Dodatek osłonowy – nowe świadczenie!

Kategoria: News Odsłony: 459

Szanowni Państwo – Mieszkańcy Gminy Andrzejewo,

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrzejewie informuje, iż można już składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek osłonowy.

Dodatek osłonowy stanowi element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym będzie on przysługiwał osobie:

*dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 111 ze zm.).

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł. W sytuacji gdy wysokość dodatku osłonowego ustalona według mechanizmu złotówka za złotówkę będzie niższa niż 20 zł dodatek ten nie przysługuje. 

Wysokości dopłat w skali roku w ramach dodatku osłonowego:

**podwyższone kwoty dofinansowania są uzależnione od źródła ogrzewania

– wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków****, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i  remontów oraz  o  centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).

****aby otrzymać wyższą kwotę dodatku osłonowego główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego musi być już wpisane (na dzień złożenia wniosku o dodatek osłonowy) do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków – zgłoszenie to można zrobić w Urzędzie Gminy w Andrzejewie (pokój Nr 10 – I piętro).

Ważne!

Jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy?

Wnioski można składać:

Wnioski można złożyć bezpośrednio w pokoju Nr 5 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrzejewie, w godzinach urzędowania Ośrodka: poniedziałek – piątek od godziny 7:30 do 15:30.

Jeśli wniosek zostanie złożony po 31 października 2022 r., nie zostanie rozpoznany.

Formularz wniosku o dodatek osłonowy jest dostępny w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrzejewie oraz poniżej (na dole strony).

Prosimy o prawidłowe i uważne wypełnianie druku wniosku.

Składając wniosek w okresie do 31 lipca 2022 r. będą brane pod uwagę dochody z 2020 r., natomiast składając wniosek w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 października 2022 r. - dochody z 2021 r. Nie trzeba przedstawiać w gminie zaświadczeń o rocznych dochodach. Dotyczy to zarówno wniosku w wersji papierowej jak i 

elektronicznej.  Informacje podawane we wniosku o dodatek osłonowy są oświadczeniem wnioskodawcy składanym pod rygorem świadomości odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty pod numerem 86 271 71 20 w godzinach urzędowania Ośrodka.

Pozostałe informacje

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Wypłata dodatku osłonowego odbywa się w dwóch równych ratach:
I rata w terminie do dnia 31 marca 2022 r.
II rata w terminie do dnia 2 grudnia 2022 r.

W przypadku gdy osoba, złoży wniosek o wypłatę dodatku osłonowego później niż na 2 miesiące przed upływem ww. terminów, dodatek osłonowy jest wypłacany jednorazowo, niezwłocznie po przyznaniu tego dodatku.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 31 października 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Decyzja wydawana jest tylko w przypadku odmowy przyznania dodatku osłonowego, uchylenia lub zmiany prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcia w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego.

Organ przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu dodatku osłonowego na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, organ przyjmujący wniosek informuje go o możliwości odebrania informacji o przyznaniu dodatku osłonowego.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1) – ustawa weszła w życie w dniu 4 stycznia 2022 r.

 

ZAŁACZNIKI DO POBRANIA