O ośrodku

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrzejewie

Godziny pracy Ośrodka:


od poniedziałku do piątku w godzinach: 730 - 1530

tel/fax: (86) 27 – 17 – 120

e – mail:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrzejewie jest jednostką budżetową gminy Andrzejewo, powołany Uchwałą Nr 41/XII/90 Gminnej Rady Narodowej w Andrzejewie z dnia 30 kwietnia 1990r.


Ośrodek działa w oparciu o przepisy:

 1. Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ),
 2. Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późniejszymi zmianami ),
 3. Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 z późniejszymi zmianami ),
 4. Ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz. U. z 2009r. Nr 1, poz. 7 z późniejszymi zmianami ),
 5. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ).
 6. Przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń.
 7. Praca socjalna.
 8. Prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej.
 9. Analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej.
 10. Realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych.
 11. Rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.
 12. Realizowanie projektów.

 

 

Bezpośredni nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Wójt Gminy.

 

Obszarem działalności Ośrodka jest teren gminy Andrzejewo.


 

W Ośrodku działa:

Sekcja Świadczeń Rodzinnych

Sekcja świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego

Zadania Ośrodka:

 

 1. Przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń.
 2. Praca socjalna.
 3. Prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej.
 4. Analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej.
 5. Realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych.
 6. Rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.
 7. Realizowanie projektów.

 

 

 

 

BIP

bip

Kontakt

 
  +48 86 271 70 03
  +48 86 271 70 03
  07-305 Andrzejewo
ul. Warszawska 36
konto bankowe 
BS w Ostrowi Mazowieckiej oddz. Andrzejewo
82892310470700087920070001

Skontaktuj się z nami