Nieodpłatny odbiór folii, sznurka, siatki i opakowań po nawozach

doc01228720200707114745 001

Stypendia dla najlepszych uczniów

 

IMG 20200626 095751„Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski” - Benjamin Franklin.W myśl tych słów Wójt Gminy Andrzejewo Pani Beata Ponichtera przyznała stypendia dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce i sukcesy w konkursach przedmiotowych w roku szkolnym 2019/2020 w postaci jednorazowej wypłaty środków finansowych. Stypendia otrzymały 3 uczennice: 

- Julia Wujkowska – uczennica Szkoły Podstawowej w Starej Ruskołęce, która uzyskała średnią ocen 5,58 – najwyższa średnia w całej szkole,

- Aniela Sutkowska – uczennica Szkoły Podstawowej w Andrzejewie, która uzyskała średnią ocen 5,83 – najwyższa średnia w całej szkole,

- Weronika Pieńkowska – uczennica Szkoły Podstawowej w Ołdakach Polonii, która uzyskała średnią ocen 5,88 – najwyższa średnia w całej szkole.

Uczennice biorą bardzo aktywny udział w życiu szkoły, odnoszą sukcesy w różnorodnych konkursach.

Stypendia zostały wręczone uroczyście w czasie zakończenia roku szkolnego.

 

Wakacje z KRUS

wakacje

Zakończenie Roku Szkolnego 2019/2020

IMG 20200626 110436W dniu 26 czerwca 2020 roku odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2019/2020 we wszystkich Szkołach Podstawowych z terenu naszej gminy:

- w Szkole Podstawowej w Andrzejewie

- w Szkole Podstawowej w Ołdakach – Polonii

- w Szkole Podstawowej w Starej Ruskołęce

Najmłodsi absolwenci – przedszkolaki ze Szkoły Podstawowej w Andrzejewie – świętowali ten dzień w czwartek 25 czerwca.

Rok szkolny 2019/2020 był rokiem wyjątkowym dla uczniów, gdyż ze względu na pandemię koronawirusa od marca uczyli się oni w domach w systemie nauczania zdalnego.

Z tego powodu też nie odbyły się tradycyjne wspólne dla wszystkich uczniów uroczyste akademie i wręczenie świadectw na forum szkoły. Dyrektorzy szkół zorganizowali zakończenie roku w taki sposób, że w szkołach pojawiała się mała grupa uczniów.

We wszystkich szkołach na zakończeniu obecna była Wójt Gminy Andrzejewo Pani Beata Ponichtera oraz Sekretarz Gminy Robert Rosiak. Pani Wójt w swoich przemówieniach podkreśliła fakt, iż był to nietypowy rok szkolny związany z pandemią COVID-19. Podziękowała za ciężką pracę uczniom i nauczycielom. Podkreśliła fakt przydatności dzienników elektronicznych działających we wszystkich szkołach. Na koniec złożyła wszystkim życzenia udanych i spokojnych wakacji.

 

GALERIA ZDJEĆ

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

GrafikaOsoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.

Kto może otrzymać pomoc?
• Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych;
• Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy.

Co otrzymasz zgłaszając się do punktu?
• Profesjonalną pomoc prawnika, wykwalifikowanego doradcy, mediatora;
• Informację o twoich prawach i obowiązkach w danej sytuacji;
• Wskazanie sposobu rozwiązania twojego problemu prawnego;
• Pomoc w sporządzeniu pism i wniosków.

Gdzie szukać pomocy?
• Przez internet: na stronie www.np.ms.gov.pl;
• Przez telefon: numer telefonu najbliższego punktu pomocy znajdziesz na stronie internetowej twojej gminy lub starostwa powiatowego.

Bezpłatna pomoc jest skierowana do osób, które nie są w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej.

Pomoc suszowa dla utrzymujących stawy hodowlane – wnioski od środy

 

Pomoc suszowa hodowla i chów ryb słodkowodnychRolnicy, którzy w związku z wystąpieniem suszy lub powodzi w 2019 r. ponieśli straty w chowie lubhodowli ryb słodkowodnych, będą mogli ubiegać się w ARiMR o wsparcie.
1 lipca 2020 r. ruszy nabór wniosków. Można je będzie składać do15 lipca 2020 r . w biurach powiatowych Agencji.

O pomoc może wystąpić producent rolny, który:

 • w 2019 r. prowadził chów lub hodowlę ryb słodkowodnych w stawach rybnych położonych na obszarze gmin, w których wystąpiła w 2019 r. susza lub powódź
  w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich;
 • posiada numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków
  o przyznanie płatności (EP), lub weterynaryjny numer identyfikacyjny nadany przez powiatowego lekarza weterynarii;
 • złożył do Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie sprawozdanie RRW-22 za rok 2017 oraz rok 2018, zawierające zestawienie dotyczące powierzchni stawów rybnych oraz ilości ryb wyprodukowanych w stawach rybnych i innych urządzeniach służących do chowu lub hodowli.

Stawka pomocy wynosi 300 zł na 1 ha powierzchni gruntów pod stawami zarybionymi. Wysokość dofinansowania będzie ustalana jako iloczyn powierzchni gruntów pod stawami zarybionymi oraz stawki pomocy na 1 ha tej powierzchni. Przy czym wysokość pomocy dla jednego podatnika podatku rolnego nie może być większa niż równowartość w złotych 30 tys. euro.

Wsparcie będzie udzielane w ramach pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury.

Wnioski będą przyjmowały biura powiatowe ARiMR. Można je składać osobiście, o ile w danej placówce Agencji istnieje taka możliwość, lub dostarczyć je do specjalnych wrzutni, które ustawione są w jednostkach terenowych ARiMR. W tym drugim przypadku do wniosku należy dołączyć dane kontaktowe (adres e- mail bądź nr telefonu komórkowego), na które Agencja przekaże informację o przyjęciu wniosku. Dokumenty można też przekazać za pośrednictwem platformy ePUAP lub wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową.

Pytania dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla hodowców ryb należy kierować na: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Nabory wniosków realizowane przez LGD „ZIELONE SIOŁO” w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2014-2020 w 2020 r.

Nabory wniosków realizowane przez LGD „ZIELONE SIOŁO”

w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2014-2020

w 2020 r.

 

vvvvStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” informuje o możliwości składania wniosków w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji składanych w ramach:

 • Przedsięwzięcia 1 (P.1)„Wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej”,
 • Przedsięwzięcia 3B (P.3B) „Wsparcie na zakup sprzętu/ wyposażenia/ infrastrukturyw ramach projektów grantowych.

Wzory wniosków i dokumentacji konkursowej znajdą Państwo na stronie www.zielonesiolo.pl w zakładce „NABORY WNIOSKÓW”.

Są to ostatnie nabory realizowane w perspektywie unijnej PROW na lata 2014-2020 na realizację działań związanych z wdrażaniem LSR na obszarze LGD „ZIELONE SIOŁO”, tj.:

 • gminy miejsko - wiejskiej Brok,
 • gmin wiejskich: Andrzejewo, Boguty - Pianki, Małkinia Górna, Nur, Ostrów Mazowiecka, Stary Lubotyń, Szulborze Wielkie, Wąsewo, Zaręby Kościelne.

Pomoc na operacje przysługuje projektom wybranym w ramach dostępnego limitu środków finansowych podanym w ogłoszeniu o konkursie. Kolejność ustala się na podstawie liczby punktów uzyskanych w ramach oceny prowadzonej z zastosowaniem lokalnych kryteriów wyboru operacji określonych w LSR i wskazanych w ogłoszeniu.

Przedsięwzięcie 1 (P.1) Wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej”

O pomoc mogą ubiegać się:

-        osoby pełnoletnie,

-        posiadające obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

-        mające miejsce zamieszkania na obszarze LGD,

-        którym został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków
o przyznanie płatności, nadawanym przez ARiMR.

 

Poziom dofinansowania: PREMIA finansowa w wysokości 70.000,00 zł wypłacana w dwóch transzach:

-        80% po podpisaniu umowy i złożeniu wniosku o płatność I transzy pomocy,

-        20% po zakończeniu realizacji operacji, złożeniu sprawozdania oraz wniosku o płatność II transzy pomocy.

 

Warunki jakie trzeba spełnić:

-        koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych,

-        wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31grudnia 2022 r.,

-        operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze działania LGD „ZIELONE SIOŁO,

-        inwestycje trwale związane z nieruchomością w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się
o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji(nieruchomość ta musi posiadać odpowiednie przeznaczenie do prowadzenia danego typu działalności określone w planie zagospodarowania przestrzennego dotyczące danej działki i nieruchomości),

-        została wydana ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jej wydanie jest wymagane odrębnymi przepisami,

-        operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem,

-        realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych.

Pomoc przyznawana jest, jeżeli:

1) podmiot ubiegający się o jej przyznanie:

-        nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba że podejmuje działalność sklasyfikowaną w PKD jako produkcja artykułów spożywczych lub napojów,

-        w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie wykonywał działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia
6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, w szczególności nie był wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

-        nie została mu dotychczas przyznana pomoc na operację w tym zakresie,

2) zakłada we własnym imieniu działalność gospodarczą oraz:

-        zgłosi się do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego i podlega tym ubezpieczeniom do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, lub

-        utworzy co najmniej jedno miejsce pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem operacji, na podstawie umowy o pracę i utrzyma go do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej,

  

3) osiągnie co najmniej 30% zakładanego w Biznesplanie ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług do dnia, w którym upłynie rok od dnia wypłaty płatności końcowej.

 

Koszty kwalifikowalne:

-        ogólne, nie więcej niż 10 % kosztów kwalifikowlnych, które mogą być poniesione przed dniem złożenia wniosku, tj. honoraria architektów, inżynierów, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo w zakresie zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego,
w tym studia wykonalności,

-        zakup robót budowlanych lub usług,

-        zakup lub rozwój oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,

-        zakup nowych maszyn lub wyposażenia oraz innych rzeczy w tym materiałów,

-        zakup nowych środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób (łącznie z kierowcą),

-        podatek od towarów i usług (VAT) – jeśli wnioskodawca nie jest płatnikiem podatku VAT.

Koszty są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne.

Działalności gospodarcze wykluczone ze wsparcia dla P.1:

-        działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach,

-        górnictwo i wydobywanie,

-        działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie,

-        przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków,

-        wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej,

-        produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych,

-        produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych,

-        produkcja metali,

-        produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz motocykli,

-        transport lotniczy i kolejowy,

-        gospodarka magazynowa.

 

Przedsięwzięcie 3 B (P.3B) „Wsparcie na zakup sprzętu/ wyposażenia/ infrastruktury
w ramach projektów grantowych.

 

Projekty grantowe składają się z co najmniej dwóch zadań, realizowanych przez beneficjentów z obszaru objętego LSR. W przypadku projektu grantowego to LGD udziela wsparcia grantobiorcom, a cały proces naboru wniosków, ich oceny i wyboru, w tym również zawieranie umów z grantobiorcami oraz wypłata środków (grantów) realizowana jest na poziomie LGD „ZIELONE SIOŁO” - beneficjenta projektu grantowego.

Grantobiorca to podmiot, któremu został przyznany grant na podstawie umowy o powierzenie grantu.

 

Zadanie to wyodrębniony zakres operacji (projektu grantowego), realizowanego przez pojedynczego Grantobiorcę zgodnie z umową o powierzenie grantu.

Grant kwota dofinansowania przyznana przez LGD Grantobiorcy na realizację zadania.

O pomoc mogą ubiegać się:

-        osoby fizyczne, które są pełnoletnimi obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz posiadają miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR,

-        osoby prawne, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddział znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, albo

-        jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR,

-        gmina, która znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR,

-         powiat, jeżeli przynajmniej jedna z gmin wchodzących w skład tego powiatu znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR.

 

Pozom dofinasowania:

-        dofinansowanie przyznane przez LGD Grantobiorcy na realizację zadania nie może być wyższe niż 8.000,00 zł oraz niższa niż 5.000,00 zł,

-        pomoc dla projektów  grantowych wynosi do 100% kosztów kwalifikowalnych.

Warunki jakie trzeba spełnić:

-        projekt nie może być współfinansowany z innych środków publicznych z wyjątkiem zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych oraz organizacji pożytku publicznego będącego organizacjami pozarządowymi,

-        Grantobiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej, z tym że w przypadku Grantobiorcy, który zgodnie ze swoim statutem w ramach swojej struktury organizacyjnej powołała jednostki organizacyjne, takie jak sekcje lub koła, pomoc jest wypłacana nawet gdy:

 1. Grantobiorca wykonuje działalność gospodarczą, jeżeli realizacja zadania, na które jest udzielany grant, nie jest związana z przedmiotem tej działalności, ale jest związana z przedmiotem działalności jednostki organizacyjnej Grantobiorcy,

-         operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze objętym LSR,

-         inwestycje trwale związane z nieruchomością będą realizowane na nieruchomości będącej własnością Grantobiorcy lub posiada on prawo do dysponowania nieruchomością na moment składania wniosku, przez okres realizacji zadania oraz przez okres jego trwałości,

 

Zakres pomocy:

-         zachowanie dziedzictwa lokalnego,

-        rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej,

-         promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych (służących wspólnej promocji produktów lub usług lokalnych).

 

Nie ma możliwości wsparcia zakupu używanych maszyn, urządzeń, sprzętu lub innego wyposażenia objętego operacją, za wyjątkiem zakupu eksponatów w ramach operacji dotyczących zachowania dziedzictwa. Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także wkład niepieniężny Wnioskodawcy.

Informacje zawarte w niniejszym artykule mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie na skutek zmiany przepisów prawnych.

 

Zainteresowanych Wnioskodawców zapraszamy do Biura LGD „ZIELONE SIOŁO”
od poniedziałku do piątku w godz. 8ºº - 16ºº.
Stowarzyszenie zapewnia Wnioskodawcy bezpłatne doradztwo w przygotowaniu wniosku o przyznanie pomocy po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z Biurem LGD.

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

„ZIELONE SIOŁO”

07-300 Ostrów Mazowiecka

ul. L. Mieczkowskiego 4 (I piętro)

tel. 602 778 363, fax (29) 745 20 20

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; www.zielonesiolo.pl

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ulotka opracowana przez LGD „ZIELONE SIOŁO” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Remont łazienek w świetlicy wiejskiej w Pieńkach Wielkich

IMG 20200619 114028Trwa remont łazienek w świetlicy wiejskiej w Pieńkach Wielkich, który wykonywany jest w zakresie środków finansowych z funduszu sołeckiego. Stan techniczny pomieszczeń i wyposażenia był zły. W związku z tym pomieszczenia wymagały pilnej modernizacji. Prace obejmują przebudowę dwóch toalet: damskiej i męskiej. Zakres prac remontowych obejmuje położenie nowych płytek ceramicznych na ścianach i podłodze. Założono również nową instalację elektryczną oraz nową instalację wodno – kanalizacyjną. Ponadto wymieniono urządzenia sanitarne a także zamontowano nowe drzwi wejściowe. Prace remontowe zostały wykonane przez pracowników Urzędu Gminy w Andrzejewie.

Podkategorie

BANERY

statystyka

 

 

Dane Statystyczne

CAF

 

 

 

Wspólna Metoda Oceny

KDR

 

 

 

Karta Dużej Rodziny

epuap

 

 

 

Załatwiaj sprawy urzędowe przez internet

BIP

bip

Kontakt

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  +48 86 271 70 03
  +48 86 271 70 03
  07-305 Andrzejewo
ul. Warszawska 36
konto bankowe 
BS w Ostrowi Mazowieckiej oddz. Andrzejewo
82892310470700087920070001

Skontaktuj się z nami