informacja o planowanych wyłączeniach prądu

Niskoprocentowe kredyty obrotowe dla rolników

Szanowni Państwo, w odpowiedzi na problemy związane ze wzrostem stóp procentowych oraz problemów związanych z bieżącym finansowanie gospodarstw rolnych oraz przedsiębiorstw sektora przetwórstwa rolno-spożywczego zostały zwiększony poziom dopłat do oprocentowania kredytów obrotowych z gwarancją FGR do 5 %. Kredyt obrotowy z gwarancją FGR, to produkt finansowany z środków PROW 2014-2020 we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK), którego dystrybucja odbywa się poprzez banki kredytujące, które podpisały umowy z BGK. W związku z tym, że zmiana obowiązuje do 31 grudnia 2022 roku, konieczne jest szerokie rozpowszechnienie informacji o dostępnym wsparciu finansowym wśród grupy docelowej tak, aby jak najwięcej zainteresowanych odbiorców mogło skorzystać z pomocy. 

 

Kolejne umowy na dofinansowanie podpisane

W dniu 15 lipca 2022 r. Wójt Gminy Andrzejewo Pani Beata Ponichtera podpisała w Kadzidle z Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Panią Janinę Ewę Orzełowską oraz Panią Elżbietę Lanc cztery umowy na dofinansowanie:

- umowa o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi w miejscowości Nowa Ruskołęka”. Zadanie polegać będzie na wykonaniu inwestycji o nawierzchni stanowiącej trzykrotne powierzchniowe utrwalenie z zastosowaniem żwirów kruszonych na powierzchni 3856,37 m2 i długości 945,30 m, zlokalizowanego na terenie gminy Andrzejewo w obrębie ewidencyjnym Nowa Ruskołęka na działkach nr 84, 91/1, 233/2, 234/1, 309 oraz w obrębie ewidencyjnym Dąbrowa na działce nr 184. Kwota dofinansowania 140.000,00 zł.

- umowa o udzielenie pomocy finansowej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2022” na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa placu sportowo – rekreacyjnego w Andrzejewie”. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 410.000,00 zł, natomiast dofinansowanie 300.000,00 zł. Inwestycja obejmuje swoim zakresem: budowę nawierzchni utwardzonych z oznakowaniem poziomym i pionowym, montaż bezobsługowego parku linowego oraz poręczy do pompek, montaż 2 szt. ławek, 2 szt. koszy na śmieci, montaż stojaka na rowery oraz tablicy z regulaminem.

- umowa o udzielenie pomocy finansowej Gminie Andrzejewo w formie dotacji celowej, na remont budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Zarębach Warchołach – 30.000,00 zł. W ramach inwestycji wykonane zostanie: zerwanie starej farby ze ścian i sufitu, pomalowanie sufitu, skucie starej posadzki, wykonanie posadzki betonowej, zagruntowanie i pomalowanie ścian farbą emulsyjną, pomalowanie lamperii farba olejową oraz wymiana bramy garażowej.

- umowa dot. pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Gminy – wyłącznie na wydatki bieżące na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Dofinansowanie obejmuje dwie jednostki OSP z terenu  gminy – OSP Andrzejewo, gdzie zostanie zakupiony zestaw PSP R1 z deską ortopedyczną, szynami Kramera i drabina nasadkowa  oraz OSP Zaręby – Bolędy, gdzie zostanie zakupiona radiostacja samochodowa, 10 kompletów ubrań specjalnych dwuczęściowych. Łączna kwota dotacji wyniesie 16.050,00 zł.   

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

W dniach od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2022 r. przyjmowane będą wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Do wniosku należy dołączyć oryginalne faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, które zostały wystawione w okresie od 1 lutego 2022 r. do  31 lipca 2022 r. 

Każdy producent rolny może ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zakupionego i wykorzystanego do upraw rolnych oraz do chowu lub hodowli bydła.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 r. wynosi:
 110,00 zł * ilość ha użytków rolnych
 oraz
40,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Do uzyskania limitu na dużą jednostkę przeliczeniową bydła należy załączyć dokument wydany przez Kierownika Biura Powiatowego ARiMR zawierający informację o (DJP) bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w 2021 r. (Informacja dotyczy osób składających wniosek o zwrot podatku akcyzowego po raz pierwszy w 2022 r.)

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w terminie od 3 do 31 października 2022 r. na wskazany przez wnioskodawcę rachunek bankowy.

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego powinien być kompletnie wypełniony wraz z wymaganymi dokumentami:

  1. Faktury potwierdzające zakup oleju napędowego.
  2. Zestawienie faktur (Załącznik nr 1).
  3. Oświadczenie o prowadzeniu działalności rolniczej ze wskazaniem: formy prawnej beneficjenta pomocy, kategorii przedsiębiorstwa, klasy działalności PKD (Załącznik nr 2).
  4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inna niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Załącznik nr 3).
  5. Aktualne umowy dzierżawy lub oświadczenie o użytkowaniu gruntów (Załącznik nr 4).
  6. Dokument wydany przez Kierownika Biura Powiatowego ARiMR zawierający informację o (DJP) bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w 2021 r.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 86 2717003 wew. 32.

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zapisy na zawody wędkarskie o Puchar Wójta Gminy w Andrzejewie

 

Informujemy ze od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 5  sierpnia 2022 r. prowadzimy zapisy wędkarzy chcących wziąć udział w zawodach wędkarskich o puchar Wójta Gminy Andrzejewo, które odbędą się w dniu 20 sierpnia 2022 roku w ramach XXI Dni Kukurydzy. Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest posiadanie karty wędkarskiej oraz bycie mieszkańcem Gminy Andrzejewo, więcej informacji oraz zgłoszenie chęci uczestnictwa pod nr tel. 868889245 lub 606976370

Regulamin zawodów

Harmonogram zawodów

Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Andrzejewo

Gmina Andrzejewo w 2022 r. wykonała nową nawierzchnię na drogach gminnych. W ramach realizacji tego zadania wykonano potrójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową  wraz z kruszywem kruszonym o różnych frakcjach z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża walcami. Infrastrukturę drogową poprawiono w miejscowościach: Andrzejewo,  Andrzejewo – Kolonie, Załuski – Lipniewo, Jabłonowo – Klacze, Łętownica – Parcele, Przeździecko – Grzymki, Pieńki Wielkie, Zaręby – Warchoły, Ruskołęka – Parcele, Olszewo – Cechny, Żelazy – Brokowo, Dąbrowa, Przeździecko – Jachy.

Wykonawcą zadania była  firma BUDOMOST sp. z o.o. Zaścianki. Całkowity koszt prac wyniósł 417 337,28 zł.  Nowa nawierzchnia została położona na ponad 4 km dróg. Gmina na realizację tego zadania uzyskała dofinasowanie od Zarządu Województwa Mazowieckiego w ramach instrumentu zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego  w wysokości 252 000,00 zł.

Metoda powierzchniowego utrwalania nawierzchni bardzo dobrze sprawdza się na drogach o małym natężeniu ruchu (np. do zabudowy kolonijnej).  Dzięki tej metodzie mieszkańcy dostają do dyspozycji utwardzoną drogę,  na której nie tworzą się koleiny, nie pojawia się  kurz i pył w okresie letnim oraz błoto w okresie jesiennym i wiosennym. W okresie zimowym drogę łatwiej jest odśnieżyć, gdyż jest to równa powierzchnia, z której bez przeszkód można zgarnąć zalegający śnieg.

Usunięcie azbestu z terenu gminy Andrzejewo w 2022 r.

W dniu 12 lipca 2022 r.   Wójt Gminy Andrzejewo Pani Beata Ponichtera podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Warszawie, która dotyczyła realizacji zadania pn. „Usunięcie azbestu z terenu gminy Andrzejewo w 2022 r.”. W spotkaniu uczestniczyli także parlamentarzyści: Senator RP Robert Mamątow, posłowie na Sejm: Anna Maria Siarkowska, Marek Zagórski i Arkadiusz Czartoryski.

W ramach przedsięwzięcia od mieszkańców gminy Andrzejewo zostanie odebrane i unieszkodliwione ponad 150 t odpadów zawierających azbest. Przewidziany całkowity koszt zadania wynosi 54 912,06 zł, w tym dotacja ze środków WFOŚiGW wynosić będzie  35000,00 zł. Wykonawcą zadania będzie PGK Sp. z o. o. w Zambrowie. Planowany termin zbiórki azbestu to sierpień 2022 r.

Grant na zakup wyposażenia do Biblioteki Publicznej Gminy Andrzejewo

W dniu 7 lipca 2022 r. w Jasienicy podpisana została umowa o powierzenie grantu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 Działanie 19 „Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Umowa została pomiędzy Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Zielone Sioło” reprezentowaną przez Adrianę Rukat Prezesa Zarządu oraz Grzegorza Nadratowskiego Wiceprezesa a Biblioteką Publiczną Gminy Andrzejewo reprezentowaną przez Elżbietę Rostkowską Kierownika Biblioteki. Wysokość przyznanego grantu opiewa na kwotę 8.000,00 zł. W ramach otrzymanych środków zakupione zostanie wyposażenie do Biblioteki Publicznej Gminy Andrzejewo: aparat fotograficzny, niszczarka oraz jednostka centralna komputerowa.

 

 

 

Podkategorie

BANERY

statystyka

 

 

Dane Statystyczne

CAF

 

 

 

Wspólna Metoda Oceny

KDR

 

 

 

Karta Dużej Rodziny

epuap

 

 

 

Załatwiaj sprawy urzędowe przez internet

BIP

bip

Kontakt

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  +48 86 271 70 03
  +48 86 271 70 03
  07-305 Andrzejewo
ul. Warszawska 36
konto bankowe 
BS w Ostrowi Mazowieckiej oddz. Andrzejewo
82892310470700087920070001

Skontaktuj się z nami