Get Adobe Flash player
 

 


Serdecznie witamy na wirtualnej wizytówce Gminy Andrzejewo.

Znajdą tu Państwo informacje na temat działalności Rady Gminy, Urzędu Gminy, a także jednostek organizacyjnych gminy. Mamy nadzieję, że wiadomości zawarte na tej stronie przybliżą Państwu naszą Gminę, zaś ciekawostki z życia kulturalnego i sportowego uczynią stronę bardziej interesującą.


Wójt Gminy Andrzejewo
Michał Rutkowski


   

 

 
 
 dzien nauczyciela

 

 
Aktualności z gminy

 szachy

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

IV OTWARTYCH MISTRZOSTW POWIATU OSTROWSKIEGO W SZACHACH

 1. CELE ZAWODÓW

Wyłonienie mistrza powiatu Ostrów Mazowiecka w szachach na rok 2016

Popularyzacja gry w szachy

 1. ORGANIZATOR

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Starej Ruskołęce

Wójt Gminy Andrzejewo

Patronat nad rozgrywkami objęli: Starosta Ostrowski Zbigniew Kamiński i Wójt Gminy Andrzejewo Michał Rutkowski

 1. UCZESTNICTWO

Turniej otwarty dla wszystkich chętnych (bez wpisowego)

 1. TERMIN

06.11.2016 (niedziela) godz. 10:00

 1. MIEJSCE

Szkoła Podstawowa w Starej Ruskołęce k/Andrzejewa

 1. ZGŁOSZENIA
Zapisy drogą elektroniczną  na stronie:
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2016/ti_5388

lub tel. do 04 listopada 2016

sp.stararuskoleka@wp.pl; tel: 86 217 96 97, 604 717 507 – Arkadiusz Przeździecki

 1. SYSTEM GRY

7 rund systemem szwajcarskim

Tempo gry – 15 minut dla zawodnika na partię

 1. KRYTERIA PUNKTACJI POMOCNICZEJ

Skrócony system wartościowania Buchholza, pełny system wartościowania Buchholza, progress

 1. NAGRODY

Puchar za I miejsce w punktacji ogólnej

Puchar dla najlepszej kobiety

Puchar dla najlepszego zawodnika z powiatu Ostrów Mazowiecka do lat 20

Puchar dla najlepszego zawodnika z Gminy Andrzejewo

Wyróżnienia dla 3 najlepszych zawodników do lat 10, 13, 16 w kat. dziewcząt i chłopców

Inne nagrody w zależności od pozyskanych środków od sponsorów

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizatorzy zapewniają sprzęt szachowy dla wszystkich uczestników

Obowiązują przepisy gry aktualnego Kodeksu Szachowego PZSzach i FIDE

Zawodnicy przyjeżdżają na własny koszt i ubezpieczają się we własnym zakresie

Do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu upoważniony jest organizator turnieju, którego decyzje są ostateczne.

 

DSC 5440W dniu 06.07.2016 r. Gmina Andrzejewo zawarła umowę na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 260101W” z firmą P.H.U. „MARGO” Mariusz Gosk z Łomży reprezentowaną przez Pana Mariusza Gosk.

Całkowity koszt inwestycji to 94 414,19 zł. Na realizację inwestycji została przyznana dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Prace rozpoczęły się w czerwcu bieżącego roku trwały do 4 października bieżącego roku. Głównym celem tego przedsięwzięcia była poprawa warunków komunikacyjnych transportu wiejskiego do gospodarstw rolnych.

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Andrzejewo

z dnia  27 września 2016  r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) 

podaje się do publicznej wiadomości

następujące informacje:

Ogłasza się konsultacje społeczne, których przedmiotem będzie projekt „Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Andrzejewo”

Konsultacje zostaną przeprowadzone od dnia 6 października 2016 r. do dnia 27 października 2016 r.

Konsultacje będą polegały na zebraniu opinii i uwag w sprawie konsultowanego projektu  „Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego  Gminy Andrzejewo”.      

W konsultacjach społecznych mogą uczestniczyć wyłącznie pełnoletni mieszkańcy gminy Andrzejewo, organizacje pozarządowe, podmioty gospodarcze, firmy i instytucje działające na terenie gminy Andrzejewo.

W związku z powyższym, osoby i podmioty zainteresowane mogą zapoznać się z treścią dokumentu oraz innych dokumentów zebranych w przedmiotowej sprawie (stanowiska innych organów, jeżeli są dostępne) w terminie od dnia 6 października 2016 r. do dnia 27 października 2016 r.:

 1. w Urzędzie Gminy w Andrzejewie, ul. Warszawska 36, 07-305 Andrzejewo, pok.nr 12  od poniedziałku do piątku w godz.  7.30 – 15.30,
 2. na stronie internetowej www.andrzejewo.pl oraz  w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.andrzejewo.pl .

Uwagi i wnioski na formularzu konsultacji można składać, tj. 6 października 2016 r. do 27 października 2016 r.:

- w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy w Andrzejewie, ul. Warszawska 36,07-305 Andrzejewo

- ustnie do protokołu w ww. siedzibie Urzędu Gminy w Andrzejewie, ul. Warszawska 36, pok. nr 12

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: gmina@andrzejewo.pl

 Uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Andrzejewo.

 

ZARZĄDZENIE

 

STRATEGIA

 

FORMULARZ UWAG

 

 

 

funeur

 

W związku z opracowaniem projektu „Programu Rewitalizacji dla Gminy Andrzejewo”, Wójt Gminy Andrzejewo w dniach od 31.08.2016 roku do 22.09.2016 roku wyłożył projekt przedmiotowego opracowania do konsultacji społecznych.

Projekt „Programu Rewitalizacji dla Gminy Andrzejewo” został wyłożony w w/w dniach, do konsultacji społecznych w pokoju nr 12 Urzędu Gminy w Andrzejewie, ul. Warszawska 36, 07-305 Andrzejewo, w godzinach urzędowania, na stronie Gminy pod adresem http://www.andrzejewo.pl/ oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy pod adresem: http://www.bip.andrzejewo.pl/

Zainteresowani mogli składać wnioski i uwagi do w/w opracowania na piśmie bądź w formie elektronicznej na adres Urzędu Gminy w Andrzejewie oraz email:esolowinska@andrzejewo.pl.

W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski do niniejszego opracowania.

 

 

 

arimrWójt Gminy informuje, że na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pojawił się komunikat skierowany do rolników posiadających świnie, których gospodarstwa znajdują się na terenach zagrożonych występowaniem ASF. Zgodnie z komunikatem, wszyscy którzy do 5 października 2016 r. zgłoszą nierejestrowane do tej pory siedziby stada lub zwierzęta nie będą podlegać karom ze strony Inspekcji Weterynaryjnej.

Link do ww. komunikatu http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/komunikat-dla-rolnikow-posiadaczy-trzody-chlewnej-z-terenow-zagrozonych-wystepowaniem-asf.html

herbW załączniku informacja o przerwach w dostawie energii elektrycznej w miejscowościach Gminy Andrzejewo

 

        OTWÓRZ

Kierownik Biblioteki Publicznej Gminy Andrzejewo ogłasza nabór na wolne stanowisko Bibliotekarza w Bibliotece Publicznej Gminy Andrzejewo w Andrzejewie 07-305 Andrzejewo,ul.Warszawska 34a

1.   Wymagania konieczne:

 1. wykształcenie wyższe – preferowane biblioteczne;
 2. znajomość przepisów z zakresu funkcjonowania bibliotek:

ustawy o bibliotekach, ustawy o organizacji i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o ochronie danych osobowych;

 1. biegła obsługa komputera i urządzeń biurowych oraz swobodne korzystanie z Internetu i 

    umiejętność wykorzystywania go w pracy;

 1. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 2. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku.

2.   Wymagania dodatkowe:

 1. minimum sześciomiesięczny staż pracy w instytucjach kultury lub w placówkach oświatowych;
 2. samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania, dobra organizacja pracy;
 3. skrupulatność, sumienność i zaangażowanie w rozwój biblioteki;
 4. zdolności animacyjne;
 5. wysoka kultura osobista.

Czytaj więcej...