Konkurs zbiórki i segregacji odpadów w szkołach Gminy Andrzejewo

IMG 20180621 081144W dniu 20 czerwca 2018 r. zakończył się konkurs zbiórki i segregacji odpadów, który już po raz kolejny organizowany był w szkołach podstawowych z terenu naszej gminy. Przez blisko miesiąc uczniowie gromadzili w wyznaczonych kontenerach przy szkołach makulaturę, szkło oraz tworzywa sztuczne. Tegoroczna edycja konkursu cieszyła się niezwykle dużym zainteresowaniem uczniów, którzy z pomocą rodziców rywalizowali o zgromadzenie jak największej ilości posegregowanych odpadów. W tym roku w ramach konkursu udało się zebrać aż 12 650 kg odpadów. Jest to wynik jak dotąd nigdy nie uzyskano.

Największą ilość odpadów w przeliczeniu na jednego ucznia biorącego udział w konkursie zebrała Szkoła Podstawowa w Ołdakach Polonii. Kolejne miejsca zajęły: Szkoła Podstawowa w Andrzejewie i Szkoła Podstawowa w Starej Ruskołęce.

Klasyfikacja indywidualna konkursu przedstawia się następująco:

  1. Piotr Kosowski- uczeń SP Andrzejewo, zgromadził 1 990 kg odpadów,
  2. Anna Kaczyńska- uczennica SP Ołdaki Polonia zgromadziła 1 227,5 kg odpadów,
  3. Paulina Frądczyk- uczennica SP Stara Ruskołęka zgromadziła 1 143 kg odpadów.

Laureaci konkursu otrzymają wartościowe nagrody rzeczowe, tj. deskorolka elektryczna, tablet i słuchawki bluetooth.

Fundatorami nagród w konkursie są Wójt Gminy Andrzejewo oraz Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Zambrowie. Wręczenie nagród nastąpi podczas imprezy plenerowej Dni Kukurydzy 2018, które odbędą się 19 sierpnia. Tego typu akcje mają przede wszystkim na celu zwiększenie świadomości ekologicznej o korzyściach płynących z segregacji odpadów, nie tylko wśród najmłodszych mieszkańców naszej gminy ale i ich całych ich rodzin. Pamiętajmy, że dzięki prowadzeniu selektywnej zbiórki odpadów przyczyniamy się przede wszystkim do ograniczenia masy odpadów zanieczyszczających środowisko, a tym samym zminimalizowania zagrożenia dla przyrody i zdrowia nas samych. Wyrabianie nawyków porządku i gospodarności jest też ekonomiczniejszym rozwiązaniem. System selektywnej zbiórki jest po prostu tańszy. Prowadzenie selektywnej zbiórki przynosi również korzyści w postaci osiągnięcia wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku niektórych frakcji odpadów. Zaznaczyć należy, że nieosiągnięcie wymaganych wskaźników skutkuje nałożeniem przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska kary pieniężnej na gminy. Prowadzenie selektywnej zbiórki w naszych gospodarstwach domowych oraz organizacja akcji typu „Gminny konkurs zbiórki i segregacji odpadów” pozwalają na uniknięcie tego typu kar. Jako inicjatorzy tegorocznej akcji zbiórki i segregacji odpadów pragniemy serdecznie podziękować pracownikom szkół za współpracę podczas organizacji konkursu oraz jego sprawne przeprowadzenie. Dziękujemy także PGK w Zambrowie za zaangażowanie poprzez odbieranie i ważenie odpadów. Duże słowa uznania kierujemy w stronę uczniów oraz ich rodziców, którzy bardzo aktywnie wyróżnili się podczas tegorocznej akcji.

Do zobaczenia za rok!

 

Wójt jednogłośnie otrzymał absolutorium

 

herbW dniu 26 czerwca 2018 r. odbyła się XL Sesja Rady Gminy Andrzejewo, której jednym z punktów było podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi z tytułu wykonania budżetu za 2017 r. Po przedstawieniu sprawozdania, wysłuchaniu opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Andrzejewo oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej radni jednogłośnie udzielili wójtowi absolutorium za 2017 rok. Warto podkreślić fakt, iż budżet gminy za 2017 rok zamknął się nadwyżką w kwocie 37.300,85 zł. Zakładane dochody (uwzględniając zmiany w trakcie roku) w wysokości 18 890 035,78 zł zostały wykonane w 98,08% planu natomiast zakładane wydatki (uwzględniając zmiany w trakcie roku) w wysokości 18 977 272,78 zł zostały wykonane w 97,44% w tym wydatki majątkowe wykonano w wysokości 2 989 134,44 zł tj. 90,31%.

 

Otwarcie drogi gminnej Stara Ruskołęka – Króle Małe

 

 DSC9558W dniu 21 czerwca 2018 roku odbył się odbiór końcowy nowo wyremontowanego odcinka drogi gminnej o długości 996 mb Stara Ruskołęka – Króle Małe. Inwestycja swoim zakresem objęła roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe, renowację rowów i przepustów, wykonanie podbudowy, ułożenie nawierzchni z mieszanki mineralno – bitumicznej, brukowanie wlotów i wylotów przepustów, oznakowanie pionowe. Jest to ważna inwestycja dla naszej społeczności, ponieważ droga od Starej Ruskołęki przez Króle Małe, Króle Duże wraz z niedawno wyremontowanym odcinkiem drogi powiatowej stanowi najkrótsze połączenie z węzłem w Podborzu, a co za tym idzie z drogą ekspresową Warszawa – Białystok. Również Starostwo wyremontowało odcinek drogi powiatowej w Królach Dużych. Całkowity koszt zadania to kwota 939.01821zł w tym dofinansowanie pozyskane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w kwocie 540.843,00 zł. Wykonawcą inwestycji była firma Transportowo – Usługowa Mirosław Przesmycki. W uroczystym otwarciu uczestniczyły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Starej Ruskołęce. Był to dla nich również ważny dzień, ponieważ kilkoro z nich oficjalnie odebrało swoje pierwsze karty rowerowe. Uczniowie jako pierwsi mogli się przejechać po nowo otwartym odcinku drogi. 

 

Składanie wniosków suszowych w Gminie Andrzejewo


susza1-620x420Aktualne warunki atmosferyczne doprowadziły do suszy atmosferycznej i glebowej. Rolnicy, którzy ponieśli straty w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowane wystąpieniem tego zjawiska proszeni są o zgłaszanie szkód w Urzędzie Gminy Andrzejewo do pokoju nr 12. Wnioski będa przyjmowane do dnia 20 lipca 2018

Poszkodowani przez suszę rolnicy mogą starać się o niskooprocentowane kredyty na wznowienie produkcji rolnej, odroczenia lub umorzenia w podatku rolnym, odroczenia lub umorzenia w części lub w całości składek KRUS, odroczenia spłaty rat zaciągniętych kredytów.

Poniżej zamieszczamy: regulamin  działania Komisji powołanych przez Wojewodę Mazowieckiego i wniosek o szacowanie szkód.

 

 

OTWÓRZ

 

Aktywizacja sołectw MAZOWSZE 2018


2017.08.17.silownia1Sejmik Województwa Mazowieckiego w dniu 24 kwietnia 2018 roku przyjął uchwałę w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018".

„Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018"to pilotażowy program, na który w tym roku samorząd województwa przeznaczył 6 mln zł. Gminy mogły uzyskać wsparcie do 10 tys. zł dla jednego projektu, a każda mogła złożyć maksymalnie dwa wnioski.
Na liście beneficjentów znalazła się również Gmina Andrzejewo w imieniu której w dniu 11 czerwca 2018 r. Wójt Gminy Andrzejewo Michał Rutkowski podpisał dwie umowy o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na następujące zdania:
- „Budowa zewnętrznej siłowni w miejscowości Przeździecko – Jachy"
- „Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Pęchratce Małej"
Program ten daje gminie bardzo szerokie możliwości rozwoju, a także stwarza warunki do godnego życia i odpoczynku w środowisku wiejskim.
Ogólna wartość jednego projektu to kwota 20.000,00 zł. Dofinansowanie z budżetu gminy wynosi 10.000,00 zł dla każdego z zadań.

Ogólnopolski turniej szachowy na Torwarze w Warszawie.

 

roc1Grupa 17 uczniów ze szkół podstawowych gminy Andrzejewo 8 czerwca zagrała w V Turnieju Finałowym ogólnopolskiego projektu „Edukacja przez Szachy w Szkole” pod hasłem „Gramy dla Niepodległej”. Turniej odbył się w Warszawie na Torwarze. Wzięło w nim udział 799 dzieci z klas I-III z całej Polski. Najlepiej z naszych uczniów spisał się Michał Ogonowski, zajmując 7. miejsce w grupie uczniów klas II wygrywając 4 pojedynki, 1 remisując i 1 przegrywając. Bardzo dobrze zagrała też Maja Szymańska z klasy I, zajmując 15. miejsce w grupie dziewcząt klas pierwszych. Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy dyplom, chustę biało-czerwoną, kalendarz szachowy i czapeczkę. Opiekunami grupy byli Bogumiła Bauer, Damian Jasko i Arkadiusz Przeździecki. Wyjazd sponsorowany był przez Urząd Gminy. W turnieju mogliśmy wziąć udział, ponieważ od 1 września 2017 roku szkoły podstawowe z gminy Andrzejewo przystąpiły do ogólnopolskiego programu „Edukacja przez Szachy w Szkole”. Szachy stały się przedmiotem obowiązkowym dla uczniów klas pierwszych.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kow1

 

Remont strażnicy OSP Gołębie – Leśniewo

 

herbZarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 22 maja 2018 r. podjął uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gmin i miast na remont budynków będących w użytkowaniu Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach zadania „Mazowieckie strażnice OSP – 2018”. Łącznie złożone zostało 282 wnioski z czego 214 jednostek otrzymało dofinansowanie.

Wniosek Gminy Andrzejewo na remont pomieszczeń budynku OSP Gołębie – Leśniewo został pozytywnie rozpatrzony i otrzymał wsparcie w wysokości 23.742,00 zł.

Budynek remizy OSP Gołębie – Leśniewo został wybudowany w 1971 roku i od tego czasu w miarę dostępnych środków finansowych był kilkukrotnie remontowany. Wymienione zostało pokrycie dachowe, instalacja elektryczna i stolarka okienna. Otrzymane dofinansowanie pozwoli podnieść standard pomieszczeń oraz zapewnić lepsze warunki spotkań lokalnej społeczności.

 

Umowa podpisana – będzie nowa Stacja Uzdatniania Wody

1W dniu 5 czerwca 2018 r. podpisana została przez Wójta Gminy Andrzejewo umowa na dofinansowanie przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w Królach Małych, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Złożony wniosek obejmował także budowę budynku magazynowego do przechowywania osadu ściekowego przy Oczyszczalni Ścieków w Andrzejewie.

Modernizacja tej największej w Gminie Andrzejewo hydroforni, zaopatrującej w wodę ponad połowę jej obszaru, jest jedną z najbardziej wyczekiwanych od lat inwestycji gminnych. Z uwagi na bardzo szeroki zakres zaplanowanych robót budowlanych, realizacja zadania podzielona została na dwa etapy. Zakończenie I etapu nastąpi w 2019 roku, natomiast zakończenie całej inwestycji przewiduje się w pierwszej połowie 2020 roku.

Zakres robót obejmuje m.in. gruntowną modernizację budynku hydroforni, w tym wykonanie nowego dachu, termomodernizację, wykonanie nowych instalacji łącznie z montażem agregatu prądotwórczego. Do wymiany zakwalifikowano wszystkie sieci podziemne znajdujące się na terenie stacji oraz obudowy studni głębinowych. Powstanie także dwa zbiorniki zewnętrzne do gromadzenia wody uzdatnionej, dzięki którym będzie możliwość zapewnienia właściwego, stałego ciśnienia wody w wodociągu.

Celem zadania jest poprawa jakości dostarczanej wody z SUW Króle Małe oraz zapewnienie właściwego sposobu przechowywania sprasowanego osadu ściekowego wytworzonego w gminnej oczyszczalni.

Całkowity koszt zadania według kosztorysu wynosi niemal 3 mln. zł., w tym przyznane dofinansowanie w kwocie 1 511 096 zł.

 

 

 

3

 

Podkategorie

BANERY

statystyka

 

 

Dane Statystyczne

CAF

 

 

 

Wspólna Metoda Oceny

KDR

 

 

 

Karta Dużej Rodziny

epuap

 

 

 

Załatwiaj sprawy urzędowe przez internet

BIP

bip

Kontakt

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  +48 86 271 70 03
  +48 86 271 70 03
  07-305 Andrzejewo
ul. Warszawska 36
konto bankowe 
BS w Ostrowi Mazowieckiej oddz. Andrzejewo
82892310470700087920070001

Skontaktuj się z nami