Kolejne dofinansowanie dla Parafii

 MG 2180W dniu 22 maja 2018 r. została podjęta przez Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwała w sprawie rozstrzygnięcia naboru wniosków o udzielenie dotacji w 2018 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Dofinansowanie otrzyma 67 projektów. Na tej liście znalazł się również projekt Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Wniebowzięcia N.M.P. w Andrzejewie dotyczący wykonania kontynuacji remontu konserwatorskiego kościoła – elewacja wraz z rekonstrukcją okien.

Z uwagi na upływ czasu kościół wymaga podjęcia działań konserwatorskich. W chwili obecnej konieczny jest remont ścian, zwłaszcza pomiędzy dachem nad nawami bocznymi a dachem nawy głównej. Tynki uległy destrukcji i odstają od muru. Celem prac jest przywrócenie oryginalnego wyglądu ceglanego muru. Zadanie obejmuje również rekonstrukcję okien wraz z wprowadzeniem dodatkowego szklenia, które ma zapewnić m.in. stabilizację klimatu wnętrza oraz ochronę przed zamakaniem ścian wewnątrz obiektu.

Wartość otrzymanego dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego na ten cel wyniesie 90.000,00zł. Planowany remont kościoła znalazł się również wcześniej na liście projektów do dofinansowania przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wartość dotacji z tego źródła wyniesie 300.000,00 zł.

Powiatowe obchody Dnia Bibliotek i Bibliotekarza

 

roc3W piątek 11 maja br. Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowi Mazowieckiej była miejscem obchodów Dnia Bibliotek i Bibliotekarza. Na zaproszenie Dyrektora MBP w Ostrowi Mazowieckiej p. Jolanty Andruszkiewicz odpowiedzieli kierownicy, dyrektorzy oraz pracownicy bibliotek z terenu powiatu ostrowskiego, a także samorządowcy oraz ludzie którym świat książki nie jest obcy. Spotkanie było zarazem inauguracją Jubileuszu 90-lecia istnienia jednostki która pełni jednocześnie funkcję biblioteki powiatowej. Miłym akcentem było nadanie Medalu w Dowód Uznania dla Elżbiety Rostkowskiej Kierownika Biblioteki Publicznej Gminy Andrzejewo. Medal nadawany jest osobom oraz instytucjom i organizacjom za dokonania i zasługi istotne dla rozwoju polskiego bibliotekarstwa, czytelnictwa oraz informacji naukowej. Organem uprawnionym do przyznawania Medalu jest Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

 

Nowa szkoła oficjalnie otwarta

 

 MG 2739W dniu 27 kwietnia odbyło się oficjalne otwarcie nowo wyremontowanego budynku Szkoły Podstawowej w Andrzejewie. Inwestycja realizowana była przez 8 miesięcy od lipca 2017 roku do lutego 2018 roku. W ramach termomodernizacji zostały wykonane następujące prace:

- modernizacja kotłowni i montaż nowego ekologicznego źródła ciepła

- modernizacja instalacji centralnego ogrzewania

- modernizacja instalacji elektrycznej i montaż nowoczesnych źródeł światła

- modernizacja instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych

- wykonanie mechanicznej instalacji wentylacyjnej z funkcją rekuperacji

- wykonanie ogniw i instalacji fotowoltaicznej

- wymiana stolarki drzwiowej w całym budynku i stolarki okiennej w sali gimnastycznej

- wymiana pokrycia dachowego

- roboty wykończeniowe, malarskie i okładzinowe

- termomodernizacja przegród pionowych i poziomych.

Od września do szkoły będą uczęszczać klasy „0” – „III”, natomiast przedszkolaki zostały już od piątku przeniesione z dotychczasowego „starego” budynku przedszkola, gdzie niestety warunki nie były zadowalające. Teraz maluchy jak i rodzice nie kryją swojej radości.

Inwestycja dofinansowana została w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa IV. Przejście na gospodarkę niskoemisyjną Działanie 4.2 Efektywność energetyczna.

Całkowita wartość inwestycji to 1 992 600 zł, natomiast pozyskane dofinansowanie opiewa na kwotę 1 016 426 zł.

Wykonawcą była firma: Lebart Bartosz Łogwiński i wspólnik Sp. J. Biała Podlaska.

 

Dzień otwarty w ARiMR w Ostrowi Mazowieckiej

arimr

INFORMACJA O OPŁACIE ZA ZMNIEJSZENIE NATURALENJ RETENCJI TERENOWEJ

herbW dniu 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r., poz. 1566 ze zm.), wprowadzająca istotne zmiany w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce. Do takich zmian należy wprowadzenie opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Ustawa nakłada na Wójta obowiązek związany z poborem opłat za usługi wodne związane ze zmniejszeniem retencji.

Art. 269 ustawy Prawo wodne wprowadza obowiązek dokonywania opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej i nakłada obowiązek uiszczenia opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowalnych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Zgodnie z art. 270 ust. 7 ustawy Prawo wodne, wysokość opłaty za w/w usługę wodną zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej. Sposób obliczania opłaty za tę usługę wodną reguluje art. 272 ust. 8 w/w ustawy ustala, że wysokość opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.

Władający nieruchomością o powierzchni powyżej 3500 m2, która została zabudowana w co najmniej 70%, zobowiązani są do przedstawienia danych dotyczących wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej w m2, do Wójta Gminy Andrzejewo w terminie do 20.04.2018r. dostarczając wypełnione oświadczenie w zakresie punktu 1 - 4. Pozostali władający składają oświadczenie wypełniając pkt 1.

Oświadczenie dostępne jest w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy w Andrzejewie oraz w BIP Gminy Andrzejewo, a także w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy – pokój nr11.

Wójt Gminy Andrzejewo, w formie informacji, przekaże podmiotom obowiązanym do ponoszenia opłat za usługi wodne, wysokość przedmiotowej opłaty, zawierającej także sposób obliczenia tej opłaty. Wniesienie opłaty powinno nastąpić w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono informację na rachunek bankowy urzędu gminy, wskazany w informacji. Opłatę należy wnosić za okresy kwartalne.

Jednostkowe stawki opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne wynoszą (Dz. U. z 2017r. poz. 2502):

1) bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,50 zł za 1 m2 na 1 rok;

2) z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności:

a) do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,30 zł za 1 m2 na 1 rok,

b) od 10 do 30% odpływu rocznego z obszarów uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,15 zł za 1 m2 na 1 rok,

c) powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,05 zł za 1 m2 na 1 rok.

 

WZÓR OŚWIADCZENIA

 

Wizje lokalne na terenie gminy

 

Gaz-System-Logo

Pragniemy Państwa poinformować, iż w związku z projektowaniem gazociągu Polska-Litwa, którego cześć przebiega przez teren naszej gminy w terminie od dnia 26 do 30 marca 2018 roku kontynuowane będą wizje lokalne. Należy jednocześnie podkreślić, że w trakcie czynności związanych z wizją lokalną możliwe jest wejście na teren prywatny, jednak nie będą tam prowadzone żadne prace geologiczne. W związku z tym informujemy o możliwości pojawienia się na terenach planowanej w/w inwestycji pracowników Inwestora - Spółki GAZ-SYSTEM wraz działającymi w jego imieniu i na rzecz przedstawicielami Projektanta - firmą Górnicze Biuro Projektów PANGAZ Sp. z o.o. oraz oznakowanych samochodów w/w firm.

Przebieg inwestycji 

 

Chwała bohaterom!

 

 MG 2434

16 marca nasza społeczność bardzo licznie uczestniczyła w uroczystości pożegnania żołnierzy – ochotników z 201 Pułku Piechoty, którzy zginęli z rąk bolszewików w Bitwie pod Paprocią i Pęchratką. Głównym elementem obchodów na terenie naszej gminy była uroczysta Msza Święta w Kościele w Andrzejewie, koncelebrowana w intencji poległych żołnierzy, której przewodniczył Ordynariusz Diecezji Łomżyńskiej J.E. Ks. Bp Janusz Stepnowski. Po Mszy szczątki żołnierzy pochowane zostały w kwaterze wojennej żołnierzy 201 Pułku Piechoty na cmentarzu parafialnym w Szumowie. Wydarzenie to odbiło się szerokim echem nie tylko w lokalnej społeczności, czego dowodem są liczne odniesienia i artykuły również w mediach krajowych. Ponadto spłynęło do organizatorów kilka listów okolicznościowych, których treść poniżej została zamieszczona.

 MG 2432

Delegacja z Gminy Kobylanka (województwo zachodniopomorskie) z Panem Wójtem Mirosławem Przysiwek na czele, pomimo dzielących nas setek kilometrów, przybyła do Andrzejewa, aby zabrać do swojej gminy symboliczną „garstkę” ziemi z pola walki w Pęchratce Małej. Ziemia ta ma stać się elementem pomnika, który przypominać ma o polskich bohaterach. To gest bardzo symboliczny i zmuszający również nas mieszkańców do głębokiej refleksji.

 MG 2196

Nie moglibyśmy zadbać o godny pochówek polskich bohaterów gdyby nie praca, poświęcenie i zaangażowanie wielu osób. Przede wszystkim serdeczne podziękowania i wyrazy uznania za ogromne zaangażowanie i pomoc w zorganizowaniu uroczystości chcę skierować do Pana Dariusza Szymanowskiego Prezesa i całego Stowarzyszenia „Wizna 1939”, Fundacji „Honor, Ojczyzna” im. Majora Władysława Raginisa, Wójta Gminy Szumowo Pana Jarosława Cukiermana, oraz do mieszkańców wsi Pęchratka Mała. Nie można również zapomnieć o szkołach i przedstawicielach organizacji społecznych z terenu gminy. Dziękuję za trud i ogrom pracy włożony przez Państwa. Dziękuję również wszystkim gościom, którzy zdecydowali się uczestniczyć w tej uroczystości.

 MG 2286

Wasza pomoc i obecność na tych uroczystościach była hołdem złożonym tym bohaterskim obrońcom Ojczyzny. Dzięki Wam udało nam się godnie pożegnać tych młodych żołnierzy – ochotników po prawie 100 latach od tragicznych wydarzeń.

Michał Rutkowski

Wójt Gminy Andrzejewo

 

Uroczysta Sesja Rad Gminy Szumowo i Andrzejewo

 

DSC 0026

W dniu 16 marca 2018 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Andrzejewie odbyła się uroczysta Sesja Rady Gminy Szumowo i Rady Gminy Andrzejewo. Najważniejszym punktem posiedzenia było podjęcie przez Rady Gmin Szumowo i Andrzejewo deklaracji w sprawie upamiętnienia obrońców ojczyzny poległych w działaniach wojennych w 1920 roku na terenie Gminy Andrzejewo i Szumowo. Starosta Ostrowski Pan Zbigniew Kamiński oraz Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Marian Krupiński w imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika złożyli na ręce Wójta Gminy Andrzejewo Michała Rutkowskiego, Wójta Gminy Szumowo Jarosława Cukiermana oraz Stowarzyszenia „Wizna 1939” podziękowania za trud i wysiłek włożony w zorganizowanie całej uroczystości. Przedstawiciel Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych – Pan Adam Lewandowski – uhonorował medalem „Pro Patria” „za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej” pięciu członków 1. Skarżyskiej Drużyny Harcerzy im. S. Staszica „Czarna Jedynka”.

DSC 0032

 

Podkategorie

BANERY

statystyka

 

 

Dane Statystyczne

CAF

 

 

 

Wspólna Metoda Oceny

KDR

 

 

 

Karta Dużej Rodziny

epuap

 

 

 

Załatwiaj sprawy urzędowe przez internet

BIP

bip

Kontakt

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  +48 86 271 70 03
  +48 86 271 70 03
  07-305 Andrzejewo
ul. Warszawska 36
konto bankowe 
BS w Ostrowi Mazowieckiej oddz. Andrzejewo
82892310470700087920070001

Skontaktuj się z nami