X Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze

W dniu 20 września 2015 roku na stadionie sportowym w Wąsewie odbyły się X Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze. Naszą gminę reprezentowała drużyna OSP Stara Ruskołęka, oraz drużyna żeńska OSP Andrzejewo.

W końcowej klasyfikacji drużyna żeńska zajęła bardzo dobre II miejsce natomiast panowie VI miejsce.

Jak się uczyć to od najlepszych – MultiSportowcy ze Szkoły Podstawowej w Andrzejewie wzięli udział w „Treningu z Mistrzem” na Stadionie Narodowym w Warszawie

 

 

W sobotę 12 września 2015 rozpoczął się pierwszy Europejski Tydzień Sportu, w ramach którego w 27 europejskich krajach odbywają się wydarzenia promujące aktywność fizyczną. W przeddzień LOTTO Warszawskiego Memoriału Kamili Skolimowskiej, uczestnicy programu MultiSport ze Szkoły Podstawowej w Andrzejewie pod opieką nauczycieli: Bożeny Kotomskiej, Edyty Sitek i Wioletty Ogrodnik mieli możliwość odbycia na boisku PGE Narodowego treningu z Anitą Włodarczyk i Piotrem Małachowskim, złotymi medalistami tegorocznych mistrzostw świata w lekkiej atletyce. W wydarzeniu uczestniczyli również: Dyrektor Szkoły Podstawowej Cecylia Strzeszewska oraz Wójt Gminy Andrzejewo Michał Rutkowski.

76 rocznica bitwy pod Łętownicą i Andrzejewem

„Wrzesień to polskie łzy, polskie wzruszenia, polskie cierpienia…”. Wrzesień jest miesiącem szczególnej pamięci w historii narodu polskiego. Nie można zapomnieć tragedii, krzywdy wyrządzonej polskiemu narodowi przez najeźdźców niemieckich i sowieckich. Dla naszej społeczności jest to również bardzo ważny czas.

   W niedzielę 13 września w Andrzejewie odbyła się uroczystość patriotyczno – religijna poświęcona obchodom 76 rocznicy bitwy stoczonej pod Łętownicą i Andrzejewem. Zgodnie z tradycyjnym już ceremoniałem obchody rozpoczęły się Mszą Świętą w kościele parafialnym. Po uroczystej Mszy Świętej zebrani goście, przybyli kombatanci z różnych formacji wojskowych, poczty sztandarowe, skauci i młodzież szkolna udali się na cmentarz parafialny, gdzie przy Mauzoleum żołnierzy poległych w Bitwie pod Łętownicą i Andrzejewem oraz mogile żołnierzy AK i NOW złożony został hołd poległym żołnierzom. Oni wierzyli, że ofiara ich krwi i życia pozwoli wszystkim ocalałym  żyć i pracować w wolnym i niepodległym kraju.

Następnie Wójt w swoim przemówieniu złożył hołd bohaterskim żołnierzom, a także wyrazy uznania wszystkim przybyłym na uroczystość w tym kombatantom i członkom ich rodzin.

Uroczystości uwieńczył pokaz Kawalerii oraz parada motocyklowa. Organizatorami uroczystości byli: Starosta Ostrowski Zbigniew Kamiński, Wójt Gminy Andrzejewo Michał Rutkowski oraz Proboszcz Parafii Ks. Jerzy Kruszewski.

Zapraszamy na uroczystość patriotyczno-religijną

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program Uroczystości:
godz. 12:10 - Zbiórka na cmentarzu przykościelnym w Andrzejewie
godz. 12:30 - Msza Święta w intencji poległych
godz. 13:30 - Przemarsz na cmentarz grzebalny
godz. 13:40 - Złożenie wieńców i wiązanek na mogile zbiorowej żołnierzy
godz. 13:50 - Apel poległych i salwa honorowa
godz. 14:10 - Złożenie kwiatów na grobie żołnierzy AK i NOW
godz. 14:30 - Pokazy kawaleryjskie
godz. 15:00 - Parada motocyklowa
godz. 15:15 - Posiłek 

Komunikat dla rolników

herb malyInstytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach w prowadzonym serwisie monitoringu suszy rolniczej pod adresem www.susza.iung.pulawy.pl zamieścił raport potwierdzający wystąpienie suszy na terenie Gminy Andrzejewo w uprawach rolniczych: ziemniaka, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, krzewów owocowych, drzew owocowych, roślin strączkowych, buraka cukrowego oraz kukurydzy na kiszonkę. Raport ten daje podstawę do rozpoczęcia procedury szacowania strat w gospodarstwach rolnych dotkniętym tym niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym po wcześniejszym powołaniu przez Wojewody Mazowieckiego na wniosek Wójta Gminy Andrzejewo stosownej komisji. Prosi się zatem o składanie do Urzędu gminy w Andrzejewie wniosku o oszacowanie szkód na odpowiednim formularzu dostępnym  tutaj.

Konsultacje społeczne dotyczące Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Andrzejewo

Wójt Gminy Andrzejewo przystąpił do opracowywania projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Andrzejewo Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Andrzejewo opracowywany jest w ramach projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Gminy Andrzejewo poprzez opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej” w ramach  działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej priorytetu IX Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Projekt na celu m.in. wytyczenie kierunków działań na rzecz poprawy jakości powietrza oraz efektywnego zarządzania energią na terenie Gminy Andrzejewo, co przyczyni się do zwiększenia efektywności energetycznej, redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych.

W związku z powyższym, osoby i podmioty zainteresowane mogą zapoznać się z treścią dokumentu oraz innych dokumentów zebranych w przedmiotowej sprawie (stanowiska innych organów, jeżeli są dostępne) w terminie od dnia 27.08.2015 r. do dnia 17.09.2015 r.:

  1. w Urzędzie Gminy w Andrzejewie, ul. Warszawska 36, 07-305 Andrzejewo, pok. nr 12  od poniedziałku do piątku w godz.  7.30 – 15.30,
  2. na stronie internetowej www.andrzejewo.ploraz  w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.andrzejewo.pl.

Uwagi i wnioski na formularzu konsultacji można składać, tj. od 27.08.2015 r. do 17.09.2015 r.:

- w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy w Andrzejewie, ul. Warszawska 36, 07-305 Andrzejewo

- ustnie do protokołu w ww. siedzibie Urzędu Gminy w Andrzejewie, ul. Warszawska 36, pok. nr 12

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail:

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Andrzejewo. Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

 

Masowe śnięcie ryb na rzece Mały Brok

W wyniku wzmożonych opadów deszczu, które miały miejsce w ostatnim czasie, w rzece Mały Brok gwałtownie obniżył się poziom tlenu, co prawdopodobnie spowodowało masowe śnięcie ryb.

Ryba w poszukiwaniu tlenu zaczęła gromadzić się w niewielkim zbiorniku wodnym znajdującym się na skwerze za kościołem. O sytuacji poinformowali przedstawiciele koła wędkarskiego nr 64 w Ostrowi Mazowieckiej. Dzięki ich szybkiej reakcji oraz zaangażowaniu strażaków OSP Andrzejewo rozpoczęto systematyczne napowietrzanie zbiornika.

O całym zdarzeniu zawiadomiony został Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Ostrołęce. Wykonane zostały badania wody, których oficjalnych wyników jeszcze nie znamy.

Niestety wielu ryb nie udało się uratować. Stwierdzono śnięcie kilkuset kg ryb.

Informacja Wójta Gminy 4

 

 

Wójt  Gminy Andrzejewo uprzejmie informuje, że od dnia 01  do 31 sierpnia 2015 roku każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej może składać wniosek do  Urzędu Gminy w Andrzejewie.

Do wniosku należy dołączyć oryginalne faktury VAT lub ich potwierdzone kopie za zakup oleju napędowego, które zostały wystawione od 01 lutego 2015 r. do 31 lipca 2015 r. Kwota zwrotu zostanie wyliczona w decyzji wystawionej przez Urząd Gminy.

Pieniądze wypłacone będą w terminie od 01 do 31 października 2015 roku przelewem na wskazany przez podatnika rachunek bankowy.

Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1ha użytków rolnych w 2015 r. wyniesie 81,70 zł.

 

Podkategorie

Podkategorie

BIP

bip

Kontakt

 
  +48 86 271 70 03
  +48 86 271 70 03
  07-305 Andrzejewo
ul. Warszawska 36
konto bankowe 
BS w Ostrowi Mazowieckiej oddz. Andrzejewo
82892310470700087920070001

Skontaktuj się z nami