Nabór na wolne stanowisko Bibliotekarza w Bibliotece Publicznej Gminy Andrzejewo w Andrzejewie

Kierownik Biblioteki Publicznej Gminy Andrzejewo ogłasza nabór na wolne stanowisko Bibliotekarza w Bibliotece Publicznej Gminy Andrzejewo w Andrzejewie 07-305 Andrzejewo,ul.Warszawska 34a

1.   Wymagania konieczne:

 1. wykształcenie wyższe – preferowane biblioteczne;
 2. znajomość przepisów z zakresu funkcjonowania bibliotek:

ustawy o bibliotekach, ustawy o organizacji i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o ochronie danych osobowych;

 1. biegła obsługa komputera i urządzeń biurowych oraz swobodne korzystanie z Internetu i 

    umiejętność wykorzystywania go w pracy;

 1. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 2. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku.

2.   Wymagania dodatkowe:

 1. minimum sześciomiesięczny staż pracy w instytucjach kultury lub w placówkach oświatowych;
 2. samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania, dobra organizacja pracy;
 3. skrupulatność, sumienność i zaangażowanie w rozwój biblioteki;
 4. zdolności animacyjne;
 5. wysoka kultura osobista.

Osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

3.   Zakres zadań wykonywanych na ww. stanowisku:

 1. udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu i wypożyczanie na zewnątrz czytelnikom;
 2. prowadzenie dokumentacji bibliotecznej;
 3. prowadzenie różnorodnych form upowszechniania czytelnictwa: konkursy, spotkania, pogawędki, pikniki czytelnicze, akcje plenerowe;
 4. współpraca środowiskowa ( współpraca ze szkołami, stowarzyszeniami  itp.);
 5. indywidualne doradztwo z zakresu doboru literatury;
 6. pisanie projektów i aplikowanie o środki zewnętrzne ( dotacje );
 7. inne prace wynikające z zakresu działalności Biblioteki Publicznej Gminy Andrzejewo.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1) Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku:

-  praca biurowa,

-  miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne: miejsce wykonywania pracy znajduje się w budynku Biblioteki Publicznej Gminy Andrzejewo w Andrzejewie, przy ul. Warszawskiej 36, 07-305 Andrzejewo, budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo;

-  w ramach szkolenia wstępnego w dziedzinie BHP pracownik jest szczegółowo zapoznawany z warunkami środowiska;

-   narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe, oprzyrządowanie informatyczne, kontakt z narzędziami informatycznymi;

- czas pracy zmianowy, praca w soboty.

5. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny;
 2. życiorys, ze szczególnym uwzględnieniem opisu kariery zawodowej;
 3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje oraz staż pracy;
 4. ewentualne opinie z miejsc pracy lub referencje;
  1. plan oferty działalności kulturalno – edukacyjnej biblioteki skierowany do wszystkich grup wiekowych mieszkańców Gminy Andrzejewo

Po weryfikacji dostarczonych dokumentów z kandydatami będzie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko Bibliotekarza" w siedzibie Biblioteki Publicznej Gminy Andrzejewo w Andrzejewie w terminie       do 07 października 2016 r. do godz.1600.

Ofertę można przesłać na adres Biblioteki (Biblioteka Publiczna Gminy Andrzejewo w Andrzejewie, ul. Warszawska 34a, 07-305 Andrzejewo) pocztą, listem poleconym - decyduje data wpływu do Biblioteki.

6. Dodatkowe informacje:

 1. kontakt z komisją konkursową: tel. 661 602 030;
  1. aplikacje, które wpłyną do Biblioteki Publicznej Gminy Andrzejewo po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane;
  2. lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne i tym samym zakwalifikowali się do postępowania konkursowego zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Andrzejewie (http://www.bip.andrzejewo.pl);
  1. informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej w budynku Biblioteki Publicznej Gminy Andrzejewo w Andrzejewie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Andrzejewie(http://www.bip.andrzejewo.pl);

Wymagane dokumenty, list motywacyjny oraz życiorys powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.)

                                                     

                                 Kierownik Biblioteki Publicznej Gminy Andrzejewo  

                                                Elżbieta Rostkowska

BIP

bip

Kontakt

 
  +48 86 271 70 03
  +48 86 271 70 03
  07-305 Andrzejewo
ul. Warszawska 36
konto bankowe 
BS w Ostrowi Mazowieckiej oddz. Andrzejewo
82892310470700087920070001

Skontaktuj się z nami