej w Andrzejewie

na rzecz rolników będzie realizowała główny cel spółki czyli utrzymanie, eksploatację i konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na terenie gminy Andrzejewo.

Pomoc GAZ-SYSTEMU dla OSP w Andrzejewie

 

zdjeospOchotnicza Straż Pożarna w Andrzejewie otrzymała pomoc finansową od Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Spółka przekazała w formie umowy darowizny kwotę 18 000 zł. z przeznaczeniem na zakup ubrań specjalnych bojowych dla strażaków ochotników uczestniczących w akcjach pożarniczych. Z niewielkim udziałem środków własnych zakupiono 6 trzyczęściowych kompletów. Wójt Gminy Andrzejewo Beata Ponichtera oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Andrzejewie składają serdeczne   podziękowanie Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. za przekazane środki finansowe, które pozwolą w znaczny sposób podnieść gotowość bojową jednostki. Przypomnijmy, że w 2020 r. rozpoczęła się inwestycja „Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko – mazurskiego, tj. odcinek południowy gazociągu Polska – Litwa”. Celem projektu jest budowa nowego transgranicznego gazociągu wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi (w tym m.in. kabel światłowodowy), który połączy systemy przesyłowe gazu ziemnego Polski i Litwy, co przyczyni się do integracji systemów przesyłowych i rynków gazu krajów bałtyckich. Budowa gazociągu na terenie gminy Andrzejewo przebiega przez miejscowości Zaręby - Choromany, Zaręby - Warchoły, Ołdaki – Polonia. Przeździecko – Lenarty i Przeździecko – Jachy na odcinku 7,3 km. Gazociąg zbudowany będzie pod ziemią na głębokości 120 cm, średnica rury wyniesie 700 mm przy ciśnieniu roboczym 8400 kPa.

 

Przedłużony termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021

 

nabory 250x250pxDecyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym, termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju zostaje przedłużony do 16 lutego 2021 r. 

Pliki do pobrania, w tym wymagane dokumenty znajdują się w załącznikach poniżej.

1. OGŁOSZENIE O NABORZE

2. REGULAMIN NABORU

3. OFERTA KANDYDATA NA RACHMISTRZA SPISOWEGO 

 

Pożar we wsi Pieńki Wielkie

 

zdje 1W dniu 08.02.2021 r. miał miejsce tragiczny w skutkach pożar we wsi Pieńki Wielkie, w którym spłonęły wszystkie maszyny rolnicze zapewniające utrzymanie całej rodziny. W jednej chwili stracili dorobek życia. Szanowni Mieszkańcy, pomóżmy solidarnie rodzinie w tych jakże trudnych dla niej chwilach, z naszym wsparciem będzie jej łatwiej odnaleźć się w tej tragicznej sytuacji. Zwracamy się zatem z gorącym apelem i prośbą do ludzi dobrego serca o wsparcie finansowe oraz o udział w rozpowszechnieniu akcji. Nie bądźmy obojętni na los ludzi dotkniętych nieszczęściem. Poniżej udostępniamy link do zrzutki.pl – Pomoc firmie UR Blejk

https://zrzutka.pl/2t35y4

 

 

  

zdje 4

 

Internet szerokopasmowy na terenie Gminy Andrzejewo

20210205 111442Ogólnopolska Sieć Edukacyjna to program publicznej sieci telekomunikacyjnej, dający szkołom w całej Polsce możliwość podłączenia szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego internetu. Program został zaprojektowany przez Ministerstwo Cyfryzacji, a jego założenia realizuje Państwowy Instytut Badawczy NASK – operator OSE.

Na terenie gminy Andrzejewo do sieci internetu szerokopasmowego zostały już podłączone dwie Szkoły Podstawowe w Andrzejewie i Ołdakach – Polonii. W Szkole Podstawowej w Starej Ruskołęce także zostały wykonane prace instalacyjne. W najbliższym czasie nastąpi podłączenie do sieci.

Internet OSE jest szybki, ponieważ łącze o symetrycznej przepustowości 100 Mb/s może być użytkowane wyłącznie przez podłączoną do niego szkołę.

Internet OSE jest symetryczny, co oznacza, że dane można pobierać i wysyłać z równie wysoką prędkością. Przypomnijmy, że poprzednie podłączenia do internetu miały znacznie niższą prędkość wynosiły one od 5 do 25 Mb/s.

Internet OSE to bardzo korzystne rozwiązanie dla szkół, gdyż finansowany jest w 100 % z budżetu państwa. Bezpłatny internet zapewnia wszystkim nauczycielom i uczniom możliwość korzystania z technologii cyfrowych. Szkoły w ramach tego projektu mają zagwarantowany:

- bezpłatny dostęp do szybkiego internetu

- bezpieczeństwo użytkowników gwarantowane dzięki zaawansowanym usługom zabezpieczającym

- wsparcie techniczne i podstawowy pakiet urządzeń zapewniających podłączenie do sieci OSE

- możliwość korzystania z nowoczesnych, cyfrowych narzędzi i treści edukacyjnych online

- możliwość udziału w projektach edukacyjnych poświęconych zasadom bezpiecznego korzystania z technologii cyfrowych

- ułatwienie prowadzenia lekcji on – linezdj 1

W związku z pojawieniem się szybkiego internetu w Szkole Podstawowej w Andrzejewie zbudowaną wewnętrzną sieć internetową. Dzięki temu każda klasopracownia w budynku przy ul. Srebińskiej w Andrzejewie ma dostęp do sztywnego łącza inernetowego o wysokich parametrach połączenia. W okresie pandemii koronawirusa i w czasie nauczania zdalnego nauczyciele i uczniowie mają zapewnione bardziej niezawodne i lepsze połączenie internetowe. Budowa sieci internetowej do szkół umożliwi również podłączenie do szybszego internetu innym instytucjom i osobom fizycznym z terenu gminy Andrzejewo. W najbliższym czasie w miejscowościach przez które przebiega nowo wybudowana sieć internetowa będzie można podłączyć się do szybkiego internetu na zasadach określonych przez operatora.

Informacja ARiMR

 

krowy na polu2Od 12 lutego 2021 roku zmieniają się opłaty za wydanie paszportu bydła.

Wydanie paszportu dla bydła będzie tańsze niż dotychczas i wyniesie 1 złoty, wcześniej rolnik musiał zapłacić 1,33 zł. Do 2 zł wzrośnie natomiast opłata za wydanie duplikatu paszportu, wcześniej było to 1,33 zł. Opłata za doręczenie paszportu (przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru) przez Pocztę Polską wynosi 8,50 zł. O zróżnicowanie cen paszportów i duplikatów paszportów dla bydła od dłuższego czasu postulowali posiadacze zwierząt. Zmiana wysokości opłat związana jest z wejściem w życie nowego rozporządzenia ministra rolnictwa w tej sprawie.

Opłaty należy wnieść przed wydaniem paszportu bydła lub jego duplikatu oraz przed ich doręczeniem. Opłatę można uiścić bezpośrednio w biurze powiatowym ARiMR lub przelewem na rachunek bankowy:

BGK Nr: 46 1130 1017 0000 3160 0020 0013

 

INFORMACJA W SPRAWIE PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

Wójt Gminy Andrzejewo przypomina, że w terminie od 1 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r. producenci rolni mogą złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, które zostały wystawione w okresie od dnia 1 sierpnia 2020 r. do dnia 31 stycznia 2021 r.

Każdy producent rolny może ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zakupionego i wykorzystanego do upraw rolnych oraz do chowu lub hodowli bydła.

W przypadku producentów rolnych ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego, którzy oprócz posiadania użytków rolnych, prowadzą także chów lub hodowlę bydła do wniosku należy dołączyć także dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w 2020 roku.

   
 

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2021 r. wynosi:
                100,00 zł * ilość ha użytków rolnych
                                            oraz
   30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

  

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Andrzejewie w pokoju nr 17 lub pod numerem telefonu 86 2717003 wew. 44.

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI

 

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych 2021 rok

 

plakat nabor a3 mniejszy 1 lutyDnia 29.01.2021 r., na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. 2019 r. poz. 1775, z późn.zm.) – zwanym dalej NSP 2021 Pani Beata Urszula Ponichtera – Gminny Komisarz Spisowy w Andrzejewie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych, związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021. NSP 2021 będzie przeprowadzony w terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00. Osoby zainteresowane proszone są o składanie ofert w terminie od 1 do 9 lutego 2021 r w siedzibie Urzędu Gminy w Andrzejewie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (na skrzynkę e-mailową urzędu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), platformy ePUAP, albo operatora pocztowego (w tym m.in. Poczty Polskiej) Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

-mieć ukończone 18 lat,
-cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
-posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
-posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
-nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne -przestępstwo skarbowe.

Pliki do pobrania, w tym wymagane dokumenty i pełna treść ogłoszenia znajdują się w załącznikach poniżej.

1. OGŁOSZENIE O NABORZE

2. REGULAMIN NABORU

2. OFERTA KANDYDATA NA RACHMISTRZA SPISOWEGOFormularz do pobrania 

 

Podkategorie

BANERY

statystyka

 

 

Dane Statystyczne

CAF

 

 

 

Wspólna Metoda Oceny

KDR

 

 

 

Karta Dużej Rodziny

epuap

 

 

 

Załatwiaj sprawy urzędowe przez internet

BIP

bip

Kontakt

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  +48 86 271 70 03
  +48 86 271 70 03
  07-305 Andrzejewo
ul. Warszawska 36
konto bankowe 
BS w Ostrowi Mazowieckiej oddz. Andrzejewo
82892310470700087920070001

Skontaktuj się z nami