Remonty w świetlicach wiejskich

20200730 141201

 

Trwa realizacja zadań inwestycyjnych określonych w funduszu sołeckim gminy Andrzejewo na 2020 r. W ostatnim czasie zakończono trzy inwestycje, które zostały zrealizowane w świetlicach wiejskich.

- Wykonany został remont świetlicy wiejskiej w Dąbrowie, który swoim zakresem objął prace szpachlowania i malowania ścian, wyłożenie ich płytami gipsowymi oraz rozprowadzenia nowej instalacji elektrycznej w budynku. Koszt materiałów wyniósł około 5200 zł. Prace zostały wykonane przez pracowników Urzędu Gminy w Andrzejewie.

- Zakończony został również remont łazienek w świetlicy wiejskiej w Pieńkach Wielkich. Wyremontowane zostały dwie toalety damska i męska: położone zostały nowe płytki na ścianach i podłodze, wykonano nową instalację elektryczną i wodno – kanalizacyjną, wymienione zostały urządzenia sanitarne, a także zamontowano nowe drzwi wejściowe. Koszt materiałów wyniósł około 9000zł. Prace remontowe również zostały wykonane przez pracowników Urzędu Gminy w Andrzejewie.

- Trzecią inwestycją jaką wykonano w ramach funduszu sołeckiego jest zamontowanie klimatyzacji w świetlicy w Pieńkach Żakach. Usługa została wykonana przez firmę PHU RYLEX Stanisław Leoniak z Małkini. W świetlicy zamontowany został klimatyzator naścienny GREE AMBER Prestige o mocy chłodniczej 9 kW i mocy grzewczej 9,5 kW. Koszt wykonania zadania wyniósł 7626 zł.

 

ZDJĘCIA

 

 

INFORMACJA W SPRAWIE PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

 

91868 thumbW dniach od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. producenci rolni mogą złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, które zostały wystawione w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 31 lipca 2020 r.

Każdy producent rolny może ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zakupionego i wykorzystanego do upraw rolnych oraz do chowu lub hodowli bydła.

W celu uzyskania informacji o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła do wniosku należy dołączyć dokument wydany przez Kierownika Biura Powiatowego ARiMR zawierający informację o (DJP) bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w 2019 roku.

 
 

                       Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r. wynosi:
                                         100,00 zł * ilość ha użytków rolnych
                                                                     oraz
   30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Andrzejewie w pokoju nr 17 lub pod numerem telefonu 86 2717003 wew. 44.

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolejne dotacje dla Gminy Andrzejewo

umowaW Urzędzie Gminy w Małkini Górnej odbyło się uroczyste podpisanie i wręczenie umów o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego.

W spotkaniu uczestniczyli:

- Pani Elżbieta Lanc – Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego

- Pani Janina Ewa Orzełowska – Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego

- Pan Mirosław Augustyniak – Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego

- Pan Radosław Rybicki – Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim

- Pan Zbigniew Chrupek – Starosta Powiatu Ostrowskiego

- Pan Józef Rostkowski – Wicestarosta Powiatu Ostrowskiego

- samorządowcy z terenu powiatu ostrowskiego

Na spotkaniu przedstawiciele Zarządu Województwa Mazowieckiego podpisali szereg umów na dofinasowanie wielu inwestycji na terenie Powiatu Ostrowskiego. Między innymi podpisane zostały umowy z Gminą Andrzejewo – reprezentowaną przez Wójta Gminy Panią Beatę Ponichtera oraz Skarbnika Gminy Panią Ewę Godlewską.

Pierwsza umowa dotyczyła realizacji programu „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP – 2020”. Dofinasowanie uzyskał wniosek Gminy Andrzejewo na remont budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Przeździecko Jachy. Gmina otrzymała na to zadanie dotację w wysokości 20 000 zł.

Następna umowa dotyczyła udzielenie dotacji w kwocie 105 000 zł na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 260106W od km 0+508,4 do km 1+206,5 w miejscowości Ruskołęka Parcele”.

Następne umowy dotyczyły udzielenie pomocy finansowej przyznanej w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”, którego głównym celem jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców wsi.

Na terenie gminy zrealizowane będzie 5 zadań, z czego na każde z nich gmina otrzyma po 10 000 zł dofinansowania. Zrealizowanie zostaną następujące inwestycje:

- wykonanie elewacji na budynku strażnicy OSP Gołębie Leśniewo

- wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w Mianowie

- wykonanie dachu w świetlicy wiejskiej w Królach Małych

- budowa altany w miejscowości Załuski Lipniewo

- budowa altany w miejscowości Stara Ruskołęka

ARiMR: 300 tys. zł na odtworzenie potencjału gospodarstwa

 

ARiMRRolnicy, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, mają czas
do 31 sierpnia 2020 r., by złożyć wnioski i skorzystać ze wsparcia finansowego w ramach PROW na lata 2014-2020.

O pomoc w ramach działania „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” mogą ubiegać się rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane przez co najmniej jedną z następujących klęsk żywiołowych: powódź, deszcz nawalny, suszę, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawinę, grad, huragan, uderzenie pioruna. Ponadto o wsparcie mogą wnioskować rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał, w drodze decyzji, zabicie świń lub zniszczenie zwłok świń w celu zwalczania ASF.

Dotacje są dostępne dla tych, którzy ponieśli straty w roku, w którym jest składany wniosek o przyznanie pomocy lub w co najmniej jednym z dwóch lat poprzednich. Wysokość strat w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich czy rybach uprawniająca do starania się o pomoc musi wynieść co najmniej 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej oraz straty te muszą dotyczyć składnika gospodarstwa, którego odtworzenie wymaga poniesienia kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Wysokość poniesionych strat, jakie powstały w gospodarstwie, określa komisja powołana przez wojewodę.

Natomiast w przypadku wstąpienia afrykańskiego pomoru świń o pomoc mogą ubiegać się rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał zabicie świń lub zniszczenie ich zwłok w celu zwalczania ASF, a w dniu wydania tej decyzji stanowiły one
co najmniej 30 proc. świń będących w posiadaniu tego gospodarza.

Maksymalna kwota wsparcia, jaką można otrzymać, wynosi do 300 tys. zł, z tym że nie może przekroczyć ona poziomu 80 proc. kosztów kwalifikowanych.

W przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych, jeżeli zniszczony składnik gospodarstwa był ubezpieczony, wówczas wysokość pomocy pomniejsza się o kwotę odszkodowania uzyskanego z tytułu jego ubezpieczenia. Ponadto, jeżeli rolnik nie zawarł umowy obowiązkowego ubezpieczenia upraw, a będzie ubiegał się o pomoc na odtworzenie plantacji chmielu, sadów, plantacji krzewów owocowych gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat, wówczas kwotę pomocy na odtworzenie tego składnika pomniejsza się o połowę.

Dotację na pokrycie strat spowodowanych klęskami żywiołowymi można przeznaczyć na inwestycje odtwarzające zniszczone składniki gospodarstwa, np. na odtworzenie plantacji wieloletnich, sadów, odbudowę zniszczonych budynków czy zakup nowych maszyn lub urządzeń rolniczych.

Z kolei rolnik, którego gospodarstwo zostało poszkodowane przez ASF, dotację może otrzymać na inwestycje, które nie są związane z produkcją świń.

Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Można je składać osobiście, drogą elektroniczną lub rejestrowaną przesyłką pocztową.

Więcej informacji: na portalu internetowym - www.arimr.gov.pl, pod numerem bezpłatnej infolinii - tel. 800-38-00-84 oraz w punktach informacyjnych w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR.

 

 

Ocena jakości wody za II kw. 2020 r. w Gminie Andrzejewo

W dniach 27.04.2020 r oraz 01.06.2020 r. dokonano poboru próbek wody z wodociągów Andrzejewo, Króle Małe oraz Zaręby-Bolędy. Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Ostrowi Mazowieckiej stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi ze wszystkich wodociągów zarządzanych przez Gminę Andrzejewo. Na podstawie sprawozdań z badań próbek wody stwierdzono, że woda w zakresie przebadanych parametrów spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie, jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

ZAŁĄCZNIKI

Informacja Operatora Gazociągów Przemysłowych GAZ-SYSTEM S.A.

 

Gaz-System-LogoOperator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w związku z realizacją inwestycji pn.: Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, tj. gazociąg DN 700 na odcinku łączącym węzeł i tłocznię Gazu Hołowczyce z projektowanym gazociągiem DN 700 relacji Rembelszczyzna - granica RP-LT (Polska – Litwa)”, w załączeniu przesyła pismo informacyjne, w którym przekazuje aktualne i najistotniejsze informacje o projekcie.

 

ZAŁĄCZNIK

 

Wójt Gminy Andrzejewo z absolutorium

IMG 20200710 110256W dniu 10 lipca 2020 roku w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Andrzejewie odbyła się XVI Sesja Rady Gminy Andrzejewo. W Sesji uczestniczyli Radni oraz Sołtysi z zachowaniem odpowiednich zasad bezpieczeństwa – każdy miał ze sobą maseczkę. Zachowano odpowiednie odległości pomiędzy osobami.

Na samym początku zgromadzeni zapoznali się z raportem o stanie Gminy Andrzejewo za rok 2019. Kolejnym punktem Sesji było przyjęcie uchwał w sprawach:

a)     udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Andrzejewo

b)     rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2019 rok

c)     udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Andrzejewo

d)     zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Andrzejewo na lata 2020-2032

e)     zmiany budżetu gminy na rok 2020

f)      wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przyjęcia przez Gminę Andrzejewo zadania w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych

g)     określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Andrzejewo na rok szkolny 2020/2021

h)     przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w gminie Andrzejewo

Wszystkie uchwały zostały przegłosowane jednogłośnie.

Przechodząc do punktu rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2019 głos zabrała Wójt Gminy Andrzejewo Beata Ponichtera. Omówiła ona wykonanie budżetu gminy za 2019 rok. Wójt Gminy poinformowała zebranych, iż w roku 2019 dochody budżetowe gminy zaplanowano na kwotę 20.101.773,75 zł. Zostały one wykonane w 99,7% na kwo 19.914.462,98 zł.

Wydatki budżetowe zaplanowano na kwotę 21.562.667,75 zł. Zostały one wykonane w 98,35% na kwo 21.207.732,98 zł.

Wójt Gminy omówiła również najważniejsze inwestycje, które zostały wykonane w ramach budżetu m.in.:

- przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Królach Małych oraz budowa budynku magazynowego do przechowywania osadu sprasowanego

- odbudowa drogi powiatowej w miejscowości Ołdaki – Polonia o długości 1,631 km

- przebudowa drogi powiatowej 2606W Andrzejewo – granica województwa

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zaręby – Choromany

- zagospodarowanie centrum miejscowości Andrzejewo

- wymiana nawierzchni boiska sportowego w Andrzejewie

Kolejnym, a zarazem najważniejszym punktem XVI Sesji Rady Gminy było udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy. Podczas głosowania Radni Gminy Andrzejewo jednomyślnie udzielili absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2019 r. Wójtowi Gminy Andrzejewo Pani Beacie Ponichtera. Pani Wójt otrzymała podziękowanie od całej Rady a w ramach uznania Przewodnicząca Rady Gminy Andrzejewo Pani Justyna Kazimierczuk wręczyła na ręce Pani Wójt bukiet kwiatów.

Wójt Gminy podziękowała wszystkim Radnym, Sołtysom i pracownikom Urzędu Gminy oraz jednostkom organizacyjnym Gminy za pomoc w realizacji budżetu Gminy Andrzejewo za 2019 r.

Spotkanie z Ministrem Cyfryzacji Markiem Zagórskim

IMG 20200706 125648W dniu 6 lipca 2020 roku w Bibliotece Publicznej Gminy Andrzejewo odbyło się spotkanie z udziałem Marka Zagórskiego – Ministra Cyfryzacji, Posła na Sejm RP z mieszkańcami gminy Andrzejewo.

Podczas spotkania Minister przedstawił osiągnięcia Zjednoczonej Prawicy w przeciągu ostatnich 5 lat:

Między innymi omówił:

- wprowadzenie programu „Rodzina 500+” – nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde dziecko bez dodatkowych warunków

- wprowadzenie programu „Dobry start” 300+ - świadczenie, które przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia, natomiast na dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole do ukończenia 24 roku życia

- wprowadzenie 13 – stej emerytury, która została zmieniona z jednorazowego świadczenia na dodatkowe roczne świadczenie pieniężne

- reformy ustawy o systemie oświaty.

Minister wspomniał również o programach infrastruktury drogowej – o Funduszu Dróg Samorządowych, który został powołany jako nowy mechanizm wsparcia dla jednostek samorządu terytorialnego, realizujących inwestycje na drogach samorządowych. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym, stanowiącej ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz przyczyniającej się do poprawy poziomu życia obywateli.

W czasie spotkanie Wójt Gminy Andrzejewo Pani Beata Ponichtera zadała Panu Ministrowi pytanie dotyczące budowy sieci szerokopasmowego Internetu dla wszystkich mieszkańców Gminy Andrzejewo. Odpowiadając Minister Pan Marek Zagórski poinformował zebranych, iż do jesieni tego roku będzie zbudowana sieć szerokopasmowego Internetu do wszystkich Szkół Podstawowych – Andrzejewo, Stara Ruskołęka i Ołdaki Polonia. Przy tej okazji również część mieszkańców gminy może również zostać podłączona. Natomiast w następnych latach planuje się budowę sieci do strażnic OSP i ośrodków kultury, a co za tym idzie większość mieszkańców będzie mogła podłączyć się do Internetu.

Na zakończenie Wójt Gminy Andrzejewo podziękowała Ministrowi za przybycie.

Podkategorie

BANERY

statystyka

 

 

Dane Statystyczne

CAF

 

 

 

Wspólna Metoda Oceny

KDR

 

 

 

Karta Dużej Rodziny

epuap

 

 

 

Załatwiaj sprawy urzędowe przez internet

BIP

bip

Kontakt

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  +48 86 271 70 03
  +48 86 271 70 03
  07-305 Andrzejewo
ul. Warszawska 36
konto bankowe 
BS w Ostrowi Mazowieckiej oddz. Andrzejewo
82892310470700087920070001

Skontaktuj się z nami