Zdalne nauczanie-gmina pozyskała laptopy dla uczniów

IMG 20200416 104845Gmina Andrzejewo wystąpiła z wnioskiem o grant do Centrum Projektów Polska Cyfrowa o dofinansowanie zakupu sprzętu do zdalnego nauczania dla uczniów z terenu naszej gminy. W wyniku tego, gmina otrzymała 60 000,00 zł dofinansowania w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu Gmina Andrzejewo zakupiła niezbędny sprzęt do realizacji nauczania zdalnego, m. in. 24 laptopy, myszki oraz zestawy słuchawek z mikrofonem. Urządzenia zostały przekazane dyrektorom szkół podstawowych, którzy wypożyczą sprzęt dla najbardziej potrzebujących rodzin nie posiadających niezbędnych komputerów umożliwiających naukę on-line. Po zakończeniu nauczania zdalnego, nowy sprzęt zostanie przekazany do dyspozycji placówkom szkolnym i będzie wykorzystywany do celów edukacyjnych.Uczniowie oraz nauczyciele będą mieć ułatwiony dostęp do prowadzenia zajęć on-line, co zapewni płynność nauki z wykorzystaniem odpowiednich metod i technik kształcenia na odległość.

Maseczki ochronne dla mieszkańców gminy

 

IMG 20200416 121552Szanowni Mieszkańcy Gminy Andrzejewo,

Zgodnie z zaleceniami rządu, od dzisiaj - 16 kwietnia 2020 r. - każda osoba przebywająca w miejscu publicznym będzie miała obowiązek zasłaniania ust i nosa za pomocą maseczki, szalika, bądź chustki. Obowiązek dotyczy wszystkich, którzy znajdują się na ulicach, w urzędach, sklepach czy miejscach świadczenia usług oraz zakładach pracy.W związku z nowymi obostrzeniami w trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo Wójt Gminy Andrzejewo podjął decyzję o zakupie maseczek ochronnych ze środków budżetu gminy dla mieszkańców gminy narażonych na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (koronawirus), który powoduje bardzo groźną chorobę zakaźną układu oddechowego COVID-19.Dzisiaj rozpoczęliśmy dystrybucję maseczek ochronnych umieszczonych w kopertach, które będą dostarczane do domów w najbliższych dniach. Na 1-osobowe gospodarstwo domowe przypada 1 maseczka, zaś dla gospodarstw zamieszkałych przez 2 i więcej osób przypadają dwie maseczki. Maseczki można odkażać gorącą parą. Prosimy o przestrzeganie obowiązujących obostrzeń wprowadzonych w związku z ogłoszonym w kraju stanem epidemii oraz o zachowanie wszelkich zasad bezpieczeństwa. Ponadto, przypominamy o tym, iż usta i nos można zasłonić również szalikiem, bądź chustką.

Życzymy dużo zdrowia.

 

Przebudowa drogi Ruskołęka Parcele

 

IMG 2932Trwa budowa drogi gminnej nr 260106W od km 0+000 do km 0+508,4 w miejscowości Ruskołęka – Parcele, której wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych „TRAKT” sp. z o.o. Całkowity koszt przebudowy drogi gminnej wynosi  487 072,45 zł brutto. Zakończenie inwestycji zgodnie z umową przypada na 31 lipca 2020 r. Na daną inwestycję gmina Andrzejewo otrzymała dofinansowanie pochodzące z rządowego programu - Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 340 950,00 zł. Na dzień dzisiejszy wykonano już roboty przygotowawcze związane z czynnościami pomiarowymi, wycięto przydrożne drzewa i krzewy, rozebrano i zutylizowano stare przepusty,    zamontowano nowe przepusty z rur, wykonano podbudowę z kruszyw łamanych, położono warstwę wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych oraz nawierzchnię warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych. Dodatkowo, zostało wykonane brukowanie kamieniem polnym skarp, nasypów i przepustów oraz założono betonowe krawężniki do zjazdów. Do zakończenia zadania pozostały roboty wykończeniowe, podczas których zostaną utwardzone pobocza oraz obsiew skarp mieszkanką traw. Ponadto, wykonane zostanie oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu.

 

Życzenia Wielkanocne

zyczenia wielkanocne 5

Informacja Wójta Gminy Andrzejewo

herbW związku z zagrożeniem spowodowanym przez rozprzestrzenianie się koronawirusa i wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego na terenie całego kraju informujemy, iż płatności na rzecz urzędu należy dokonywać elektronicznie, bądź za pośrednictwem banku. Poniżej udostępniamy numery rachunków bankowych.

Numery rachunków bankowych do wpłat:

  • podatki i opłata skarbowa: 82 8923 1047 0700 0879 2007 0001
  • odpady komunalne: 13 8923 1047 0700 0879 2007 0176
  • woda i kanalizacja – INDYWIDUALNY numer rachunku bankowego znajduje się na wystawionej fakturze

Ponadto, prosimy o podanie stanu licznika wody do dnia 03.04.2020r telefonicznie na nr 86 271 7003 wew. 34. Prośba dotyczy osób, które nie miały jeszcze spisywanego stanu licznika wody w tym roku.

Zarządzenie Wójta Gminy Andrzejewo w sprawie podjęcia działań zapobiegawczych w związku z epidemią koronawirusa.

 

ZARZĄDZENIE  Nr 125/2020
Wójta Gminy Andrzejewo

z dnia 24 marca 2020 r.

w sprawie podjęcia działań zapobiegawczych w związku z epidemią koronawirusa.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491) zarządza się co następuje: 

§ 1.

Z uwagi na ogłoszenie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, w związku           z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2,   do odwołania, w Urzędzie Gminy w Andrzejewie:

1) wykonywanie zadań ogranicza się wyłącznie do zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom,

2) wprowadza się zakaz bezpośredniej obsługi interesantów.

                                                                  

§ 2.

  1. Obsługa interesantów będzie odbywała się wyłącznie przez poprzez portal ePUAP, pocztę elektroniczną, telefonicznie lub za pośrednictwem operatora pocztowego.
  2. Wszelkich opłat należy dokonywać drogą elektroniczną, na rachunki bankowe Urzędu Gminy, wskazane na stronie www.andrzejewo.pl
  3. Bezpośredni kontakt interesantów z pracownikami Urzędu Gminy możliwy jest wyłącznie w sytuacjach pilnych, niecierpiących zwłoki, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.

                                                                     § 3.

 Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w siedzibie Urzędu Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie gminy www.andrzejewo.pl.

 

Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie udostępniania i wynajmu świetlic wiejskich

 

ZARZĄDZENIE NR 124/2020

WÓJTA GMINY ANDRZEJEWO

z dnia 24 marca 2020 r.

w sprawie wstrzymania udostępniania i wynajmu pomieszczeń w świetlicach wiejskich i remizach strażackich na terenie gminy Andrzejewo.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późniejszymi zmianami) w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 491) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wstrzymuje się do odwołania udostępnianie i wynajem pomieszczeń w świetlicach wiejskich i remizach strażackich na terenie gminy Andrzejewo.

§ 2. W wyjątkowych sytuacjach za zgodą Wójta Gminy Andrzejewo można udostępnić i wynająć pomieszczenia w świetlicach wiejskich i remizach strażackich na terenie gminy Andrzejewo.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Informacje dotyczące zamawiania kolczyków dla bydła i uzyskania paszportu dla zwierząt zarejestrowanych

Podczas zamawiania kolczyków dla bydła  obowiązkowa jest opłata za paszporty

Liczona jest ilość zamawianych kolczyków z wniosku razy 1,33 zł. za sztukę,

(Przykład; zamawiamy 10 szt. kolczyków dla zwierząt czyli liczymy 10x1,33 = 13,30 zł.)

Opłata na konto :ARiMR Al. Jana Pawła II 70, 00-175

46 1130 1017 0000 3160 0020 0013

z dopiskiem w tytule przelewu  : nr gospodarstwa …………………..za paszporty szt. …..

Dowód wpłaty dołączamy do Wniosku o przydzielenie puli – wersja papierowa

lub

elektronicznie składamy Wniosek o przydzielenie puli numerów kolczyków

+ na e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.dowód opłaty za paszport

Jeżeli potwierdzenie będzie wysyłane e-mail  w tytule wiadomości e-mail należy obowiązkowo  wpisać  „IRZ potwierdzenie wpłaty producenta o numerze ………”.

W celu uzyskania paszportu dla bydła złożonego osobiście lub przez internet  należy dokonać opłaty za wysyłkę paszportu, opłata za wysyłkę wynosi 7,80 zł.  + oświadczenie wyrażające zgodę na doręczenie paszportu.

Opłata na konto : ARiMR Al. Jana Pawła II 70, 00-175

46 1130 1017 0000 3160 0020 0013

z dopiskiem w tytule przelewu  : nr gospodarstwa  …………………..za doręczenie paszporty szt. ….. i numery kolczyków …………………………………………………………………………..

Dowód wpłaty dołączamy do zgłoszenia bydła do rejestru  – wersja papierowa + oświadczenie wyrażające zgodę na doręczenie paszportu.  

lub

elektronicznie składamy Zgłoszenie bydła do rejestru 

+ na e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.dowód opłaty za wysyłkę paszportu.

Jeżeli potwierdzenie będzie wysyłane e-mail  w tytule wiadomości e-mail należy obowiązkowo  wpisać ,

„IRZ potwierdzenie wpłaty producenta o numerze ………”.

 

Podkategorie

BANERY

statystyka

 

 

Dane Statystyczne

CAF

 

 

 

Wspólna Metoda Oceny

KDR

 

 

 

Karta Dużej Rodziny

epuap

 

 

 

Załatwiaj sprawy urzędowe przez internet

BIP

bip

Kontakt

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  +48 86 271 70 03
  +48 86 271 70 03
  07-305 Andrzejewo
ul. Warszawska 36
konto bankowe 
BS w Ostrowi Mazowieckiej oddz. Andrzejewo
82892310470700087920070001

Skontaktuj się z nami