Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż samochodu Volkswagen Transporter 2.0

GMINA ANDRZEJEWO

OGŁASZA PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ    samochodu                         

Volkswagen Transporter 2.0    

 1. Opis Przedmiotu Sprzedaży
 2. Przedmiotem sprzedaży jest koparka:

     - marka:    Volkswagen

     - wersja:    Transporter 2.0

    - rodzaj pojazdu: ciężarowy

    - model pojazdu:  Osobowy

    - nr rejestracyjny: WOR 31518

    - rok produkcji: 1992.

 1.  Cena wywoławcza – 3.500,00 PLN (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100 groszy)

Z przedmiotem przetargu można bezpośrednio zapoznać się w Urzędzie Gminy w Andrzejewie, pok. Nr 12, ul. Warszawska  36, oględzin dokonać na placu OSP Gołębie-Leśniewo po wcześniejszy telefonicznym uzgodnieniu,  w dni powszednie  w godz.   800 – 1500, tel. 86/2717003 w 46, kom 606 290 590.

Inspektor Rolnictwa Leśnictwa i Straży Pożarnej –   Krzysztof Han.

    II Warunki przetargu

 1. Oferty pisemne należy składać w terminie do dnia 9 marca 2023 r. do godz. 1000  w Urzędzie Gminy w Andrzejewie, ul. Warszawska 36, 07-305 Andrzejewo, w pok. Nr. 10 w zaklejonej kopercie, oznaczonej imieniem i nazwiskiem/nazwa (firmą) i adresem Oferenta zaadresowanej na Gmina Andrzejewo, ul Warszawska 37, 07-305 Andrzejewo, z napisem:

„Pisemny Przetarg nieograniczony na sprzedaż ,

Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert”

 1. Oferta powinna zawierać:

- Imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy i siedzibę Oferenta,

- numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail,

- nr NIP lub REGON (w przypadku firmy),

- datę sporządzenia oferty,

- oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,

- oświadczenie Oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu i przedmiotem sprzedaży oraz przyjmuje je bez zastrzeżeń,

- dowód wniesienia wadium.

 1. Sprzedający wprowadza wzór formularza oferty (zał. nr. 1) na którym można złożyć ofertę.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 marca 2023 r. o godz. 1010 w siedzibie sprzedającego.
 3. Wadium

    - warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości  10%  ceny wywoławczej w kwocie – 350,00 zł. (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100 groszy).

     - wadium należy wnieść na rachunek Sprzedającego: nr  06 8923 1047 0700 0879 2007 0011,  z dopiskiem „Wadium przetargowe na zakup samochodu Volkswagen Transporter 2.0

     - data wniesienia wadium jest do godz. 930 , dnia 9 marca 2023 r.

     - potwierdzeniem wpłaty wadium będzie kopia przelewu załączona do ofert,

     - wadium złożone przez Oferentów, które oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty,

     - wadium złożone przez Nabywcę zostanie zaliczone na poczet zapłaty,

     - wadium przepada na rzecz Sprzedającego, jeżeli uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchylił się od zawarcia umowy.

 1. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
 2. Wyłącznym elementem mającym wpływ na ocenę oferty jest cena. Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane.
 3. Komisja przetargowa odrzuci ofertę, jeżeli:

     - zostanie złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez Oferenta, które nie wniósł wadium,

- nie zawiera danych i dokumentów wymienionych we wzorze oferty lub są one niekompletne, nieczytelne lub  budzą wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę,

- o odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadomi niezwłocznie Oferenta.

 1. W przypadku złożenia w przetargu więcej niż jednej oferty równej najwyższej zaproponowanej cenie przeprowadzona zostanie licytacja ustna pomiędzy zainteresowanymi, w terminie ustalonym ze Sprzedającym.
 2. Osoba uczestnicząca w przetargu, która zaoferowała najwyższą cenę będzie mogła odebrać samochód po wpłaceniu całej zaoferowanej ceny na podstawie faktury VAT  i podpisaniu umowy, której wzór stanowi zał. nr 3 do ogłoszenia, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 3. Pojazd zostanie wydany po potwierdzeniu wpłynięcia należności na konto Sprzedającego.
 4. Zastrzega się prawo do odstąpienia od przetargu lub unieważnieniu go bez podania przyczyn.

 

Załącznik wzór oferty

BIP

bip

Kontakt

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  +48 86 271 70 03
  +48 86 271 70 03
  07-305 Andrzejewo
ul. Warszawska 36
konto bankowe 
BS w Ostrowi Mazowieckiej oddz. Andrzejewo
82892310470700087920070001

Skontaktuj się z nami