Nowe umowy na budowę dróg w Gminie Andrzejewo

W związku z otrzymanym  dofinansowaniem z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Polskich Inwestycji Strategicznych 11 2023 r.  Gmina Andrzejewo podpisała umowę z firmą Usługi Transportowe Tadeusz Sienicki na budowę dróg. Umowa dotyczy ul. Andrzeja Krzyckiego oraz drogi gminnej nr 26102W – Andrzejewo- Kolonie – Ruskołęka Parcele. Koszt przebudowy został oszacowany na 3 592 460,69 zł, w tym kwota dofinansowania z Polskiego Ładu wynosi 3 372 386,10 zł. W ramach realizacji zadania przewidziano następujące prace: roboty ziemne, roboty pomiarowe, przepusty, profilowanie i zagęszczenie podłoża, podbudowy, nawierzchnie z betonu asfaltowego, zjazdy żwirowe, pobocza, urządzenia bezpieczeństwa ruchu. Droga gminna posiada nawierzchnię żwirową wiele nierówności które utrudniają ruch pojazdów i stwarzają niebezpieczeństwo dla ruchu pojazdów. Pobocza są gruntowe o bardzo dużej nierówności. Ulica Andrzeja Krzyckiego ma nawierzchnią asfaltową, która posiada liczne dziury i spękania. Zakończenie realizacji zlecenia przewidziane jest na 10 czerwca 2024 r., czyli 11 miesięcy od dnia podpisania umowy.

XXIII Polonijne Igrzyska Młodzieży Szkolnej w szachach

W dniu 26 czerwca 2023r. w Łomży odbyły się XXIII Polonijne Igrzyska Młodzieży Szkolnej w szachach. 25 osobowa reprezentacja Gminy Andrzejewo startowała pod opieką p. Damiana Jasko i Arkadiusza Przeździeckiego. Rywalizujący zawodnicy byli nie tylko z Polski, ale także z Estonii, Białorusi, Ukrainy i Irlandii. W punktacji drużynowej zawodnicy z Gminy Andrzejewo zajęli 4 miejsce. Trzy pierwsze miejsca zdobyły drużyna: z Łomży, Kohtla – Jarve (Estonia) i Narva (Estonia). W klasyfikacji indywidualnej dwa brązowe medale zdobyli:                                           

- Adrian Zaremba w najliczniej obsadzonej  kat. chłopców do lat 13, gdzie wystartowało 36 uczestników;                                                                                            

- Aniela Sutkowska w kat. dziewcząt do lat 16.                                                           

 - Alicja Świerżyńska w  kat. dziewcząt do lat 16 zajęła czwarte miejsce.                 

 - Michał Ogonowski, zajął 5 miejsce w najmocniejszej grupie, który zdobył też największą  ilość  punktów – 5,5.

Wszyscy uczestnicy igrzysk otrzymali pamiątkowe koszulki . Opiekuni grupy dziękują Pani Wójt Gminy  Beacie Ponichterze, za zaangażowanie w organizację wyjazdu, poprzez udostępnienie autokaru szkolnego.

Wójt Gminy Andrzejewo z wotum zaufania i absolutorium tytułu wykonania budżetu za rok 2022

28 czerwca 2023 r. odbyła się XL Sesja Rady Gminy Andrzejewo, na której radni decydowali m. in. o udzieleniu wotum zaufania i absolutorium Wójtowi Gminy Andrzejewo z tytułu wykonania budżetu za rok 2022. W Sesji wzięli udział również sołtysi z gminy Andrzejewo; Dyrektorzy Szkół Podstawowych Gminy Andrzejewo, kierownik GOPS w Andrzejewie oraz Kierownik Biblioteki Publicznej Gminy Andrzejewo.

Sesja rozpoczęła się  debatą nad Raportem o stanie Gminy Andrzejewo za rok 2022 oraz omówieniem wykonania budżetu gminy za 2022 rok, który przedstawiał się następująco:

Dochody budżetowe zaplanowano w kwocie 23.361.853,00 zł, w tym:

- dochody bieżące: zaplanowano w wysokości 16.352.686,00 zł;

- dochody majątkowe: zaplanowano w wysokości 7.009.167,00 zł.

W tracie roku, w stosunku do pierwotnego planu, dochody zostały zwiększone o kwotę 8.117.224,56 zł.

Plan dochodów po zmianach wyniósł 31.479.077,56 zł i został wykonany w 94,50 % , tj. w kwocie 29.748.777,31 zł.

Wydatki budżetowe w kwocie 23.586.853,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14.658.700,15 zł;

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 8.928.152,85 zł.

Wydatki budżetowe w trakcie roku zwiększono o kwotę 6.318.873,56 zł.

Plan wydatków po zmianach wyniósł 29.905.726,56 zł i został zrealizowany w 91,57 % planu, tj. w kwocie 27.385.962,96 zł.

W ramach wydatków realizowane były przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego, które objęły wszystkie sołectwa Gminy Andrzejewo. Plan wydatków wyniósł 535.583,49 zł, wykonano wydatki w ramach funduszu w wysokości 446.563,50 zł, tj. 83,38 % planu.

Wykonane wydatki ogółem były wyższe o 19,44 % w stosunku do roku 2021.

Rok 2022 zakończył się nadwyżką w wysokości 2.362.814,35 zł przy planowanej 1.573.351,00 zł. Dług Gminy na koniec roku 2022 wyniósł 7.952.000,00 zł, w tym:

- kredyty i obligacje w wysokości 7.952.000,00 zł;

W roku 2022 zostały spłacone raty pożyczek i kredytów w wysokości 1.200.351,00 zł.

 

Do najważniejszych inwestycji zrealizowanych przez Gminę Andrzejewo w 2022 roku należą:

 1. Wykonanie altany w miejscowości Zaręby-Warchoły – koszt 24 012,11 zł, dofinansowanie z ,,Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2022’’
  w kwocie 10 000 zł,
 2. Wykonanie altany w miejscowości Grodzick Ołdaki – koszt 22 000 zł, dofinansowanie z ,,Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2022’’ w kwocie 10 000 zł,
 3. Zakup i montaż bram przy budynku świetlicy wiejskiej w Królach Dużych – koszt 20 000 zł, dofinansowanie
  z ,,Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2022’’ w kwocie 10 000 zł,
 4. Wyposażenie Placu Zabaw przy świetlicy wiejskiej w Kowalówce – koszt 20 000 zł, dofinansowanie z ,,Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2022’’ w kwocie 10 000 zł,
 5. Budowa placu sportowo rekreacyjnego w Andrzejewie –koszt 410 841,36 zł, dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2022” w kwocie 300 000 zł,
 6. Zakup bramy garażowej oraz remont boksu garażowego dla OSP Zaręby-Warchoły – koszt 30 000 zł, dofinansowanie w kwocie 30 000 ze środków województwa mazowieckiego w ramach zadania „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2022”
 7. Droga w miejscowości Ruskołęka-Parcele – koszt 445 117,76 zł, Dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego kwota dofinansowania na rok 2022 w wysokości 110 000,00 zł oraz na rok 2023 w wysokości 100 000,00 zł.
 8. Powierzchniowe utrwalania dróg. Wykonano około 4 km dróg. Koszt 417 337,28 zł, dofinasowanie od Zarządu Województwa Mazowieckiego w ramach instrumentu zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego w wysokości 252 000,00 zł.
  Infrastrukturę drogową poprawiono w miejscowościach: Andrzejewo, Andrzejewo – Kolonie, Załuski – Lipniewo, Jabłonowo – Klacze, Łętownica – Parcele, Przeździecko – Grzymki, Pieńki Wielkie, Zaręby – Warchoły, Ruskołęka – Parcele, Olszewo – Cechny, Żelazy – Brokowo, Dąbrowa, Przeździecko – Jachy.
 9. Przebudowa drogi w miejscowości Nowa Ruskołęka koszt 376 975,32 zł,
  Zadanie współfinansowano ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 140 000 zł.
 10. Zbiornik na wodę o objętości 150m3 na Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Zaręby-Bolędy oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie całej gminy: koszt ogólny – 950 573,00 zł, dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - operacja ,,Gospodarka wodno – ściekowa 2014-2020’’ - 488 805,00 zł.
 11. Usunięcie azbestu - ponad 150 ton, koszt ogólny - 54 895,51 zł, dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - 34 990,39 zł.

Polski Ład.

 1. Budowa mostu w miejscowości Kuleszki-Nienałty / koszt ogólny - 2 092 792,07 zł,
  dofinansowanie z Polskiego Ładu – 1 968 468,47 zł.
 2. Modernizacja dróg ul. Wodna oraz drogi gminnej Andrzejewo – Olszewo-Cechny / koszt ogólny - 2 437 764, 61 zł, dofinasowanie z Polskiego Ładu - 1 571 000,00 zł.
 3. Przebudowa drogi powiatowej Jasienica-Kowalówka- Stara Ruskołęka oraz budowa mostu na odcinku 6,2 km / koszt ogólny - 12 801 781,23 zł, dofinansowanie z Polskiego Ładu - 10 240 000,00 zł, pozostały to koszt powiatu i gminy Andrzejewo – 2 561 781,23 zł, koszty dodatkowe i inspektora nadzoru – 1 649 549,11 zł.

 

Rada Gminy Andrzejewo udzieliła jednogłośnie wotum zaufania i udzieliła absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2022 rok Wójtowi Gminy Andrzejewo Pani Beacie Ponichtera. Symboliczne bukiety kwiatów zostały złożone na ręce Wójt Gminy Andrzejewo przez Radnych na czele z przewodniczącą Rady Gminy Justyną Kazimierczuk oraz przez Dyrektorów Szkół Podstawowych Gminy Andrzejewo. Był to miły akcent zakańczający i podsumowujący sesję.

OGŁOSZENIE KOMISJI INWENTARYZACYJNEJ MIENIA KOMUNALNEGO

Zgodnie z art. 17 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10 maja 1990r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990r. Nr 32 poz. 191) informuje się, że w dniach od 28.06.2023 r. do 28.07.2023 r. wyłożony jest do publicznego wglądu spis inwentaryzacyjny mienia podlegającego komunalizacji, obejmującego nieruchomości stanowiące drogi, położone w obrębie 0009 Króle Duże, oznaczone w ewidencji gruntów gminy Andrzejewo jako:

 1. działka nr 62 o powierzchni 1,3434 ha,
 2. działka nr 118/3 o powierzchni 0,2662 ha.

Osoby, których interes prawny dotyczy ustaleń zawartych w spisie inwentaryzacyjnym mogą w wyżej wymienionym terminie zgłaszać zastrzeżenia do Komisji Inwentaryzacyjnej – w Urzędzie Gminy w Andrzejewie, ul. Warszawska 36, 07-305 Andrzejewo.

Zgłoszenie zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków

  

 Wójt Gminy Andrzejewo informuje, że zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r., poz. 2519 z późn. zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym, właściciele nieruchomości z terenu gminy Andrzejewo, posiadający zbiorniki bezodpływowe (szambo) lub przydomową oczyszczalnię ścieków zobligowani są do zgłoszenia tego faktu poprzez wypełnienie stosownego oświadczenia i dostarczenie go do Urzędu Gminy w Andrzejewie.

Druki oświadczenia dostępne są TUTAJ

Wypełnione oświadczenia można składać osobiście w Urzędzie Gminy w Andrzejewie, pok. nr 10 (I piętro) lub za pomocą platformy e-puap do dnia 31.08.2023 r.

Jednocześnie informujemy, że pracownicy Urzędu Gminy w Andrzejewie będą kontrolować umowy oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych, ponieważ zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są zobowiązani do udokumentowania tego faktu w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego odpowiednie zezwolenie oraz dowodów uiszczenia opłat za te usługi .

Informujemy, iż osoby które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni muszą to uczynić niezwłocznie
z firmą, która otrzymała zezwolenie na wywóz nieczystości ciekłych. Na terenie gminy Andrzejewo takimi firmami są:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zambrowie

ul. Polowa 19, 18-300 Zambrów

tel. 86 271 27 00

tel. 86 271 27 00

„ANIMAX”

Krystyna Laskowska

ul. Szkolna 17, 18-305 Szumowo

tel. 664 745 553 

Prosimy mieszkańców o współpracę oraz udzielanie informacji niezbędnych do utworzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

W przypadku niezłożenia oświadczenia Wójt Gminy Andrzejewo na mocy art. 9 u ust. 1 i 2 w/w ustawy będzie zobowiązany do przeprowadzenia kontroli posesji w celu ustalenia posiadanego zbiornika na nieczystości ciekłe.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Andrzejewie, pok. nr 10,
w godzinach 7:30 – 15:30, bądź pod nr 86 888 92 44.

Wycieczka z Litwy w Gminie Andrzejewo

W dniach 19-22.06.2023r. odbyła się wycieczka w związku z realizacją projektu współpracy pn. ,,Partnerstwo na rzecz promocji tradycji i innowacji w rozwoju lokalnym” realizowanego w partnerstwie z LGD ,, Radviliskio luderis” z Litwy oraz LGD ,, Zielone Sioło”.

Wizyta studyjna odbyła się na obszarze LGD ,,ZIELONE SIOŁO”.

Pierwszego dnia (19.06.2023r.), odwiedzono tereny gmin: Stary Lubotyń, Ostrów Mazowiecka oraz Szulborze Wielkie.

Drugiego dnia (20.06.2023r.), odwiedzono tereny gmin: Zaręby Kościelne, Nur, a także Boguty Pianki.

Trzeciego dnia21.06.2023r.), zwiedzano tereny gmin: Andrzejewo, Wąsewo oraz Małkinia Górna.

Wizyta w wyżej wymienionych obszarach gmin miała na celu poznanie oraz promocję dobrych praktyk. Podczas zwiedzania uczestnicy poznawali walory obszarów. Mogli też wymieniać się wzajemnie swoimi doświadczeniami i wiedzą, a także poprzez swoją obecność - aktywizować społeczność lokalną danego obszaru.

Podczas pobytu w Andrzejewie uczestnicy wycieczki odwiedzili parafialny Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, gdzie ks. prob. Jerzy Kruszewski opowiedział o zabytkowym kościele oraz o parafii Andrzejewo. Wycieczka udała się przed pomnik błog. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Następnie zwiedzający dotarli do parku w Andrzejewie, gdzie Wójt Gminy Andrzejewo Beata Ponichtera przedstawiła walory gminy.

Zakończenie roku szkolnego 2022/2023 w Szkołach Podstawowych w gminie Andrzejewo.

W dniu  22 czerwca 2023 r. w oddziale przedszkolnym w Andrzejewie odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego. W tym dniu przedszkolaki zakończyły swoją edukację. Uroczyście pożegnano dzieci z grupy 6 latków, którzy od 1 września zostaną uczniami klas pierwszych. Rodzicom oraz zaproszonym gościom wiele emocji tj. radości oraz wzruszeń dostarczyły artystyczne występy dzieci.                                                                                                                                              23 czerwca 2023 roku odbyło się oficjalne zakończenie roku szkolnego. Jest to dzień, w którym uczniowie żegnają się z murami szkoły oraz rozpoczynają wakacje. Szkoły podstawowe w gminie Andrzejewo zostały pożegnane przez uczniów na czas wakacji. Jednak klasa ósma pożegnała się ze szkołą bezpowrotnie, otrzymując miano absolwentów szkoły. Uroczyste zakończenie roku szkolnego to dla uczniów i nauczycieli niezwykłe wydarzenie, wzbudzające wiele pozytywnych emocji.                      Zgodnie z tradycją przed uroczystym zakończeniem roku szkolnego, odprawiona została w kościele parafialnym Msza Święta. W nabożeństwie uczestniczyli nauczyciele, uczniowie oraz ich rodzice. Następnie rozpoczęło się podsumowanie roku szkolnego 2022/2023 w każdej z gminnych Szkół Podstawowych: w Starej Ruskołęce,  Andrzejewie i Ołdakach Polonii. Po części oficjalnej, przemówieniach oraz bogatej części artystycznej rozpoczęło się wręczanie nagród. W roku szkolnym 2022/2023 Wójt Gminy Andrzejewo Beata Ponichtera nagrodziła czterech uczniów za wybitne osiągnięcia w nauce. Byli to:

- Kamila Świerżewska – uczennica Szkoły Podstawowej w Starej Ruskołęce,

- Rafał Kalinowski –uczeń Szkoły Podstawowej Ołdakach Polonii,

- Aniela Sutkowska – uczennica Szkoły Podstawowej w Andrzejewie,

- Aleksander Sutkowski – uczeń Szkoły Podstawowej w Andrzejewie.   

Dyrektorzy Szkół Podstawowych dokonali wyróżnień m.in. za wysokie wyniki w nauce; 100% frekwencję; czytelnictwo; udział w konkursach wiedzy; najlepszy poziom gry w szachy, itp. Wręczane nagrody były w formie pisemnej – dyplomy oraz rzeczowej - książki oraz statuetka/puchar.

Dyrektorzy podziękowali również rodzicom angażującym się w życie szkół.

Na zakończenie uroczystości Wójt Gminy Andrzejewo Beata Ponichtera życzyła zebranym, aby wakacyjny czas przysporzył wiele radości oraz był wytchnieniem od codziennej pracy czy też trudu nauki.

Ekologiczny Piknik Rodzinny w Andrzejewie

W dniu 2 czerwca 2023 r. na boisku sportowym przy ul. A. Krzyckiego w Andrzejewie odbył się Ekologiczny Piknik Rodzinny. W tym spotkaniu uczestniczyli uczniowie Szkoły Podstawowej w Andrzejewie, Ołdakach-Polonii i Starej Ruskołece.  Wydarzenie mogło się odbyć dzięki dotacji uzyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Oficjalnego otwarcia i powitania wszystkich zgromadzonych dokonała Wójt Gminy Andrzejewo Pani Beata Ponichtera wraz z Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Andrzejewie Panem Wojciechem Strzeszewskim.

W czasie pikniku  młodzież mogła zapoznać z wieloma aspektami ekologii.  W bogatym programie odbyło się m.in.:                                                                                                                  

1. Spotkanie z pracownikiem Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą w Zambrowie, który opowiedział zgromadzonym, co dzieje się z wyrzuconymi odpadami. Ponadto omówiono zasady prawidłowej segregacji oraz zasady recyklingu i korzyści z niego płynące.                                                                                                                                       

2. Ekologiczna Olimpiada – zabawy na świeżym powietrzu z wykorzystaniem materiałów wtórnych, m.in.: segregowanie śmieci do właściwych pojemników, strącanie wieży z pustych puszek, budowanie wieży z pudełek kartonowych, rzut do celu korkiem, bieg w worku, pokonanie tunelu z kartonów.

 1. Akcja „Identyfikacja” – znakowanie przez policję engrawerem przyprowadzonych przez dzieci rowerów – promocja jazdy rowerem jako wygodnym, tanim i ekologicznym środkiem transportu.
 2. Akcja „Wymień odpady na nasiona roślin miododajnych przyciągających pszczoły”. – Każdy uczeń, który w dniu pikniku przyniósł nakrętki z tworzywa sztucznego bądź puszki aluminiowe mógł wymienić je na nagrodę – torebkę nasion, które będzie mógł wysiać w swoim ogródku lub na łące.
 3. Warsztaty sokolnicze – przedstawienie życia i zasad ochrony ptaków drapieżnych, poznanie ptaków drapieżnych żyjących w naszym regionie, rozmowa na temat biologicznej eliminacji szkodników roślin i zwierząt, korzyści płynących z występowania w ekosystemie ptaków drapieżnych oraz ochronie gatunków zagrożonych.
 4. Stoisko w ramach programu „Czyste powietrze” obsługiwane przez pracownika Urzędu Gminy w Andrzejewie. Prowadzący stoisko przekazywał będzie informacje o potrzebie termomodernizacji budynków wraz z wymianą źródła ciepła oraz o możliwości skorzystania z pomocy w złożeniu wniosku o dofinansowanie.
 5. Warsztaty kulinarne „Ekologiczne i zdrowe przekąski i koktajle” – uczestnicy pikniku pod okiem profesjonalnej kucharki, dietetyczki oraz uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Lubiejewie przygotowywali i spożywali owocowo-warzywne koktajle i przekąski. Poznano też tajniki serwowania tego typu potraw oraz elementy carvingu.
 6. Warsztaty tworzenia domowych ekologicznych środków czystości oraz ekokosmetyków bezpiecznych dla środowiska w oparciu o własne przepisy i łatwo dostępne składniki, z wykorzystaniem własnych materiałów.
 7. Animacje – zabawy dla dzieci prowadzone przez animatorów, m.i.: zabawy z chustą animacyjną i piłeczkami, przeciąganie liny, tańce, warsztaty plastyczne, pokaz baniek mydlanych.
 8. Poczęstunek dla wszystkich uczestników pikniku (ciepły posiłek, zdrowe napoje oraz owoce).

Pracownicy Urzędu Gminy w Andrzejewie obsługiwali stoisko w ramach programu „Czyste powietrze”, na którym przekazano informacje o możliwości dofinasowania termomodernizacji budynków wraz z wymianą źródła ciepła oraz o możliwości skorzystania z pomocy w złożeniu stosownego wniosku o dofinansowanie. Mamy nadzieje, że Ekologiczny Piknik Rodzinny sprawił radość wszystkim, którzy w nim uczestniczyli. Organizatorami imprezy była Szkoła Podstawowa w Andrzejewie. Honorowy patronat nad piknikiem objęła Pani Anna Moskwa Minister Klimatu i Środowiska.

Podkategorie

BIP

bip

Kontakt

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  +48 86 271 70 03
  +48 86 271 70 03
  07-305 Andrzejewo
ul. Warszawska 36
konto bankowe 
BS w Ostrowi Mazowieckiej oddz. Andrzejewo
82892310470700087920070001

Skontaktuj się z nami