Ogłoszenie wyników konkursu

Kategoria: Organizacje pozarządowe Odsłony: 2596

Andrzejewo, dn. 07.04.2016 r.

Ogłoszenie

wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Andrzejewo   w 2016 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515)

ogłaszam

że w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu:

Kultura fizyczna – wspieranie zajęć szkoleniowych w zakresie różnych dyscyplin sportu, mających na celu przygotowanie zawodników klubów i stowarzyszeń do rywalizacji sportowej, w tym  do udziału w organizowanych przez związki sportowe rozgrywkach ligowych, turniejach i zawodachdotacja z budżetu gminy zostanie udzielona następującym organizacjom pozarządowym:

1. GMINNY KLUB SPORTOWY MAX ROL ANDRZEJEWO – oferta nr 1

            Przeznaczenie dotacji– projekt pn. „ŁĄCZY NAS PIŁKA”

            Kwota dotacji–  11 000,00 zł.

Wójt Gminy Andrzejewo

     Michał Rutkowski