Projekt ASI

 Gmina Andrzejewo na podstawie umowy nr 1/CG/CG-IV/D/23/ASI z dn. 26.05.2023 r. z Województwem Mazowieckim w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu :
Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)
uczestniczy w tzw. Projekcie ASI, w którym wkład własny Województwa Mazowieckiego wynosi 5.082.461,00 zł. Wkład własny Gminy Andrzejewo wynosi: 18 475,58 zł.
Projekt ASI realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II - Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działania 2.1 - E-usługi, Poddziałania 2.1.1 - E-usługi dla Mazowsza, Typ projektów: e-administracja.

Projekt ASI jest przedsięwzięciem wynikającym ze wspólnej inicjatywy jednostek samorządów terytorialnych województwa mazowieckiego działających na poziomach gmin, powiatów i województwa oraz rozumienia konieczności współdziałania partnerskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju całego województwa mazowieckiego. Projekt realizowany jest w szerokim partnerstwie. Deklarację przystąpienia do Projektu zgłosiło 157 gmin i 33 powiaty, tj.: (w tym: 122 gminy wiejskie, 9 gmin miejskich oraz 26 gmin miejsko-wiejskich), oraz 33 powiatów (w tym 2 powiaty grodzkie) przy czym podział na gminy miejskie i wiejskie nastąpił na podstawie bazy Teryt dostępnej na stronie Głównego Urzędu Statystycznego. Miejscem realizacji Projektu ASI jest terytorium województwa mazowieckiego.
Projekt wynika m.in. ze Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r. - Innowacyjne Mazowsze, która określa długookresowe procesy rozwojowe w regionie, wskazując właściwe dla regionu rozwiązania i działania, mające przygotować gospodarkę i społeczeństwo regionu do potrzeb i wyzwań przyszłości. Wynika również z Inteligentnych Specjalizacji Mazowsza, czyli obszarów o największych możliwościach rozwojowych, które zostały zidentyfikowane na podstawie diagnozy potencjału naukowego, gospodarczego oraz społecznego i które wskazują między innymi jako technologie wiodące, technologie informacyjno-komunikacyjne.
W Projekcie przewidziano wykorzystanie nowych technologii komunikacyjnych (ICT) do świadczenia elektronicznych usług publicznych na poziomie dojrzałości 3 i 4 przez jednostki samorządowe z terenu województwa mazowieckiego. Realizacja Projektu stworzy warunki efektywnego stosowania informacji przestrzennej w regionie oraz usprawni kontakty urząd-przedsiębiorca-obywatel. Projekt ma istotne znaczenie dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego i wypracowania regionalnego modelu elektronicznej administracji w województwie mazowieckim, dlatego jego realizacja popierana jest przez Konwent Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Województwa Mazowieckiego oraz Konwent Powiatów Województwa Mazowieckiego.
Elektroniczne usługi, które będą rezultatem Projektu ASI oraz systemy teleinformatyczne towarzyszące im jako tzw. back-office tym usługom, będą realizowane w oparciu o metody projektowania zorientowanego na użytkownika, w szczególności w zakresie interakcji interesariuszy z systemem teleinformatycznym (zarówno interesantów zewnętrznych tj. obywateli, przedsiębiorców, pracowników podmiotów publicznych, jak i pracowników administracji publicznej świadczących te usługi).
W ramach Projektu zostaną opracowane i udostępnione również usługi danych przestrzennych i metadanych wynikające z Ustawy z 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z dnia 7 maja 2010 r.) oraz towarzysząca im cyfryzacja danych przestrzennych tj. usługi:
· Wyszukiwania, umożliwiające wyszukiwanie zbiorów oraz usług danych przestrzennych na podstawie zawartości odpowiadających im metadanych oraz umożliwiające wyświetlanie zawartości metadanych.
· Przeglądania, umożliwiające co najmniej: wyświetlanie, nawigowanie, powiększanie i pomniejszanie, przesuwanie lub nakładanie na siebie zobrazowanych zbiorów oraz wyświetlanie objaśnień symboli kartograficznych i zawartości metadanych.
· Pobierania, umożliwiające pobieranie kopii zbiorów lub ich części oraz, gdy jest to wykonalne, bezpośredni dostęp do tych zbiorów.
· Przekształcania, umożliwiające przekształcenie zbiorów w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych.
· Umożliwiające uruchamianie usług danych przestrzennych.
Więcej informacji: http://geodezja.mazovia.pl/projekty/asi/startasi.html

Cyberbezpieczeństwo

Szanowni Państwo

Realizując zadania wynikające z ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U. z 2020 r. poz. 1369 t.j. ze zm.) przekazujemy Państwu informacje pozwalające na zrozumienie zagrożeń cyberbezpieczeństwa oraz porady jak skuteczne stosować sposoby zabezpieczenia się przed tymi zagrożeniami.

Zgodnie z art. 2 pkt 4 ww. ustawy cyberbezpieczeństwo to odporność systemów informacyjnych na działania naruszające poufność, integralność, dostępność i autentyczność przetwarzanych danych lub związanych z nimi usług oferowanych przez te systemy.

Najpopularniejsze z zagrożeń w cyberprzestrzeni, z którymi można się spotkać:

 • ataki z użyciem szkodliwego oprogramowania (malware, wirusy, robaki, itp.);
 • kradzież danych osobowych w tym kradzieże tożsamości;
 • kradzieże (wyłudzenia), modyfikacje bądź niszczenie danych;
 • blokowanie dostępu do usług;
 • spam (niechciane lub niepotrzebne wiadomości elektroniczne);
 • podszywanie się pod witryny internetowe (pharming);
 • ataki socjotechniczne (np. phishing, czyli wyłudzanie poufnych informacji przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję).

Sposoby zabezpieczenia się przed zagrożeniami:

 • zainstaluj, używaj  oraz aktualizuj oprogramowanie przeciw wirusom i spyware;
 • bez zbędnej zwłoki aktualizuj posiadany system operacyjny i używane aplikacje;
 • chroń urządzenia i aplikacje przy pomocy silnych haseł (jeśli to możliwe korzystaj z uwierzytelniania dwuskładnikowego);
 • unikaj korzystania z otwartych niechronionych sieci Wi-Fi;
 • uważaj na wszelkie linki w wiadomościach e-mail i SMS-ach, zwłaszcza te sugerujące podjęcie jakiegoś działania np.: kliknięcia w przesłany link (nawet jeśli są to wiadomości od znajomych);
 • uważaj na wszelkie pliki przesyłane w załącznikach do wiadomości e-mail - nie otwieraj plików nieznanego pochodzenia;
 • nie instaluj i nie używaj nieznanego oprogramowania otrzymanego pocztą elektroniczną lub pozyskanego z nieznanego lub niezaufanego źródeł (programy takie mogą np. podłączać i instalować szpiegowskie oprogramowanie);
 • nie zezwalaj osobom trzecim na manipulowanie komputerem i urządzeniem mobilnym lub instalację oprogramowania;
 • nie korzystaj ze stron banków, poczty elektronicznej czy portali społecznościowych, które nie mają ważnego certyfikatu ;
 • staraj się nie odwiedzać stron, które oferują niesamowite atrakcje (darmowe filmiki, muzykę, albo łatwy zarobek) – często na takich stronach znajdują się ukryte wirusy, trojany i inne zagrożenia;
 • nie zostawiaj danych osobowych w niesprawdzonych serwisach i na stronach, jeżeli nie masz absolutnej pewności, że nie są one widoczne dla osób trzecich;
 • nie wysyłaj w wiadomościach e-mail żadnych poufnych danych w formie otwartego tekstu – niech np. będą zabezpieczone hasłem i zaszyfrowane – hasło przekazuj w sposób bezpieczny;
 • wykonuj kopię zapasową wszystkich ważnych dla siebie plików i upewnij się, że potrafisz je przywrócić w przypadku takiej potrzeby;
 • pamiętaj, że żaden Bank, Sklep czy Urząd nie wysyła e-maili i nie dzwoni do swoich klientów / interesantów z prośbą o podanie hasła lub loginu w celu ich weryfikacji;
 • Zgłaszaj każdą podejrzaną aktywność przez formularz na stronie incydent.cert.pl lub mailem na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Podejrzane SMS-y prześlij bezpośrednio na numer +48 799 448 084. Rekomendujemy zapisanie tego numeru w kontaktach.

Zrozumienie zagrożeń cyberbezpieczeństwa i stosowanie sposobów zabezpieczania się przed zagrożeniami to wiedza niezbędna każdemu użytkownikowi komputera, smartphona czy też usług internetowych.

Warto również zapoznać się z informacjami prezentowanymi poniżej:

 • OUCH! To cykliczny, darmowy zestaw porad bezpieczeństwa dla użytkowników komputerów. Każde wydanie zawiera krótkie, przystępne przedstawienie wybranego zagadnienia z bezpieczeństwa komputerowego wraz z listą wskazówek jak można chronić siebie, swoich najbliższych i swoją organizację. Zobacz wszystkie polskie wydania OUCH! na stronie CERT Polska.
 • STÓJ.POMYŚL.POŁĄCZ jest polską wersją międzynarodowej kampanii THINK. CONNECT.™, mającej na celu podnoszenie poziomu świadomości społecznej w obszarze cyberbezpieczeństwa poprzez informowanie o zagrożeniach i sposobach radzenia sobie z nimi, promowanie zachowań służących poprawie bezpieczeństwa internautów, ich rodzin i otoczenia. Zapoznaj się z dobrymi praktykami opublikowanymi na stronach kampanii oraz z dostępnymi na niej materiałami do pobrania.
 • Poradnik Dobrych Praktyk jest zbiorem darmowych instrukcji napisanych prostym, jasnym oraz przyjaznym językiem. W Poradniku Dobrych Praktyk in.: pokazano w jakiś sposób korzystać z magazynu haseł, szyfrować pliki i foldery, sprawdzać czy pliki oraz strony internetowe zawierają wirusy, szyfrować pamięci przenośne typu pendrive.
 • CERT Polska to zespół działający w strukturach NASK (Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej) – państwowego instytutu badawczego prowadzącego działalność naukową, krajowy rejestr domen .pl i dostarczającego zaawansowane usługi teleinformatyczne. CERT to pierwszy powstały w Polsce zespół reagowania na incydenty, zagrożenia w sieciach komputerowych.

 

ZADANIA REALIZOWANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH

 

 

W zakres inwestycji wchodzą: wykonanie nawierzchni asfaltowej jezdni, obustronnych chodników, peronu autobusowego, miejsc parkingowych, budowa kanalizacji deszczowej, wymiana wodociągu oraz doświetlenie przejść dla pieszych.

 

 

Zadanie pn. ,,Przebudowa drogi gminnej nr 260102W w miejscowościach Stara Ruskołęka i Ruskołęka-Parcele do drogi powiatowej nr 2604W”

W ramach realizacji zadania przewidziano przebudowę odcinka drogi o dł. 990 m do następujących parametrów:                                                                                                                      

 1.  Jezdnia - nawierzchnia bitumiczna (dwie warstwy wiążąca i ścieralna) o szerokości 5m i  przekroju 1x2.                                                                                                                                                                                                      
 2.  Pobocza - o szer. 0,75 m, utwardzone kruszywem łamanym                                                                                                                                                                                                                           
 3.  Zaplanowano budowę kanału technologicznego                                                                                                                                                                                                                                          
 4.  Dla odcinka wykonano projekt Stałej Organizacji Ruchu.                                                                                                                                                                                                                       
 5.  Odwodnienie do przydrożnych rowów - odtworzenie istniejących rowów                                                                                                                                                                                                                                         
 6.  Zaplanowano wykonanie 2 peronów przystankowych oraz 2 przejścia dla pieszych.

 

Klauzula informacyjna

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.
1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Andrzejewo ul. Warszawska 36, 07-305 Andrzejewo jest Wójt Gminy Andrzejewo 
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Pana Artura Kołodziej, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami RODO, tzn. dane będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, a w szczególnych przypadkach - na podstawie Państwa zgody albo w związku z wykonywaniem umowy, której są Państwo stroną. 
4. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Państwa danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
5. W zakresie danych osobowych Państwa dotyczących, przysługują Państwu następujące prawa:
• prawo dostępu do danych osobowych,
• prawo sprostowania danych np. gdy są nieaktualnie lub nieprawdziwe,
• prawo do usunięcia danych – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 17 RODO,
• prawo ograniczenia przetwarzania – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 18 RODO,
• prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 21 RODO,
• prawo do cofnięcia zgody – tylko jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO,
• prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
7. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych.
8. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania.

 

 

BIP

bip

Kontakt

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  +48 86 271 70 03
  +48 86 271 70 03
  07-305 Andrzejewo
ul. Warszawska 36
konto bankowe 
BS w Ostrowi Mazowieckiej oddz. Andrzejewo
82892310470700087920070001

Skontaktuj się z nami