Debata społeczna na temat bezpieczeństwa w gminie Andrzejewo

150328W dniu 26 marca 2015 r. w Urzędzie Gminy w Andrzejewie odbyła się III debata społeczna na temat bezpieczeństwa w gminie Andrzejewo.

W debacie wzięli udział:
- podkom. Krzysztof Gołębiewski zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Małkini Górnej
- Marek Jastrzębski Kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych
- Urszula Wołosiewicz Wicestarosta Ostrowski

Finalista wojewódzkiego konkursu z biologii

150327Miło nam poinformować, iż Jakub Świderski uczeń klasy IIIa Gminnego Gimnazjum w Andrzejewie został finalistą Wojewódzkiego Kuratoryjnego Konkursu Przedmiotowego z biologii. Tym samym znalazł się w prestiżowym gronie 50 uczniów wyróżniających się rozległą wiedzą w dziedzinie biologii. Należy podkreślić, iż wyżej wymieniony konkurs organizowany jest z myślą o uczniach szczególnie uzdolnionych. Wymaga on od nich wytężonej pracy i nabycia wiedzy znacznie wykraczającej poza program nauczania realizowany na poziomie gimnazjalnym. Każdy z trzech etapów (szkolny, rejonowy i wojewódzki) sprawdza również umiejętność twórczego myślenia do rozwiązywania zawiłych zadań problemowych.

Wynik naszego gimnazjalisty jest, dowodem na to, iż wytężona praca i zaangażowanie są drogą do sukcesu. Gratulujemy serdecznie i życzymy Jakubowi dalszych suk

I Dzień Wiosny w SP w Andrzejewie

150326Wspólne obchody Pierwszego Dnia Wiosny na stałe wpisały się w kalendarz imprez i uroczystości Szkoły Podstawowej w Andrzejewie. W tym roku 20 marca 2015 r. już po raz drugi uczniowie ze swoimi wychowawcami uczestniczyli w II Edycji Miniolimpiady Sportowej z okazji ,,Dnia Wiosny”.  Impreza ta odbywała się pod hasłem: ,,Żegnamy zimę - witamy wiosnę na sportowo”.Tradycyjnie Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego powitał uczestników miniolimpiady sportowej. Następnie odbyło się uroczyste wniesienie znicza olimpijskiego i zaprezentowanie się uczestników z poszczególnych klas. Klasy I –III rozegrały mecz  w ,, Dwa ognie”, a klasy IV – VI w ,,Unihokeja”.  Zawody przebiegały  zgonie z zasadami fair play. Po rozgrywkach nastąpiło uroczyste zakończenie miniolimpiady sportowej i wręczenie dyplomów. Dla klas I – III przygotowano medale z logo szkoły. Obchody Dnia Wiosny przygotowały panie: Bożena Kotomska nauczyciel wych. fizycznego i Barbara Ołdakowska nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.

Zaproszenie na debatę społeczną

herb malyWójt Gminy Andrzejewo zaprasza wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału w DEBACIE SPOŁECZNEJ, która odbędzie się 26 marca o godzinie 10:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy.

Jest to kolejna edycja policyjnego programu zapobiegania przestępczości i innym zjawiskom patologii społecznej. Spotkania takie pozwalają na wymianę informacji między Policją, a mieszkańcami w celu poprawy bezpieczeństwa.

Debaty społeczne przeprowadzane są w ramach Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań  „Razem Bezpieczniej” koordynującego działania Policji, administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych w celu poprawy bezpieczeństwa porządku publicznego.
 
Zapraszamy do aktywnego udziału.

11 marca – Dzień Sołtysa

150311W związku z przypadającym 11 marca Dniem Sołtysa, Wójt Gminy Andrzejewo – Michał Rutkowski –  składa wszystkim Sołtysom z terenu Gminy Andrzejewo, najlepsze życzenia samych sukcesów zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Corocznie 11 marca na terenie całej Polski obchodzony jest Dzień Sołtysa. Jest  to świetna okazja do wyrażenia wyrazów szacunku dla sołtysów, a także podziękowania za ich ciężką pracę i zaangażowanie w realizację wszelkich projektów oraz działalności na rzecz rozwoju i poprawy jakości życia całej społeczności naszej gminy.

Umowa na remont świetlicy w Starej Ruskołęce już podpisana

herb malyW dniu 27.02.2015 r. podpisana została umowa na remont budynku świetlicy wiejskiej w Starej Ruskołęce. Prace obejmą m.in. docieplenie ścian, wymianę okien i drzwi oraz pokrycia dachu, wykonanie nowych instalacji i okładzin ściennych, a także utwardzenie terenu kostką brukową i jego ogrodzenie. Ponadto zakres inwestycji obejmuje zakup wyposażenia świetlicy w tym stołów, ławek i mebli kuchennych. Wykonawcą robót jest firma „DROŻĘCKI” Marek Drożęcki z miejscowości Konopki Jabłoń.

Termin zakończenia prac przewidywany jest na 29 maj 2015 r. Całkowity koszt inwestycji to kwota 298.790,55 zł. Remont budynku świetlicy wiejskiej dofinansowany jest w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznawania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013.
Dla mieszkańców wsi Stara Ruskołęka jest to ogromny powód do radości, ponieważ obecny budynek od wielu lat „straszył swoim wyglądem”. Z inicjatywy Prezesa OSP – Wiesława Kalupy i Pani sołtys – Lidii Frączyk chętni mieszkańcy część prac porządkowych i przygotowawczych wykonali we własnym zakresie angażując swój sprzęt i poświęcając wolny czas.

 

Inicjatywa lokalna w gminie Andrzejewo

150303Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Ustawa definiuje inicjatywę lokalna jako formę współpracy jednostek samorządu terytorialnego z ich mieszkańcami w celu wspólnego zrealizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej.
W ramach inicjatywy lokalnej mieszkańcy jednostki samorządu terytorialnego bezpośrednio lub za pośrednictwem organizacji pozarządowych albo podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy mogą złożyć wniosek o realizację zadania publicznego do jednostki samorządu terytorialnego, na terenie której mają miejsce zamieszkania lub siedzibę.
Przyjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej umożliwi zwiększenie aktywności obywatelskiej mieszkańców naszej gminy w celu wspólnego i szybszego wykonywania zadań publicznych.
W dniu 26 lutego 2015 r. odbyła się IV Sesja Rady Gminy Andrzejewo na której podjęta została m.in. uchwała w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Poza tym przyjęto także uchwały w sprawie:
·         przystąpienia  Gminy Andrzejewo do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej
·         przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Andrzejewo na 2015 rok
·         uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Andrzejewo na lata 2015 – 2020
·         zmian w budżecie gminy na 2015 r.
·         zaciągnięcia kredytu długoterminowego

 

SZKODY POWODOWANE PRZEZ BOBRY

150227Liczba bobrów w Naszej Gminie wzrasta z każdym rokiem, wraz z nią wzrasta skala szkód wyrządzanych przez te zwierzęta. Najczęściej spotykane to: podtapianie gruntów w wyniku budowy tam, blokowanie przepustów oraz niszczenie grobli i drzew. Pewne szkody w rolnictwie może powodować także kopanie kanałów w celu ułatwienia transportu pożywienia oraz tąpnięcia gruntu w przypadkach kopania nor pod powierzchnią ziemi. Mogą one być przyczyną uszkodzeń sprzętu i zagrożeniem dla zwierząt gospodarskich.

Podkategorie

Podkategorie

BANERY

statystyka

 

 

Dane Statystyczne

CAF

 

 

 

Wspólna Metoda Oceny

KDR

 

 

 

Karta Dużej Rodziny

epuap

 

 

 

Załatwiaj sprawy urzędowe przez internet

BIP

bip

Kontakt

 
  +48 86 271 70 03
  +48 86 271 70 03
  07-305 Andrzejewo
ul. Warszawska 36
konto bankowe 
BS w Ostrowi Mazowieckiej oddz. Andrzejewo
82892310470700087920070001

Skontaktuj się z nami