Get Adobe Flash player
 

 


Serdecznie witamy na wirtualnej wizytówce Gminy Andrzejewo.

Znajdą tu Państwo informacje na temat działalności Rady Gminy, Urzędu Gminy, a także jednostek organizacyjnych gminy. Mamy nadzieję, że wiadomości zawarte na tej stronie przybliżą Państwu naszą Gminę, zaś ciekawostki z życia kulturalnego i sportowego uczynią stronę bardziej interesującą.


Wójt Gminy Andrzejewo
Michał Rutkowski

Aktualności z gminy

 

zdjęcieW niedzielę 17 lipca 2016 r. na terenach rekreacyjnych przy ul. Warszawskiej w Andrzejewie odbyły się Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze. Do tegorocznej rywalizacji swoje reprezentacje wystawiło 6 jednostek OSP z terenu gminy.
Nad prawidłowym przebiegiem poszczególnych konkurencji czuwała komisja sędziowska powołana przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej bryg. mgr inż. Janusza Iwanowskiego, której przewodził sędzia główny mł. bryg. mgr inż. Leszek Falbowski.

Zespoły zaprezentowały się w dwóch konkurencjach: sztafecie pożarniczej 7x50 m z przeszkodami oraz ćwiczeniach bojowych.

Klasyfikacja generalna zawodów przedstawia się następująco:
I miejsce - OSP Andrzejewo z wynikiem: 122,45 pkt
II miejsce - OSP Kowalówka z wynikiem: 127,00 pkt
III miejsce - OSP Stara Ruskołęka z wynikiem: 130,66 pkt
IV miejsce - OSP Króle Duże z wynikiem: 142,60 pkt
V miejsce - OSP Zaręby-Warchoły z wynikiem: 162,87 pkt
VI miejsce - OSP Zaręby-Bolędy z wynikiem: 170,67 pkt
Wójt Gminy Andrzejewo Michał Rutkowski ufundował pamiątkowe statuetki oraz podziękował za udział wszystkim druhom z poszczególnych jednostek OSP i wszystkim tym, którzy przyczynili się do organizacji zawodów.
Zwycięzcom gratulujemy.

 

zdjecieW piątek 15 lipca br. nastąpiło podpisanie pomiędzy Gminą Andrzejewo a Samorządem Województwa Mazowieckiego umów dotyczących przekazania wsparcia finansowego dla inwestycji drogowych w ramach działania „Podstawowe usługi i ochrona wsi na obszarach wiejskich” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Umowy dotyczą dofinansowania trzech inwestycji: przebudowy ulicy Pułtuskiej oraz ulicy Koziej i Brodnej w Andrzejewie, a także przebudowy drogi gminnej Stara Ruskołęka- Króle Małe. 

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 12 lipca 2016 r.

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016r. poz. 672) i art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016, poz. 353 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości następujące informacje: Wójt Gminy Andrzejewo przystąpił do opracowywania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Andrzejewo na lata 2016-2021.

Czytaj więcej...


W dniach 27-28 czerwca w Łomży odbył się turniej szachowy w ramach XVI Polonijnych Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Startowali w nich także uczniowie ze szkół podstawowych w Starej Ruskołęce i Andrzejewa reprezentując Gminę Andrzejewo.
Po raz pierwszy grali oni z rówieśnikami z innych krajów (Białorusi, Litwy, Estonii i Ukrainy). Poziom turnieju był bardzo wysoki, dominowali w nim goście z zagranicy. Najwyższe czwarte miejsce zajęła Natalia Sudak, która w kat. do 13 lat była czwarta.
Wyjazd był bardzo udany, nasi uczniowie mogli spotkać się z silnymi przeciwnikami.
Cieszy też to, że kolejna grupa zdobyła kategorie szachowe: IV - Aniela Sutkowska, Maciej i Mateusz Rutkowscy, V zaś Paulina Frądczyk, Łukasz Frączyk i Przemysław Płotczyk.

 

herb AndrzejewoW dniu 28 czerwca 2016 roku odbyła się XVII Sesja Rady Gminy Andrzejewo. Najważniejszym punktem obrad było przyjęcie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. oraz udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium.
Po przedstawieniu przez Przewodniczącego Rady pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Ostrołęce, Radni zatwierdzili sprawozdanie finansowe i jednogłośnie udzielili absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2015 rok

 

 

 

W dniu 17 maja br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie przedstawiciele Zarządu Lokalnej Grupy Działania „ZIELONE SIOŁO” podpisali umowę o warunkach i sposobie realizacji Strategii  Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 (LSR). Zawarcie umowy ramowej umożliwia wdrażanie LSR na obszarze funkcjonowania Stowarzyszenia. Wnioskodawcy z terenu naszej LGD będą mogli ubiegać się o dofinansowanie. Łączna kwota przewidziana na wdrażanie Strategii LGD „ZIELONE SIOŁO” to 7.000.000,00 złotych.

Czytaj więcej...

 

OGŁOSZENIE

 

Gmina Andrzejewo pozyskała dofinansowanie na opracowanie „Programu Rewitalizacji dla Gminy Andrzejewo” w ramach  konkurs zorganizowanego przez Województwo Mazowieckie oraz Ministerstwo Rozwoju.

Celem opracowania niniejszego dokumentu jest przede wszystkim wzrost atrakcyjność mieszkaniowej i gospodarczej Gminy. Wdrożenie działań w sferze społecznej oraz gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno – funkcjonalnej lub technicznej ma doprowadzić do likwidacji koncentracji negatywnych zjawisk w tych obszarach.

Należy podkreślić, że objęcie danego obszaru Programem Rewitalizacji, będzie stanowiło podstawę do ubiegania się o dofinansowanie w ramach funduszy zewnętrznych,
w tym środków Unii Europejskiej.

W związku z powyższym, Wójt Gminy Andrzejewo zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się dnia 15.06.2016 r. na sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Andrzejewie, ul. Warszawska 36 o godzinie 12.00

Spotkanie będzie składać się z dwóch części.

 

W pierwszej części przedstawiona zostanie prezentacja, w trakcie której omówione zostaną podstawowe zagadnienia dot. rewitalizacji oraz cel opracowania Programu Rewitalizacji.

 

W drugiej części odbędzie się dyskusja nt. aktualnych problemów gminy i oczekiwań społecznych  w kwestii działań rewitalizacyjnych oraz rozprowadzona zostanie ankieta w tym zakresie.

 

                                                                                                                                                          Zapraszam wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w spotkaniu.

                                                                                                                                                                                                   Wójt Gminy Andrzejewo