Co by się stało, gdyby nie było spisu rolnego…

Gdyby nie było spisuWielu rolników zapomina, jak ważny jest spis rolny - jak dotąd na Mazowszu z tego obowiązku wywiązał się zaledwie co trzeci użytkownik gospodarstwa rolnego. Jeśli ten wynik się znacząco nie poprawi, polskiemu rolnictwu grożą bardzo poważne konsekwencje w przyszłości.

Rolnicy powinni pamiętać, że najważniejszym i ostatecznym beneficjentem spisu rolnego są oni sami. Jeśli lekceważą obowiązek spisowy, szkodzą przede wszystkim sobie samym.

ZNACZENIE WYNIKÓW SPISOWYCH DLA GMINY I ROLNIKÓW

Powszechny Spis Rolny jest jedynym pełnym badaniem polskiego rolnictwa – obejmuje każdego użytkownika gospodarstwa rolnego. Zebrane podczas spisu dane mają zatem wyjątkowe znaczenie i są jedynym wyczerpującym źródłem informacji:

- do formułowania Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej (dane spisowe wpłyną na wysokość dopłat unijnych oraz kwot produkcji rolnej);

- o wielkości i strukturze gospodarstw rolnych w gminie oraz stanie i perspektywach rozwoju lokalnego rolnictwa (są wykorzystywane w lokalnych strategiach i planach rozwoju);

- dla ministerstw i agencji rządowych będąc podstawą do tworzenia polityk sektorowych wspierających gminy, rolników, środowiska wiejskie oraz zapewniających bezpieczeństwo żywnościowe wszystkim mieszkańcom w kraju.

KONSEKWENCJE NISKIEJ KOMPLETNOŚCI WYNIKÓW DLA GMINY I ROLNIKÓW

Brak pełnych i rzetelnych danych o stanie rolnictwa na szczeblu gmin może mieć bardzo negatywny i długofalowy wpływ na sytuację polskich rolników:

- istnieje ryzyko przyjęcia w strategiach regionalnych wspierających rolnictwo czy obszary wiejskie i ich mieszkańców założeń nieadekwatnych do rzeczywistych potrzeb;

- podział unijnych funduszy dla polskiego rolnictwa w kolejnych latach (a tym samym wysokość dopłat dla rolników) będzie przeprowadzany na podstawie niekompletnych danych;

- nie będzie możliwe prowadzenie efektywnej polityki rolnej dostosowanej do szczególnych potrzeb gmin na co najmniej 10 lat (czyli do następnego spisu rolnego);

- brak będzie informacji koniecznych do podejmowania decyzji dotyczących wsparcia konkretnych, zagrożonych gałęzi rolnictwa albo konkretnych obszarów w kraju.

Rolniku, nie czekaj dłużej ze spisem! Każdy wypełniony formularz, to bardziej precyzyjne dane i bardziej konkretne działania wspierające Ciebie i Twoją rodzinę w okresie najbliższych 10 lat!

Więcej informacji o Powszechnym Spisie Rolnym 2020: https://spisrolny.gov.pl/

Zakończono przebudowę ulicy Cmentarnej w Andrzejewie

20201030 103511 2Gmina Andrzejewo zrealizowała zadanie pn. „Przebudowa ulicy Cmentarnej w Andrzejewie”. W dniu 28.10.2020 r. sporządzono protokół, w związku z czym nastąpił odbiór końcowy wykonanych robót zgodnie z łączącą strony umową. Stosownie do zapisów umownych wykonawca zrealizował inwestycję w ustalonym terminie. Celem realizacji niniejszego zadania remontowego jest poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz poziomu bezpieczeństwa pieszych poprzez wykonanie przebudowy drogi gruntowej o długości 224 m na drogę o nawierzchni bitumicznej wraz z wydzielonym pasem dla pieszych przy cmentarzu.W wyniku przeprowadzonego przetargu inwestycję zrealizowała firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „BITUM” Sp. z o. o., ul. Sitarska 1, 18-300 Zambrów, zaś koszt wykonanych robót wyniósł 143 897,16 zł. W ramach realizacji zadania, przebudowa drogi objęła: roboty ziemne, rozbiórkowe i przygotowawcze, profilowanie poprzeczne i podłużne wraz z zagęszczeniem istniejącej nawierzchni żwirowej, wykonanie warstwy górnej podbudowy z m. kruszywa łamanego, warstwy wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych o gr. 4 cm oraz warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych o gr. 3 cm. Ponadto, zostało zrealizowane oznakowanie pionowe i poziome. Ulica Cmentarna posiada obecnie 6 m szerokości + 1,5 m wydzielonego ciągłą linią dojścia do cmentarza dla pieszych. Ulica została znacznie poszerzona i zyskała o wiele lepszy wygląd, przeznaczenie, a ponadto stanowi wygodny dojazd oraz dojście do cmentarza parafialnego należącego do parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Andrzejewie. Przebudowa drogi umożliwia swobodny przejazd samochodem, ale przede wszystkim poprawiła komfort pieszych odwiedzających bliskich zmarłych na cmentarzu.

Więcej zdjęć TUTAJ.

Informacja KRUS

krus1

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ruskołęka-Parcele

20201022 102720Dnia 22 października 2020 r. nastąpił końcowy odbiór robót związany z realizacją przebudowy drogi gminnej nr 260106W od km 0+508,4 do km 1+206,5 w miejscowości Ruskołęka-Parcele. Wykonawcą robót, w wyniku przeprowadzonego przetargu były Usługi Transportowe Henryk Żebrowski, ul. Podleśna 50, 18-300 Zambrów. Całkowity koszt przebudowy drogi gminnej wyniósł 180 000,00 zł. Na daną inwestycję gmina Andrzejewo otrzymała dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach dotacji celowej na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 83 809,00 zł. Przyznane dofinansowanie pozwoliło na realizację inwestycji drogowej ułatwiającej codziennie życie mieszkańcom gminy Andrzejewo. W ramach realizacji zadania, przebudowa drogi objęła: wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, dokonanie odwodnienia, zjazdów, przepustów, pobocza utwardzonego z kruszywa. Ponadto, w związku z zaprojektowaną przebudową drogi wykonano kanał technologiczny wzdłuż układu drogowego. Powyższe zabiegi niewątpliwie przyczynią się do poprawy standardów techniczno-użytkowych jezdni oraz bezpieczeństwa użytkowników drogi gminnej. Prace zostały wykonane w sprzyjających warunkach, gdzie w czasie wykonywania robót nie wystąpiły żadne czynniki utrudniające realizację zadania.

Spis rolny – bezpieczeństwo ludzi i danych to priorytet!

 

bezpieczeństwo podczas PSRTrwający Powszechny Spis Rolny to wyjątkowy czas próby dla statystyki publicznej. Aktualnie najważniejszym zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa rachmistrzom i rolnikom w czasach pandemii. Nie zapominamy również o gromadzonych danych.

 

Po pierwsze – człowiek

Ze względu na stan zagrożenia zdrowotnego Centralne Biuro Spisowe wstrzymało na początku października możliwość kontaktów bezpośrednich rachmistrzów spisowych w gospodarstwach rolnych. Jednak ze względu na liczne sygnały zgłaszane przez rolników czekających na wizytę rachmistrzów oraz gotowość pracowników statystyki do służby w warunkach zwiększonego zagrożenia, Centralne Biuro Spisowe dopuściło możliwość realizacji od 10 października wywiadów bezpośrednich. Troska o bezpieczeństwo rachmistrzów i rolników spowodowała wprowadzenie  szczególnych zasady w kontaktach z respondentami. Maseczki, żele i wywiady na otwartym terenie stały się już normą.

Użytkownik gospodarstwa rolnego, który ze względu na sytuację epidemiczną wyraża obawę przed bezpośrednim kontaktem, powinien przekazać rachmistrzowi nr telefonu w celu odbycia obowiązkowego wywiadu.

Po drugie – ochrona danych

Informacje o jednostkowych gospodarstwach rolnych zebrane podczas Powszechnego Spisu Rolnego NIE BĘDĄ NIGDZIE I NIKOMU UDOSTĘPNIANE! Gwarantują to zarówno rygorystyczne procedury prawne, jak i nowoczesna infrastruktura informatyczna statystyki publicznej.

Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej informacje statystyczne dotyczące pojedynczego gospodarstwa podlegają bezwzględnej ochronie. Dane te mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych w formie zbiorczej. Udostępnianie lub wykorzystywanie tych danych dla innych celów niż podane w ustawie jest zabronione (tajemnica statystyczna).

Powyższy zapis oznacza, że DANYCH ZEBRANYCH OD UŻYTKOWNIKA GOSPODARSTWA NIE MOŻNA UDOSTĘPNIAĆ NIKOMU – nawet organom ścigania i prokuraturze!!!

Zapis o tajemnicy statystycznej obowiązuje też wszystkich rachmistrzów! Przed podjęciem pracy przy spisie rolnym złożyli oni przysięgę, w której zobowiązali się do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Jej złamanie grozi poważnymi konsekwencjami prawnymi – nawet karą pozbawienia wolności do lat 3!

Bezpieczne metody zbierania i przechowywania danych

Dane spisowe są zbierane w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo. Zarówno samospis internetowy, jak i spis przez telefon, odbywają się za pośrednictwem nowoczesnych i odpowiednio zabezpieczonych systemów teleinformatycznych.

Bezpieczne są też dane zgromadzone i przechowywane w bazach statystyki publicznej. Dostęp do nich mają jedynie upoważnieni pracownicy statystyki publicznej. Podmiotom zewnętrznym te dane są przekazywane jedynie w formie zbiorczej, gdzie nie można zidentyfikować pojedynczego gospodarstwa.

Warto więc porzucić wszelkie wątpliwości związane z bezpieczeństwem udziału w spisie rolnym i wypełnić obowiązek spisania się jak najszybciej.

Więcej informacji: https://spisrolny.gov.pl/

 

Dzień Edukacji Narodowej w Gminie Andrzejewo

20201013 154544W dniu 13 września 2020 roku nauczyciele,  dyrekcja oraz przedstawiciele władz gminy Andrzejewo wzięli udział w obchodach Dnia Edukacji Narodowej. Pierwsza część uroczystości rozpoczęła się uroczystą Mszą Świętą w kościele parafialnym w Andrzejewie.  Podczas kazania ksiądz Andrzej Zieliński nawiązał do pracy nauczycieli jako swoistej misji w nauczaniu prawdy. Dalsza część obchodów kontynuowana była na Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Andrzejewie. Podczas tego spotkania nie zabrakło słów podziękowania i wyrazów wdzięczności dla wytężonej pracy nauczycieli, które przekazał Wójt Gminy Andrzejewo Pani Beata Ponichtera. W swoim przemówieniu podkreśliła również jak ważną rolę odgrywa rozwój edukacji, a także nawiązała do trudnej sytuacji w jakiej się znaleźliśmy w związku z COVID-19. Następnie zostały wręczone nagrody Wójta Gminy Andrzejewo, które w tym roku otrzymali dyrektorzy szkół:

- Agnieszka Choromańska

- Arkadiusz Przeździecki

- Wojciech Strzeszewski 

Ostrowscy policjanci apelują o przestrzeganie nowych zasad.

covidOd soboty w całym kraju obowiązuje strefa żółta. Apelujemy o stosowanie się do obowiązku zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej tj. w sklepie, autobusie, na targowisku i ulicy. Ostrowscy policjanci sprawdzają jak te nakazy są respektowane.


Od 10 października na terenie całej Polski wprowadzono nowe przepisy związane z pandemią Covid-19. W całym kraju obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa w miejscach publicznych. Z uwagi na wzrost zakażeń nie będzie pobłażania dla osób świadomie łamiących przepisy. Osoba nie zasłaniająca ust i nosa ma obowiązek posiadania ważnego zaświadczenia lekarskiego lub innego dokumentu potwierdzającego całościowe zaburzenia rozwoju, zaburzenia psychiczne, niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim albo trudności w samodzielnym zakryciu/odkryciu ust i nosa. Policjanci mogą weryfikować autentyczność w/w dokumentu u osoby która go wystawiła w przypadku podejrzenia jego podrobienia. Przypominamy, że posługiwanie się fałszywym zaświadczeniem jest przestępstwem poświadczenia nieprawdy art 270kk zagrożonym karą nawet do 5 lat pozbawienia wolności.
Policjant podejmujący interwencję będzie decydował czy dana osoba zostanie pouczona, ukarana mandatem lub odpowie za swoje postępowanie przed Sądem. Policjant ma również możliwość sporządzenia informacji do inspekcji sanitarnej. To policjant i służby sanitarne podejmują indywidualne decyzje co do ewentualnych konsekwencji jednak w każdym przypadku należy spodziewać się zdecydowanej reakcji ze strony funkcjonariuszy na każde naruszenie obowiązujących przepisów.
Od soboty ostrowskich policjantów można spotkać na ulicy, skwerach, targowiskach tam gdzie występują duże zgromadzenia ludzi. Funkcjonariusze obserwują i reagują na przypadki naruszenia prawa.
Celem działań policjantów jest ochrona zdrowia i życia mieszkańców powiatu Ostrowskiego. Dystans społeczny, ograniczenie kontaktów między ludźmi, zasłanianie ust i nosa, zachowanie higieny zwiększy szansę na ochronę przed wirusem.

Spis rolny – częściowo przywrócono wywiady bezpośrednie

rachmistrz - telefon wywiad bezpośredniW odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłaszane przez rolników, a także gotowość znacznej części rachmistrzów do pracy w terenie w trudnych warunkach epidemicznych, od soboty 10 października w gminach na Mazowszu i w całej Polsce będzie możliwość spisania gospodarstwa rolnego podczas wywiadu bezpośredniego. ZACHOWANE BĘDĄ WSZYSTKIE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA EPIDEMICZNEGO!

Spis metodą wywiadu bezpośredniego może być prowadzony przez rachmistrza pod warunkiem zachowania standardowych zaleceń sanitarnych zgodnie z aktualnymi przepisami prawa. Aktualne zasady i ograniczenia znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia.

Rachmistrze będą bezwzględnie dbać o zachowanie dystansu społecznego, a także realizować obowiązek zakrywania ust i nosa podczas pracy z respondentami. Identyczne zasady bezpieczeństwa musi również zachować użytkownik gospodarstwa rolnego, który zgodzi się na wywiad bezpośredni.

Jeśli to możliwe, wywiad przeprowadza się w terenie otwartym. Jeśli rachmistrz wybierze opcję spisu telefonicznego, zadzwoni do rolnika z numeru: 22 279 99 99 lub 22 666 66 62.

Jeżeli respondent ze względu na sytuację epidemiczną wyraża obawę przed bezpośrednim kontaktem, powinien podać rachmistrzowi numer telefonu i termin, w którym można przeprowadzić wywiad przez telefon.

Wywiad bezpośredni nie może być prowadzony z użytkownikami gospodarstw rolnych objętymi kwarantanną i izolacją domową. W przypadku gdy rachmistrz pozyska informację, że użytkownik gospodarstwa rolnego jest objęty kwarantanną lub izolacją domową, wywiad musi być przeprowadzony przez telefon.

Każdy rachmistrz posiada imienną legitymację ze zdjęciem. Rolnik może też sprawdzić tożsamość rachmistrza na stronie https://rachmistrz.stat.gov.pl/formularz/ oraz pod numerem infolinii spisowej (22) 279 99 99.

Podkategorie

BANERY

statystyka

 

 

Dane Statystyczne

CAF

 

 

 

Wspólna Metoda Oceny

KDR

 

 

 

Karta Dużej Rodziny

epuap

 

 

 

Załatwiaj sprawy urzędowe przez internet

BIP

bip

Kontakt

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  +48 86 271 70 03
  +48 86 271 70 03
  07-305 Andrzejewo
ul. Warszawska 36
konto bankowe 
BS w Ostrowi Mazowieckiej oddz. Andrzejewo
82892310470700087920070001

Skontaktuj się z nami