Ogłoszenie Wójta Gminy 2016.08.10

 

herb maly InformacjeGmina Andrzejewo pozyskała dofinansowanie na opracowanie „Programu Rewitalizacji dla Gminy Andrzejewo” w ramach  konkurs zorganizowanego przez Województwo Mazowieckie oraz Ministerstwo Rozwo

Celem opracowania niniejszego dokumentu jest przede wszystkim wzrost atrakcyjność mieszkaniowej i gospodarczej Gminy. Wdrożenie działań w sferze społecznej oraz gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno – funkcjonalnej lub technicznej ma doprowadzić do likwidacji koncentracji negatywnych zjawisk w tych obszarach.ju.

Należy podkreślić, że objęcie danego obszaru Programem Rewitalizacji będzie stanowiło podstawę do ubiegania się o dofinansowanie w ramach funduszy zewnętrznych, 

w tym środków Unii Europejskiej.

W związku z powyższym, Wójt Gminy Andrzejewo zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się dnia 17.08.2016  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Andrzejewie o godzinie 10.00

Na spotkaniu zostaną przedstawione wstępne założenia Programu Rewitalizacji dla Gminy Andrzejewo, propozycja wizji, celów rewitalizacji, a także projektów rewitalizacyjnych. Następnie odbędzie się dyskusja nad przedstawionymi propozycjami, w celu ich weryfikacji
i doprecyzowania.

 

Zapraszam wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w spotkaniu.

Wójt Gminy Andrzejewo

 

Spotkanie z Powiatowym Lekarzem Weterynarii

 

herb maly InformacjeInformujemy, że w dniu 12 sierpnia 2016 r. w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Sielskiej 1 odbędzie się spotkanie z Powiatowym Lekarzem Weterynarii, tematem spotkania będzie zagrożenie spowodowanem wykryciem nowych ognisk afrykańskiego pomoru świń, zapraszamy wszystkich hodowców z terenu naszej gminy

 

Ogłoszenie o konkursie

 

herb maly InformacjeWójt Gminy Andrzejewo ogłasza konkurs na stanowisko
Dyrektora Gminnego Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Andrzejewie
I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu z dnia 27 października 2009 r. w 
sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora  oraz inne stanowisko kierownicze w 
poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2009 r. Nr 184, poz. 1436                 
 ze zm.).

INFORMACJA POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII 2016.08.04

 

herb maly InformacjeW załaczniku pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii w związku ze stwierdzeniem ognisk afrykańskiego pomoru świń

      OTWÓRZ

 

Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Starej Ruskołęce

Wójt Gminy Andrzejewo
ogłasza konkurs na stanowisko
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Starej Ruskołęce, 07-305 Andrzejewo


I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2009 r. Nr 184, poz. 1436 ze zm.).
II. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

Ogłoszenie

 

 herb maly InformacjeWójt Gminy Andrzejewo uprzejmie informuje, że od dnia 1 sierpnia do 31 sierpnia 2016 roku każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej może składać wniosek do tut. Urzędu. Do wniosku należy dołączyć oryginalne faktury VAT lub ich potwierdzone kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2016 roku do 31 lipca 2016 roku. Wypłata zwrotu przyznanego na podstawie decyzji wystawionej przez tut. Urząd nastąpi w terminie od 1 do 31 października 2016 roku przelewem na wskazany rachunek bankowy. Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2016 r. wynosi 86,00 zł.

WNIOSEK DO WYPEŁNIENIA - POBIERZ

 

DROGI ZOSTANĄ DOFINANSOWANE

W piątek 15 lipca br. nastąpiło podpisanie pomiędzy Gminą Andrzejewo a Samorządem Województwa Mazowieckiego umów dotyczących przekazania wsparcia finansowego dla inwestycji drogowych w ramach działania „Podstawowe usługi i ochrona wsi na obszarach wiejskich” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Umowy dotyczą dofinansowania trzech inwestycji: przebudowy ulicy Pułtuskiej oraz ulicy Koziej i Brodnej w Andrzejewie, a także przebudowy drogi gminnej Stara Ruskołęka- Króle Małe.

Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze

W niedzielę 17 lipca 2016 r. na terenach rekreacyjnych przy ul. Warszawskiej w Andrzejewie odbyły się Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze. Do tegorocznej rywalizacji swoje reprezentacje wystawiło 6 jednostek OSP z terenu gminy.
Nad prawidłowym przebiegiem poszczególnych konkurencji czuwała komisja sędziowska powołana przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej bryg. mgr inż. Janusza Iwanowskiego, której przewodził sędzia główny mł. bryg. mgr inż. Leszek Falbowski.

Zespoły zaprezentowały się w dwóch konkurencjach: sztafecie pożarniczej 7x50 m z przeszkodami oraz ćwiczeniach bojowych.

Klasyfikacja generalna zawodów przedstawia się następująco:
I miejsce - OSP Andrzejewo z wynikiem: 122,45 pkt
II miejsce - OSP Kowalówka z wynikiem: 127,00 pkt
III miejsce - OSP Stara Ruskołęka z wynikiem: 130,66 pkt
IV miejsce - OSP Króle Duże z wynikiem: 142,60 pkt
V miejsce - OSP Zaręby-Warchoły z wynikiem: 162,87 pkt
VI miejsce - OSP Zaręby-Bolędy z wynikiem: 170,67 pkt
Wójt Gminy Andrzejewo Michał Rutkowski ufundował pamiątkowe statuetki oraz podziękował za udział wszystkim druhom z poszczególnych jednostek OSP i wszystkim tym, którzy przyczynili się do organizacji zawodów.
Zwycięzcom gratulujemy.

Podkategorie

Podkategorie

BIP

bip

Kontakt

 
  +48 86 271 70 03
  +48 86 271 70 03
  07-305 Andrzejewo
ul. Warszawska 36
konto bankowe 
BS w Ostrowi Mazowieckiej oddz. Andrzejewo
82892310470700087920070001

Skontaktuj się z nami