Wójt Gminy Andrzejewo z absolutorium

IMG 20200710 110256W dniu 10 lipca 2020 roku w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Andrzejewie odbyła się XVI Sesja Rady Gminy Andrzejewo. W Sesji uczestniczyli Radni oraz Sołtysi z zachowaniem odpowiednich zasad bezpieczeństwa – każdy miał ze sobą maseczkę. Zachowano odpowiednie odległości pomiędzy osobami.

Na samym początku zgromadzeni zapoznali się z raportem o stanie Gminy Andrzejewo za rok 2019. Kolejnym punktem Sesji było przyjęcie uchwał w sprawach:

a)     udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Andrzejewo

b)     rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2019 rok

c)     udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Andrzejewo

d)     zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Andrzejewo na lata 2020-2032

e)     zmiany budżetu gminy na rok 2020

f)      wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przyjęcia przez Gminę Andrzejewo zadania w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych

g)     określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Andrzejewo na rok szkolny 2020/2021

h)     przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w gminie Andrzejewo

Wszystkie uchwały zostały przegłosowane jednogłośnie.

Przechodząc do punktu rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2019 głos zabrała Wójt Gminy Andrzejewo Beata Ponichtera. Omówiła ona wykonanie budżetu gminy za 2019 rok. Wójt Gminy poinformowała zebranych, iż w roku 2019 dochody budżetowe gminy zaplanowano na kwotę 20.101.773,75 zł. Zostały one wykonane w 99,7% na kwo 19.914.462,98 zł.

Wydatki budżetowe zaplanowano na kwotę 21.562.667,75 zł. Zostały one wykonane w 98,35% na kwo 21.207.732,98 zł.

Wójt Gminy omówiła również najważniejsze inwestycje, które zostały wykonane w ramach budżetu m.in.:

- przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Królach Małych oraz budowa budynku magazynowego do przechowywania osadu sprasowanego

- odbudowa drogi powiatowej w miejscowości Ołdaki – Polonia o długości 1,631 km

- przebudowa drogi powiatowej 2606W Andrzejewo – granica województwa

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zaręby – Choromany

- zagospodarowanie centrum miejscowości Andrzejewo

- wymiana nawierzchni boiska sportowego w Andrzejewie

Kolejnym, a zarazem najważniejszym punktem XVI Sesji Rady Gminy było udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy. Podczas głosowania Radni Gminy Andrzejewo jednomyślnie udzielili absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2019 r. Wójtowi Gminy Andrzejewo Pani Beacie Ponichtera. Pani Wójt otrzymała podziękowanie od całej Rady a w ramach uznania Przewodnicząca Rady Gminy Andrzejewo Pani Justyna Kazimierczuk wręczyła na ręce Pani Wójt bukiet kwiatów.

Wójt Gminy podziękowała wszystkim Radnym, Sołtysom i pracownikom Urzędu Gminy oraz jednostkom organizacyjnym Gminy za pomoc w realizacji budżetu Gminy Andrzejewo za 2019 r.

Spotkanie z Ministrem Cyfryzacji Markiem Zagórskim

IMG 20200706 125648W dniu 6 lipca 2020 roku w Bibliotece Publicznej Gminy Andrzejewo odbyło się spotkanie z udziałem Marka Zagórskiego – Ministra Cyfryzacji, Posła na Sejm RP z mieszkańcami gminy Andrzejewo.

Podczas spotkania Minister przedstawił osiągnięcia Zjednoczonej Prawicy w przeciągu ostatnich 5 lat:

Między innymi omówił:

- wprowadzenie programu „Rodzina 500+” – nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde dziecko bez dodatkowych warunków

- wprowadzenie programu „Dobry start” 300+ - świadczenie, które przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia, natomiast na dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole do ukończenia 24 roku życia

- wprowadzenie 13 – stej emerytury, która została zmieniona z jednorazowego świadczenia na dodatkowe roczne świadczenie pieniężne

- reformy ustawy o systemie oświaty.

Minister wspomniał również o programach infrastruktury drogowej – o Funduszu Dróg Samorządowych, który został powołany jako nowy mechanizm wsparcia dla jednostek samorządu terytorialnego, realizujących inwestycje na drogach samorządowych. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym, stanowiącej ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz przyczyniającej się do poprawy poziomu życia obywateli.

W czasie spotkanie Wójt Gminy Andrzejewo Pani Beata Ponichtera zadała Panu Ministrowi pytanie dotyczące budowy sieci szerokopasmowego Internetu dla wszystkich mieszkańców Gminy Andrzejewo. Odpowiadając Minister Pan Marek Zagórski poinformował zebranych, iż do jesieni tego roku będzie zbudowana sieć szerokopasmowego Internetu do wszystkich Szkół Podstawowych – Andrzejewo, Stara Ruskołęka i Ołdaki Polonia. Przy tej okazji również część mieszkańców gminy może również zostać podłączona. Natomiast w następnych latach planuje się budowę sieci do strażnic OSP i ośrodków kultury, a co za tym idzie większość mieszkańców będzie mogła podłączyć się do Internetu.

Na zakończenie Wójt Gminy Andrzejewo podziękowała Ministrowi za przybycie.

Nieodpłatny odbiór folii, sznurka, siatki i opakowań po nawozach

doc01228720200707114745 001

Stypendia dla najlepszych uczniów

 

IMG 20200626 095751„Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski” - Benjamin Franklin.W myśl tych słów Wójt Gminy Andrzejewo Pani Beata Ponichtera przyznała stypendia dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce i sukcesy w konkursach przedmiotowych w roku szkolnym 2019/2020 w postaci jednorazowej wypłaty środków finansowych. Stypendia otrzymały 3 uczennice: 

- Julia Wujkowska – uczennica Szkoły Podstawowej w Starej Ruskołęce, która uzyskała średnią ocen 5,58 – najwyższa średnia w całej szkole,

- Aniela Sutkowska – uczennica Szkoły Podstawowej w Andrzejewie, która uzyskała średnią ocen 5,83 – najwyższa średnia w całej szkole,

- Weronika Pieńkowska – uczennica Szkoły Podstawowej w Ołdakach Polonii, która uzyskała średnią ocen 5,88 – najwyższa średnia w całej szkole.

Uczennice biorą bardzo aktywny udział w życiu szkoły, odnoszą sukcesy w różnorodnych konkursach.

Stypendia zostały wręczone uroczyście w czasie zakończenia roku szkolnego.

 

Wakacje z KRUS

wakacje

Zakończenie Roku Szkolnego 2019/2020

IMG 20200626 110436W dniu 26 czerwca 2020 roku odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2019/2020 we wszystkich Szkołach Podstawowych z terenu naszej gminy:

- w Szkole Podstawowej w Andrzejewie

- w Szkole Podstawowej w Ołdakach – Polonii

- w Szkole Podstawowej w Starej Ruskołęce

Najmłodsi absolwenci – przedszkolaki ze Szkoły Podstawowej w Andrzejewie – świętowali ten dzień w czwartek 25 czerwca.

Rok szkolny 2019/2020 był rokiem wyjątkowym dla uczniów, gdyż ze względu na pandemię koronawirusa od marca uczyli się oni w domach w systemie nauczania zdalnego.

Z tego powodu też nie odbyły się tradycyjne wspólne dla wszystkich uczniów uroczyste akademie i wręczenie świadectw na forum szkoły. Dyrektorzy szkół zorganizowali zakończenie roku w taki sposób, że w szkołach pojawiała się mała grupa uczniów.

We wszystkich szkołach na zakończeniu obecna była Wójt Gminy Andrzejewo Pani Beata Ponichtera oraz Sekretarz Gminy Robert Rosiak. Pani Wójt w swoich przemówieniach podkreśliła fakt, iż był to nietypowy rok szkolny związany z pandemią COVID-19. Podziękowała za ciężką pracę uczniom i nauczycielom. Podkreśliła fakt przydatności dzienników elektronicznych działających we wszystkich szkołach. Na koniec złożyła wszystkim życzenia udanych i spokojnych wakacji.

 

GALERIA ZDJEĆ

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

GrafikaOsoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.

Kto może otrzymać pomoc?
• Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych;
• Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy.

Co otrzymasz zgłaszając się do punktu?
• Profesjonalną pomoc prawnika, wykwalifikowanego doradcy, mediatora;
• Informację o twoich prawach i obowiązkach w danej sytuacji;
• Wskazanie sposobu rozwiązania twojego problemu prawnego;
• Pomoc w sporządzeniu pism i wniosków.

Gdzie szukać pomocy?
• Przez internet: na stronie www.np.ms.gov.pl;
• Przez telefon: numer telefonu najbliższego punktu pomocy znajdziesz na stronie internetowej twojej gminy lub starostwa powiatowego.

Bezpłatna pomoc jest skierowana do osób, które nie są w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej.

Pomoc suszowa dla utrzymujących stawy hodowlane – wnioski od środy

 

Pomoc suszowa  hodowla i chów ryb słodkowodnychRolnicy, którzy w związku z wystąpieniem suszy lub powodzi w 2019 r. ponieśli straty w chowie lubhodowli ryb słodkowodnych, będą mogli ubiegać się w ARiMR o wsparcie.
1 lipca 2020 r. ruszy nabór wniosków. Można je będzie składać do15 lipca 2020 r . w biurach powiatowych Agencji.

O pomoc może wystąpić producent rolny, który:

  • w 2019 r. prowadził chów lub hodowlę ryb słodkowodnych w stawach rybnych położonych na obszarze gmin, w których wystąpiła w 2019 r. susza lub powódź
    w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich;
  • posiada numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków
    o przyznanie płatności (EP), lub weterynaryjny numer identyfikacyjny nadany przez powiatowego lekarza weterynarii;
  • złożył do Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie sprawozdanie RRW-22 za rok 2017 oraz rok 2018, zawierające zestawienie dotyczące powierzchni stawów rybnych oraz ilości ryb wyprodukowanych w stawach rybnych i innych urządzeniach służących do chowu lub hodowli.

Stawka pomocy wynosi 300 zł na 1 ha powierzchni gruntów pod stawami zarybionymi. Wysokość dofinansowania będzie ustalana jako iloczyn powierzchni gruntów pod stawami zarybionymi oraz stawki pomocy na 1 ha tej powierzchni. Przy czym wysokość pomocy dla jednego podatnika podatku rolnego nie może być większa niż równowartość w złotych 30 tys. euro.

Wsparcie będzie udzielane w ramach pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury.

Wnioski będą przyjmowały biura powiatowe ARiMR. Można je składać osobiście, o ile w danej placówce Agencji istnieje taka możliwość, lub dostarczyć je do specjalnych wrzutni, które ustawione są w jednostkach terenowych ARiMR. W tym drugim przypadku do wniosku należy dołączyć dane kontaktowe (adres e- mail bądź nr telefonu komórkowego), na które Agencja przekaże informację o przyjęciu wniosku. Dokumenty można też przekazać za pośrednictwem platformy ePUAP lub wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową.

Pytania dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla hodowców ryb należy kierować na: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Podkategorie

BANERY

statystyka

 

 

Dane Statystyczne

CAF

 

 

 

Wspólna Metoda Oceny

KDR

 

 

 

Karta Dużej Rodziny

epuap

 

 

 

Załatwiaj sprawy urzędowe przez internet

BIP

bip

Kontakt

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  +48 86 271 70 03
  +48 86 271 70 03
  07-305 Andrzejewo
ul. Warszawska 36
konto bankowe 
BS w Ostrowi Mazowieckiej oddz. Andrzejewo
82892310470700087920070001

Skontaktuj się z nami