OTWARTY KONKURS NA STANOWISKO „ASYSTENT RODZINY”

KIEROWNIK

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOLECZNEJ W ANDRZEJEWIE

ul. Warszawska 36, 07 – 305 Andrzejewo

OGŁASZA OTWARTY KONKURS NA STANOWISKO

„ASYSTENT RODZINY”

1.      Wymagania niezbędne na wskazanym stanowisku pracy:

a)      posiadanie obywatelstwa polskiego,

b)      posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c)      nieposzlakowana opinia,

d)     posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonych stanowisku,

e)      umiejętność podejmowania decyzji,

f)       możliwość świadczenia usług w różnych porach dnia,

g)      odpowiedzialność,

h)      wykształcenie:

-     wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub

-     wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 (Rozporządzenia Ministra właściwego do spraw rodziny) lub

-     wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi lub rodziną,

i)        kandydat/kandydatka nie jest i nie był/a pozbawiony/a władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jemu/jej zawieszona ani ograniczona,

j)        kandydat/kandydatka wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,

k)      kandydat/kandydatka nie był/a skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2.      Wymagania dodatkowe:

a)      mile widziany ukończony kurs – „Asystent rodziny”,

b)      znajomości obsługi komputera i programów biurowych,

c)      wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,

d)     znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętności nawiązywania współpracy z jednostkami  i instytucjami pomocy społecznej,

e)      samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,

f)       komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność,

g)      umiejętność pracy w zespole,

h)      umiejętność pracy z rodziną, w szczególności z rodziną trudną,

i)        doświadczenie w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego,

j)        odporność na sytuacje stresowe,

k)      umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,

l)        prawo jazdy kat. „B” i posiadanie własnego środka transportu,

m)    znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i innych aktów normatywnych związanych z pomocą społeczną.

3.      Zakres wykonywanych zadań i obowiązków na wskazanym stanowisku pracy:

Zadaniem asystenta rodziny będzie pomoc rodzinie we wdrażaniu prawidłowych postaw życiowych wszystkich jej członków. Asystent rodzinny współdziała z rodziną przy realizacji zawartego kontraktu socjalnego. Usługa asystenta prowadzona będzie w celu zdobycia przez rodziny kompetencji w zakresie pełnienia ról społecznych. Asystent rodziny będzie świadczył pomoc rodzinie w zakresie prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, opieki nad dzieckiem/dziećmi, gospodarowania budżetem domowym, załatwiania spraw urzędowych, wsparcia i aktywizacji rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz kierowanie procesem zmiany postaw życiowych członków rodziny. Asystent rodziny odpowiedzialny będzie za systematyczną indywidualną pracę z rodzinami wskazanymi przez Ośrodek, udzielanie im kompleksowej pomocy i wsparcia w wypełnianiu swoich zadań. W tym celu asystent rodziny będzie:

-     współpracował z instytucjami takimi jak szkoła, przedszkole, sąd, urząd pracy, urząd gminy, itp.,

-     pomagał w wypełnianiu zadań opiekuńczo – wychowawczych,

-     pomagał i uczył oszczędnego zarządzania budżetem domowym,

-     merytorycznie pomagał w prowadzeniu gospodarstwa domowego,

-     pomagał w rozwiązywaniu podstawowych problemów socjalnych rodziny, wspierał jej aktywność społeczną,

-     motywował do podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez poszczególnych członków rodziny.

Asystent rodziny świadczyć będzie usługi w miejscu zamieszkania rodziny między godziną 800 a 2100, może również towarzyszyć rodzinie poza miejscem zamieszkania między godziną 800 a 2100 w dni robocze oraz w dni wolne od pracy, również w weekendy w wymiarze nieprzekraczającym 40 godzin tygodniowo – zgodnie z harmonogramem usług ustalonym wspólnie z pracownikiem socjalnym w porozumieniu z rodziną.

4.      Wymagane dokumenty:

a)      CV,

b)      list motywacyjny,

c)      kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

d)     kopie dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy),

e)      kopie świadectw pracy, ewentualnie referencje z zakładów pracy,

f)       zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku,

g)      oświadczenie kandydata/kandydatki o korzystaniu z pełni praw publicznych,

h)      oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślnie przestępstwo skarbowe (w przypadku podpisania umowy kandydat/kandydatka zostanie zobowiązany/zobowiązana do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),

i)        oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona,

j)        oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,

k)      pisemne oświadczenie o przystąpieniu do konkursu z klauzulą o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r., poz. 1182 z późn. zm.).

 

Osoba wybrana w naborze, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązana będzie do przedłożenia w GOPS zaświadczenia o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, uzyskanego z Krajowego Rejestru Karnego (na własny koszt), pod rygorem uznania rezygnacji ze złożonej oferty pracy.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Warszawska 36, 07 – 305 Andrzejewo

lub na podany adres Ośrodka drogą pocztową w zamkniętych kopertach z adnotacją

„Konkurs na stanowisko asystenta rodziny”

w terminie do dnia 25.V.2015r. do godziny 1400.

 

            Za datę doręczenia dokumentów aplikacyjnych przekazanych drogą pocztową przyjmuje się datę stempla pocztowego. Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po terminie nie będą rozpatrywane.

 

            Otwarcie ofert nastąpi dnia 25.V.2015r. o godzinie 1415 w siedzibie tutejszego Ośrodka. Informacja o wyniku konkursu będzie umieszczona na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

            Dodatkowych informacji o konkursie udziela Kierownik Ośrodka – tel. 86/2717120

 

 

 

Kierownik

Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej

w Andrzejewie

Robert Kaniecki

BIP

bip

Kontakt

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  +48 86 271 70 03
  +48 86 271 70 03
  07-305 Andrzejewo
ul. Warszawska 36
konto bankowe 
BS w Ostrowi Mazowieckiej oddz. Andrzejewo
82892310470700087920070001

Skontaktuj się z nami