Konsultacje projektu strategii rozwoju społeczno -gospodarczego Gminy Andrzejewo

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Andrzejewo

z dnia  27 września 2016  r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) 

podaje się do publicznej wiadomości

następujące informacje:

Ogłasza się konsultacje społeczne, których przedmiotem będzie projekt „Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Andrzejewo”

Konsultacje zostaną przeprowadzone od dnia 6 października 2016 r. do dnia 27 października 2016 r.

Konsultacje będą polegały na zebraniu opinii i uwag w sprawie konsultowanego projektu  „Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego  Gminy Andrzejewo”.      

W konsultacjach społecznych mogą uczestniczyć wyłącznie pełnoletni mieszkańcy gminy Andrzejewo, organizacje pozarządowe, podmioty gospodarcze, firmy i instytucje działające na terenie gminy Andrzejewo.

W związku z powyższym, osoby i podmioty zainteresowane mogą zapoznać się z treścią dokumentu oraz innych dokumentów zebranych w przedmiotowej sprawie (stanowiska innych organów, jeżeli są dostępne) w terminie od dnia 6 października 2016 r. do dnia 27 października 2016 r.:

  1. w Urzędzie Gminy w Andrzejewie, ul. Warszawska 36, 07-305 Andrzejewo, pok.nr 12  od poniedziałku do piątku w godz.  7.30 – 15.30,
  2. na stronie internetowej www.andrzejewo.pl oraz  w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.andrzejewo.pl .

Uwagi i wnioski na formularzu konsultacji można składać, tj. 6 października 2016 r. do 27 października 2016 r.:

- w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy w Andrzejewie, ul. Warszawska 36,07-305 Andrzejewo

- ustnie do protokołu w ww. siedzibie Urzędu Gminy w Andrzejewie, ul. Warszawska 36, pok. nr 12

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail:

 Uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Andrzejewo.

ZARZĄDZENIE

STRATEGIA

FORMULARZ UWAG

 

BIP

bip

Kontakt

 
  +48 86 271 70 03
  +48 86 271 70 03
  07-305 Andrzejewo
ul. Warszawska 36
konto bankowe 
BS w Ostrowi Mazowieckiej oddz. Andrzejewo
82892310470700087920070001

Skontaktuj się z nami