Oferty pracy

Kierownik 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrzejewie
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy –
referent ds. świadczeń wychowawczych

 1. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie powinna spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku:
  1. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz  korzysta z  pełni praw publicznych.
  2. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.
  3. Niekaralność za umyślne przestępstwo prawne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  4. Wykształcenie – minimum średnie (2 lata stażu pracy w administracji samorządowej).
  5. Nieposzlakowana opinia.
  6. Biegła znajomość obsługi komputera.
    
 2. Znajomość aktów prawnych:
  1. Ustawa o świadczeniach rodzinnych.
  2. Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
  3. Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
  4. Ustawa o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.
  5. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie realizacji rządowego programu „Dobry start”.
  6. Ustawa o systemie oświaty.
  7. Ustawa o pracownikach samorządowych.
  8. Ustawa o ochronie danych osobowych.
  9. Kodeks Postępowania Administracyjnego.
    
 3. Wymagania dodatkowe:
  1. Mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.
  2. Umiejętność analizy dokumentów, logicznego myślenia, pracy w zespole, korzystania z przepisów prawa.
  3. Odpowiedzialność, samodzielność, dokładność, komunikatywność.
  4. Znajomość systemu komputerowego TT – POMOC.
  5. Znajomość aplikacji CAS.
 1. 4.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  1. Przyjmowanie oraz weryfikacja wniosków w sprawie ustalania prawa do świadczenia  wychowawczego.
  2. Prowadzenie postępowań w sprawach o świadczenia wychowawcze.
  3. Prowadzenie postępowań w zakresie nienależnie pobranych świadczeń.
  4. Sporządzanie list wypłat świadczeń wychowawczych.
  5. Sporządzanie sprawozdań i informacji w zakresie świadczeń wychowawczych.
  6. Przygotowywanie decyzji administracyjnych.
  7. Przygotowywanie korespondencji oraz dokumentów związanych z przyznanymi świadczeniami.
  8. Prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją świadczeń wychowawczych.
  9. Zastępstwo pracownika realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego.
  10. Wykonywanie innych zadań i poleceń przełożonych.
 1. 5.Wymagane dokumenty:
  1. Życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej.
  2. List Motywacyjny.
  3. Kwestionariusz osobowy.
  4. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie.
  5. Kserokopie dokumentów potwierdzających  doświadczenie: kursy, szkolenia itd.
  6. Oświadczenie o niekaralności oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych.
  7. Oświadczenie o stanie zdrowia.
    
 2. 6.Warunki pracy na w/w stanowisku:
  1. Miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrzejewie.
  2. Wymiar czasu pracy: pełny etat.
  3. Stanowisko: referent ds. świadczeń wychowawczych.
  4. O stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018r., poz. 1260, 1669).
  5. Rodzaj umowy: umowa o pracę – pierwsza na czas określony. W przypadku osób podejmujących pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym, również na czas określony do 6 miesięcy, przy czym dalsze zatrudnienie uzależnione będzie od odbycia służby przygotowawczej i zdania egzaminu z wynikiem pozytywnym.
    
 3. 7.Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy   Społecznej w Andrzejewie.
 4. 8.Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty poświadczające wykształcenie należy składać w postaci kserokopii. W przypadku zatrudnienia Kandydatka/Kandydat będzie obowiązany dostarczyć oryginalne dokumenty do wglądu oraz złożyć oryginał zaświadczenia o niekaralności. Inne dokumenty poza wskazanymi powyżej nie będą przyjmowane i nie mają wpływu na procedurę rekrutacyjną.

Kandydatka/Kandydat zobowiązana/y będzie do wskazania numeru telefonu, pod którym będzie możliwy kontakt w celu przeprowadzenia procedury naboru.

Wymagane dokumenty aplikacyjne jak: CV, list motywacyjny, powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r., poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) i odręcznie podpisane.

Brak własnoręcznego podpisu na w/w dokumentach pod klauzulą powoduje niespełnienie wymagań formalnych.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrzejewie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz  zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6 %.

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Nabór na wolne stanowisko pracy – referent ds. świadczeń wychowawczych” w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrzejewie, pokój Nr 4 w Andrzejewie, ul. Warszawska 36, do 15 marca 2019 roku  do godziny 1530 (w przypadku przesłania pocztą decyduje data wpływu dokumentów do Ośrodka).

Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

O miejscu i terminie kolejnych etapów naboru Kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrzejewie oraz tablicy informacyjnej Ośrodka.

Konkurs może zostać unieważniony bez podania przyczyny.

Kierownik

Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej

w Andrzejewie

 

Robert Kaniecki

 

Kwestionariusz osobowy

Oświadczenie o niekaralności

 

Oświadczenie o stanie zdrowiaOświadczenie o zdolności prawnej

BIP

bip

Kontakt

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  +48 86 271 70 03
  +48 86 271 70 03
  07-305 Andrzejewo
ul. Warszawska 36
konto bankowe 
BS w Ostrowi Mazowieckiej oddz. Andrzejewo
82892310470700087920070001

Skontaktuj się z nami