Bitwa o wozy 2020 !

 

f54a169a-2559-469d-86c4-a51437ce9a4eGmina Andrzejewo ma szansę zdobyć nowy samochód ratowniczo-gaśniczy dla jednostki ochotniczej straży pożarnej, który będzie sfinansowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Warunkiem pozyskania nowoczesnego samochodu pożarniczego jest odnotowanie najwyższej frekwencji w wyborach prezydenckich spośród wszystkich gmin do 20 tys. mieszkańców z terenu województwa mazowieckiego. Ważną kwestią jest to, iż tylko jedna gmina otrzyma wóz strażacki, który przekaże Komenda Główna PSP po uzgodnieniu z wójtem.

Na wyposażeniu OSP Andrzejewo obecnie jest około 40-letni wyeksploatowany samochód, który jest całkowicie wysłużony i nie spełnia już określonych wymogów i często potrzebuje naprawy. Nowy, specjalistyczny sprzęt znacznie wspomógłby akcje ratownicze oraz usuwanie skutków zagrożeń. Samochody strażackie są przede wszystkim dla mieszkańców, a nie dla strażaków. Aby pomagać lokalnej społeczności, strażacy muszą mieć odpowiedni sprzęt.

Prezydenta RP wybieramy już 28 czerwca, zatem zachęcamy do wykazania się obywatelską postawą i zawalczmy o samochód pożarniczy dla gminy Andrzejewo!

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ANDRZEJEWO

obwieszczenie112233

Trwają prace przy przebudowie budynku świetlicy wiejskiej w Królach Dużych

 

IMG 20200511 114957Gmina Andrzejewo pozyskała dofinansowanie od Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dotyczącą inwestycji „ Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Króle Duże”. Całkowity planowany koszt inwestycji wynosi 734 633.94 zł, z czego kwota dofinansowania wynosi 458 689 złotych.

W wyniku przetargu prace na wykonanie przebudowy wygrała firma Max- Term Muszyński Lubak Sp. Jawna z Szumowa.
Prace zostały podzielone na dwa etapy. Trwają już intensywne prace przy budynku świetlicy. W pierwszym etapie prac zdjęto już konstrukcję starego dachu. Niedługo zaczną się prace dotyczące założenia nowej konstrukcji i pokrycia dachu. Następnie wykonywane będą roboty elektryczne oraz instalacja odgromowa. Zakończenie tego etapu prac planowane jest na dzień 31.07.2020 r.

Drugi etap prac obejmuje: roboty elewacyjne, wymianę stolarki okiennej, roboty malarskie wewnątrz budynku, wykonanie instalacji wodno- kanalizacyjnej , wymianę opraw oświetleniowych , utwardzanie placu i wykonanie ogrodzenia. Zakończenie II etapu prac remontowych świetlicy wiejskiej przewidywane jest na dzień 31.01.2021 r.

 

POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020 - Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych

 

Plakat rachmistrz 2POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020

Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych

 

Wójt Gminy Andrzejewo, działając jako Gminny Komisarz Spisowy informuje o prowadzonym naborze na rachmistrzów terenowych.

Nabór trwa w okresie od 15.06.2020 r. do 08.07.2020 r.

Kandydat na rachmistrza terenowego powinien spełniać następujące wymagania:

- być osobą pełnoletnią,

- zamieszkiwać na terenie gminy Andrzejewo,

- posiadać co najmniej średnie wykształcenie,

- posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,

- nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne                  

przestępstwo skarbowe.

Swoją kandydaturę należy zgłosić w Urzędzie Gminy w Andrzejewie, I piętro, pok. nr 9.

Dodatkowych informacji w sprawie naboru na rachmistrzów terenowych można uzyskać pod numerem telefonu: 86 2717003 wew. 32 oraz w zamieszczonym załączniku o nazwie: Procedura naboru kandydatów na rachmistrzów do powszechnego spisu rolnego w 2020 r.

Wszelkie informacje dotyczące spisu można uzyskać na stronie https://spisrolny.gov.pl/

 

Załączniki:

 

 

Koszenie poboczy dróg gminnych na terenie gminy Andrzejewo

IMG 20200601 150937W poniedziałek, 1 czerwca 2020 r. rozpoczęło się pierwsze koszenie zieleni na poboczach dróg gminnych zarządzanych przez gminę Andrzejewo. Dzięki zakupowi nowego ciągnika rolniczego New Holland TD 5.105 w kwocie 186 800,10 zł brutto oraz kosiarki bijakowej PRONAR BBK 160M w kwocie 25 338,00 zł brutto po raz pierwszy zadanie wykonywane jest samodzielnie przez gminę. Zakup nowych sprzętów usprawni wszelkie prace, a także pozwoli na utrzymanie terenów zielonych gminy w należytym stanie. Prace wykonywane są przez pracowników Urzędu Gminy w Andrzejewie.

W pierwszej kolejności zaczęto kosić pobocza dróg gminnych. Zakrzaczenia i wysokie trawy na poboczach dróg zdecydowanie ograniczają kierowcom widoczność. Skoszone pobocza zapewnią większy komfort jazdy oraz poprawią bezpieczeństwo naszych mieszkańców na jezdni. Koszenie to pozwala również utrzymać w lepszym stanie cały pas drogowy. Ponadto nowy sprzęt będzie kosił trawy na pozostałych terenach zielonych, m. in. na boiskach, placówkach oświatowych, przy stacji uzdatniania wody itd.

Więcej zdjęć TUTAJ.

POWSZECHNY SPIS ROLNY 202

Spis-rolny

W terminie od dnia 1 września do dnia 30 listopada 2020 r., na terenie całego kraju odbędzie się Powszechny Spis Rolny 2020.

Spis rolny jest badaniem statystycznym dostarczającym szerokiego zakresu informacji o gospodarstwach rolnych. Spis umożliwi zebranie aktualnych danych dotyczących polskiego rolnictwa, wielkości gospodarstw rolnych, upraw i hodowli, poziomu zmechanizowania oraz jakości życia. Dzięki przekazanym informacjom będzie możliwe opisanie zmian jakie zaszły w rolnictwie od ostatniego PSR w 2010 r. Analiza danych pozwoli na zaplanowanie środków finansowych na inwestycje lokalne i ogólnokrajowe.

Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy, a użytkownicy gospodarstw rolnych są zobowiązani do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi.

Rolnicy będą mogli udzielić informacji o gospodarstwach rolnych korzystając z jednej z form spisu:
• samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, która będzie dostępna na stronie internetowej poświęconej spisowi;
• odpowiedzi w wywiadzie telefonicznym przeprowadzanym przez rachmistrza telefonicznego,
• odpowiedzi w wywiadzie bezpośrednim przeprowadzanym przez rachmistrza terenowego, który odwiedzi gospodarstwo rolne.

Od 15 czerwca do 8 lipca 2020 r. będzie trwać nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych. Informacja o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych będzie wkrótce dostępna na:
- tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Andrzejewie
- stronie internetowej: www.andrzejewo.pl
- Biuletynie Informacji Publicznej : www.bip.andrzejewo.pl

Druh Witold Jeglikowski otrzymał tytuł Strażaka Roku 2020 Powiatu Ostrowskiego

102906772 2892235930887084 1894313974648799232 oPowiat Ostrowski wzorem lat ubiegłych w pierwszym półroczu 2020 roku przeprowadził konkurs pod nazwą „STRAŻAK ROKU POWIATU OSTROWSKIEGO 2020”. Celem konkursu było przedstawienie oraz nagrodzenie tych strażaków, którzy wyjątkowo wyróżniają się swoją ofiarnością oraz nadzwyczajnymi godnymi podziwu i naśladowania postawami w ratowaniu życia i mienia ludzkiego. Konkurs skierowany został do wszystkich strażaków ochotników zrzeszonych w OSP, PSP i MDP na terenie Powiatu Ostrowskiego.

W związku z powyższym, jednostka OSP w Andrzejewie wystosowała wniosek o przyznanie tytułu dla druha Witolda Jeglikowskiego pełniącego funkcję Naczelnika OSP w Andrzejewie. Dh Witold zasługuje na szczególne wyróżnienie, gdyż bardzo czynnie uczestniczy w życiu straży, a także wykazał się w swojej wieloletniej działalności czynem bohaterskim oraz działaniami na rzecz ochrony przeciwpożarowej.

Kapituła konkursu dokonała w oparciu o analizę uzasadnienia wniosków wyboru strażaka roku w dwóch kategoriach: w kategorii strażak PSP i w kategorii strażak OSP (w tym MDP). Skład jury prezentował się następująco:
-Starosta Ostrowski – Zbigniew Chrupek,
-Wicestarosta Ostrowski – Józef Rostkowski,
-Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej – bryg. Janusz Iwanowski
-Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Ostrowi Mazowieckiej – dh Andrzej Wyszogrodzki,
-Członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP- dh Eugeniusz Bogucki,
-p.o. Kierownika Biura Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej – Milena Waracka

W dniu 04.06.2020 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego nastąpiło wręczenie wyróżnień wyłonionym laureatom konkursu „Strażak Roku Powiatu Ostrowskiego 2020” przez Starostę Ostrowskiego Zbigniewa Chrupka za trudną, rzetelną i odpowiedzialną służbę dla dobra i bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Ostrowskiego. Wspaniałą wiadomością jest to, iż dh Witold Jeglikowski z OSP Andrzejewo otrzymał tytuł Strażaka Roku 2020 Powiatu Ostrowskiego w kategorii Strażak Roku w grupie OSP. Ponadto, w związku z otrzymanym zaszczytnym tytułem na ręce Strażaka Roku został przekazany pamiątkowy list gratulacyjny pod postacią grawertonu oraz polary strażackie.

Wójt Gminy Pani Beata Ponichtera składa serdeczne gratulacje oraz życzy dalszych osiągnięć w życiu zawodowym oraz prywatnym. Jesteśmy dumni, że wyróżniony druh może być wzorem dla młodych mieszkańców naszej gminy i mamy nadzieję, że będzie mieć wielu naśladowców, czego skutkiem będzie wstąpienie młodych ludzi w szeregi Ochotniczych Straży Pożarnych.

Konkurs został zorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej, Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej oraz Oddział Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Ostrowi Mazowieckiej.

Więcej zdjęć TUTAJ.

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Andrzejewo

 

IMG 20191114 115243W dniu 7 maja 2020 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie została podpisana umowa na „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Andrzejewo” pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego reprezentowanym przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Pana Kazimierza Porębskiego oraz Pana Daniela Łaga, a Gminą Andrzejewo reprezentowaną przez Wójta Gminy Panią Beatę Ponichtera. Jest to operacja dla typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego/w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

W ramach przyznanych środków finansowych w kwocie 488 805 zł zostanie zrealizowany cel składający się na poprawę gospodarki wodno-ściekowej w gminie Andrzejewo poprzez budowę i podłączenie do Stacji Uzdatniania Wody w Zarębach-Bolędach zbiornika retencyjnego na wodę. Ponadto, środki finansowe zostaną przeznaczone na budowę 32 przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców gminy Andrzejewo.

Na dzień dzisiejszy na Stacji Uzdatnia Wody w Zarębach – Bolędach zbudowany jest tylko jeden zbiornik retencyjny. W okresie letnim, zwłaszcza podczas panującej suszy, gdy następuje duży rozbiór wody zbiornik ten nie wystarczał do zaopatrzenia w wodę. Budowa nowego zbiornika o objętości 150 m3, zapewni poprawę w ilości dostarczanej wody i poprawę stanu zdrowia ludności dzięki spożywaniu zdrowej, uzdatnionej wody.

Budowa kompletnej instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków spełniających wymogi aktualnej normy PN-EN 12566-3+A2:2013 składającej się z urządzeń oczyszczania ścieków oraz systemu odprowadzania ścieków oczyszczonych do ziemi zapewni możliwość oczyszczania ścieków gospodarczych odprowadzanych z gospodarstw indywidualnych. Ponadto, zlikwiduje nielegalne odpływy ścieków do środowiska oraz zapewni możliwość rozwiązania problemów gospodarki ściekowej dla miejscowych rolników i mieszkańców. Warto zaznaczyć, ze przydomowe oczyszczalnie ścieków poprawią jakość gleby, wód powierzchniowych i podziemnych. ponieważ niektórzy mieszkańcy spoza miejscowości Andrzejewo, gdzie funkcjonuje kanalizacja zbiorcza mają problem z zagospodarowaniem ścieków bytowych.

W najbliższym czasie planowane jest przeprowadzenie postępowania przetargowego mającego na celu wyłonienia wykonawcy.

 

Podkategorie

BANERY

statystyka

 

 

Dane Statystyczne

CAF

 

 

 

Wspólna Metoda Oceny

KDR

 

 

 

Karta Dużej Rodziny

epuap

 

 

 

Załatwiaj sprawy urzędowe przez internet

BIP

bip

Kontakt

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  +48 86 271 70 03
  +48 86 271 70 03
  07-305 Andrzejewo
ul. Warszawska 36
konto bankowe 
BS w Ostrowi Mazowieckiej oddz. Andrzejewo
82892310470700087920070001

Skontaktuj się z nami