Wójt Gminy Andrzejewo z absolutorium

Kategoria: News Odsłony: 543

IMG 20200710 110256W dniu 10 lipca 2020 roku w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Andrzejewie odbyła się XVI Sesja Rady Gminy Andrzejewo. W Sesji uczestniczyli Radni oraz Sołtysi z zachowaniem odpowiednich zasad bezpieczeństwa – każdy miał ze sobą maseczkę. Zachowano odpowiednie odległości pomiędzy osobami.

Na samym początku zgromadzeni zapoznali się z raportem o stanie Gminy Andrzejewo za rok 2019. Kolejnym punktem Sesji było przyjęcie uchwał w sprawach:

a)     udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Andrzejewo

b)     rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2019 rok

c)     udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Andrzejewo

d)     zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Andrzejewo na lata 2020-2032

e)     zmiany budżetu gminy na rok 2020

f)      wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przyjęcia przez Gminę Andrzejewo zadania w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych

g)     określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Andrzejewo na rok szkolny 2020/2021

h)     przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w gminie Andrzejewo

Wszystkie uchwały zostały przegłosowane jednogłośnie.

Przechodząc do punktu rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2019 głos zabrała Wójt Gminy Andrzejewo Beata Ponichtera. Omówiła ona wykonanie budżetu gminy za 2019 rok. Wójt Gminy poinformowała zebranych, iż w roku 2019 dochody budżetowe gminy zaplanowano na kwotę 20.101.773,75 zł. Zostały one wykonane w 99,7% na kwo 19.914.462,98 zł.

Wydatki budżetowe zaplanowano na kwotę 21.562.667,75 zł. Zostały one wykonane w 98,35% na kwo 21.207.732,98 zł.

Wójt Gminy omówiła również najważniejsze inwestycje, które zostały wykonane w ramach budżetu m.in.:

- przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Królach Małych oraz budowa budynku magazynowego do przechowywania osadu sprasowanego

- odbudowa drogi powiatowej w miejscowości Ołdaki – Polonia o długości 1,631 km

- przebudowa drogi powiatowej 2606W Andrzejewo – granica województwa

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zaręby – Choromany

- zagospodarowanie centrum miejscowości Andrzejewo

- wymiana nawierzchni boiska sportowego w Andrzejewie

Kolejnym, a zarazem najważniejszym punktem XVI Sesji Rady Gminy było udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy. Podczas głosowania Radni Gminy Andrzejewo jednomyślnie udzielili absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2019 r. Wójtowi Gminy Andrzejewo Pani Beacie Ponichtera. Pani Wójt otrzymała podziękowanie od całej Rady a w ramach uznania Przewodnicząca Rady Gminy Andrzejewo Pani Justyna Kazimierczuk wręczyła na ręce Pani Wójt bukiet kwiatów.

Wójt Gminy podziękowała wszystkim Radnym, Sołtysom i pracownikom Urzędu Gminy oraz jednostkom organizacyjnym Gminy za pomoc w realizacji budżetu Gminy Andrzejewo za 2019 r.