Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii:

  • Wojciech Strzeszewski - Przewodniczący
  • Robert Kaniecki - Z-ca Przewodniczącego
  • Sylwia Maty- Członek
  • Skłodowski Ryszard - Członek
  • Sławomir Stępień- Członek

 

Zabytki

Kościół wzniesiony przez mistrza Macieja

42c249cae20d85a4da17416d9cf78b9a10190

W 1528 r. staraniem biskupa płockiego Andrzeja Krzyckiego należąca do niego wieś Wronie zyskała prawa miejskie i nową nazwę - Andrzejów. Mimo że - zapewne wbrew woli biskupa - osada nigdy nie rozwinęła się w duże miasto (prawa miejskie utraciła w 1870 r.), nadal czytelne pozostaje rozplanowanie ulic z okresu lokacji. W centrum wsi znajduje się dość obszerny rynek. Od jego południowego narożnika odchodzi ulica Kościelna, którą można dojść do najważniejszego zabytkowego obiektu Andrzejewa. Jest nim jeden z najdalej na wschód położonych gotyckich kościołów Mazowsza i zarazem całej północno-wschodniej Polski. Mury świątyni pw. Wniebowzięcia NMP zaczęto wznosić w 1526 r., a budowę zakończono około 1605 r. Jak w wielu miejscach na Mazowszu także tutaj fundatorzy i budowniczowie wykazali przywiązanie do gotyku, niestety dające wyraźny dowód na ówczesne cywilizacyjne zacofanie tej dzielnicy Polski. Okres kończenia budowy andrzejewskiej fary przypada już na początki baroku, np. we Włoszech! W południowej ścianie prezbiterium kościoła znajduje się osobliwy autograf mistrza murarskiego. W wątku muru znajduje się cegła z datą 1526 i imieniem Mathia. Zdaniem historyków jest to podpis kierującego budowlaną ekipą muratora Macieja. Na położonym w pobliżu kościoła cmentarzu pochowano 400 polskich żołnierzy poległych w dniach 12-13 września 1939 r. w bitwie z Niemcami, która rozegrała się na polach między Andrzejewem a Łętownicą. Znajduje się też grób Julianny Wyszyńskiej, matki kardynała Stefana Wyszyńskiego.
pozostałe zabytki na terenie naszej gminy:

Cmentarz Pieńki Żaki


Cmentarz rzymsko-katolicki Andrzejewo

Cmentarz wojenny Załuski Lipniewo


Cmentarz żydowski przy drodze powiatowej Andrzejewo-Zaręby Warchoły

Dom drewniany Dąbrowa

Dom drewniany Gołębie Leśniewo

Dom drewniany Kowalówka


Dom drewniany Króle Duże

Dom drewniany Mianowo

Dom drewniany Pęchratka Mała

Dom drewniany Stara Ruskołęka

Dwór Dąbrowa

Kaplica cmentarna w Andrzejewie

Kapliczka murowana Pieńki Żaki

Krzyż przydrożny Andrzejewo Nr 106

Krzyż przydrożny Andrzejewo Nr 107

Krzyż żeliwny Gołębie Leśniewo Nr 96

Krzyż żeliwny Gołębie Leśniewo Nr 97

Krzyż żeliwny Mianowo

Krzyż żeliwny Stara Ruskołęka

Ogrodzenie kościoła parafialnego


Ogrodzenie z bramą cmentarza

Park Zaręby Bolędy

Wkładka piwnica z lodownicą

Założenie plebańsko-ogrodowe

Zespół dworsko-folwarczny

 

Historia

 

 
 
Najstarszą wzmiankę dotyczącą Andrzejewa można znaleźć w inwentarzu dóbr biskupstwa płockiego z pierwszej połowy XIII wieku, w którym figuruje jako wieś Woronie. Dalsza historia osady, aż do drugiej połowy XV stulecia nie jest znana.
W 1527 roku biskup płocki Andrzej Krzycki postanowił lokować miasto Andrzejów we wsi Wronie. Po wielu staraniach 26 lutego 1528 roku na sejmie w Piotrkowie król Zygmunt Stary udzielił zezwolenia biskupowi Andrzejowi Krzyckiemu na lokalizację „we wsi Wronie zwanej, w Księstwie Mazowieckim położonej – miasta, które niech zwie się Andrzeiow”.
Lokacja miasta miała miejsce jednak dopiero w 1534 roku.
Okresem największego rozwoju Andrzejewa był początek lat sześćdziesiątych XVI stulecia.
W roku 1869 w wyniku represji po Powstaniu Styczniowym Andrzejewo zostało pozbawione praw miejskich i stało się osadą miejską. 
W czasie I wojny światowej, w 1915 roku, rosyjscy żołnierze uciekający przed Niemcami doszczętnie spalili osadę.
W dniach 12-13 września 1939 roku pomiędzy Andrzejewem, a Łętownicą rozegrała się krwawa bitwa zakończona rozbiciem przez Niemców 18. Dywizji Piechoty. 
Na mocy paktu Ribbentrop-Mołotow Andrzejewo znalazło się pod koniec września 1939 r. pod okupacją sowiecką. Po agresji Niemiec na ZSRR w 1941 r. znajdowało się do 1944 roku pod okupacją niemiecką. 
Obecnie Andrzejewo pełni funkcję gminy, znajdują się tu: urząd gminy, poczta, kościół, ośrodek zdrowia, szkoły
 

Dowiedz się więcej na stronach:

andrzejewo.info

portalwrona.com

 

O gminie

 

 Położenie i podstawowe elementy środowiska naturalnego gminy Andrzejewo
 
   Gmina Andrzejewo leży w mezoregionie wysoczyzna wysokomazowiecka w regionie Nizina Północnopolska, nazywanym też Niziną Mazowiecko-Podlaską .
  Graniczy z trzema gminami województwa podlaskiego ( Szumowo, Zambrów i Czyżew-Osada) i trzema gminami w województwie mazowieckim( Szulborze Wielkie, Zaręby Kościelne i Ostrów Mazowiecka). Nie prowadzono obliczeń określających położenie geodezyjne gminy Andrzejewo parametrami równoleżników i południków. Przybliżone obliczenia własne pozwalają określić rozciągliwość linijną gminy z południa na północ na ok. 10,2 km
, a z zachodu na wschód na ok. 16km. Powierzchnia gminy wynosi 11086ha.
  Obszar gminy położony jest na terenie Międzyrzecza Łomżyńskiego w obrębie moreny czeskiej Czerwonego Boru. Cały obszar leży w zasięgu zlodowacenia środowiskowego. Skały glebotwórcze stanowiły wyłącznie utwory czwartorzędowe, plejstoceński. Wśród tych utworów dominują gliny zwałowe o zróżnicowanym składzie mechanicznym. Dominującym typem rzeźby terenu jest rzeźba płasko równinna  - 70% obszaru gminy. Pozostały obszar to rzeźba niskojalista i niskojagórkowata.
   Większa część obszaru gminy położona jest na wysokościach 120-130m n.p.m. Najniższy punkt terenu osiąga wysokość 115m n.p.m. i położony jest na północ od wsi Gołębie Leśniewo, najwyższy zaś 140,3m n.p.m. i leży na północ od wsi Zaręby Choromany. 78% powierzchni gminy można pod względem bonitacji rzeźby do terenów bardzo korzystnych.
  Na terenie gminy występują udokumentowane i eksploatowane kopaliny pospolite. Kruszywo naturalne w postaci żwiru lub żwiru z piaskiem występuje sporadycznie w niewielkich ilościach i dziś już raczej nie jest wykorzystywane przez właścicieli gruntów.         Głównym zbiornikiem wód jest rzeka Mały Brok, jedyna rzeka na terenie gminy. Płynie ona meandrując w lekko wciętej dolinie. Jej brzegi są dość gęsto porośnięte drzewami, głównie olchą.
Źródłem zasobów  wodnych gminy są wyłącznie opady atmosferyczne. Dla celów bytowych ludności woda pozyskiwana jest z czterech studni głębinowych i w przypadku kilkudziesięciu gospodarstw jeszcze z własnych studni przyzagrodowych. Sporadycznie na obszarze gminy występują wody artezyjskie (okolice Starej Ruskołęka). Warstwy wałonośne o dobrych parametrach hydrogeologicznych występują również w okolicach Andrzejewa. Mają one wydajność powyżej 60m3/h ze studni.4
Dominującym kierunkiem wiatru jest kierunek zachodni; najzimniejszym miesiącem jest styczeń, średnio ok. -4,3ْC ( 1961-1965), najcieplejszym zaś lipiec, średnio ok.+17,3ْC. Postępujący proces ocieplenia się klimatu i aktualne odczucia z tym związane pozwalają przypuszczać , że wskaźnik sprzed kilkudziesięciu lat uległy pewnej zmianie.
Początek okresu wegetacyjnego przypada na ok. 15 kwietnia. Początek prac polowych średnio to koniec I dekady kwietnia, zaś koniec prac przypada na III dekadę listopada. Okres wegetacyjny trwa ok. 200dni.
Lasy zajmują 2,7 % powierzchni gminy. Są to wyłącznie lasy prywatne położone w zasadzie w jednym kompleksie. Są to lasy ze zdecydowaną przewagą sosny. Istnieje też kilkanaście niewielkich obszarów zadrzewienia z przewagą olchy lub brzozy. Pod względem obszarów leśnych Andrzejewo było najuboższą gminą w byłym województwie Łomżyńskim.
Spośród zwierzyny chronionej, kiedyś sporadycznie obecnie coraz częściej można spotkać bobry. Spotykamy też gronostaje, Łasice i wydry.
W zadrzewieniach otaczających nurt rzeki możemy spotkać niezbyt liczne osobniki bażantów. Dość liczna jest natomiast populacja myszołowów, sów i jastrzębi.
Na terenie gminy występują parki krajobrazowe, ani obszary chronionego krajobrazu czy też rezerwaty. Uwarunkowania naturalne nie pozwalają na przewidywanie takich obiektów w najbliższej przyszłości. Zasoby krajobrazowe gminy są oceniane jako niskie.
Opisywane przyrodnicze uwarunkowania naturalnego mają wpływ na stan rolnictwa, a jest to główne źródło utrzymania mieszkańców gminy.
Dla rolnictwa największym elementem środowiska jest gleba. Najlepiej poznane są gleby przeznaczone do wykorzystania w charakterze użytków rolnych. Przyjmuje się, że wskaźnikiem jakości gleby jest klasa bonitacyjna, ale nie jest to równoznaczne z jej rolniczą przydatnością. O tym, na ile można wykorzystać jakość gleby decydują tzw. Kompleksy przydatności rolniczej gleb.
W gminie Andrzejewo gleby mieszczą się w zasadzie w dwóch rodzajach kompleksów.    W kompleksie pszennym- dobrym uprawiana jest pszenica, jęczmień jary, kukurydza, koniczyna I inne rośliny o dużych wymaganiach glebowych.
Gleby drugiego kompleksu tj. zbożowo-pastewnego wykorzystywane są doprawy mieszanek zbożowych i zbożowo-pastewnych kapustnych.
Gmina ma bardzo wysoki wskaźnik tzw. Rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Pod względem typów gleb, najwięcej jest gleb bielicowych, potem gleby brunatne i czarne ziemie.
Uwarunkowania glebowe preferują gminę w kierunku intensywnego rozwoju produkcji roślinnej i zwierzęcej.
Rozkład klas bonitacyjnych gleb na użytkach rolnych w gminie Andrzejewo
 
Klasa bonitacyjna
 
Ilość hektarów
 
% ogólnej powierzchni użytków rolnych
II
III a
III b
IV a
IV b
V
VI
VI r2*
3
385
2653
4533
1293
950
124
7
0,03
3,87
26,67
45,57
12,99
9,55
1,25
0,07
Ogółem
9948
100,00

 

*Grunty przeznaczone do zalesienia

 

III Edycja Konkursu "Najładniejsza Zagroda"

Rozstrzygnięcie III edycji  Gminnego Konkursu „Najładniejsza zagroda”

           

Podczas festynu Dni Kukurydzy 18 sierpnia 2013 r. ogłoszono wyniki III edycji Gminnego Konkursu „Najładniejsza zagroda”.
  Została zgłoszona  jedna zagroda Pana Pawła Załuski z Andrzejewa, który w nagrodę za udział w konkursie otrzymał statuetkę od Wójta Gminy Andrzejewo
 
1z  2z
 
3z  4z

 

Sołectwa

 

 

Andrzejewo to największe sołectwo w gminie obejmuje obszar wsi : Andrzejewo, Andrzejewo–Kolonie, Andrzejewo- Zarzecze i Jabłonowo- Klacze , liczy 930 mieszkańców, tutaj znajdują się wszystkie najważniejsze  urzędy i instytucje, także Urząd Gminy. Od roku 2019 sołtysem wsi jest Piotr Tyl, a w skład Rady Sołeckiej weszli Robert Raciński, Paweł Kiempisty, Marcin Cichowski. Wieś położona jest nad malowniczą rzeka Mały Brok

 

Sołectwo  Dąbrowa obejmuje obszar wsi : Dąbrowa, liczy 166 mieszkańców, sołtysem wsi jest od 2011 r.  Jarosław Krakówka, a w skład Rady Sołeckiej wchodzą Bogumiła Kalupa, Janina Tyszka, Andrzej Kulesza

 

Godlewo-Gorzejewo to najmniejsze sołectwo w naszej gminie liczy tylko 37 mieszkańców, sołtysem wsi jest Lukasz Kraszewski, a w skład Rady Sołeckiej wchodząRyszard Rostkowski, Julian Janczewski, Grzegorz Godlewski

 

Sołectwo Gołębie-Leśniewo obejmuje obszar wsi : Gołębie – Leśniewo liczy 59 mieszkańców, sołtysem wsi jest Jadwiga Gołaszewska, w skład Rady Sołeckiej wchodzą:Bolesław Nienałtowski, Marian Szulborski, Jan Nienałtowski

 

Sołectwo Janowo obejmuje część obszaru wsi: Nowa Ruskołęka od nr 53 do nr 65, liczy 38 mieszkańców sołtysem jest Kazimierz Kulesza, a w skład Rady Sołeckiej wchodzą: Zdzisław Krupa, Bogdan Rostkowski, Ewa Ortman

 

Sołectwo  Jasienica- Parcele obejmuje obszar wsi : Jasienica- Parcele, liczy 97 mieszkańców, sołtysem jest Witold Algrzym, a w skład Rady Sołeckiej wchodzą: Bogdan Jamiołkowski, Kamil Staniaszek, Marcin Algrzym

 

Sołectwo Kowalówka obejmuje obszar wsi : Kowalówka liczy 137 mieszkańców, sołtysem jest Andrzej Biały, a w skład Rady Sołeckiej wchodzą:Aneta Chilińska, Renata Biała, Janusz Godlewski

 

Sołectwo Króle Duże obejmuje obszar wsi : Króle Duże, to drugie co do wielkości sołectwo w gminie Andrzejewo liczy 372 mieszkańców, sołtysem wsi jest Andrzej Wardaszka, a w skład Rady Sołeckiej wchodzą: Tadeusz Matys, Grzegorz Ogrodnik

 

Sołectwo Króle Małe obejmuje obszar wsi : Króle Małe, liczy 138 mieszkańców, sołtysem jest Barbara Świerżyńska,a w skład Rady Sołeckiej wchodzą: Barbara Symon, Zdzisław Jaskółowski, Olga Symon

 

Sołectwo  Kuleszki - Nienałty obejmuje obszar wsi : Kuleszki – Nienałty liczy 46 mieszkańców, sołtysem jest Dariusz Kulesza, a w skład Rady sołeckiej wchodzą: Grzegorz Kulesza, Jan Godlewski, Michał Rutkowski

 

Sołectwo Łętownica – Parcele obejmuje obszar wsi: Łętownica – Parcele liczy 69 mieszkańców, sołtysem jest Mirosław Gromek, a w skład Rady Sołeckiej wchodzą: Jarosław Kuczyński, Agnieszka Majewska, Wanda Ogniewska

 

Sołectwo  Mianowo obejmuje obszar wsi : Mianowo, liczy 197 mieszkańców, sołtysem od 2011 r. jest Roman Siejk, a w skład Rady Sołeckiej wchodzą: Andrzej Siejk, Sławomir Rutkowski, Jan Bogucki

 

Sołectwo Nowa Ruskołęka obejmuje część obszaru wsi: Nowa Ruskołęka od nr 1 do nr 52, liczy 164 mieszkańców, sołtysem jest Rafał Sołowiński, a w skład Rady Sołeckiej wchodzą: Józef Deniszewski, Ościłowski Leszek i Biszewski Andrzej

 

Sołectwo Olszewo - Cechny obejmuje obszar wsi :Olszewo – Cechy, liczy 49 mieszkańców, sołtysem wsi jest Michał Świerżewski, a w skład Rady Sołeckiej wchodzą: Tomasz Wilk, Andrzej Płotczyk, Wojciech Załuska

 

 

Sołectwo Ołdaki - Polonia obejmuje obszar wsi :Ołdaki – Polonia, Grodzick – Ołdaki, liczy 168 mieszkańców, sołtysem od 2011 r.  jest Andrzej Zaręba, a w skład Rady Sołeckiej wchodzą: Marek Krajewski, Andrzej lipski, Piotr Mórawski

 

Sołectwo Pieńki - Sobótki obejmuje obszar wsi :Pieńki – Sobótki, liczy 82 mieszkańców, sołtysem jest Barbara Kulesza, a w skład Rady Sołeckiej wchodzą: Jan Różycki, Krzysztof Kulesza, Marek Krajewski

 

Sołectwo Pieńki Wielkie obejmuje obszar wsi :Pieńki Wielkie, liczy96 mieszkańców, sołtysem jest Krzysztof Godlewski, a w skład Rady Sołeckiej wchodzą: Agnieszka Mystkowska, Danuta Żebrowska, Michał Wojtkowski

 

Sołectwo Pieńki - Żaki obejmuje obszar wsi :Pieńki – Żaki, liczy 74 mieszkańców, sołtysem jest Sylwester Zaremba, a w skład Rady Sołeckiej wchodzą: Bogdan Pieńkowski, Marek Murawski, Rafał Skłodowski

 

Sołectwo Przeździecko – Dworaki obejmuje obszar wsi :Przeździecko – Dworaki, liczy 40 mieszkańców, sołtysem od 2011 r. jest Agata Przeździecka, a w skład Rady sołeckiej wchodzą: Anna Przeździecka, Barbara Jastrzębska, Michał Jastrzębski

 

Sołectwo Przeździecko – Grzymki obejmuje obszar wsi :Przeździecko – Grzymki, liczy 106 mieszkańców, sołtysem jest Karol Dąbkowski, a w skład Rady Sołeckiej wchodzą: Andrzej Dmochowski, Artur Nagórka, Teresa Dąbkowska

 

Sołectwo Przeździecko - Jachy obejmuje obszar wsi : Przeździecko – Jachy, liczy 129 mieszkańców,  sołtysem od 2011 r. jest Ireneusz Zalewski, a w skład Rady Sołeckiej wchodzą: Andrzej Popławski, Mariusz Kalinowski, Roman Sutkowski

 

Sołectwo Przeździecko - Lenarty obejmuje obszar wsi : Przeździecko – Lenarty, liczy 57 mieszkańców, sołtysem wsi jest Andrzej Godlewski , a w skład Rady Sołeckiej wchodzą:Marcin Perkowski, Jolanta Sutkowska, Marianna Karpińska

 

Sołectwo Pęchratka Mała obejmuje obszar wsi :Pęchratka Mała, liczy 186 mieszkańców, sołtysem od 2011 roku jest Jakub Bauer, a w skład Rady Sołeckiej wchodzą: Renata Ościłowska, Marzena Frączyk, Iwona Doncer

 

Sołectwo Ruskołęka – Parcele obejmuje obszar wsi :Ruskołęka- Parcele, liczy 192 mieszkańców, sołtysem od 2019 r. jest Beata Brzostek, a w skład Rady Sołeckiej wchodzą: Jarosław Świerżyński, Wojciech Płotczyk, Andrzej Jasionowski

 

Sołectwo Stara Ruskołęka obejmuje obszar wsi: Stara Ruskołęka, to trzecie pod względem wielkości sołectwo, liczy 343 mieszkańców, sołtysem od 2011 r. jest Lidia Frączyk, a w skład Rady Sołeckiej wchodzą:Jolanta Biała, Piotr Majewski, Michał Żebrowski

 

Sołectwo Załuski - Lipniewo obejmuje obszar wsi: Załuski – Liniewo, liczy 90 mieszkańców, sołtysem jest Jarosław Kiempisty, a w skład Rady Sołeckiej wchodzą: Dariusz Leszczyński, Grzegorz Tyszka i Krystian Kotomski.

 

Sołectwo Zaręby -Choromany obejmuje obszar wsi: Zaręby –Choromany, liczy 97 mieszkańców, sołtysem jest Marzanna Przeździecka, a w skład Rady Sołeckiej wchodzą: Jarosław Zaręba, Krzysztof Wojtkowski, Regina Choromańska

 

Sołectwo Zaręby- Bolędy obejmuje obszar wsi: Zaręby –Bolędy, liczy 113 mieszkańców, sołtysem jest Tadeusz Nowacki, a w skład Rady Sołeckiej wchodzą: Bernarda Choromańska, Adam Świderski, Joanna Jasko

 

Sołectwo Zaręby -Warchoły obejmuje obszar wsi: Zaręby –Warchoły, liczy 179 mieszkańców, sołtysem od 2011 r. jest Roman Perkowski, a w skład Rady Sołeckiej wchodzą: Roman Godlewski, Sebastian Sutkowski, Adam Rykaczewski

 

Sołectwo Żelazy - Brokowo obejmuje obszar wsi: Żelazy – Brokowo, liczy 55 mieszkańców, sołtysem od 2011 r. jest Zofia Szulborska, a w skład Rady Sołeckiej wchodzą: Andrzej Piszczatowski, Tadeusz Tymiński, Bogumiła Dłuska

 

 

 

 

BIP

bip

Kontakt

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  +48 86 271 70 03
  +48 86 271 70 03
  07-305 Andrzejewo
ul. Warszawska 36
konto bankowe 
BS w Ostrowi Mazowieckiej oddz. Andrzejewo
82892310470700087920070001

Skontaktuj się z nami