Konsultacje społeczne dotyczące Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Andrzejewo

Wójt Gminy Andrzejewo przystąpił do opracowywania projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Andrzejewo Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Andrzejewo opracowywany jest w ramach projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Gminy Andrzejewo poprzez opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej” w ramach  działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej priorytetu IX Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Projekt na celu m.in. wytyczenie kierunków działań na rzecz poprawy jakości powietrza oraz efektywnego zarządzania energią na terenie Gminy Andrzejewo, co przyczyni się do zwiększenia efektywności energetycznej, redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych.

W związku z powyższym, osoby i podmioty zainteresowane mogą zapoznać się z treścią dokumentu oraz innych dokumentów zebranych w przedmiotowej sprawie (stanowiska innych organów, jeżeli są dostępne) w terminie od dnia 27.08.2015 r. do dnia 17.09.2015 r.:

  1. w Urzędzie Gminy w Andrzejewie, ul. Warszawska 36, 07-305 Andrzejewo, pok. nr 12  od poniedziałku do piątku w godz.  7.30 – 15.30,
  2. na stronie internetowej www.andrzejewo.ploraz  w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.andrzejewo.pl.

Uwagi i wnioski na formularzu konsultacji można składać, tj. od 27.08.2015 r. do 17.09.2015 r.:

- w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy w Andrzejewie, ul. Warszawska 36, 07-305 Andrzejewo

- ustnie do protokołu w ww. siedzibie Urzędu Gminy w Andrzejewie, ul. Warszawska 36, pok. nr 12

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail:

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Andrzejewo. Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

 

Komunikat dla rolników

herb malyInstytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach w prowadzonym serwisie monitoringu suszy rolniczej pod adresem www.susza.iung.pulawy.pl zamieścił raport potwierdzający wystąpienie suszy na terenie Gminy Andrzejewo w uprawach rolniczych: ziemniaka, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, krzewów owocowych, drzew owocowych, roślin strączkowych, buraka cukrowego oraz kukurydzy na kiszonkę. Raport ten daje podstawę do rozpoczęcia procedury szacowania strat w gospodarstwach rolnych dotkniętym tym niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym po wcześniejszym powołaniu przez Wojewody Mazowieckiego na wniosek Wójta Gminy Andrzejewo stosownej komisji. Prosi się zatem o składanie do Urzędu gminy w Andrzejewie wniosku o oszacowanie szkód na odpowiednim formularzu dostępnym  tutaj.

Masowe śnięcie ryb na rzece Mały Brok

W wyniku wzmożonych opadów deszczu, które miały miejsce w ostatnim czasie, w rzece Mały Brok gwałtownie obniżył się poziom tlenu, co prawdopodobnie spowodowało masowe śnięcie ryb.

Ryba w poszukiwaniu tlenu zaczęła gromadzić się w niewielkim zbiorniku wodnym znajdującym się na skwerze za kościołem. O sytuacji poinformowali przedstawiciele koła wędkarskiego nr 64 w Ostrowi Mazowieckiej. Dzięki ich szybkiej reakcji oraz zaangażowaniu strażaków OSP Andrzejewo rozpoczęto systematyczne napowietrzanie zbiornika.

O całym zdarzeniu zawiadomiony został Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Ostrołęce. Wykonane zostały badania wody, których oficjalnych wyników jeszcze nie znamy.

Niestety wielu ryb nie udało się uratować. Stwierdzono śnięcie kilkuset kg ryb.

Informacja Wójta Gminy 4

 

 

Wójt  Gminy Andrzejewo uprzejmie informuje, że od dnia 01  do 31 sierpnia 2015 roku każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej może składać wniosek do  Urzędu Gminy w Andrzejewie.

Do wniosku należy dołączyć oryginalne faktury VAT lub ich potwierdzone kopie za zakup oleju napędowego, które zostały wystawione od 01 lutego 2015 r. do 31 lipca 2015 r. Kwota zwrotu zostanie wyliczona w decyzji wystawionej przez Urząd Gminy.

Pieniądze wypłacone będą w terminie od 01 do 31 października 2015 roku przelewem na wskazany przez podatnika rachunek bankowy.

Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1ha użytków rolnych w 2015 r. wyniesie 81,70 zł.

 

SZACHOWA GMINA

W naszej gminie w roku szkolnym 2014/2015 -  57 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Andrzejewie i Starej Ruskołęce uczestniczyło w zajęciach szachowych. Szachy zdobywają coraz większą popularność. Obecnie już ponad 300 szkół uczestniczy w projekcie „Szachy w szkole” pod patronem Ministerstwa Edukacji. Bez względu na wiek dziecka szachy poprawiają koncentrację, zwiększają cierpliwość i wytrwałość, a także rozwijają pamięć, zmysł twórczy, intuicję i umiejętność logicznego myślenia. Dlatego cieszyć musi, że tak duża grupa uczniów może uczyć się tej pięknej królewskiej gry i podnosić swoje umiejętności. Oprócz mistrzostw powiatu w których uczestniczyło 60 szachistów rozegranych w Szkole Podstawowej w Starej Ruskołęce, uczniowie z naszej gminy startowali także w turniejach w Czyżewie i Ciechanowcu odnosząc znaczące sukcesy. Na wyróżnienie zasłużyli: Małgorzata Gralik, Katarzyna Wardaszka, Natalia Sudak, Maciej i Mateusz Rutkowscy oraz Krystian Zaremba. Podsumowaniem zajęć szachowych był rozegrany turniej dla  klas I  „Daj Szacha”, w którym uczestniczyło 16 uczniów. Na zakończenie wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy i książeczki szachowe.

Informacja o zamknięciu mostu

W związku z planowanym rozbudową mostu wraz z dojazdami w miejscowości Mianowo w ciągu drogi powiatowej nr 2608W Andrzejewo -Jabłonowo - Szulborze Wielkie - Zuzela. DOMOST Sp. z o.o. informuje o wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu od dnia 27.VII.2015r. od godz. 8~ na drodze powiatowej nr 2608W ruch pojazdów odbywał się będzie po wyznaczonym objeździe przez miejscowości Jabłonowo-Klacze, Pieńki Wielkie, Gostkowo, Mianowo Parcele.

„Poland Bike Marathon 2015 – Jasienica”

 

 

W dniu 19 lipca 2015 r. w Jasienicy odbędzie się rowerowa impreza sportowo – rekreacyjna pn. „Poland Bike Marathon 2015 – Jasienica”. Będzie to już X etap tegorocznego LOTTO Poland Bike Marathon cyklu wyścigów amatorów na rowerach górskich.

Konserwacja ołtarza w kościele parafialnym w Andrzejewie

Dzięki pozyskaniu środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 przez Parafię pw. Wniebowzięcia NMP w Andrzejewie w kościele prowadzone są prace konserwatorskie mające na celu zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowego budynku, który jest jednym z najstarszych i najcenniejszych miejsc kultu religijnego w tej części Mazowsza. Dzięki tym środkom dokonano konserwacji zabytkowego ołtarza pw. Matki Boskiej Różańcowej, znajdującego się w nawie bocznej kościoła, którego historia sięga aż 1611 r. Wówczas zostało założone w kościele andrzejewskim bractwo Różańca Świętego ojców Dominikanów z diecezji Łuckiej. Do nich należał ołtarz i obraz Matki Boskiej Różańcowej, który początkowo znajdował się w kaplicy, a potem w nawie bocznej kościoła. Istnieją świadectwa doznawanych przed tym obrazem łask, o czym świadczyły liczne wota zawieszane na wizerunku Bogarodzicy, lecz żadne z istniejących źródeł nie podają jaka była ich późniejsza historia. Większość zaginęła na przełomie XVII – XIX wieku. Być może uległy konfiskacie podczas licznych klęsk lub też zostały użyte na reperację kościoła. Obecny obraz zgodnie z umieszczonym epigrafem pochodzi z roku 1812 i został wykonany na desce przez miejscowego malarza Macieja Rzepczyńskiego.

Prace konserwatorskie ołtarza trwały od 26 marca 2015 r. do 15 czerwca 2015 r. W dniu 17 czerwca zabytkowy ołtarz wrócił do kościoła parafialnego.
Program prac konserwatorskich objął m.in. swoim zakresem:
- wykonanie dokumentacji fotograficznej i opisowej obiektu przed konserwacją
- wykonanie wszystkich niezbędnych badań
- demontaż ołtarza i przeniesienie go do pracowni konserwatorskiej
- zdjęcie wtórnych złoceń ze wszystkich części ołtarza
- uzupełnienie ubytków gruntów na całej powierzchni warstwy ołtarzowej oraz elementów rzeźbiarskich i złoconych ołtarza
Koszt konserwacji wyniósł 145 598,25 zł. Dodatkowo w ramach projektu planuje się zakup i instalację w  bezpośrednim otoczeniu kościoła infokiosku- minicentrum informacji turystycznej, który będzie udostępniał informacje o ofercie kulturowej Parafii oraz Gminy Andrzejewo.

Podkategorie

Podkategorie

BANERY

statystyka

 

 

Dane Statystyczne

CAF

 

 

 

Wspólna Metoda Oceny

KDR

 

 

 

Karta Dużej Rodziny

epuap

 

 

 

Załatwiaj sprawy urzędowe przez internet

BIP

bip

Kontakt

 
  +48 86 271 70 03
  +48 86 271 70 03
  07-305 Andrzejewo
ul. Warszawska 36
konto bankowe 
BS w Ostrowi Mazowieckiej oddz. Andrzejewo
82892310470700087920070001

Skontaktuj się z nami