VIII Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Andrzejewie

W dniu 21 października 2021 r. odbył się  VIII Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Andrzejewie. W zjeździe uczestniczyło 11 delegatów  reprezentujących wszystkie jednostki OSP z terenu gminy Andrzejewo tj.:

- OSP Andrzejewo

- OSP Zaręby – Warchoły

- OSP Zaręby – Bolędy

- OSP Gołębie – Leśniewo

- OSP Króle Duże

- OSP Kowalówka

- OSP Stara Ruskołęka

- OSP Przeździecko – Jachy

W zjeździe uczestniczyli następujący goście:

- dh Andrzej Wyszogrodzki – Prezes Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Ostrowi Mazowieckiej

- st. bryg. Janusz Iwanowski – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej

- Beata Ponichtera – Wójt Gminy Andrzejewo

- Robert Rosiak – Sekretarz Gminy Andrzejewo  

Na  początku zjazdu przedstawione zostało sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału Gminnego za lata 2016 -2021, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego oraz sprawozdania komisji zjazdu. Następnie delegaci udzielili absolutorium ustępującemu zarządowi oraz wybrali nowy zarząd i komisję rewizyjną na nową kadencję obejmującą lata 2021 - 2026. W przerwie zjazdu ukonstytuowały się nowe organy w składzie:

  • Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Andrzejewie

Prezes – Krzysztof Jasko

Wiceprezes – Andrzej Biały

Wiceprezes – Sławomir Oczechowski

Komendant Gminny – Witold Jeglikowski

Sekretarz – Krzysztof Han

Skarbnik – Artur Wardaszka

Członek Prezydium – Zygmunt Kalinowski

Członek – Dariusz Wajszczyk

Członek – Bogumił Godlewski

Członek – Wiesław Kalupa

Członek – Emil Zawistowski

Członek – Rafał Łuniewski

  • Komisja Rewizyjna Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Andrzejewie

Przewodniczący – Jan Nienałtowski

Wiceprzewodniczący – Marcin Duda

Sekretarz – Paweł Uściński 

Wybrano delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Ostrowi Mazowieckiej w osobach:

- Krzysztof Jasko

- Krzysztof Han

- Witold Jeglikowski

Wybrano również przedstawicieli do Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w osobach:

- Krzysztof Jasko

- Krzysztof Han

Na zakończenie zjazdu zaproszeni goście podziękowali druhom za ich ofiarną służbę na rzecz społeczeństwa. Życzyli również dalszego rozwoju jednostek OSP i dobrej współpracy z Gminą Andrzejewo, Państwową Strażą Pożarną  i strukturami Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. 

GALERIA


Remont garażu strażackiego w OSP w Gołębiach - Leśniewo

Gmina Andrzejewo pozyskała dofinansowanie w  formie dotacji celowej, na remont budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołębiach - Leśniewie ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2021”.

W ramach dotacji wykonano remont budynku obejmujący zerwanie starej farby ze ścian i sufitu, wykonanie posadzki betonowej, nałożenie na ściany i sufit kleju i siatki elewacyjnej, zagruntowanie i pomalowanie ścian farba emulsyjną oraz montaż dwóch lamp typu LED.

Koszt remontu wyniósł 17 220 zł. i został on wykonany przez firmę MAX – TERM Muszyński Lubak Sp. J z Szumowa.  W ramach tego samego dofinasowania planowany jest również zakup i montaż bramy garażowej.

Spotkanie z S.M. Kamilą Leszczyńską

Upływający rok związany jest z osobą Kard. Stefana Wyszyńskiego, nie tylko przez fakt beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia, ale również z powodu obrania tego Wielkiego Polaka przez Sejm i Senat RP jako Patrona Roku 2021. By uświetnić dodatkowo obchody tych wydarzeń, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Andrzejewie Pan Wojciech Strzeszewski, zorganizował i poprowadził spotkanie z S.M. Kamilą Leszczyńską, autorką książki poświęconej życiu i działalności Kardynała. We wspomnianym spotkaniu, twórczyni publikacji „CHCĘ MIEĆ MATKĘ, KTÓRA NIE UMIERA. Opowiadanie o życiu Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Polski”, zaprezentowała dzieciom i młodzieży, w sposób obrazowy i przystępny, wizerunek Wielkiego Polaka, w którego życiorys opatrzność wplotła czas spędzony w Andrzejewie. Stanowi to dla  mieszkańców tej gminy, powód do dumy i radości. W prezentacji sylwetki Prymasa Tysiąclecia podsumowaniem stało się „ABC Społecznej Krucjaty Miłości” przywołane przez przybyłego, wraz z autorką książki, ojca Łukasza Szokaluka. Było ono wskazówką i zaproszeniem sformułowanym przez Kardynała Stefana Wyszyńskiego w 1967 roku, który nawoływał do propagowania dobra i miłości wokół nas, by czynić nas lepszymi ludźmi. Spotkanie było ważnym wydarzeniem w życiu szkoły, pokazującym uczniom jak wiele zależy od nas samych.

Obchody Dnia Edukacji Narodowej w Gminie Andrzejewo

W dniu 12 października 2021 r. odbyły się po raz dziesiąty obchody Dnia Edukacji Narodowej w Gminie Andrzejewo.  Cała uroczystość rozpoczęła się o godzinie 13:00 Mszą Świętą w kościele w Andrzejewie. Następnie na zaproszenie organizatora tej edycji obchodów Dnia Edukacji Narodowej tj. dyrektora i społeczności Szkoły Podstawowej w Starej Ruskołęce wszyscy zaproszeni goście spotkali się świetlicy wiejskiej w Starej Ruskołęce.

W spotkaniu wzięli udział nauczyciele ze wszystkich Szkół Podstawowych Gminy Andrzejewo, nauczyciele emeryci, pracownicy szkół, Wójt Gminy oraz pracownicy Urzędu Gminy w Andrzejewie.

Podczas uroczystości głos zabrał Wójt Gminy Andrzejewo Pani Beata Ponichtera. Złożyła ona wszystkim nauczycielom najserdeczniejsze życzenia oraz podziękowała za trud pracy jaki wkładają w wychowanie młodego pokolenia. Ponadto wręczyła nagrody Wójta Gminy Andrzejewo za osiągnięci dydaktyczno-wychowawcze, które wpływają na podniesienie jakości pracy szkoły i kształtują korzystny jej wizerunek w środowisku. W tym roku nagrody otrzymali:

- Wojciech Strzeszewski i Agnieszka Lużyńska – Szkoła Podstawowa w Andrzejewie

- Agnieszka Choromańska i Danuta Rostkowska – Szkoła Podstawowa w Ołdakach – Polonii

- Wioletta Wajszczyk i Arkadiusz Przeździecki – Szkoła Podstawowa w Starej Ruskołęce.

Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali pamiątkowe róże. Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze.

GALERIA

Uroczyste przekazanie i poświęcenie samochodu bojowego „KAZIK” dla OSP w Andrzejewie

W sobotę, 9 października 2021 r. miało miejsce uroczyste przekazanie i poświęcenie samochodu bojowego Opel Movano „KAZIK” dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Andrzejewie. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 13:00 w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Andrzejewie, gdzie odbyła się koncelebrowana Msza Święta, której przewodniczył ks. Proboszcz Jerzy Kruszewski. Po Mszy Św. nastąpił przemarsz pocztu sztandarowego, zaproszonych gości i i strażaków na plac przy strażnicy OSP w Andrzejewie.

Kolejno, prowadzący uroczystość druh Damian Pszczołowski złożył meldunek o gotowości do rozpoczęcia uroczystego przekazania samochodu pożarniczego jednostce OSP w Andrzejewie.

Przybyłych gości powitał prezes OSP Witold Jeglikowski. W swoim przemówieniu podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do pozyskania samochodu strażackiego dla jednostki OSP w Andrzejewie oraz podkreślił jak duże znaczenie dla mieszkańców Andrzejewa i gminy ma pojawienie się nowego wozu strażackiego.

Kulminacyjnym punktem uroczystości było oficjalne wręczenie dokumentów i kluczyków przez Wójta Gminy Panią Beatę Ponichtera oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika na ręce Prezesa OSP Witolda Jeglikowskiego i Naczelnika OSP Dariusza Wajszczyka. Następnie nastąpiło  poświęcenia samochodu strażackiego przez ks. Proboszcza Jerzego Kruszewskiego.

Strażacy OSP Andrzejewo zostali chrzestnymi nowego samochodu bojowego i nadali mu imię „Kazik”. Jest to wyraz uznania dla zasłużonego, byłego Prezesa OSP Pana Kazimierza Mierzejewskiego, który pełnił służbę 50 lat w Ochotniczej Straży Pożarnej w Andrzejewie.

„Z woli ludu strażackiego, tutejszej jednostki OSP nadaję ci imię „Kazik”, działaj sprawnie, gaś skutecznie i rozsławiaj miejscowość Andrzejewo na całą okolicę.”

Zakup nowego lekkiego specjalnego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą z przeznaczeniem na wyposażenie jednostki OSP został sfinansowany ze środków budżetu gminy Andrzejewo w wysokości 147 994,00 zł. Ponadto, poprzez uruchomienie programu OSP-2021 przez Samorząd Województwa Mazowieckiego gmina Andrzejewo otrzymała pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 80 000,00 zł. Całkowity koszt zadania wyniósł 227 994,00 zł.

Warto wspomnieć, iż Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik zapowiedział wręczenie pamiątkowego medalu „Pro Masovia” na ręce Pana Kazimierza Mierzejewskiego. Jest to medal honorowy przyznawany przez marszałka województwa mazowieckiego za przyczynienie się do gospodarczego, kulturalnego lub społecznego rozwoju Mazowsza.

GALERIA

 

 

KRUS zaprasza rolników na bezpłatną rehabilitację leczniczą

KRUS zgodnie ze swym ustawowym obowiązkiem zapewnia rolnikom uprawnionym do świadczeń Kasy możliwość korzystania z rehabilitacji leczniczej. Rehabilitacja jest organizowana w formie
 21-dniowych, bezpłatnych turnusów prowadzonych we własnych Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS w Kołobrzegu, Świnoujściu, Szklarskiej Porębie, Jedlcu, Iwoniczu Zdroju i Horyńcu Zdroju. Osoba, która chce skorzystać z rehabilitacji organizowanej przez KRUS, musi spełniać określone wymogi.

Z rehabilitacji Leczniczej mogą skorzystać rolnicy ubezpieczeni w KRUS z mocy ustawy w pełnym zakresie, osoby ubezpieczone na wniosek w pełnym zakresie nieprzerwanie co najmniej przez
18 miesięcy przed  złożeniem wniosku oraz osoby posiadające prawo do okresowej renty rolniczej
 z tytułu niezdolności do pracy, jeżeli zachowały zdolność do samodzielnej egzystencji,
 ze schorzeniami:

  • Narządu ruchu (np. stany pourazowe kości, stawów, choroby zwyrodnieniowe kręgosłupa
    i pozostałych stawów, reumatoidalne zapalenie stawów)
  • Układu krążenia (np. choroba niedokrwienna serca, nadciśnienie tętnicze)
  • Po przebytej chorobie COVID-19 (np. przebyte covidowe śródmiąższowe zapalenie płuc
    w okresie wydolności oddechowej). Rehabilitacja po COVID-19 może być przeprowadzona po co najmniej 12 tygodniach od zachorowania.

W przypadku zainteresowania wyjazdem na rehabilitację należy złożyć Wniosek
o skierowanie na rehabilitację leczniczą
(formularz KRUS) wystawiony przez lekarza POZ lub lekarza specjalistę wraz z niezbędnymi wynikami badań i dokumentacją dot. leczenia.

Druk wniosku dostępny jest na stronie internetowej Kasy www.krus.gov.pl w zakładce Rehabilitacja lub w placówce KRUS.

 

Wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą wraz z załącznikami należy złożyć w najbliższej Placówce KRUS.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:  29 760-74-20

 

Wydarzenia towarzyszące obchodom 82. Rocznicy Bitwy pod Łętownicą i Andrzejewem

Oprócz głównych uroczystości obchodów 82. Rocznicy Bitwy pod Łętownicą i Andrzejewem na terenie gminy Andrzejewo zostało zorganizowanych szereg wydarzeń towarzyszącym.

W dniu 16 września 2021 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Andrzejewie odbyło się spotkanie z   prof. dr hab. Adamem Czesławem Dobrońskim, który w ciekawy sposób przedstawił przebieg bitwy pod Andrzejewem i Łętownicą. Nawiązał również do historii swojej ostatnio wydanej książki pod tytułem „ Ziemia Ostrowska do 1914 roku”.

W niedzielę 19 sierpnia 2021 roku podczas głównych uroczystości dodatkowo odbyły się:

- pokaz sprzętu wojskowego  - zorganizowany przez 18 Dywizję Zmechanizowaną w Siedlcach

- pokaz jazdy konnej – zorganizowany przez Szwadron Kawalerii Konnej z Zarąb Kościelnych

- pokaz militariów – zorganizowany przez Klub Strzelectwa Sportowego SAGITTARIUS oraz Klub Strzelectwa Sportowego BAZUKA

- pokaz motocykli – Grupa Motocyklowa STAJNIA

- szczepienia przeciw COVID 19 w mobilnym punkcie zorganizowanym przez Wojewodę Mazowieckiego

Ponadto po rocznej przerwie spowodowanej pandemią Covid – 19  odbyły się dodatkowe imprezy towarzyszące rocznicy:

- V edycja Masowego Biegu Śladami tej bitwy. 

- IV Gra terenowa „Ostatnia bitwa 18 DP”. Uczestniczyła w niej młodzież ze wszystkich szkół z terenu Gminy Andrzejewo, która  mogła poznać losy 18 Dywizji Piechoty.

- VI Rajd Rowerowy „MŁODZI PAMIĘTAJĄ  2021”.

- 4. Rajd Motocyklowy Śladami Września 39 WIELUŃ PAMIĘTAMY

 

Szczegóły: www.andrzjewo.pl, fb/Gmina Andrzejewo

 

Usuniecie azbestu z terenu giny Andrzejewo w 2021 r

 

 

Dobiegła końca tegoroczna zbiórka azbestu na terenie gminy Andrzejewo. Całkowity koszt zadania wynosił 15.990,22 zł. W ramach zbiórki zebrano i  przekazano do unieszkodliwienia nieco ponad 43 Mg materiałów zawierających azbest, zdemontowanych z obiektów budowlanych ( mieszkalnych i gospodarskich) z nieruchomości położonych na terenie gminy. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zambrowie z siedzibą przy ul. Polowej 19, 18-300 Zambrów. W ramach umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Nr 2693/21/OZ/DA podpisanej 14.09.2021 r. gmina otrzymała dotację w wysokości 15.986,13 zł. Pozostała część kosztów zadania pokryta została ze środków własnych budżetu gminy.

Podkategorie

BANERY

statystyka

 

 

Dane Statystyczne

CAF

 

 

 

Wspólna Metoda Oceny

KDR

 

 

 

Karta Dużej Rodziny

epuap

 

 

 

Załatwiaj sprawy urzędowe przez internet

BIP

bip

Kontakt

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  +48 86 271 70 03
  +48 86 271 70 03
  07-305 Andrzejewo
ul. Warszawska 36
konto bankowe 
BS w Ostrowi Mazowieckiej oddz. Andrzejewo
82892310470700087920070001

Skontaktuj się z nami