Drogownictwo

Kategoria: Infrastruktura Odsłony: 577

I N F O R M A C J A
Wójta Gminy Andrzejewo
z dnia  23.04.2015 r.

    W imieniu  zarządcy drogi,  na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 j. t.) informuję, że przygotowywane są następujące zadania inwestycyjne pn.:

- „Rozbudowa drogi gminnej nr 260109W Załuski-Lipniewo – Pieńki-Żaki”
- „Przebudowa ul. Pułtuskiej w Andrzejewie wraz z odwodnieniem”

W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału.
Kanał udostępniony będzie na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7 – 7 f ustawy  o drogach publicznych,
Zgłoszenia należy kierować na piśmie na adres:

Urząd Gminy w Andrzejewie
ul. Warszawska 36
07-305 Andrzejewo

Jak stanowi art. 4 pkt. 15 a powołanej ustawy, kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:
a)    urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
b)    linii telekomunikacyjnych wraz a zasilaniem oraz linii energetycznych, nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
Informuje się ponadto, że w myśl art. 39 ust. 6b ustawy o drogach publicznych, podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez  zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty (zawarcia umowy najmu lub dzierżawy kanału), jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.
 
                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                    
Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Gminy w Andrzejewie  www.andrzejewo.pl oraz przesłana do wiadomości Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, 01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 18/20.