Harmonogram wywozu śmieci - 2021 r.

smieci 2021 poprawka

Usunięcie azbestu z terenu gminy Andrzejewo- etap II

LogoZakończył się drugi etap zbiórki azbestu z nieruchomości położonych na terenie naszej gminy. Zadanie realizowane było w ramach dodatkowego naboru do Programu Priorytetowego pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie województwa mazowieckiego”, ogłoszonego 23 września 2020 r. Umowa na dofinansowanie zadania z dnia 09.11.2020 r. opiewała na 23 666,80 zł, co stanowiło 100% kosztów całego zadania. Ilość zebranych i unieszkodliwionych odpadów azbestowych wyniosła 67,79 t. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Zambrowie Sp. z o.o.

W dalszym ciągu zachęcamy wszystkich mieszkańców do składania wniosków o odbiór i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest.

Nowe lampy oświetlenia ulicznego w Andrzejewie

20201210 095333Nastąpił odbiór końcowy prac dotyczących wybudowania elektroenergetycznej linii napowietrznej i montażu lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Andrzejewo. Wykonawcą robót była firma P.U.H.P. „ENERGOL” Małgorzata Kruk, zaś całkowity koszt związany z realizacją inwestycji wyniósł 15 798,74 zł brutto. W ramach zamówienia i wykonanych robót na 5 słupach energetycznych zamontowano punkty świetlne w technologii LED wraz ze złączem kablowo-pomiarowym i szafką sterowania oświetleniem ulicznym. Na początku grudnia 2020 r. nowe lampy zaczęły oświetlać pas drogowy przy ul Warszawskiej i przy drodze do Załuski-Lipniewo. Inwestycja w znaczny sposób przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego a w szczególności pieszych.

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Andrzejewo

 DSC2795W dniu 7 maja 2020 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie została podpisana umowa na „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Andrzejewo” pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego reprezentowanym przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Pana Kazimierza Porębskiego oraz Pana Daniela Łaga, a Gminą Andrzejewo reprezentowaną przez Wójta Gminy Panią Beatę Ponichtera.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest:

- zaprojektowanie i budowa 32 szt. kompletnych instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków składających się z urządzeń oczyszczalni ścieków oraz systemu odprowadzania ścieków oczyszczonych do ziemi

- zaprojektowanie i budowa wraz z podłączeniem zbiornika na wodę o pojemności 150 m3 w Stacji Uzdatniania Wody w Zarębach-Bolędach (nowy zbiornik w znaczny sposób przyczyni się do zabezpieczenia w wodę mieszkańców w okresie letnim) .

 Zakres prac i robót składających się na przedmiot inwestycji:

- zaprojektowanie – wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na budowę lub przyjęcia zgłoszenia robót

- wykonanie w oparciu o dokumentację projektową robót budowlanych i montażowych

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na realizację wyżej wymienionego zadania wyłoniono wykonawcę, którym została firma EKOFIRMA Przemysław Gruszka   Ostrowiec Świętokrzyski. W dniu 16.09.2020 podpisana została umowa z wykonawcą. Koszt całej inwestycji to kwota 938 888,00 zł, z czego Gmina otrzymuje dofinansowanie z PROW w wysokości 488 805,00 zł.

Termin realizacji jest określony w umowie na 30.09.2021 r. Udzielona jest gwarancja na 60 miesięcy.

W chwili obecnej dokumentacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków jest gotowa. W trakcie jest opracowanie dokumentacji na budowę zbiornika retencyjnego na SUW w Zarębach - Bolędach.

Zakończył się Powszechny Spis Rolny 2020 na terenie gminy Andrzejewo

logo-spis rolnySpis Rolny rozpoczął się 1 września 2020 r. i przeprowadzany był za pomocą następujących metod:

  • samospis internetowy, realizowany poprzez formularz spisowy dostępny na stronie GUS, polegający na weryfikacji, aktualizacji i uzupełnieniu danych,
  • wywiad telefoniczny, prowadzony przez rachmistrza telefonicznego z wykorzystaniem zainstalowanego na komputerze oprogramowania przeznaczonego do przeprowadzenia spisu rolnego,
  • wywiad bezpośredni, przeprowadzany przez rachmistrza terenowego z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie przeznaczone do przeprowadzenia spisu rolnego- na terenie naszej gminy pracami spisowymi zajmowało się trzech rachmistrzów.
  • Generalny Komisarz Spisowy – Prezes GUS,
  • Zastępca Generalnego Komisarza Spisowego – dyrektor Centralnego Biura Spisowego (CBS),
  • Wojewódzki komisarz spisowy – wojewoda w wojewódzkim biurze spisowym, którego zastępuje dyrektor właściwego urzędu statycznego;
  • Gminny komisarz spisowy – wójt w gminnym biurze spisowym.

Spisowi podlegało 831 gospodarstw zlokalizowanych na terenie gminy i wszystkie zostały spisane.

Największa część rolników, bo 68,05% spisało się za pośrednictwem wywiadów bezpośrednich z rachmistrzami. Poprzez samospis udział w spisie zakończyło 19,82% rolników, natomiast przez telefon spisało się 12,13%.

Powszechny Spis Rolny jest organizowany co 10 lat. Jako badanie obejmujące wszystkie gospodarstwa rolne w kraju jest jedynym źródłem informacji pozwalającym na ocenę stanu polskiego rolnictwa. Dzięki uzyskanym podczas spisu informacjom lokalne, regionalne i krajowe instytucje mogą prowadzić działania wspierające rolników, tworzyć strategie wspierające społeczności wiejskie, podejmować skuteczne decyzje zapewniające bezpieczeństwo żywnościowe, ważne dla nas wszystkich. Dane spisowe są też kluczowe podczas ustalania unijnych dopłat dla rolnictwa. Samym rolnikom wyniki spisu pozwolą ocenić zmiany w produkcji roślinnej i zwierzęcej mające wpływ na opłacalność ich produkcji.

Realizacją spisu rolnego kierowali kolejno:

Jednostkami powołanymi do realizacji prac spisowych były: Centralne Biuro Spisowe, wojewódzkie biura spisowe i gminne biura spisowe., które m.in.: zapewniały stanowiska do dokonania spisu, organizowały nabory na rachmistrzów i brały udział w szkoleniach rachmistrzów/egzaminach i przygotowaniu do wykonywania czynności spisowych oraz współdziałały w popularyzacji spisu rolnego.

Gminne Biuro Spisowe w Andrzejewie kieruje szczególe podziękowania do mieszkańców gminy Andrzejewo za współpracę i aktywny udział w spisie. Dane pozyskane dzięki Państwa zaangażowaniu posłużą w dokonaniu diagnozy bieżącej sytuacji polskiego rolnictwa.

Słowa podziękowania kierujemy w stronę rachmistrzów spisowych, którzy w tak trudnym czasie realizowali zadania jakie stawiał przed nimi PSR 2020.

Jednocześnie informujemy, że w przyszłym roku odbędzie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r. Podobnie jak spis rolny będzie on obowiązkowy dla wszystkich. Już teraz apelujemy mieszkańców Gminy Andrzejewo do wzięcia udziału w spisie powszechnym.

Remont świetlicy w Mianowie

 DSC2782Zakończona realizację  zadania dotyczącego remontu świetlicy wiejskiej w Mianowie. Zrealizowano ją ze środków gminy (funduszu sołeckiego) oraz w ramach dofinansowania Zarządu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020.

W ramach inwestycji wykonano:

- skuwanie betonu i wywóz gruzu budowalnego

- rozebranie podłogi z desek

- rozłożenie warstwy izolacji przeciwwilgociowej

- rozłożenie warstwy izolacji termicznej ze styropianu

- wykonanie posadzki betonowej

- zagruntowanie podłoża

- ułożenie płytek gresowych

- zamocowanie listew przypodłogowych

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 23 985,00 zł natomiast kwota dofinansowania z MIAS - 10 000 zł. Wykonawcą zadania była firma MAX-TERM Muszyński Lubak Szumowo.

Zakończyłeś spis rolny? Zapytaj o to innych

Pakiet 9 - grafika do wpisuDo końca Powszechnego Spisu Rolnego zostało już niewiele czasu, a wciąż część rolników nie wywiązała się z obowiązku spisowego. Dla polskiego rolnictwa znaczenie ma KAŻDY wypełniony formularz spisowy, dlatego warto o tym przypominać w gronie swoich sąsiadów i znajomych.

Wielu z Państwa już spisało swoje gospodarstwo rolne pokazując, że zależy Wam na wypełnieniu obowiązku spisowego, że jesteście świadomi wagi tego przedsięwzięcia, wreszcie, że ważny jest dla Was wizerunek waszej gminy na tle pozostałych biorących udział w spisie.

Mamy pełną świadomość, że czas jest trudny i każdy z Państwa przede wszystkim myśli z troską o zdrowiu najbliższych, niepokoi się o przyszłość i stabilność ekonomiczną swoich rodzin. Po dniach pełnych trosk i pracy nie starcza już czasu na spędzenie kilkunastu minut na stronie spisowej.

Zachęcamy jednak, aby te ostatnie dni listopada były wyrazem gminnej mobilizacji. Zbierzcie siły, przełamcie niechęć i wypełnijcie formularz spisowy na https:\\spisrolny.gov.pl.

Tylko do 30 listopada 2020 r. użytkownicy gospodarstw rolnych mają czas, aby wywiązać się z obowiązku spisowego. Tymczasem liczba rolników, którzy nie spisali swoich gospodarstw, pozostaje na Mazowszu dość znacząca. Brak danych z tych gospodarstw oznacza, że władze lokalne i instytucje rolnicze nie będą miały pełnej wiedzy niezbędnej do podejmowania w najbliższej przyszłości działań wspierających rolników.

Co możesz zrobić, żeby to zmienić? Jak zadbać o kompletność wyników spisowych?

Warto zastanowić się, czy wśród Twoich sąsiadów, znajomych lub członków rodziny są osoby, do których informacja o spisie rolnym nie dotarła lub też wiedzą o tym, ale zostawiają spis na ostatnią chwilę. Warto ich zdopingować do szybszego działania, żeby nie przegapili ostatecznego terminu na wypełnienie swojego obowiązku.

Jeśli trafisz w swoim otoczeniu na kogoś, kto nie spisał jeszcze swojego gospodarstwa, zaproponuj samospis internetowy dostępny na stronie https://spisrolny.gov.pl/. To najwygodniejsza i najbezpieczniejsza metoda – wszystko można zrobić w domu w dogodnym dla siebie czasie. WAŻNE - od pierwszego skutecznego zalogowania do aplikacji masz tylko 5 dni na dokończenie spisu!

Sąsiadowi lub znajomemu, który nie ma komputera, zasugeruj kontakt z infolinią spisową dostępną pod numerem 22 279 99 99. Jeśli zgłosi konsultantowi chęć spisania gospodarstwa rolnego, zostanie przekierowany do rachmistrza telefonicznego, który w imieniu rolnika wprowadzi wszystkie informacje do formularza spisowego.

Jeśli ktoś ma wątpliwości, że nieprzystąpienie do spisu jednej osoby nie ma większego znaczenia, przypominamy: LICZY SIĘ KAŻDY ROLNIK!

Usuniecie azbestu z terenu gminy Andrzejewo w 2020 r.

DSCN5863Dobiegła końca tegoroczna zbiórka azbestu na terenie gminy Andrzejewo. Całkowity koszt zadania wynosił 56 827,18 zł. W ramach zbiórki zebrano i przekazano do unieszkodliwienia nieco ponad 160 ton materiałów zawierających azbest, zdemontowanych z obiektów budowlanych ( mieszkalnych i gospodarskich) z nieruchomości położonych na terenie gminy. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zambrowie z siedzibą przy ul. Polowej 19, 18-300 Zambrów. W ramach umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Nr 1112/20/OZ/DA podpisanej 08.06.2020 r. gmina otrzymała dotację w wysokości 50 000,00 zł. Pozostała część kosztów zadania pokryta została ze środków własnych budżetu gminy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo

Podkategorie

BANERY

statystyka

 

 

Dane Statystyczne

CAF

 

 

 

Wspólna Metoda Oceny

KDR

 

 

 

Karta Dużej Rodziny

epuap

 

 

 

Załatwiaj sprawy urzędowe przez internet

BIP

bip

Kontakt

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  +48 86 271 70 03
  +48 86 271 70 03
  07-305 Andrzejewo
ul. Warszawska 36
konto bankowe 
BS w Ostrowi Mazowieckiej oddz. Andrzejewo
82892310470700087920070001

Skontaktuj się z nami