Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

Projekt do konsultacji społecznych

Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Andrzejewo na rok 2018

Działając na podstawie art.11a ust.7 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r., poz. 856 ze. zm.)

WÓJT GMINY ANDRZEJEWO

Zaprasza

wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, organizacje społeczne oraz inne uprawnione podmioty do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących  projektu uchwały Rady Gminy Andrzejewo w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Andrzejewo na rok 2018.

Opinie oraz uwagi o programie można składać w terminie 21 dnia licząc od dnia podania do publicznej wiadomości w  następujący sposób:

  1. na piśmie w Urzędzie Gminy Andrzejewo, pokój nr 12, w dni robocze, w godzinach od 7.30 do 15.30 lub przesłanie pocztą;
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 11a ust. 8 cytowanej wyżej ustawy projekt programu został wysłany do zaopiniowania Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Ostrowi Mazowieckiej oraz obwodów łowieckich:  Koło Łowieckie „ODYNIEC” w Andrzejewie, Koło Łowieckie „ROGACZ” w Warszawie, Koło Łowieckie „GON” w Warszawie. Podmioty te zobowiązane są do wydania opinii w terminie 21 dni  licząc od dnia dostarczenia dokumentów. Nie wydanie opinii w tym terminie, uznane zostaje za akceptację programu.

Treść projektu programu w wersji papierowej dostępny jest w pok. nr 12  tut. Urzędu, natomiast wersji elektronicznej znajduje na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Andrzejewo w zakładce „Komunikaty”.

BIP

bip

Kontakt

 
  +48 86 271 70 03
  +48 86 271 70 03
  07-305 Andrzejewo
ul. Warszawska 36
konto bankowe 
BS w Ostrowi Mazowieckiej oddz. Andrzejewo
82892310470700087920070001

Skontaktuj się z nami