Historia

 

 
 
Najstarszą wzmiankę dotyczącą Andrzejewa można znaleźć w inwentarzu dóbr biskupstwa płockiego z pierwszej połowy XIII wieku, w którym figuruje jako wieś Woronie. Dalsza historia osady, aż do drugiej połowy XV stulecia nie jest znana.
W 1527 roku biskup płocki Andrzej Krzycki postanowił lokować miasto Andrzejów we wsi Wronie. Po wielu staraniach 26 lutego 1528 roku na sejmie w Piotrkowie król Zygmunt Stary udzielił zezwolenia biskupowi Andrzejowi Krzyckiemu na lokalizację „we wsi Wronie zwanej, w Księstwie Mazowieckim położonej – miasta, które niech zwie się Andrzeiow”.
Lokacja miasta miała miejsce jednak dopiero w 1534 roku.
Okresem największego rozwoju Andrzejewa był początek lat sześćdziesiątych XVI stulecia.
W roku 1869 w wyniku represji po Powstaniu Styczniowym Andrzejewo zostało pozbawione praw miejskich i stało się osadą miejską. 
W czasie I wojny światowej, w 1915 roku, rosyjscy żołnierze uciekający przed Niemcami doszczętnie spalili osadę.
W dniach 12-13 września 1939 roku pomiędzy Andrzejewem, a Łętownicą rozegrała się krwawa bitwa zakończona rozbiciem przez Niemców 18. Dywizji Piechoty. 
Na mocy paktu Ribbentrop-Mołotow Andrzejewo znalazło się pod koniec września 1939 r. pod okupacją sowiecką. Po agresji Niemiec na ZSRR w 1941 r. znajdowało się do 1944 roku pod okupacją niemiecką. 
Obecnie Andrzejewo pełni funkcję gminy, znajdują się tu: urząd gminy, poczta, kościół, ośrodek zdrowia, szkoły
 

Dowiedz się więcej na stronach:

andrzejewo.info

portalwrona.com

 

O gminie

 

 Położenie i podstawowe elementy środowiska naturalnego gminy Andrzejewo
 
   Gmina Andrzejewo leży w mezoregionie wysoczyzna wysokomazowiecka w regionie Nizina Północnopolska, nazywanym też Niziną Mazowiecko-Podlaską .
  Graniczy z trzema gminami województwa podlaskiego ( Szumowo, Zambrów i Czyżew-Osada) i trzema gminami w województwie mazowieckim( Szulborze Wielkie, Zaręby Kościelne i Ostrów Mazowiecka). Nie prowadzono obliczeń określających położenie geodezyjne gminy Andrzejewo parametrami równoleżników i południków. Przybliżone obliczenia własne pozwalają określić rozciągliwość linijną gminy z południa na północ na ok. 10,2 km
, a z zachodu na wschód na ok. 16km. Powierzchnia gminy wynosi 11086ha.
  Obszar gminy położony jest na terenie Międzyrzecza Łomżyńskiego w obrębie moreny czeskiej Czerwonego Boru. Cały obszar leży w zasięgu zlodowacenia środowiskowego. Skały glebotwórcze stanowiły wyłącznie utwory czwartorzędowe, plejstoceński. Wśród tych utworów dominują gliny zwałowe o zróżnicowanym składzie mechanicznym. Dominującym typem rzeźby terenu jest rzeźba płasko równinna  - 70% obszaru gminy. Pozostały obszar to rzeźba niskojalista i niskojagórkowata.
   Większa część obszaru gminy położona jest na wysokościach 120-130m n.p.m. Najniższy punkt terenu osiąga wysokość 115m n.p.m. i położony jest na północ od wsi Gołębie Leśniewo, najwyższy zaś 140,3m n.p.m. i leży na północ od wsi Zaręby Choromany. 78% powierzchni gminy można pod względem bonitacji rzeźby do terenów bardzo korzystnych.
  Na terenie gminy występują udokumentowane i eksploatowane kopaliny pospolite. Kruszywo naturalne w postaci żwiru lub żwiru z piaskiem występuje sporadycznie w niewielkich ilościach i dziś już raczej nie jest wykorzystywane przez właścicieli gruntów.         Głównym zbiornikiem wód jest rzeka Mały Brok, jedyna rzeka na terenie gminy. Płynie ona meandrując w lekko wciętej dolinie. Jej brzegi są dość gęsto porośnięte drzewami, głównie olchą.
Źródłem zasobów  wodnych gminy są wyłącznie opady atmosferyczne. Dla celów bytowych ludności woda pozyskiwana jest z czterech studni głębinowych i w przypadku kilkudziesięciu gospodarstw jeszcze z własnych studni przyzagrodowych. Sporadycznie na obszarze gminy występują wody artezyjskie (okolice Starej Ruskołęka). Warstwy wałonośne o dobrych parametrach hydrogeologicznych występują również w okolicach Andrzejewa. Mają one wydajność powyżej 60m3/h ze studni.4
Dominującym kierunkiem wiatru jest kierunek zachodni; najzimniejszym miesiącem jest styczeń, średnio ok. -4,3ْC ( 1961-1965), najcieplejszym zaś lipiec, średnio ok.+17,3ْC. Postępujący proces ocieplenia się klimatu i aktualne odczucia z tym związane pozwalają przypuszczać , że wskaźnik sprzed kilkudziesięciu lat uległy pewnej zmianie.
Początek okresu wegetacyjnego przypada na ok. 15 kwietnia. Początek prac polowych średnio to koniec I dekady kwietnia, zaś koniec prac przypada na III dekadę listopada. Okres wegetacyjny trwa ok. 200dni.
Lasy zajmują 2,7 % powierzchni gminy. Są to wyłącznie lasy prywatne położone w zasadzie w jednym kompleksie. Są to lasy ze zdecydowaną przewagą sosny. Istnieje też kilkanaście niewielkich obszarów zadrzewienia z przewagą olchy lub brzozy. Pod względem obszarów leśnych Andrzejewo było najuboższą gminą w byłym województwie Łomżyńskim.
Spośród zwierzyny chronionej, kiedyś sporadycznie obecnie coraz częściej można spotkać bobry. Spotykamy też gronostaje, Łasice i wydry.
W zadrzewieniach otaczających nurt rzeki możemy spotkać niezbyt liczne osobniki bażantów. Dość liczna jest natomiast populacja myszołowów, sów i jastrzębi.
Na terenie gminy występują parki krajobrazowe, ani obszary chronionego krajobrazu czy też rezerwaty. Uwarunkowania naturalne nie pozwalają na przewidywanie takich obiektów w najbliższej przyszłości. Zasoby krajobrazowe gminy są oceniane jako niskie.
Opisywane przyrodnicze uwarunkowania naturalnego mają wpływ na stan rolnictwa, a jest to główne źródło utrzymania mieszkańców gminy.
Dla rolnictwa największym elementem środowiska jest gleba. Najlepiej poznane są gleby przeznaczone do wykorzystania w charakterze użytków rolnych. Przyjmuje się, że wskaźnikiem jakości gleby jest klasa bonitacyjna, ale nie jest to równoznaczne z jej rolniczą przydatnością. O tym, na ile można wykorzystać jakość gleby decydują tzw. Kompleksy przydatności rolniczej gleb.
W gminie Andrzejewo gleby mieszczą się w zasadzie w dwóch rodzajach kompleksów.    W kompleksie pszennym- dobrym uprawiana jest pszenica, jęczmień jary, kukurydza, koniczyna I inne rośliny o dużych wymaganiach glebowych.
Gleby drugiego kompleksu tj. zbożowo-pastewnego wykorzystywane są doprawy mieszanek zbożowych i zbożowo-pastewnych kapustnych.
Gmina ma bardzo wysoki wskaźnik tzw. Rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Pod względem typów gleb, najwięcej jest gleb bielicowych, potem gleby brunatne i czarne ziemie.
Uwarunkowania glebowe preferują gminę w kierunku intensywnego rozwoju produkcji roślinnej i zwierzęcej.
Rozkład klas bonitacyjnych gleb na użytkach rolnych w gminie Andrzejewo
 
Klasa bonitacyjna
 
Ilość hektarów
 
% ogólnej powierzchni użytków rolnych
II
III a
III b
IV a
IV b
V
VI
VI r2*
3
385
2653
4533
1293
950
124
7
0,03
3,87
26,67
45,57
12,99
9,55
1,25
0,07
Ogółem
9948
100,00

 

*Grunty przeznaczone do zalesienia

 

III Edycja Konkursu "Najładniejsza Zagroda"

Rozstrzygnięcie III edycji  Gminnego Konkursu „Najładniejsza zagroda”

           

Podczas festynu Dni Kukurydzy 18 sierpnia 2013 r. ogłoszono wyniki III edycji Gminnego Konkursu „Najładniejsza zagroda”.
  Została zgłoszona  jedna zagroda Pana Pawła Załuski z Andrzejewa, który w nagrodę za udział w konkursie otrzymał statuetkę od Wójta Gminy Andrzejewo
 
1z  2z
 
3z  4z

 

Sołectwa

 

 

Andrzejewo to największe sołectwo w gminie obejmuje obszar wsi : Andrzejewo, Andrzejewo–Kolonie, Andrzejewo- Zarzecze i Jabłonowo- Klacze , liczy 930 mieszkańców, tutaj znajdują się wszystkie najważniejsze  urzędy i instytucje, także Urząd Gminy. Od roku 2019 sołtysem wsi jest Piotr Tyl, a w skład Rady Sołeckiej weszli

- Strzeszewski Wojciech

- Cichowska Marzena,

- Pszczołowski Jarosław.

Wieś położona jest nad malowniczą rzeka Mały Brok

 

Sołectwo  Dąbrowa obejmuje obszar wsi : Dąbrowa, liczy 166 mieszkańców, sołtysem wsi jest od 2011 r.  Jarosław Krakówka, a w skład Rady Sołeckiej wchodzą

- Kaczorowski Sławomir,

- Krakówka Kamila,

- Kietlińska Dorota

 

Godlewo-Gorzejewo to najmniejsze sołectwo w naszej gminie liczy tylko 37 mieszkańców, sołtysem wsi jest Lukasz Kraszewski, a w skład Rady Sołeckiej wchodzą 

- Marek Karol Godlewski,

- Jan Jastrzębski,

- Grzegorz Godlewski,

 

Sołectwo Gołębie-Leśniewo obejmuje obszar wsi : Gołębie – Leśniewo liczy 59 mieszkańców, sołtysem wsi jest Jadwiga Gołaszewska, w skład Rady Sołeckiej wchodzą:

- Magdalena Nienałtowska,

- Bolesław Nienałtowski,

- Marian Szulborski.

 

Sołectwo Janowo obejmuje część obszaru wsi: Nowa Ruskołęka od nr 53 do nr 65, liczy 38 mieszkańców sołtysem jest Kazimierz Kulesza, a w skład Rady Sołeckiej wchodzą:

- Kulesza Jadwiga,
- Ortman Ewa,
- Krupa Zdzisław.

Sołectwo  Jasienica- Parcele obejmuje obszar wsi : Jasienica- Parcele, liczy 97 mieszkańców, sołtysem jest Łuniewski Krzysztof, a w skład Rady Sołeckiej wchodzą:

- Baranowska Lidia,

- Siwek Cezary,

- Baranowski Paweł

 

Sołectwo Kowalówka obejmuje obszar wsi : Kowalówka liczy 137 mieszkańców, sołtysem jest Andrzej Biały, a w skład Rady Sołeckiej wchodzą:

- Godlewska Danuta,

- Biała Renata,

- Chilińska Aneta,

 

Sołectwo Króle Duże obejmuje obszar wsi : Króle Duże, to drugie co do wielkości sołectwo w gminie Andrzejewo liczy 372 mieszkańców, sołtysem wsi jest Falkowski Marek, a w skład Rady Sołeckiej wchodzą: 

- Prabucki Zbigniew                         

- Różański Sławomir                         

- Kresa Krzysztof

 

Sołectwo Króle Małe obejmuje obszar wsi : Króle Małe, liczy 138 mieszkańców, sołtysem jest Barbara Świerżyńska,a w skład Rady Sołeckiej wchodzą:

- Symon Barbara

- Kępista Iwona

- Szwarc Kinga

 

Sołectwo  Kuleszki - Nienałty obejmuje obszar wsi : Kuleszki – Nienałty liczy 46 mieszkańców, sołtysem jest Kulesza Artur , a w skład Rady sołeckiej wchodzą:

- Kulesza Dariusz,

- Godlewski Jan,

- Kietliński Rafał

 

Sołectwo Łętownica – Parcele obejmuje obszar wsi: Łętownica – Parcele liczy 69 mieszkańców, sołtysem jest Mirosław Gromek, a w skład Rady Sołeckiej wchodzą: 

- Majewska Agnieszka

- Świerżewska Monika

- Godlewski Andrzej

 

Sołectwo  Mianowo obejmuje obszar wsi : Mianowo, liczy 197 mieszkańców, sołtysem od 2011 r. jest Roman Siejk, a w skład Rady Sołeckiej wchodzą:

- Zawisza Hanna

- Malinowski Zbigniew

- Zagroba Marzena

 

Sołectwo Nowa Ruskołęka obejmuje część obszaru wsi: Nowa Ruskołęka od nr 1 do nr 52, liczy 164 mieszkańców, sołtysem jest Rafał Sołowiński, a w skład Rady Sołeckiej wchodzą:

- Tatko Tadeusz,

- Ościłowski Leszek,

- Tyl Zbigniew

 

Sołectwo Olszewo - Cechny obejmuje obszar wsi :Olszewo – Cechy, liczy 49 mieszkańców, sołtysem wsi jest Tomasz Wilk, a w skład Rady Sołeckiej wchodzą: 

- Świerżewski Michał,

- Dąbkowski Sylwester,

- Iwanowski Piotr,

 

 

Sołectwo Ołdaki - Polonia obejmuje obszar wsi :Ołdaki – Polonia, Grodzick – Ołdaki, liczy 168 mieszkańców, sołtysem od 2011 r.  jest Andrzej Zaręba, a w skład Rady Sołeckiej wchodzą:

- Piszczatowski Jan

- Mórawski Piotr

- Przeździecka Justyna

 

Sołectwo Pieńki - Sobótki obejmuje obszar wsi :Pieńki – Sobótki, liczy 82 mieszkańców, sołtysem jest Barbara Kulesza, a w skład Rady Sołeckiej wchodzą:

- Krajewski Marek,

- Małecka Monika,

- Jadczak Małgorzata

 

Sołectwo Pieńki Wielkie obejmuje obszar wsi :Pieńki Wielkie, liczy96 mieszkańców, sołtysem jest Krzysztof Godlewski, a w skład Rady Sołeckiej wchodzą: 

- Mystkowska Agnieszka,

- Polak Katarzyna,

- Kazimierczuk Justyna

 

Sołectwo Pieńki - Żaki obejmuje obszar wsi :Pieńki – Żaki, liczy 74 mieszkańców, sołtysem jest Sylwester Zaremba, a w skład Rady Sołeckiej wchodzą: 

- Leśniewski Grzegorz,

- Pieńkowski Bogdan,

- Skłodowski Rafał

 

Sołectwo Przeździecko – Dworaki obejmuje obszar wsi :Przeździecko – Dworaki, liczy 40 mieszkańców, sołtysem od 2011 r. jest Agata Przeździecka, a w skład Rady sołeckiej wchodzą:

- Jerzy Załuska

- Anna Przeździecka

- Małgorzata Skudzińska

 

Sołectwo Przeździecko – Grzymki obejmuje obszar wsi :Przeździecko – Grzymki, liczy 106 mieszkańców, sołtysem jest Karol Dąbkowski, a w skład Rady Sołeckiej wchodzą:

- Teresa Dąbkowska

- Artur Nagórka

- Wojciech Dębek

 

Sołectwo Przeździecko - Jachy obejmuje obszar wsi : Przeździecko – Jachy, liczy 129 mieszkańców,  sołtysem od 2011 r. jest Ireneusz Zalewski, a w skład Rady Sołeckiej wchodzą: 

- Kalinowski Zygmunt,

- Paszkowski Karol,
- Paszkowska Sylwia,

 

Sołectwo Przeździecko - Lenarty obejmuje obszar wsi : Przeździecko – Lenarty, liczy 57 mieszkańców, sołtysem wsi jest Andrzej Godlewski , a w skład Rady Sołeckiej wchodzą:

- Perkowski Marcin,

- Karpiński Waldemar

- Tararuj Anna

 

Sołectwo Pęchratka Mała obejmuje obszar wsi :Pęchratka Mała, liczy 186 mieszkańców, sołtysem od 2011 roku jest Jakub Bauer, a w skład Rady Sołeckiej wchodzą:

- Ościłowska Renata,

- Doncer Iwona,

- Tymińska Iwona,

 

Sołectwo Ruskołęka – Parcele obejmuje obszar wsi :Ruskołęka- Parcele, liczy 192 mieszkańców, sołtysem od 2019 r. jest Beata Brzostek, a w skład Rady Sołeckiej wchodzą: 

- Michał Perzyna,

- Andrzejczuk Agnieszka,

- Wujkowska Barbara

 

Sołectwo Stara Ruskołęka obejmuje obszar wsi: Stara Ruskołęka, to trzecie pod względem wielkości sołectwo, liczy 343 mieszkańców, sołtysem od 2011 r. jest Lidia Frączyk, a w skład Rady Sołeckiej wchodzą:

- Dobkowska Janina,
- Kamiński Krzysztof,

-Żebrowski Michał

 

Sołectwo Załuski - Lipniewo obejmuje obszar wsi: Załuski – Liniewo, liczy 90 mieszkańców, sołtysem jest Jarosław Kiempisty, a w skład Rady Sołeckiej wchodzą:

- Dariusz Leszczyński

- Grzegorz Tyszka

- Sebastian Kotomski

 

Sołectwo Zaręby -Choromany obejmuje obszar wsi: Zaręby –Choromany, liczy 97 mieszkańców, sołtysem jest Marzanna Przeździecka, a w skład Rady Sołeckiej wchodzą:

- Wojtkowski Krzysztof,

- Regina Choromańska,

- Jarosław Zaręba,

 

Sołectwo Zaręby- Bolędy obejmuje obszar wsi: Zaręby –Bolędy, liczy 113 mieszkańców, sołtysem jest Tadeusz Nowacki, a w skład Rady Sołeckiej wchodzą:

- Jasko Krzysztof,

- Choromański Dariusz,

- Zaręba Tadeusz,

 

Sołectwo Zaręby -Warchoły obejmuje obszar wsi: Zaręby –Warchoły, liczy 179 mieszkańców, sołtysem od 2011 r. jest Roman Perkowski, a w skład Rady Sołeckiej wchodzą: 

- Jastrzębska Wiesława,

- Godlewski Roman,

- Kulesza Celina,

 

Sołectwo Żelazy - Brokowo obejmuje obszar wsi: Żelazy – Brokowo, liczy 55 mieszkańców, sołtysem od 2011 r. jest Zofia Szulborska, a w skład Rady Sołeckiej wchodzą:

- Tymiński Tadeusz,

- Piszczatowski Andrzej,

- Kaczyńska Marta,

 

Sołectwo Grodzick-Ołdaki obejmuje obszar wsi: Żelazy – Brokowo, liczy 55 mieszkańców, sołtysem od 2021 r. jest Żyłowski Tomasz, a w skład Rady Sołeckiej wchodzą:

- Żyłowska Barbara,

- Żyłowska Magdalena,

- Żyłowski Sławomir.

 

 

 

 

Herb i flaga

herb duzy

HERB
 Herb gminy Andrzejewo przedstawia: w polu srebrnym pas czerwony z herbu biskupa Andrzeja Krzyckiego, ze srebrnym monogramem tegoż: AC (Andreas Cricius), z dawnego herbu miejskiego pośrodku. Pas położony jest na czerwonym potrójnym krzyżu prymasowskim, upamiętniającym postać Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Barwy herbu nawiązują do herbu Krzyckich – Kotwicz.


 
FLAGA
Flaga Gminy o proporcjach 5:8 składa się z trzech poziomych pasów: białego, czerwonego i białego. Pośrodku pasa czerwonego umieszczony jest srebrny monogram AC, nad pasem wyłaniają się trzy ramiona krzyża procesyjnego, pod pasem drążek tegoż krzyża.

Rada gminy

 

Przewodniczący Rady Gminy
 
Kazimierczuk Justyna 
 
 
Radni
 
Skłodowski Ryszard 
 
Deniszewski Józef
 
Jasko Krzysztof
 
Han Sylwiusz
 
Siejk Roman
 
Litwa Wojciech
 
Kałuska Elżbieta Stanisława
 
Dąbkowska Teresa
 
Gralik Andrzej
 
Perkowski Wojciech
 
Cymbalak Antoni
 
Chiliński Dariusz
 
Pękała Dariusz
 
Nienałtowski Jan

 

 

Władze gminy

 

 wójt

WÓJT GMINY ANDRZEJEWO 

Beata Urszula Ponichtera

tel. (086)271-70-03 wew. 11                               
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


44967304 1077042072458424 7382319487787204608 n
 
SEKRETARZ
 

Robert Rosiak

tel. (086) 271-70-03  wew. 14
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


 
 
SKARBNIK

Paulina Pecura

tel. (086) 271-70-03  wew. 26
e-mail: ppecuraTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 
 

 

BIP

bip

Kontakt

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  +48 86 271 70 03
  +48 86 271 70 03
  07-305 Andrzejewo
ul. Warszawska 36
konto bankowe 
BS w Ostrowi Mazowieckiej oddz. Andrzejewo
82892310470700087920070001

Skontaktuj się z nami