OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ W 2016 r. ZADAŃ PUBLICZNYCH

 

 

Wójt Gminy Andrzejewo działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016, poz. 239) oraz Uchwały   nr XIV/87/2016 Rady Gminy Andrzejewo, z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Andrzejewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,  o których mowa     w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na 2016 rok.
 
 
 

Ogłasza otwarty konkurs  ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r.  w zakresie:

I. Rodzaj zadania
Kultura fizyczna
a.  wspieranie zajęć szkoleniowych w zakresie różnych dyscyplin sportu, mających   na celu przygotowanie zawodników klubów i stowarzyszeń do rywalizacji sportowej, w tym   do udziału w organizowanych przez związki sportowe rozgrywkach ligowych, turniejach  i zawodach;
b.wspieranie imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych dla dzieci  i młodzieży  oraz mieszkańców Gminy, zarówno na terenie Gminy, jak i poza jej granicami;
c.wspieranie organizacji dla dzieci i młodzieży szkolnej pozalekcyjnych zajęć sportowo rekreacyjnych w zakresie równych dyscyplin sportu młodzieżowego;
d.nowatorskie i innowacyjne projekty mające na celu upowszechnianie rozwoju sportu, turystyki i rekreacji.
II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
            Wysokość środków przeznaczona na wspieranie zadań w roku 2016 wynosi – 11 000 zł.
III. Zasady przyznawania dotacji:
1. Powierzenie wykonania ww. zadań lub wsparcie realizacji i udzielenie dotacji nastąpi  z zachowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 14 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239) i innych właściwych przepisów.
2. Wójt Gminy udzieli dotacji na realizację ofert wyłonionych w otwartym konkursie poprzez zawarcie umowy.
3. Do podmiotów uprawnionych, mogących otrzymać dotację w ramach otwartego konkursu ofert zaliczają się organizacje pozarządowe, podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, spółdzielnie socjalne oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane, prowadzące działalność pożytku publicznego.
IV. Termin i warunki realizacji zadania:
1. Realizacja zadań powinna w całości nastąpić w okresie  od dnia podpisania umowy do dnia                              10 listopada 2016 r.
2. Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością i zgodnie z zawartymi umowami oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofertach.
3.Oferenci zobowiązani są do:
-otwarcia odrębnego rachunku bankowego
-sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego w terminach określonych w umowie.
V. Termin i warunki składania ofert:
1. Oferty należy składać wyłącznie na drukach, których wzór określa załącznik nr 1 do Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25). Formularz oferty dostępny jest na stronie internetowej:  www.bip.andrzejewo.pl
2. Do oferty należy dołączyć:
- aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczącego statusu prawnego uprawnionego podmiotu prowadzonej przez niego działalności (wystawiony nie później  niż 3 miesiące przed dniem otwarcia ofert). W przypadku organizacji zarejestrowanych w KRS dopuszcza się  złożenie wydruku ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości  https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu;
- aktualny statut, o ile przepisy prawa przewidują opracowanie takiego dokumentu dla danego podmiotu;
2. Oferty można składać:
Urząd Gminy w Andrzejewie,  ul. Warszawska 36, 07-305 Andrzejewo w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 kwietnia 2016 r.  do godz. 15.30 w Sekretariacie Urzędu Gminy (decyduje data wpływu                  do kancelarii) lub przesyłać na ww. adres (decyduje data wpływu do kancelarii)
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem : „KONKURS OFERT   NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2016 r.”
Oferta, która wpłynie po ww. terminie, nie będzie objęta procedurą konkursową.
Pouczenie:
1.Wszystkie strony oferty powinny być ze sobą połączone (np. zszyte) i ponumerowane i parafowane.
2.Oferty nie podlegają uzupełnieniu ani korekcie.
3.Nie będą przyjmowane wnioski przesyłane drogą elektroniczną.
4.Ofertę oraz załączniki należy składać w jednym egzemplarzu.
5.Wszystkie pola muszą zostać czytelnie wypełnione. W pola, które nie odnoszą się do oferenta, należy wpisać „nie dotyczy”.
6.W dokumencie nie wolno dokonywać skreśleń i poprawek, poza wyraźnie wskazanymi rubrykami.
7.W przypadku opcji „niepotrzebne skreślić”, należy dokonać właściwego wyboru.
8.We wskazanych miejscach należy umieścić pieczęć podmiotu.
9.Ofertę muszą podpisywać osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu i składania oświadczeń woli w jego imieniu.
10.W przypadku wystawienia przez ww. osoby upoważnień do podpisywania dokumentów (lub określonych rodzajów dokumentów), upoważnienia muszą być dołączone do oferty.
11.Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.
12.Nie dostosowanie się do pouczenia  może skutkować odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych.
V. Termin i tryb i kryteria wyboru oferty:
1.Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż 7 dni od ostatniego dnia przyjmowania ofert.
2.Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016, poz. 239) oraz Rocznego programu współpracy Gminy Andrzejewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24  kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                                         i o wolontariacie na 2016  rok, przyjętego Uchwałą Nr XIV/87/2016 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 24 lutego 2016 r.  dokona komisja konkursowa powołana w celu opiniowania złożonych ofert.
3.Wyboru ofert dokonuje się w oparciu o następujące kryteria:
            - zawartość merytoryczna oferty,
            - dotychczasowe doświadczenie oferenta przy realizacji tego typu zadania,
            - uregulowana sytuacja formalno-prawna podmiotu składającego ofertę,
            - kompletność oferty i załączników,
            - posiadanie odpowiednich do realizacji zadania zasobów materialnych i kadrowych.
4.Konkurs rozstrzyga Wójt Gminy po zapoznaniu się z opinią Komisji konkursowej, który dokonuje wyboru ofert najlepiej służących realizacji zadania.
5. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.
6.Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne, sporządzone według obowiązującego wzoru                   w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
7.Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie przed datą rozpoczęcia realizacji zadania,  umowy pomiędzy Gminą Andrzejewo a organizacją składającą ofertę.
8.Dotacja może być przeznaczona wyłącznie na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych                           z realizacją zadania publicznego, niezbędnych do jego realizacji.
9.Informacja o wyborze ofert i udzieleniu dotacji zostanie zamieszczona:
            a) w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.andrzejewo.pl
            b) na stronie internetowej www.andrzejewo.pl
            c) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Andrzejewie.
10.Od decyzji Wójta Gminy w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.
11.Podmioty składające oferty zostaną pisemnie powiadomione o podjętych decyzjach.
VI. Gmina Andrzejewo nie realizowała w 2015 i 2016 roku zadań publicznych ww. rodzaju poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 14 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239)

 

 

BIP

bip

Kontakt

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  +48 86 271 70 03
  +48 86 271 70 03
  07-305 Andrzejewo
ul. Warszawska 36
konto bankowe 
BS w Ostrowi Mazowieckiej oddz. Andrzejewo
82892310470700087920070001

Skontaktuj się z nami