Kursy obronne organizowane przez MON

Ministerstwo Obrony Narodowej organizuje kolejną edycję kursów obronnych i wyższych kursów obronnych, które w 2022 roku spotkały się z pozytywnym odbiorem i zainteresowaniem. Głównym celem kursów jest zapoznanie uczestników z problematyką bezpieczeństwa i obronności, elementami polityki bezpieczeństwa oraz organizacją i zasadami funkcjonowania systemu obronnego państwa, pod kątem roli poszczególnych uczestników w systemie obronnym RP. Kursy obronne skierowane są do osób kierujących wykonywaniem zadań szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa lub obronności oraz wykonujących te zadania w jednostkach organizacyjnych administracji publicznej, jednostkach organizacyjnych tworzonych przez organy samorządu terytorialnego oraz u przedsiębiorców, na których nałożono obowiązek ich realizacji. Prowadzone są wyłącznie on-line z zapewnieniem dostępu w czasie rzeczywistym przez sześćdziesiąt dni od utworzenia zanonimizowanego konta użytkownika. Zainteresowanym osobom umożliwiono zgłaszanie się do udziału przez cały rok. Wyższe kursy obronne w 2023 roku są natomiast przewidziane dla stu uczestników spośród osób wymienionych w § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 października 2022 roku w sprawie szkolenia obronnego. Składają się z dwóch części: teoretycznej realizowanej analogicznie jak kursy obronne w formie asynchronicznego e-learningu  oraz dwudniowych stacjonarnych zajęć praktycznych realizowanych w oparciu o Akademię Sztuki Wojennej w Rembertowie. Zgłoszenia są przyjmowane do 31 marca br. Wykorzystując doświadczenia wynikające z prowadzenia kursów w 2022 roku oraz wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom uproszczony został proces zgłaszania do udziału w kursach. Osoby zainteresowane samodzielnie wysyłają formularze zgłoszeniowe, które dostępne są w zakładce „szkolenie obronne” w serwisie www.gov.pl/web/obrona-narodowa/szkolenie-obronne. Informację o ukończeniu kursu wraz z numerem świadectwa, należy przesłać do koordynatora szkolenia obronnego w Województwie Mazowieckim, którym  jest Mirosław Wiktorowski - Główny Specjalista WBZK MUW, tel. 695-62-13, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..Tematykę kursów dostosowano do poszczególnych grup szkoleniowych, dzieląc na tematy obowiązkowe do realizacji i rekomendowane/fakultatywne. Ponadto zaktualizowano materiały dydaktyczne oraz dostosowano niektóre formy przekazu do prezentowanych treści, zaproszono do współpracy kolejnych ekspertów i praktyków, a także dostosowano plan i tematykę części stacjonarnej wyższych kursów obronnych do oczekiwań jego uczestników. Reasumując, chciałbym w imieniu Ministerstwa Obrony Narodowej serdecznie zaprosić Państwa do udziału w kursach. Uprzejmie proszę także o przekazanie treści pisma podległym pracownikom realizującym zadania w obszarach bezpieczeństwa i obronności, w kierowanych przez Państwa jednostkach organizacyjnych. Zachęcam także do korzystania z materiałów udostępnionych na platformie szkolenie obronne w kategorii „ćwiczenia obronne”, w której zamieszczono informacje o ćwiczeniach planowanych przez różnych organizatorów, FAQ, wzory dokumentów.

 

Załacznik: Ogólne informacje dotyczące KO i WKO w 2023 roku

Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Królach Małych

Dnia 18 stycznia 2023 roku została podpisana umowa dotycząca realizacji zadania inwestycyjnego ,,Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Królach Małych’’. Umowa została zawarta pomiędzy Gminą Andrzejewo reprezentowaną przez Wójta Gminy Andrzejewo Beatę Ponichterę przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Ewy Godlewskiej, a firmą INB inż. Krystian Kalinowski z Pułtuska. Koszt inwestycji to kwota 699 613,53 zł, z czego kwota dofinansowania z Zarządu Województwa Mazowieckiego w ramach ,,Instrumentu Wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju w Województwa Mazowieckiego to kwota 516 000,00 zł. Czas wykonania robót to 8 miesięcy od dnia podpisania umowy. Prace obejmują roboty budowalne wewnątrz i na zewnątrz budynku. Realizacja zadania obejmuje m.in.:

- roboty rozbiórkowe i przygotowawcze,

- montaż elementów wykończeniowych dachu,

- ocieplenie ścian budynku oraz wykonanie elewacji,

- wykonanie ścianek działowych,

- wyrównanie podłóg,

-  wymiana stolarki okiennej,

- wymiana stolarki drzwiowej,

- montaż wyposażenia i sprzętu,

- instalacje sufitów podwieszanych,

- tynkowanie,

- montaż rozdzielnicy elektrycznej oraz elementów oświetlenia,

- roboty malarskie,

- zagospodarowanie terenu poprzez utwardzenie nawierzchni placu kostką brukową oraz zasianie trawy,

- wykonanie kanalizacji wodno-ściekowej oraz montaż zbiornika na nieczystości,

- roboty dodatkowe.

Przypomnijmy, że w 2020 r. gmina wykonała przebudowę dachu na budynku świetlicy.

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Andrzejewie

Dnia 5 stycznia 2023 roku została podpisana umowa dotycząca realizacji zadania inwestycyjnego ,,Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Andrzejewie’’. Umowa została zawarta pomiędzy Gminą Andrzejewo reprezentowaną przez Wójta Gminy Andrzejewo Beatę Ponichterę przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Ewy Godlewskiej, a firmą ,,JAN’’ Usługi Remontowo-Budowlane Janusz Jabłoński z Bryk reprezentowaną przez właściciela Janusza Jabłońskiego. Koszt inwestycji to kwota 2 216 365,77 zł, z czego kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych wynosi 2 125 000,00 zł. Czas wykonania robót to 11 miesięcy od dnia podpisania umowy, czyli do grudnia 2023 roku. Prace obejmują roboty budowalne wewnątrz i na zewnątrz budynku. Realizacja zadania obejmuje m.in.:

- remont dwóch kotłowni oraz przebudowę instalacji centralnego ogrzewania (montaż dwóch kotłów olejowo/gazowych z palnikami dwustopniowymi wraz z podgrzewaczami wody wraz z budową nowej armatury zabezpieczającej, odcinającej i rozdzielającej),

- wykonanie ocieplenia i  elewacji na zewnątrz budynku,
- ocieplenie poddasza,
- ocieplenie podłogi na gruncie,
- wymiana wykładzin,

- malowanie ścian i sufitów sal lekcyjnych i korytarzy,
- remont pomieszczenia biblioteki i świetlicy,
- naprawa pokrycia dachowego i wymiana obróbek blacharskich,
- remont sali gimnastycznej,  

- remont schodów zewnętrznych,
- prace uzupełniające.

Wykonawca rozpoczął już prace remontowe. Trwa usuwanie starych wykładzin i posadzek na części parteru szkoły.  

Budżet Gminy Andrzejewo na 2023 rok uchwalony

Na ostatniej  XXXVI sesji Rady Gminy w Andrzejewie, która odbyła się 28 grudnia 2022 r., radni uchwalili budżet gminy na rok 2023. Bardzo ambitny i proinwestycyjny budżet przedstawiony przez Wójta Gminy Panią Beatę  Ponichterę został jednomyślnie przyjęty przez radnych.

Główne założenia budżetu to:

 1. Dochody gminy ustala się w łącznej kwocie 30 670 831,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 16 790 444,00 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 13 880 387,00 zł.
 2. Wydatki gminy ustala się w łącznej kwocie 34 815 692,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 15 983 609,84 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 18 832 082,16 zł.
 3. Deficyt budżetowy ustala się w wysokości 4 144 861,00 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 875 300,00 zł oraz przychodami z rachunku lokat w kwocie 3 269 561,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Planowane wydatki budżetowe na 2023 rok w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

 1. Rolnictwo i łowiectwo – 2 275 647,00 zł,
 2. Transport i łączność – 10 789 066,69 zł,
 3. Gospodarka mieszkaniowa – 212 176,45 zł,
 4. Działalność usługowa – 57 767,41 zł,
 5. Informatyka – 55 740,00 zł,
 6. Administracja publiczna – 2 773 265,59 zł,
 7. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 912,00 zł,
 8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 260 000,00 zł,
 9. Obsługa długu publicznego – 550 000,00 zł,
 10. Różne rozliczenia – 77 000,00 zł,
 11. Oświata i wychowanie – 10 559 319,00 zł,
 12. Ochrona zdrowia – 34 000,00 zł,
 13. Pomoc społeczna – 534 400,00 zł,
 14. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 792 000,00 zł,
 15. Edukacyjna opieka wychowawcza – 7 500,00 zł,
 16. Rodzina – 1 520 226,00 zł,
 17. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3 157 430,97 zł,
 18. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 089 240,89 zł,
 19. Kultura fizyczna – 70 000,00 zł.

Planowane wydatki majątkowe na 2022 rok:

- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Andrzejewo – 1 819 561,00 zł,

- przebudowa drogi powiatowej Nr 2602W granica województwa – Przeździecko – Lenarty – Przeździecko – Grzymki – etap 1 – kwota dotacji dla powiatu - 350 000,00 zł,

- Przebudowa dróg na terenie Gminy Andrzejewo – 2 150 500,00 zł,

- przebudowa drogi gminnej nr 260102W w miejscowości Stara Ruskołęka i Ruskołęka Parcele do drogi powiatowej nr 2604! – 24 460,00 zł,

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Ruskołęka. Planowana kwota inwestycji 2 613 052,00 zł, z czego kwota dofinansowania z programu ,,Polski Ład’’ wynosi 2 457 052,22 zł co stanowi 94 % wartości inwestycji,

- rozbudowa dróg gminnych na terenie Gminy Andrzejewo – łączna kwota inwestycji – 3 585 400,00 zł, dofinansowanie z programu ,,Polski Ład’’ – 3 372 386,00 zł,

- wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej Nr 260104W w miejscowości Nowa Ruskołęka – 18 198,25 zł,

- wykonanie dokumentacji pod przebudowę drogi gminnej w miejscowości Łętownica- Parcele – 15 009,43 zł,

- wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kowalówka – 14 373,55 zł,

- wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Przeździecko Dworaki – 12 700,29 zł,

- budowa ulicy Winnej w miejscowości Andrzejewo – 137 000,00zł, w tym dofinasowania w kwocie 74 354,00 zł z programu Lokalnej Grupy Działania „Zielone Sioło”,

- budowa altany w miejscowości Pęchratka Mała – 17 342,45 zł,

- budowa altany w miejscowości Żelazy- Brokowo – 13 140,12 zł,

- wykonanie ogrodzenia wokół gminnego placu – 16 493,88  zł,

- regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – 11 767,41 zł,

- zakup samochodu dla OSP Gołębie-Leśniewo – 13 854,86 zł,

- budowa świetlicy przy Szkole Podstawowej w Ołdakach-Polonia – 25 493,88 zł,

- rozbudowa budynku szkoły w miejscowości Ołdaki Polonia – 1 424 506,12 zł,

- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Andrzejewie. Planowany koszt inwestycji 2 238 531,00 zł, z czego kwota dofinansowania z programu ,,Polski Ład’’ wynosi 1 883 911,00 zł co stanowi 84% wartości inwestycji,

- modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Andrzejewo – planowany koszt inwestycji 1 930 920,00 zł, kwota dofinansowania z programu ,,Polski Ład’’ – 1 726 920,00 zł,

-  wykonanie projektu oświetlenia drogi gminnej w Andrzejewie – 3 000,00 zł,

- termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Królach Małych – 706 700,00 zł,

- wykonanie elewacji na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Dąbrowa – 19 077,92 zł. 

 

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami:

- Urzędy wojewódzkie - 64 003,00  zł,

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 912,00 zł,

- świadczenia: rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1 350 000,00 zł,

- Karta Dużej Rodziny - 126,00 zł,

-  Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów -  7 000,00 zł.

Informacja o naborze na wolne stanowisko

Wójt Gminy Andrzejewo poszukuje kandydata na stanowisko Skarbnika Gminy Andrzejewo.

Osoby zainteresowane pracą powinny złożyć list motywacyjny oraz CV w sekretariacie Urzędu Gminy w Andrzejewie do dnia 16 stycznia 2023 r. do godz. 15:00.

Życzenia Noworoczne

Podsumowanie naborów wniosków realizowanych przez LGD „ZIELONE SIOŁO” w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020

Nabory wniosków realizowane przez LGD „ ZIELONE SIOŁO”  w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2014 -2020 - podziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW 2014-2020 jeszcze nie zostały  zakończone. Zbliżamy się jednak do końca realizacji harmonogramu naboru. Informacja zawiera dane
o przeprowadzonych naborach wniosków od początku realizacji bieżącej LSR do końca  października 2022 r.

Przedstawiamy projekty oraz wnioskodawców, których wnioski zostały wybrane do dofinansowania w ramach naborów ogłaszanych przez LGD. W treści przedstawiono projekty już zakończone, projekty na realizacje których zawarto umowę z wnioskodawcami i są w trakcie realizacji oraz projekty dopiero wybrane do realizacji.

Nabory wniosków na poszczególne typy projektów realizowane są w ramach czterech przedsięwzięć. Dwa przedsięwzięcia realizują wsparcie dla przedsiębiorczości tj. Przedsięwzięcie P.1 oraz Przedsięwzięcie P.2 , Przedsięwzięcie P.3 realizuje projekty grantowe natomiast Przedsięwzięcie P.4 realizuje projekty związane infrastrukturą społeczną i drogową.

Poniżej przedstawiamy poszczególne przedsięwzięcia z podaniem liczby wybranych projektów oraz budżetem dla danego przedsięwzięcia oraz liczbę naborów.

 

 • Przedsięwzięcie 1 „Wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej”. Wybranych do realizacji zostało 47 wniosków na łączną kwotę 3.290.000,00 zł. Zaplanowana liczba projektów do realizacji wynosi 47. Określony budżet w LSR dla działania na cały okres programowania wynosi 821 100,00 euro. Liczba przeprowadzonych naborów - 7.
 • Przedsięwzięcie 2 „Wsparcie dla przedsiębiorców rozwijających działalność gospodarczą”. Wybranych do realizacji zostało 6 wniosków na łączną kwotę 899.692,00 zł. Zaplanowana liczba projektów do realizacji wynosi 6. Określony budżet w LSR dla działania na cały okres programowania wynosi 224 925,00 euro. Liczba przeprowadzonych naborów – 4.
 • Przedsięwzięcie 3B „Wsparcie na zakup sprzętu/ wyposażenia/ infrastruktury”. Wybranych do realizacji zostało 20 wniosków na łączną kwotę 159.558,00 zł. Zaplanowana liczba projektów do realizacji wynosi 57. Określony budżet w LSR dla działania na cały okres programowania wynosi 113 075,00 euro. Liczba przeprowadzonych naborów - 2.
 • Przedsięwzięcie 4 „Wsparcie dla rozwoju infrastruktury społecznej i drogowej”. Wybranych do realizacji zostało 24 wniosków na łączną kwotę 876.609,00 zł. Zaplanowana liczba projektów do realizacji wynosi 15. Określony budżet w LSR dla działania na cały okres programowania wynosi 1 099 975,00 euro. Liczba przeprowadzonych naborów - 3.

 

Projekty zakończone, w trakcie realizacji oraz wybrane do dofinansowania w ramach bieżącej LRS

 

Przedsięwzięcie 1 „Wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej”

Tytuł operacji

Wysokość otrzymanej pomocy

Zakres zakupów w ramach projektu

 

Opis operacji

 

Gmina

Usługi noclegowe z alpakoterapią

70 000,00 zł

Domek drewniany z gotowych elementów, kurs zawodowy „Zooterapia”,                                           instalacja OZE

Świadczenie całorocznych usług noclegowych z możliwością alpakoterapii

Andrzejewo

Pomoc drogowa Pecura Paweł

70 000,00 zł

Auto laweta, panel solarny

Usługi z zakresu pomocy drogowej i holowania uszkodzonych samochodów oraz transportu maszyn budowlanych

Andrzejewo

Fizjoterapia i rehabilitacja na obszarze działania LGD „ZIELONE SIOŁO”

70 000,00 zł

Aparat do elektroterapii, głowicę do terapii ultradźwiękowej, laser wysokoenergetyczny,  aparat do leczenia falą uderzeniową, panel słoneczny

Prowadzenie szerokiej gamy usług fizjoterapeutycznych i rehabilitacyjnych z dojazdem do klienta

Andrzejewo

Double Fun

70 000,00 zł

Dmuchana zjeżdżalnia, dmuchany plac zabaw, przyczepka samochodowa,                                agregat prądotwórczy, worek do skakania, szczudła dla dzieci, gry planszowe, klocki, narty letnie drewniane, panel fotowoltaiczny

Świadczenie usług wynajęcia urządzeń do rekreacji (zjeżdżalni, dmuchanych placów zabaw) oraz prowadzenia animacji dla dzieci

Andrzejewo

Produkcja ekologicznych paliw stałych

70 000,00 zł

Rębak, peleciarka, śrutownik, lampa solarna

Działalność polegająca na produkcji peletu z trocin drzew iglastych, łusek, słonecznika, słomy, siana oraz trawy

Brok

Wsparcie utworzenia firmy SERINUS

70 000,00 zł

Aparat fotograficzny, obiektywy, statyw, kamerę, drona, laptopa, lornetki, akumulatory kwasowe SOLAR

Świadczenie usług turystyczno-edukacyjno-rekreacyjnych, obejmuje projektowanie i realizowanie imprez, wycieczek oraz sporządzanie dokumentacji fotograficznej i filmowej

Małkinia Górna

Otwarcie warsztatu samochodowego szansą na rozwój i wyjście z bezrobocia

70 000,00 zł

Prasa hydrauliczna, sprężarka, podnośnik do skrzyni biegów, żuraw do demontażu i montażu silników, zestawy kluczy, manometr do pomiaru ciśnienia oleju, zestaw ściągaczy, zestaw szczypiec specjalistycznych, bramy wjazdowe, posadzkę żywiczną, panel solarny

Warsztat prowadzący naprawy regeneracyjne maglownic oraz pomp układu wspomagania (hydraulicznych oraz elektrycznych), obsługa i naprawa pojazdów hybrydowych

Małkinia Górna

Usługi odwiertu ziemnego do instalacji pompy ciepła

70 000,00 zł

Koparka, przyczepa, wiertło, lampa solarna

Operacja mająca na celu prowadzenie mobilnych usług montażu ciepła oraz wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, gazowych i klimatyzacyjnych

Małkinia Górna

Kompleksowe usługi kamieniarskie z renowacją kamienia naturalnego

70 000,00 zł

Mieszarka, myjka ciśnieniową, przecinarka do kamienia, wózek paletowy, odkurzacz przemysłowy, palnik do płomieniowania kamienia, laser płaszczyznowy, laptopa, telefon, mobilny panel fotowoltaiczny, zestaw wierteł

Działalność polegająca na układaniu i renowacji elementów z kamienia naturalnego (układanie schodów zewnętrznych i wewnętrznych, montaż parapetów, blatów kuchennych, łazienkowych, budowa kominków, naprawa i konserwacja kamienia

Małkinia Górna

Mobilne usługi programowania oraz szkolenia z zakresu programowania

70 000,00 zł

Mobilną stację robocza, laptop, monitor, klawiaturę i myszkę, projektor, słuchawki bezprzewodowe, telefon komórkowy, panel słoneczny, ładowarkę przenośną

Prowadzenie mobilnych usług programowania (tworzenie oprogramowania dla firm i osób fizycznych) i                           przeprowadzania szkoleń z zakresu programowania (kursy dla osób fizycznych)

Nur

Prowadzenie i oprawa muzyczna imprez okolicznościowych oraz
pielęgnacja terenów zieleni

70 000,00 zł

W ramach zadania zostanie zakupiona kosiarka samojezdna, wykaszarka spalinowa, nożyce do żywopłotu, powermikser, mikrofon, sterownik, wytwornica dymu, przyczepka samochodowa, lampa uliczna solarna

 

Projekt polegający na podjęciu działalności gospodarczej świadczącej usługi oprawy i prowadzenia muzycznej imprez okolicznościowych, nagłaśnianiu małych eventów, mszy plenerowych oraz usług przycinania żywopłotów, koszenia trawy

Nur

Koziołkowa chata nad Bugiem

70 000,00 zł

W ramach zadania zostanie wykonana modernizacja i remont budynku oraz zakup wyposażenia

Projekt polegający na świadczeniu usług noclegowych i agroturystycznych, właścicielka planuje dla gości organizację warsztatów zdobienia przedmiotów: decoupage, malarskie, ceramiczne i warsztaty z haftu

Nur

Usługi wspomagające działalność budowlaną w ramach własnej
działalności gospodarczej

70 000,00 zł

Szalunki budowlane oraz uliczna lampa solarna

Działalność polegająca na wynajmowaniu i dzierżawie szalunków budowlanych oraz ulicznej lampy solarnej

 

Ostrów Mazowiecka

Usługi glazurnicze – projektowanie podłóg

70 000,00 zł

Szlifierkę, odkurzacz budowlany, wiertarko-wkrętarkę, młot udarowy, przecinarkę do glazury, laser liniowy, agregat, wyrzynarkę, laptopa, program do projektowania i wizualizacji, zestaw narzędzi

Działalność polegająca na układaniu ceramicznych, betonowych lub kamiennych płytek podłogowych i ściennych oraz ceramicznej obudowie pieców

 

Ostrów Mazowiecka

Strefa Komfortu

70 000,00 zł

Samochód, zestaw do opalania natryskowego, biurko mobilne, myjkę przenośną, frezerkę, zestawy pędzli do makijażu

Świadczenie usług fryzjerskich i kosmetycznych (stylizacja paznokci, makijaż, opalanie natryskowe, zakup samochodu) z dojazdem do klienta

Ostrów Mazowiecka

Mechanika samochodowa – usługi mobilne

70 000,00 zł

Zakup foto testera diagnostycznego, laptopa, stacji do klimatyzacji, kompresora olejowego, podnośnika nożycowego

Działalność polegała będzie na prowadzeniu usług naprawy pojazdów samochodowych
z dojazdem do klienta

Ostrów Mazowiecka

NIEZAPOMNIANE – fotobudki i animacje dla dzieci

70 000,00 zł

Fotolustro, fotobudka z kabiną, rekwizyty do fotobudki, napis LOVE gładki i ażurowy, wytwornica dymu, chusta KLANZA, klocki dla dzieci, weselne koło fortuny, mata do skakania

Działalność polegająca na wynajmowaniu fotobudek, napisu LOVE, wytwornicy dymu i prowadzeniu animacji dla dzieci podczas różnego rodzaju imprez okolicznościowych, rodzinnych, firmowych, oświatowych i plenerowych. Grupą docelową usług są dzieci i osoby dorosłe

Ostrów Mazowiecka

Utworzenie przedsiębiorstwa „Mobilna pracownia krawiecka Barbara Godlewska”

70 000,00 zł

 

Świadczenie mobilnych usług krawieckich (szycie, projektowanie i przerabianie odzieży, naprawa i „odmładzanie” ubrań)

Ostrów Maz

Utworzenie przedsiębiorstwa „Nowoczesne usługi dekarskie Łukasz                        Godlewski” jako przykład działalności proekologicznej

70 000,00 zł

Dron z kamerą termowizyjną, wózek narzędziowy, wkrętarka, rusztowanie klinowe, kompresor olejowy, drabina aluminiowa, klucz udarowy, dalmierz laserowy, piła łańcuchowa, zaginarka-giętarka, uprząż, lina asekuracyjna, myjka ciśnieniowa, przyczepa

Świadczenie usług dekarskich oraz montaż instalacji fotowoltaicznych

Ostrów Mazowiecka

Carbon Car Detailing

70 000,00 zł

Myjkę ciśnieniową KARCHER, myjnie parową, myjkę do okien, odkurzacz piorący, polerkę samochodową, akumulatorowy klucz udarowy, wkrętarkę, szlifierkę, podnośnik pneumatyczny

Zadanie polegające na prowadzenie usług auto detalingu (kompleksowego czyszczenia, renowacji i konserwacji pojazdów samochodowych i jego elementów, zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz

Ostrów Mazowiecka

Mobilne studio muzyczne „STUDIO SAGAJE”

70 000,00 zł

System odsłuchu, mikrofony, statywy mikrofonowe, parawany akustyczne, ipad, wzmacniacz basowy, struny, stojak pod gitarę

Mobilne studio muzyczne świadczące szeroki zakres usług m.in. Nagrania muzyczne, działalność koncertowa, aranżacja, produkcja muzyczna oraz kompozycje

Ostrów Mazowiecka

Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie termoizolacji poddaszy pianą poliuretanową

70 000,00 zł

Agregat, kompresor, sprężarkę, przyczepę samochodową, zestaw piany PUR, kamerę termowizyjną, ubrania ochronne

Działalność polegająca na termomodernizacji budynków poprzez wykonywanie izolacji termicznej poddaszy i budynków za pomocą natrysku pianki poliuretanowej

Ostrów Mazowiecka

Utworzenie jednoosobowej działalności gospodarczej w Komorowie  świadczącej usługi hydrauliczne

70 000,00 zł

Szlifierkę, młotowiertarkę, gwintownicę,
zaciskarkę, zamrażarkę do rur, młot, zestaw kluczy, wkrętarkę,
statyw z halogenami, drabinę, wiertła, zgrzewarkę do rur,
nożyce do rur, laptopa, drukarkę, kasę fiskalną, agregat solarny

Szeroki zakres usług hydraulicznych tj. Budowa instalacji sieci kanalizacyjnej/ wodociągowej, naprawa i wymiana instalacji kanalizacyjnej i wodociągowej, montaż wodomierzy, usuwanie awarii, udrażnianie kanalizacji

Ostrów Mazowiecka

Diamond Car Detailing Cezary Przywoźny

70 000,00 zł

Myjkę ciśnieniową KARCHER, myjnie parową, odkurzacz piorący, polerkę samochodową,                         ekologiczną matę do mycia samochodów, opryskiwacz do chemii

Prowadzenie usług auto detalingu (kompleksowego czyszczenia, renowacji i konserwacji pojazdów samochodowych i jego elementów, zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz) z dojazdem do klienta

Ostrów Mazowiecka

Decor Concept Usługi Dekoratorskie i Wypożyczanie Elementów Dekoracyjnych

70 000,00 zł

Pawilon do przechowywania, napis led, parowiec do prasowania, ścianka banerowa,                                  2 panele na ścianę, obrusy, podtalerze, talerze, sztućce, wazony na kwiaty,                                  lampa solarna uliczna

Mobilna działalność polegająca na tworzeniu projektów dekoracji wnętrz oraz dekoracji sal weselnych, kościołów, imprez okolicznościowych i wypożyczaniu elementów dekoracyjnych

Stary Lubotyń

MURINSTAL – Innowacyjne Źródła Energii

70 000,00 zł

Miernik instalacji, kamera termowizyjna, anemometr, wiertnica, analizator spalin, zestaw elektronarzędzi, powerbank solarny, laptop

Projekt ma na celu prowadzenie mobilnych usług montażu ciepła oraz wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, gazowych i klimatyzacyjnych

 

Stary Lubotyń

Fizjoterapia i rehabilitacja na obszarze działania LGD „ZIELONE SIOŁO”

70 000,00 zł

Aparat do litoterapii, masażu uciskowego, aparat do magnetotrapi, drukarkę przenośną, aparat do ultradźwięków oraz terapii falami uderzeniowymi, ładowarkę solarną

Działalność polegająca na prowadzeniu szerokiej gamy usług fizjoterapeutycznych i rehabilitacyjnych z dojazdem do klienta

Stary Lubotyń

Prowadzenie i oprawa muzyczna imprez okolicznościowych

70 000,00 zł

Nagłośnienie sceniczne, konsolę mikserska, laptop, kolumny, zestaw oświetleniowy, nadajnik, odbiornik, mobilny stół, generator solarny

Usługi z zakresu oprawy muzycznej imprez, prowadzeniu imprez okolicznościowych, nagłaśnianiu małych eventów, mszy plenerowych

Wąsewo

Wypożyczalnia energii

70 000,00 zł

Agregat prądotwórczy, myjka ciśnieniowa, traktor ogrodowy, skuter

Działalność polegająca na świadczeniu usług wypożyczania agregatów prądotwórczych, skutera, traktorka ogrodowego, myjki ciśnieniowej oraz pojazdu rekreacyjnego typu skuter elektryczny

Wąsewo

Działaj, baw się i aktywnie odpoczywaj na wsi

70 000,00 zł

Quad, 2 rowery, szlifierkę kątową, wiertarkę udarową, wkrętarkę, mobilny prostownik solarny

Świadczenie usług z zakresu wypożyczania rowerów, quadu oraz narzędzi służących do wykonywania prac budowlanych

Wąsewo

EKO-KOSTKA

70 000,00 zł

Ubijak, zagęszczarkę rewersyjna – 2 szt.,
przecinarkę, zestaw solarny

Firma specjalizująca się w układaniu ekologicznej kostki brukowej ażurowej

Wąsewo

Ostoja Jarząbka

70 000,00 zł

Zaplanowano zakup quada, mebli pokojowych, mebli łazienkowych oraz mebli ogrodowych

Projekt zakłada wyposażenie budynku, w którym będą świadczone usługi noclegowe i usługi turystyczne

Wąsewo

Turystyka, rekreacja, noclegi – Wypoczynek z dala od miasta

70 000,00 zł

Remont budynku oraz zakup wyposażenia do pokoi

Stworzenie oferty turystyczno-rekreacyjnej polegającej na wynajmie pokoi (4 miejsc noclegowych)

Wąsewo

Mobilny warsztat naprawy pojazdów i maszyn rolniczych

70 000,00 zł

Nagrzewnica indukcyjna, spawarka, kompresor powietrza, szlifierka, klucz udarowy, agregat prądotwórczy, komplet kluczy i wierteł, panel solarny

Mobilny warsztat naprawy pojazdów i maszyn rolniczych

Zaręby Kościelne

Zakładanie działalności gospodarczej poprzez zakup innowacyjnych maszyn

70 000,00 zł

Aparat cyfrowy, obiektyw, akumulator do aparatu, statyw do aparatu, zestaw oświetleniowy, dron z funkcją nagrywania, kartę pamięci do drona, camerę, tło fotograficzne, laptopa, zestaw programów do obróbki, drukarkę

Działalność związana z produkcją filmów reklamowych, okolicznościowych, fabularnych,dokumentalnych, teledysków, programów telewizyjnych, posprodukcją filmów (montaż, korekcja kolorów) i nagrań wideo z dojazdem do klienta

Zaręby Kościelne

 

Przedsięwzięcie 2 „Wsparcie na rozwój działalności gospodarczej”

Beneficjent

Tytuł operacji:

Wysokość otrzymanej pomocy

Zakres zakupów w ramach projektu

Gmina

ORION Albert Jerzy Owsiewski, Zbigniew Mariański Sp. C. w Starym Lubiejewie

Remont i modernizacja 3-piętra hotelu pracowniczego ORION

150 000,00 zł

Remont i modernizacja 3-piętra hotelu pracowniczego ORION

Ostrów Maz.

Józef Gumiężny - Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „AGRO-HANDEL”

Budowa altany do imprez plenerowych wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu oraz zakupem wyposażenia, urządzeń i instalacji solarnej

150 000,00 zł

zagospodarowanie ogrodu i zakup urządzeń  oraz instalacji solarnej, budowa altany i wyposażenie altany i ogrodu

Szulborze Wielkie

FRONTEN Spółka z o.o. w Stoku

Meble pełne słońca (produkcja gotowych zestawów meblarskich)

150 000,00 zł

zakup wyposażenia warsztatu stolarskiego

Ostrów Maz.

Usługi ogólnobudowlane Adrian Spiżewski (Stara Złotoria)

Rozwój działalności gospodarczej prowadzonej w miejscowości Stara Złotoria, oferującej usługi dekarskie

145 000,00 zł

działalność świadcząca usługi dekarsko-ciesielskie

Zaręby Kościelne

 

Przedsięwzięcie 3B „Wsparcie na zakup sprzętu / wyposażenia / infrastruktury”

Grantobiorca

Tytuł operacji

Wysokość otrzymanej pomocy

Zakupy w ramach projektu

Gmina

Kółko Rolnicze „Słoneczka Pęchratki” w Pęchratce Małej

Podwyższenie standardu realizacji celów Kółka Rolniczego „Słoneczka Pęchratki” poprzez doposażenie w niezbędny sprzęt

8 000,00 zł

Sprzęt i wyposażenia do świetlicy wiejskiej: dwukomorowy zlew, wózek gastronomiczny, lodówka, zmywarka,
 kuchenka mikrofalowa, czajnik elektryczny

Andrzejewo

Biblioteka Publiczna Gminy Andrzejewo

Zakup wyposażenia do Biblioteki Publicznej Gminy Andrzejewo

8 000,00 zł

Aparat fotograficzny, niszczarkę biurową oraz jednostkę centralną komputera.

 

Andrzejewo

Koło Gospodyń Wiejskich w Królach Dużych (w trakcie realizacji)

 

Zakup wyposażenia dla Koła Gospodyń Wiejskich w Królach Dużych

8 000,00 zł

Mobilny sprzęt nagłaśniający, frytkownicę, robot, warnik, podgrzewacz elektryczny                                             do potraw, podgrzewacz gastronomiczny.

Andrzejewo

Koło Gospodyń Wiejskich w Tymiankach-Buciach

Tradycja przy wspólnym ognisku

8 000,00 zł

Dębowa beczka, maselnica, dzieża do wyrabiania chleba, drewniana zastawa, metalowy grill z podstawą na palenisko i podwieszanym rusztem, kociołki żeliwne, kijki ogniskowe, termosy

Boguty Pianki

Koło Gospodyń Wiejskich w Tymiankach-Buciach

 

Wspólne gotowanie

8 000,00 zł

Komplet stołów i szafkę wiszącą ze stali nierdzewnej

Boguty Pianki

Koło Gospodyń Wiejskich w Laskowiźnie

Zakup sprzętu nagłaśniającego na potrzeby Koła Gospodyń Wiejskich w Laskowiźnie

 

8 000,00 zł

2 kolumny, subwoofer aktywny,
   mikser.

 

Brok

Biblioteka Publiczna w Broku

Biblioteka pod chmurką

8 000,00 zł

Regał na książki, namiot ekspresowy,
leżaki, stoliki, krzesełka dla dzieci, poduszki

Brok

Stowarzyszenie Grupa Motocyklowa „Stajnia” w Małkini Górnej

Zakup wyposażenia do prowadzenia działalności statutowej

8 000,00 zł

Namiot ogrodowy oraz zestaw biesiadny tj. Stół i ławki.

 

Małkinia Górna

OSP w Zaszkowie

Zero nudy z OSP – świat ratujesz i zdobywasz

8 000,00 zł

4 kajaki dwuosobowe oraz wiosła.

Nur

Koło Gospodyń Wiejskich w Nurze

Integracja i promocja aktywnego trybu życia mieszkańców obszaru LGD „ZIELONE SIOŁO”

8 000,00 zł

Wyposażenie i sprzęt AGD

Nur

Koło Gospodyń Wiejskich „Zaszkowianki” w Zaszkowie

Czas na Dancing i na Disco – zakup nagłośnienia oraz oświetlenia niezbędnego do organizacji zabaw integracyjnych

8 000,00 zł

Głośnik, belka dekoracyjna, przenośna głowica, wytwornica dymu, zestaw świetlny oświetlenie disco, projektor.

Nur

Koło Gospodyń Wiejskich w Jasienicy „Kreatywne Babki”

Zakup nagrzewnicy pelletowej do świetlicy wiejskiej w Jasienicy

8 000,00 zł

Zakup nagrzewnicy pelletowej do świetlicy wiejskiej w Jasienicy

Ostrów Maz.

Koło Gospodyń Wiejskich w Kalinowie „Kalinowe Szpilki”

Zakup klimatyzacji do remizo-świetlicy w Kalinowie

 

8 000,00 zł

Zakupiono klimatyzator do siedziby KGW

Ostrów Maz.

Stowarzyszenie Mieszkańców i Miłośników Ziemi Lubotyńskiej

 

Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w m. Stary Lubotyń

7 712,79 zł

Zakupiono 8 ławek parkowych, na których przymocowane zostały tabliczki z ważnymi datami upamiętniające wydarzenia z historii istnienia społeczności lokalnej

Stary Lubotyń

Ochotnicza Straż Pożarna w Szulborzu Kotach

Zakup i montaż urządzeń wspomagających aktywność sportową

8 000,00 zł

Zakup i montaż urządzeń wspomagających aktywność sportową

Szulborze Wielkie

Koło Gospodyń Wiejskich w Szulborzu Wielkim

Zakup mebli do siedziby KGW Szulborze Wielkie

8 000,00 zł

W ramach zadania zakupiono 8 zestawów stołów z krzesłami do siedziby KGW

 

Szulborze Wielkie

Gminna Biblioteka Publiczna w Wąsewie

Ocalić od zapomnienia

8 000,00 zł

Zakupiono drewniano-szklane gabloty ekspozycyjne do pomieszczenia Biblioteki

 

Wąsewo

Koło Gospodyń Wiejskich w Pętkowie Wielkim „Pętkowiacy”

Pętkowo Wielkie – POBUDKA !!!

8 000,00 zł

Zakupiono 10 stołów bankietowych, 50 krzeseł tapicerowanych oraz stołu do tenisa stołowego wraz z wyposażeniem

Zaręby Kościelne

Koło Gospodyń Wiejskich w Zakrzewie Kopijki „Zakrzewiacy”

Zakrzewiacy razem – na co dzień i od święta

8 000,00 zł

2 stoły i 50 krzeseł bankietowych do świetlicy wiejskiej w Zakrzewie Kopijki

Zaręby Kościelne

Koło Gospodyń Wiejskich w Gąsiorowie „Gąsiorowianki”

„W NAS TRADYCJA!”

8 000,00 zł

Zakupiono 3 stoły i krzesła bankietowe (50 szt.) Do świetlicy wiejskiej w Gąsiorowie

Zaręby Kościelne

 

Przedsięwzięcie 4 „Wsparcie dla infrastruktury społecznej i drogowej”

 

Beneficjent

Tytuł operacji

Wysokość pomocy

Gmina

Gmina Andrzejewo

Zagospodarowanie centrum miejscowości Andrzejewo

Wysokość otrzymanej pomocy:

167 311,05 zł

Całkowita wartość projektu:

426 843,80 zł

Andrzejewo

Gmina Andrzejewo

„Budowa ulicy Winnej w miejscowości Andrzejewo”

Wysokość otrzymanej pomocy:

74 354,00 zł

Całkowita wartość zadania:

135 645,94 zł

Andrzejewo

Gmina Boguty Pianki

Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Zawisty-Wity

Wysokość otrzymanej pomocy:

172 908,00 zł

Całkowita wartość zadania:

271 741,00 zł

Boguty Pianki

Stowarzyszenie „Towarzystwo Nasze Boguty” (w trakcie weryfikacji)

Budowa ogólnodostępnej strefy rekreacji w Bogutach-Piankach

Wysokość otrzymanej pomocy:

115 647,67 zł

Całkowita wartość zadania:

115 647,67 zł

Boguty Pianki

Gmina Brok

Rozwój infrastruktury drogowej w Broku – przebudowa ulicy Jana Kołłątaja

Wysokość otrzymanej pomocy:

133 243,14 zł

Całkowita wartość zadania:

222 256,00 zł

Brok

Gmina Brok

Przebudowa placu w centrum miejscowości Brok

Wysokość wnioskowanej pomocy:

74 354,00 zł

Całkowita wartość projektu:

311 596,86 zł

Brok

Gmina Małkinia Górna

 

Przebudowa drogi gminnej relacja Treblinka – Grądy. Etap I.

Wysokość otrzymanej pomocy:

168 110,18 zł.

Całkowita wartość zadania:

347 540,00 zł

Małkinia Górna

 

Gmina Małkinia Górna  (w trakcie weryfikacji)

Remont boiska w miejscowości Rostki Wielkie

Wysokość otrzymanej pomocy:

74 350,00 zł

Małkinia Górna

 

Gmina Nur

Budowa zejścia nad rzekę Bug wraz z pomostem pływającym w miejscowości Nur

Wysokość otrzymanej pomocy:

134 526,00 zł

Całkowita wartość zadania:

244 741,32 zł

Nur

Gmina Nur

Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowości Nur

Wysokość otrzymanej pomocy:

37 254,00  zł

Całkowita wartość zadania:

58 548,86 zł

Nur

Gmina Nur

Zagospodarowanie terenu przy kościele parafialnym w Nurze

Wysokość otrzymanej pomocy:

74 354,00 zł

Całkowita wartość zadania:

231 464,71 zł

Nur

Gmina Ostrów Mazowiecka

Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nagoszewo

Wysokość otrzymanej pomocy:

172 813,83 zł

Całkowita wartość zadania:

747 955,21 zł

Ostrów Mazowiecka

Stowarzyszenie „NASZA SZANSA”

Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Prosienica

Wysokość otrzymanej pomocy:

115 647,68 zł

Całkowita wartość zadania:

115 647,68 zł

Ostrów Mazowiecka

Powiat Ostrowski

Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-sportowej przy Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Małkini Górnej

Wysokość otrzymanej pomocy:

73 643,09 zł

Całkowita wartość zadania:

115 736,00 zł

Ostrów Mazowiecka

Gmina Stary Lubotyń

Przebudowa drogi gminnej Nr 260811W Gumowo-Gawki

Wysokość otrzymanej pomocy:

173 065,00 zł

Całkowita wartość zadania:

563 659,38 zł

Stary Lubotyń

Gmina Stary Lubotyń

Remont i odbudowa podłogi w zabytkowej kaplicy cmentarnej w m. Stary Lubotyń

Wysokość otrzymanej pomocy:

74 354,00 zł

Całkowita wartość zadania:

130 207,63 zł

Stary Lubotyń

(projekt w trakcie weryfikacji) Parafia Rzymskokatolicka w Starym Lubotyniu

„Prace konserwatorskie i restauratorskie wieży sygnaturki na szczycie dachu nad prezbiterium zabytkowego kościoła parafialnego p.w. NNMP w Starym Lubotyniu”

Wysokość otrzymanej pomocy:

42 500,00 zł

Całkowita wartość zadania:

71 620,54 zł

Stary Lubotyń

Gmina Szulborze Wielkie

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mianówek

Wysokość otrzymanej pomocy:

173 500,00 zł

Całkowita wartość zadania:

292 680,00 zł

Szulborze Wielkie

(w trakcie weryfikacji) Ochotnicza Straż Pożarna Szulborze Koty

 

Utworzenie ogólnodostępnego placu rekreacyjnego w Szulborzu Wielkim

Wysokość otrzymanej pomocy:

116 137,00 zł

Całkowita wartość zadania:

116 137,00 zł

Szulborze Wielkie

Gmina Wąsewo

Przebudowa drogi gminnej Nr 261018W w miejscowości Zastawie – Etap I na odcinku 0+000,00 do km 0+600,00

Wysokość otrzymanej pomocy:

171 546,00 zł

 

Wąsewo

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia NMP w Wąsewie

Wykonanie mozaiki figuralnej (weneckiej) oraz zakup  infrastruktury zewnętrznej: ławek, tablic             informacyjnych i latarni

Wysokość przyznanej pomocy:

116 708,58 zł

 

Wąsewo

Powiat Ostrowski

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2642W Wąsewo – Dalekie - Jelenie” – odcinek od km 6+125 do km 6+686,87” odcinek ok. 562 m zlokalizowany jest na terenie gminy Wąsewo

Wysokość otrzymanej pomocy:

172 919,00 zł

Całkowita wartość zadania:

1 192 419,40 zł

 

Wąsewo

Gmina Zaręby Kościelne

Przebudowa i rozbudowa drogi Skłody-Średnie – Skłody-Stachy w km 0+000-0+509,60

Wysokość otrzymanej pomocy:

173 008,63 zł

 

Zaręby Kościelne

Gmina Zaręby Kościelne

Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Zakrzewo Kopijki

Wysokość otrzymanej pomocy:

74 354,00 zł

Całkowita wartość zadania:                 149 930,10 zł

Zaręby Kościelne

 

 

 

Podkategorie

BANERY

statystyka

 

 

Dane Statystyczne

CAF

 

 

 

Wspólna Metoda Oceny

KDR

 

 

 

Karta Dużej Rodziny

epuap

 

 

 

Załatwiaj sprawy urzędowe przez internet

BIP

bip

Kontakt

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  +48 86 271 70 03
  +48 86 271 70 03
  07-305 Andrzejewo
ul. Warszawska 36
konto bankowe 
BS w Ostrowi Mazowieckiej oddz. Andrzejewo
82892310470700087920070001

Skontaktuj się z nami