Budżet Gminy Andrzejewo na 2023 rok uchwalony

Na ostatniej  XXXVI sesji Rady Gminy w Andrzejewie, która odbyła się 28 grudnia 2022 r., radni uchwalili budżet gminy na rok 2023. Bardzo ambitny i proinwestycyjny budżet przedstawiony przez Wójta Gminy Panią Beatę  Ponichterę został jednomyślnie przyjęty przez radnych.

Główne założenia budżetu to:

 1. Dochody gminy ustala się w łącznej kwocie 30 670 831,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 16 790 444,00 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 13 880 387,00 zł.
 2. Wydatki gminy ustala się w łącznej kwocie 34 815 692,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 15 983 609,84 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 18 832 082,16 zł.
 3. Deficyt budżetowy ustala się w wysokości 4 144 861,00 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 875 300,00 zł oraz przychodami z rachunku lokat w kwocie 3 269 561,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Planowane wydatki budżetowe na 2023 rok w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

 1. Rolnictwo i łowiectwo – 2 275 647,00 zł,
 2. Transport i łączność – 10 789 066,69 zł,
 3. Gospodarka mieszkaniowa – 212 176,45 zł,
 4. Działalność usługowa – 57 767,41 zł,
 5. Informatyka – 55 740,00 zł,
 6. Administracja publiczna – 2 773 265,59 zł,
 7. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 912,00 zł,
 8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 260 000,00 zł,
 9. Obsługa długu publicznego – 550 000,00 zł,
 10. Różne rozliczenia – 77 000,00 zł,
 11. Oświata i wychowanie – 10 559 319,00 zł,
 12. Ochrona zdrowia – 34 000,00 zł,
 13. Pomoc społeczna – 534 400,00 zł,
 14. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 792 000,00 zł,
 15. Edukacyjna opieka wychowawcza – 7 500,00 zł,
 16. Rodzina – 1 520 226,00 zł,
 17. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3 157 430,97 zł,
 18. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 089 240,89 zł,
 19. Kultura fizyczna – 70 000,00 zł.

Planowane wydatki majątkowe na 2022 rok:

- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Andrzejewo – 1 819 561,00 zł,

- przebudowa drogi powiatowej Nr 2602W granica województwa – Przeździecko – Lenarty – Przeździecko – Grzymki – etap 1 – kwota dotacji dla powiatu - 350 000,00 zł,

- Przebudowa dróg na terenie Gminy Andrzejewo – 2 150 500,00 zł,

- przebudowa drogi gminnej nr 260102W w miejscowości Stara Ruskołęka i Ruskołęka Parcele do drogi powiatowej nr 2604! – 24 460,00 zł,

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Ruskołęka. Planowana kwota inwestycji 2 613 052,00 zł, z czego kwota dofinansowania z programu ,,Polski Ład’’ wynosi 2 457 052,22 zł co stanowi 94 % wartości inwestycji,

- rozbudowa dróg gminnych na terenie Gminy Andrzejewo – łączna kwota inwestycji – 3 585 400,00 zł, dofinansowanie z programu ,,Polski Ład’’ – 3 372 386,00 zł,

- wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej Nr 260104W w miejscowości Nowa Ruskołęka – 18 198,25 zł,

- wykonanie dokumentacji pod przebudowę drogi gminnej w miejscowości Łętownica- Parcele – 15 009,43 zł,

- wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kowalówka – 14 373,55 zł,

- wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Przeździecko Dworaki – 12 700,29 zł,

- budowa ulicy Winnej w miejscowości Andrzejewo – 137 000,00zł, w tym dofinasowania w kwocie 74 354,00 zł z programu Lokalnej Grupy Działania „Zielone Sioło”,

- budowa altany w miejscowości Pęchratka Mała – 17 342,45 zł,

- budowa altany w miejscowości Żelazy- Brokowo – 13 140,12 zł,

- wykonanie ogrodzenia wokół gminnego placu – 16 493,88  zł,

- regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – 11 767,41 zł,

- zakup samochodu dla OSP Gołębie-Leśniewo – 13 854,86 zł,

- budowa świetlicy przy Szkole Podstawowej w Ołdakach-Polonia – 25 493,88 zł,

- rozbudowa budynku szkoły w miejscowości Ołdaki Polonia – 1 424 506,12 zł,

- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Andrzejewie. Planowany koszt inwestycji 2 238 531,00 zł, z czego kwota dofinansowania z programu ,,Polski Ład’’ wynosi 1 883 911,00 zł co stanowi 84% wartości inwestycji,

- modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Andrzejewo – planowany koszt inwestycji 1 930 920,00 zł, kwota dofinansowania z programu ,,Polski Ład’’ – 1 726 920,00 zł,

-  wykonanie projektu oświetlenia drogi gminnej w Andrzejewie – 3 000,00 zł,

- termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Królach Małych – 706 700,00 zł,

- wykonanie elewacji na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Dąbrowa – 19 077,92 zł. 

 

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami:

- Urzędy wojewódzkie - 64 003,00  zł,

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 912,00 zł,

- świadczenia: rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1 350 000,00 zł,

- Karta Dużej Rodziny - 126,00 zł,

-  Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów -  7 000,00 zł.

BIP

bip

Kontakt

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  +48 86 271 70 03
  +48 86 271 70 03
  07-305 Andrzejewo
ul. Warszawska 36
konto bankowe 
BS w Ostrowi Mazowieckiej oddz. Andrzejewo
82892310470700087920070001

Skontaktuj się z nami