Nabory wniosków realizowane przez LGD „ZIELONE SIOŁO”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” informuje o możliwości składania wniosków w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji składanych w ramach: Przedsięwzięcia 1 (P.1)„Wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej”. więcej informacji w załaczniku

 

ZAŁĄCZNIK

Podziękowania dla byłych sołtysów

IMG 20190529 115351W dniu 29.05.2019 r., na sesji Rady Gminy Andrzejewo nastąpiło podziękowanie sześciu sołtysom, którzy zakończyli w tym roku swoją wieloletnią kadencję na rzecz lokalnej społeczności. Tymi osobami są:

1. Stanisława Zielonka – 8 lat pełnienia funkcji sołtysa sołectwa Andrzejewo,

2. Wiesława Kotomska - 16 lat pełnienia funkcji sołtysa sołectwa Załuski-Lipniewo,

3. Józef Deniszewski – 4 lata pełnienia funkcji sołtysa sołectwa Nowa Ruskołęka,

4. Czesław Wilk – 4 lata pełnienia funkcji sołtysa sołectwa Olszewo-Cechny,

5. Stanisław Ołdakowski – 37 lat pełnienia funkcji sołtysa sołectwa Pieńki-Sobótki,

6. Stanisław Andryszczyk – 8 lat pełnienia funkcji sołtysa sołectwa Ruskołęka-Parcele.

Wójt Gminy Beata Ponichtera oraz Przewodnicząca Rady Gminy Justyna Kazimierczuk wystosowali dla byłych sołtysów pisemne podziękowania oraz wręczyli drobne upominki. Jeszcze raz życzymy dalszych sukcesów, zadowolenia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Spotkanie dotyczące budowy gazociągu na terenie gminy Andrzejewo

 

IMG 20190611 113012W dniu 11 czerwca 2019 r. w Urzędzie Gminy Andrzejewo odbyło się spotkanie na temat inwestycji pn.:

„Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi tj. gazociąg DN 700 na odcinku łączącym węzeł i tłocznię Gazu Hołowczyce z projektowanym gazociągiem DN 700 relacji Rembelszczyzna – granica RP-LT (Polska – Litwa)”.

Zebranie dedykowane było całej społeczności gminy Andrzejewo, ale przede wszystkim właścicielom nieruchomości z sołectw: Zaręby-Choromany, Zaręby-Warchoły, Ołdaki-Polonia, Przeździecko-Lenarty i Przeździecko-Jachy przez które planuje się budowę gazociągu. Dana inwestycja to korzyści środowiskowe, finansowe, rozwojowe oraz inwestycyjne. Przykładami korzyści wynikających z budowy gazociągu są:

-eliminacja tzw. „wysp energetycznych”, czyli regionów uzależnionych od dostaw gazu wyłącznie z jednego kierunku;

-zintegrowanie krajów bałtyckich z rynkiem gazu UE;

-poprawa stanu środowiska naturalnego i polepszenie standardów życia mieszkańców, dzięki możliwości zastąpienia paliw stałych paliwem gazowym;

-podniesienie atrakcyjności północno-wschodnich regionów Polski dla nowych inwestycji.

Istotną korzyścią dla mieszkańców będzie corocznie odprowadzany przez Spółkę GAZ-SYSTEM S.A. podatek od nieruchomości, który regularnie będzie wpływać do budżetu gminy. Kwotę będzie można przeznaczyć na potrzeby społeczności lokalnych.

Poniżej przedstawiamy trasę inwestycji na terenie gminy Andrzejewo.

Województwo

Powiat

Gmina

Obręb

Długość gazociągu (km)

Mazowieckie

Ostrowski

Andrzejewo (5 obrębów)

Zaręby - Choromany

1,89

Zaręby - Warchoły

0,66

Ołdaki - Polonia

1,37

Przeździecko - Lenarty

1,43

Przeździecko – Jachy

1,96

Całkowita długość w gminie:

ok. 7,3

 

WYBORY ŁAWNIKÓW DLA POTRZEB SĄDU REJONOWEGO W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

 

Rada Gminy Andrzejewo wybiera jednego ławnika na kadencję 2020-2023 do Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej do orzekania w Wydziale Rodzinnym i Nieletnich.
herbKandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy Andrzejewo, w terminie do dnia 30 czerwca 2019 r. na adres Rada Gminy Andrzejewo      ul. Warszawska 36, 07-305 Andrzejewo.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217 oraz z 2018 r. poz. 1000 i 1544), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.
Dokumenty wymienione w pkt 1–4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia, a dokumenty potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.
Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście osób popierających kandydata.
Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.
Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.
Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu do ich złożenia, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne. Pozostawienie zgłoszenia bez dalszego biegu rada gminy stwierdza w drodze uchwały.

Szczegółowe informacje: Urząd Gminy Andrzejewo, ul Warszawska 36, 07-305 Andrzejewo.

Tel. 86 271 70 03

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA

LISTA OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH KANDYDATA NA ŁAWNIKA SĄDOWEGO

 

 

 

WYŚCIGI KOLARSKIE O PUCHAR WÓJTA GMINY ANDRZEJEWO

IMG 20190526 140041W niedzielę, 26 maja 2019 roku na Stadionie Sportowym podczas obchodów Dnia Rodziny w Gminie Andrzejewo, zostały zorganizowane wyścigi kolarskie o puchar Wójta Gminy Andrzejewo. Organizatorem zawodów było Stowarzyszenie SPORTEAM z Zambrowa. W konkursie chętnie wzięło udział około 100 osób. Wyścigi zostały podzielone na osiem poszczególnych kategorii: oddziały przedszkolne; Klasy I-III, Klasy IV-VI, Klasy VII-VIII Szkoły Podstawowej; Dorośli, w tym: kobiety, mężczyźni – rowery inne niż szosowe, mężczyźni do 50 roku życia rowery szosowe oraz mężczyźni powyżej 50 roku życia rowery szosowe. Poniżej przedstawiamy końcowe wyniki wyścigów kolarskich.

W kategorii „Oddziały przedszkolne” dzieci musiały pokonać trasę o długości 200 m. Wszyscy najmłodsi uczestnicy zostali nagrodzeni medalami.

W kategorii „Klasy I-III Szkoły Podstawowej (2009-2011) dzieci rywalizowały między sobą na trasie o długości 1000 m, gdzie udział wzięło 11 osób.

1 Miejsce – Jakub Sadłowski

2 Miejsce – Aleksander Kaczyński

3 Miejsce – Natalia Murawska

W kategorii „Klasy IV-VI Szkoły Podstawowej (2006-2008) trasa wynosiła 2000 m długości i to właśnie w tej grupie ilość uczestników była największa - 19 osób.

1 Miejsce – Rafał Grodzki

2 Miejsce – Jakub Jasko

3 Miejsce – Dawid Wójcik

W kategorii „Klasy VII-VIII Szkoły Podstawowej (2003-2005) + III Klasa Gimnazjum, 8 uczniów pokonywało trasę o długości 3000 m.

1 Miejsce – Michał Żochowski

2 Miejsce – Kacper Dąbrowski

3 Miejsce – Jakub Gwardiak

W kategorii DOROŚLI – „Kobiety”, 4 osoby zmierzyły się z trasą, która wynosiła 10 km długości.

1 Miejsce – Katarzyna Tabędzka

2 Miejsce – Eliza Szymczuk

3 Miejsce – Anna Gwardiak

W kategorii „Mężczyźni – rowery inne niż szosowe”, zgłosiło się do zawodów 9 osób, które podjęły się pokonania trasy o długości 20 km.

1 Miejsce – Paweł Godlewski

2 Miejsce – Marek Werpachowski

3 Miejsce – Mariusz Kempisty

W kategorii „Mężczyźni do 50 r.ż. – rowery szosowe”, 11 uczestników miało do przejechania trasę o długości 30 km.

1 Miejsce – Michał Bachmura

2 Miejsce – Radosław Zaręba

3 Miejsce – Grzegorz Mierzwiński

W ostatniej kategorii „Mężczyźni po 50 r.ż. – rowery szosowe” miłym zaskoczeniem było, iż 14 osób podjęło się pokonania trasy o długości 30 km.

1 Miejsce – Jerzy Łętowski

2 Miejsce – Zbigniew Milewski

3 Miejsce Leszek Skonieczny

Zawodnicy otrzymali pamiątkowe puchary z rąk Beaty Ponichtera Wójta Gminy Andrzejewo oraz zaproszonych gości - ks. dr Jerzego Kruszewskiego Proboszcza Parafii Andrzejewo, Justyny Kazimierczuk Przewodniczącej Rady Gminy Andrzejewo oraz Roberta Rosiaka Sekretarza Gminy Andrzejewo.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

 

GALERIA ZDJĘĆ

„Młode Talenty 2019”

IMG 398724.05.2019 r. w szkole Podstawowej w Starej Ruskołęce po raz VIII odbył się konkurs recytatorski "Młode Talenty 2019". Tegorocznej edycji przewodziło hasło „Rodzina w poezji”.Celem konkursu była popularyzacja literatury polskiej, upowszechnianie kultury żywego słowa oraz kształtowanie wrażliwości literacko- językowej. Serdeczna i przyjacielska atmosfera podczas spotkania były pięknym dopełnieniem uroczystości. Bardzo miłym akcentem tego święta poezji była obecność Sekretarz Powiatu Ostrowskiego pani Jolanty Ugniewskiej oraz Wójt Gminy Andrzejewo pani Beaty Ponichtery. Do konkursu przystąpili uczniowie z dziesięciu szkół podstawowych. Z licznej grupy recytatorów jury pod przewodnictwem Jolanty Andruszkiewicz – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowi Mazowieckiej postanowiło wyróżnić:

kat. klas 0-III

I miejsce Amelia Pres z SP w Andrzejewie

II miejsce Jakub Skrzecz ze SP w Wąsewie

III miejsce Hanna Borowa ze SP w Kaczkowie Starym

wyróżnienia: Paweł Wyszomirski ze SP w Andrzejewie

Lena Wujkowska ze SP w Starej Ruskołęce

kat. klas IV-VI

I miejsce Julia Kamińska ze SP w Starej Ruskołęce

II miejsce Oliwia Nietubyć ze SP w Andrzejewie

III miejsce Damian Zyśk ze SP w Glinie

wyróżnienia: Amelia Piórkowska ze SP w Wąsewie

Julia Skłodowska ze SP w Szulborze Wielkim

Anglika Świderska ze SP w Ołdakch Polonii

Julia Żyłowska ze SP w Ołdakch Polonii

kat. klas VII-VIII

I miejsce Katarzyna Godlewska ze SP w Wąsewie

II miejsce Emilia Cymerman ze SP w Starej Ruskołęce

III miejsce Wiktoria Budna ze SP w Wąsewie

wyróżnienia :

Kalina Śledziewska z PSP w Komorowie

Róża Dziak z PSP w Zarębach Kościelnych

Julia Jarząbek z PSP w Zarębach Kościelnych.

Sponsorami konkursu byli : Starostwo Powiatowe w Ostowi Mazowieckiej i Gmina Andrzejewo.

Zawiadomienie

zawiadomienie

Dzień Rodziny w Gminie Andrzejewo

 

IMG 20190526 135253Dnia 26 maja 2019 roku w naszej Gminie po raz pierwszy odbył się uroczysty Dzień Rodziny. Organizatorami przedsięwzięcia byli:

-Wójt Gminy Andrzejewo,

-Szkoła Podstawowa w Andrzejewie,

-Szkoła Podstawowa w Starej Ruskołęce,

-Szkoła Podstawowa w Ołdakach-Polonii,

-Stowarzyszenie SPORTEAM Zambrów.

Wśród zaproszonych gości byli: ks. dr Jerzy Kruszewski, Wójt Gminy Andrzejewo Beata Ponichtera, Przewodnicząca Rady Gminy Andrzejewo Justyna Kazimierczuk oraz Sekretarz Gminy Andrzejewo Robert Rosiak, Dyrektorzy szkół. Całe wydarzenie rozpoczęło się o godzinie 13:00 i miało miejsce na Stadionie Sportowym w Andrzejewie. W tym dniu, mieszkańcy wsi i okolic całymi rodzinami chętnie uczestniczyli w przygotowanych grach i zabawach klasowych, w tym wyścigach kolarskich dla dzieci i dorosłych. Jedną z ciekawych niespodzianek była rywalizacja uczniów z rodzicami w meczu piłki nożnej. Ponadto, nie zabrakło ciekawych atrakcji dla dzieci, takich jak: dmuchane miasteczko, w tym basen wodny z kulami, zjeżdżalnia BAJDOCJA i DIN. To był wyjątkowy dzień pełen wrażeń, gdyż obchody Dnia Rodziny w Gminie Andrzejewo cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Mamy nadzieję, że to wydarzenie na długo pozostanie w pamięci Państwa, a w szczególności dzieci.

GALERIA ZDJĘĆ

 

Podkategorie

BANERY

statystyka

 

 

Dane Statystyczne

CAF

 

 

 

Wspólna Metoda Oceny

KDR

 

 

 

Karta Dużej Rodziny

epuap

 

 

 

Załatwiaj sprawy urzędowe przez internet

BIP

bip

Kontakt

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  +48 86 271 70 03
  +48 86 271 70 03
  07-305 Andrzejewo
ul. Warszawska 36
konto bankowe 
BS w Ostrowi Mazowieckiej oddz. Andrzejewo
82892310470700087920070001

Skontaktuj się z nami