Zaproszenie na stoisko informacyjne Andrzejewo-droga do czystego powietrza w ramach Dni Kukurydzy

XXII DNI KUKURYDZY w Andrzejewie

 

XXII Dni Kukurydzy w Andrzejewie (19-20 Sierpnia 2023r.)

19 Sierpnia 2023 -Sobota

7:00-12:00 - Zawody Wędkarskie o Puchar Wójta

13:00-18:00 - Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Andrzejewo - kategoria Żak rocznik 2015 i młodsi (boisko w parku w Andrzejewie)

20 Sierpnia 2023 – Niedziela (teren rekreacyjny przy ulicy Warszawskiej)

13:30-14:25 Występy artystyczne dzieci ze szkół z terenu Gminy Andrzejewo

Występy zespołów ludowych:

14:25:14:45 KLUB SENIORA z Andrzejewa        

14:45- 15:05  ECHO Zaręby Warchoły

15:05-15:25 KRÓLEWSKIE INSPIRACJE Króle Duże                          

15-25-15:45 KWIATY POLSKIE Chmielewo                                                                                                

15:45 -16:05 ZAPOMINAJKA Zaręby Kościelne

16-05 – 17:35 Oficjalne otwarcie uroczystości, przywitanie gości                                                  

17:35-17:55 Występy artystyczne dzieci ze szkół z terenu Gminy Andrzejewo

18:00-19:00 Zespół folklorystyczny Kurpianka z Kadzidła

19:00- 20:00 Koncert Andrzeja Wojciechowskiego

20:00- 21:00 Gwiazda wieczoru- CZADOMAN

21:00 -22:00 Koncert zespołu RAIDER

22:00- 23:15 Dyskoteka pod gwiazdami z DJ

PUNKT KRWIODAWSTWA

Stoiska Tematyczne - Kukurydza

Atrakcje towarzyszące: wystawy, kiermasze,stoiska gastronomiczne, dla najmłodszych - wesołe miasteczko

 

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

Wójt Gminy Andrzejewo informuje, że w dniach od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2023 r. przyjmowane będą wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wniosek o zwrot podatku wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju na pędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. do limitu niewykorzystanego w I naborze wniosków przysługującego w 2023 r. w ilości 110 l/1 ha użytków rolnych i 40 l/1 DJP bydła.

W przypadku ubiegania się w II terminie składania wniosków przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła, do wniosku o zwrot podatku dołącza się dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca 2022 roku.

Wniosek z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji świń, owiec, kóz i koni w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2023 r. do limitu przysługującego w 2023r. w ilości 4 l/ 1 szt. świń i 40 l/1 DJP owiec, kóz i koni.

W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do świń, owiec i kóz do wniosku o zwrot podatku dołącza się dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie świń lub liczbie dużych jednostek przeliczeniowych owiec lub kóz będących w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca 2022 roku.

Do wniosku o zwrot podatku składanego w II terminie składania wniosków w 2023 r. w odniesieniu do koni, dołącza się oświadczenie producenta rolnego o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych koni będących w posiadaniu tego producenta w 2022 r. ustalonej na podstawie ilości posiadanych koni w ostatnim dniu każdego miesiąca 2022 r. i podzielonej przez 12 w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, pod groźbą odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Kwotę zwrotu podatku akcyzowego w II terminie składania wniosków ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej, wynikającej z faktur VAT oraz stawki zwrotu do 1 litra wynoszącej:

- 2 zł/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. – do  wysokości niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków w odniesieniu do użytków rolnych i bydła dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw;

- 1,46 / 1 litr oleju napędowego dla dużych przedsiębiorstw na podstawie faktur zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r.;

- 1,20 zł/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia  2022 r. do 31 stycznia 2023 r. – na utrzymywane świnie owce, kozy i konie;

- 2 zł/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca
2023 r. – do  wysokości niewykorzystanego limitu z wynikającego z faktur zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023r.  –  na utrzymywane świnie owce, kozy i konie.

 Dotacje będą wypłacane w terminie 2 – 31 października 2023 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

W celu usprawnienia pracy, wniosek o zwrot podatku akcyzowego powinien być kompletnie wypełniony wraz z wymaganymi dokumentami:

Faktury potwierdzające zakup oleju napędowego.

  1. Zestawienie faktur (Załącznik nr 1).
  2. Oświadczenie o prowadzeniu działalności rolniczej ze wskazaniem: formy prawnej beneficjenta pomocy, kategorii przedsiębiorstwa, klasy działalności PKD (Załącznik nr 2).
  3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inna niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Załącznik nr 3).
  4. Aktualne umowy dzierżawy lub oświadczenie o użytkowaniu gruntów (Załącznik nr 4).
  5. Dokument wydany przez Kierownika Biura Powiatowego ARiMR zawierający informację o (DJP) bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w 2022 r.
  6. Dokument wydany przez Kierownika Biura Powiatowego ARiMR zawierający informacje o liczbie świń lub liczbie dużych jednostek przeliczeniowych owiec lub kóz będących w posiadaniu producenta rolnego w 2022 roku.
  7. Oświadczenie producenta rolnego o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych koni będących w posiadaniu tego producenta w 2022 r. (Załącznik nr 5)

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 86 2717003 wew. 32.

Formularze do pobrania poniżej:

Wzór_wniosku_akcyza_2023_świnie_owce_kozy_konie-4

Wzór_wniosku_akcyza

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

 

 

Informacja o sposobie zgłaszania szkód spowodowanych zjawiskiem suszy w 2023 roku

 

 

Informacja o sposobie zgłaszania szkód spowodowanych zjawiskiem suszy
w 2023 roku

Wójt Gminy Andrzejewo informuje, iż wnioski o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych powstałych w wyniku suszy należy składać za pośrednictwem publicznej aplikacji suszowej „Zgłoś szkodę rolniczą”, która zamieszczona jest na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, link do aplikacji: 

 https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/campaign.

Aplikacja została uruchomiona, zatem wszyscy rolnicy mogą już tworzyć, edytować i zapisywać wnioski. Natomiast ich podpisywanie i wysyłanie będzie możliwe po 20 września 2023 roku.

Należy podkreślić, iż obligatoryjnym warunkiem każdego rolnika, który poniósł straty w uprawach rolnych spowodowanych suszą jest złożenie wniosku o oszacowanie szkód za pomocą publicznej aplikacji suszowej. W aplikacji można również oszacować szkody po zbiorach plonów.  

Ponadto zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r., poz. 1350) każdy rolnik może zwrócić się z wnioskiem do komisji gminnej o dodatkowe szacowanie szkód. Komisja może dokonać szacowania szkód do czasu zbioru plonów.
Do wniosku należy dołączyć kserokopię wniosku o płatności w ramach wsparcia bezpośredniego złożonego do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w danym roku wegetacyjnym.

 

Pobierz wniosek

 

 

Sterylizacja zwierząt w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2023”

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Zapisy na Zawody Wędkarskie o Puchar Wójta Gminy

Urząd Gminy w Andrzejewie informuje że od dnia 24.07.2023 do dnia 04.08.2023 przyjmowane są zapisy wędkarzy chcących uczestniczyć w Zawodach Wędkarskich o Puchar Wójta Gminy Andrzejewo, które odbędą się w dniu 19.08.2023 roku na żwirowni w Szumowie. Liczy się kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona. Warunki uczestnictwa są podane w regulaminie  załączonym poniżej. Więcej informacji pod telefonem 606976370 lub 868889244

 

REGULAMIN

HARMONOGRAM ZAWODÓW

 

Nowe dofinansowania na inwestycje w gminie

W dniu 13 lipca 2023 roku w Wąsewie Wójt Gminy Andrzejewo Beata Ponichtera oraz Skarbnik Paulina Pecura podpisały trzy umowy z Zarządem Województwa Mazowieckiego  reprezentowanym przez Członków Zarządu Panią Janinę Orzełowską i Panią Elżbietę Lanc dotyczące dofinasowania  zadań bardzo ważnych dla mieszkańców Gminy Andrzejewo.

Pierwszym zadaniem jest „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Przeździecko - Jachy” w ramach wsparcia z programu „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023”. Całkowity koszt realizacji projektu będzie wynosił 194 809,54 zł, natomiast 80% wartości kosztów pokryje pomoc finansowa Województwa Mazowieckiego. Modernizacja świetlicy polegać będzie na wymianie dachu budynku, wymianie przyłącza energetycznego oraz wymiana stolarki. Zadanie będzie zrealizowane do dnia 31 października 2023 roku.

Drugim zadaniem jest „Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Starej Ruskołęce” w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla Sportu 2023”. Wartość kosztów kwalifikowanych zadania wyniesie 171 032,50 zł, z czego 109 161,00 zł stanowi dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na modernizacji sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Starej Ruskołęce. Sala gimnastyczna została wybudowana w roku 2003. Od tego czasu zarówno sala gimnastyczna, jak i pomieszczenia pomocnicze nie przechodziły remontu. Poddawane były one co najwyżej drobnym pracom konserwacyjnym. Wieloletni brak remontów spowodował praktycznie całkowite zniszczenie podłogi sali gimnastycznej, naprawy wymagają także okładziny ścian i sufitów. W fatalnym stanie technicznym znajduje się zaplecze sali gimnastycznej, należy przeprowadzić naprawę tynków i wymienić część drzwi. Szatnie i sanitariaty nie spełniają współczesnych standardów technicznych i estetycznych, dlatego należy dokonać generalnego remontu.

Trzecim zadaniem jest realizacja projektu „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w ramach RPO WM X Osi priorytetowej „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”, którego celem jest podniesienie jakości nauczania w   szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez zakup sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów do nauki zdalnej. W ramach projektu szkoły: Szkoła Podstawowa w Andrzejewie, Szkoła Podstawowa w Ołdakach i Szkoła Podstawowa w Starej Ruskołęce otrzymały pakiet sprzętu w postaci: zestawów komputerowych, laptopów, tabletów, drukarek, urządzenia wielofunkcyjnego, projektora multimedialnego, monitora interaktywnego  oraz pakietu oprogramowania wspierających naukę zdalną. Ponadto wsparciem szkoleniowym w zakresie nauczania zdalnego objęci zostaną nauczyciele i uczniowie. W ramach projektu Gmina Andrzejewo otrzymała finansowanie na kwotę 260 000,00 zł

Dofinansowanie dla Spółki Wodnej w Andrzejewie

W dniu 13 lipca 2023 roku w Wąsewie Przewodniczący Gminnej Spółki Wodnej Andrzejewo Marek Raciński oraz Zastępca Przewodniczącego Wojciech Strzeszewski podpisali z Zarządem Województwa Mazowieckiego  reprezentowanym przez Członków Zarządu Janinę Orzełowską i Elżbietę Lanc umowę dotyczącą dofinasowania  z budżetu Województwa Mazowieckiego z programu „Mazowsze dla melioracji”.  Dotację w wysokości 62 166,06 zł otrzymała Gminna Spółka Wodna Andrzejewo i zostanie ona przeznaczona na realizacje zadania „Remont przepustów w rowach melioracyjnych”. Przepusty zlokalizowane są w gminie Andrzejewo w obrębach: Gołębie-Leśniewo, Króle Małe, Kowalówka, Króle Duże, Ruskołęka Parcele, Stara Ruskołęka. Całkowity koszt zdania wynosi 77 707,58 zł, natomiast realizacja jego przewidziana jest do 30 listopada 2023 roku.

Podkategorie

BIP

bip

Kontakt

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  +48 86 271 70 03
  +48 86 271 70 03
  07-305 Andrzejewo
ul. Warszawska 36
konto bankowe 
BS w Ostrowi Mazowieckiej oddz. Andrzejewo
82892310470700087920070001

Skontaktuj się z nami