Nabory wniosków realizowane przez LGD „ZIELONE SIOŁO” w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2014-2020 w 2020 r.

Nabory wniosków realizowane przez LGD „ZIELONE SIOŁO”

w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2014-2020

w 2020 r.

 

vvvvStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” informuje o możliwości składania wniosków w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji składanych w ramach:

  • Przedsięwzięcia 1 (P.1)„Wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej”,
  • Przedsięwzięcia 3B (P.3B) „Wsparcie na zakup sprzętu/ wyposażenia/ infrastrukturyw ramach projektów grantowych.

Wzory wniosków i dokumentacji konkursowej znajdą Państwo na stronie www.zielonesiolo.pl w zakładce „NABORY WNIOSKÓW”.

Są to ostatnie nabory realizowane w perspektywie unijnej PROW na lata 2014-2020 na realizację działań związanych z wdrażaniem LSR na obszarze LGD „ZIELONE SIOŁO”, tj.:

  • gminy miejsko - wiejskiej Brok,
  • gmin wiejskich: Andrzejewo, Boguty - Pianki, Małkinia Górna, Nur, Ostrów Mazowiecka, Stary Lubotyń, Szulborze Wielkie, Wąsewo, Zaręby Kościelne.

Pomoc na operacje przysługuje projektom wybranym w ramach dostępnego limitu środków finansowych podanym w ogłoszeniu o konkursie. Kolejność ustala się na podstawie liczby punktów uzyskanych w ramach oceny prowadzonej z zastosowaniem lokalnych kryteriów wyboru operacji określonych w LSR i wskazanych w ogłoszeniu.

Przedsięwzięcie 1 (P.1) Wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej”

O pomoc mogą ubiegać się:

-        osoby pełnoletnie,

-        posiadające obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

-        mające miejsce zamieszkania na obszarze LGD,

-        którym został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków
o przyznanie płatności, nadawanym przez ARiMR.

 

Poziom dofinansowania: PREMIA finansowa w wysokości 70.000,00 zł wypłacana w dwóch transzach:

-        80% po podpisaniu umowy i złożeniu wniosku o płatność I transzy pomocy,

-        20% po zakończeniu realizacji operacji, złożeniu sprawozdania oraz wniosku o płatność II transzy pomocy.

 

Warunki jakie trzeba spełnić:

-        koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych,

-        wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31grudnia 2022 r.,

-        operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze działania LGD „ZIELONE SIOŁO,

-        inwestycje trwale związane z nieruchomością w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się
o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji(nieruchomość ta musi posiadać odpowiednie przeznaczenie do prowadzenia danego typu działalności określone w planie zagospodarowania przestrzennego dotyczące danej działki i nieruchomości),

-        została wydana ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jej wydanie jest wymagane odrębnymi przepisami,

-        operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem,

-        realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych.

Pomoc przyznawana jest, jeżeli:

1) podmiot ubiegający się o jej przyznanie:

-        nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba że podejmuje działalność sklasyfikowaną w PKD jako produkcja artykułów spożywczych lub napojów,

-        w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie wykonywał działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia
6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, w szczególności nie był wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

-        nie została mu dotychczas przyznana pomoc na operację w tym zakresie,

2) zakłada we własnym imieniu działalność gospodarczą oraz:

-        zgłosi się do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego i podlega tym ubezpieczeniom do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, lub

-        utworzy co najmniej jedno miejsce pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem operacji, na podstawie umowy o pracę i utrzyma go do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej,

  

3) osiągnie co najmniej 30% zakładanego w Biznesplanie ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług do dnia, w którym upłynie rok od dnia wypłaty płatności końcowej.

 

Koszty kwalifikowalne:

-        ogólne, nie więcej niż 10 % kosztów kwalifikowlnych, które mogą być poniesione przed dniem złożenia wniosku, tj. honoraria architektów, inżynierów, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo w zakresie zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego,
w tym studia wykonalności,

-        zakup robót budowlanych lub usług,

-        zakup lub rozwój oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,

-        zakup nowych maszyn lub wyposażenia oraz innych rzeczy w tym materiałów,

-        zakup nowych środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób (łącznie z kierowcą),

-        podatek od towarów i usług (VAT) – jeśli wnioskodawca nie jest płatnikiem podatku VAT.

Koszty są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne.

Działalności gospodarcze wykluczone ze wsparcia dla P.1:

-        działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach,

-        górnictwo i wydobywanie,

-        działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie,

-        przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków,

-        wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej,

-        produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych,

-        produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych,

-        produkcja metali,

-        produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz motocykli,

-        transport lotniczy i kolejowy,

-        gospodarka magazynowa.

 

Przedsięwzięcie 3 B (P.3B) „Wsparcie na zakup sprzętu/ wyposażenia/ infrastruktury
w ramach projektów grantowych.

 

Projekty grantowe składają się z co najmniej dwóch zadań, realizowanych przez beneficjentów z obszaru objętego LSR. W przypadku projektu grantowego to LGD udziela wsparcia grantobiorcom, a cały proces naboru wniosków, ich oceny i wyboru, w tym również zawieranie umów z grantobiorcami oraz wypłata środków (grantów) realizowana jest na poziomie LGD „ZIELONE SIOŁO” - beneficjenta projektu grantowego.

Grantobiorca to podmiot, któremu został przyznany grant na podstawie umowy o powierzenie grantu.

 

Zadanie to wyodrębniony zakres operacji (projektu grantowego), realizowanego przez pojedynczego Grantobiorcę zgodnie z umową o powierzenie grantu.

Grant kwota dofinansowania przyznana przez LGD Grantobiorcy na realizację zadania.

O pomoc mogą ubiegać się:

-        osoby fizyczne, które są pełnoletnimi obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz posiadają miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR,

-        osoby prawne, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddział znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, albo

-        jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR,

-        gmina, która znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR,

-         powiat, jeżeli przynajmniej jedna z gmin wchodzących w skład tego powiatu znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR.

 

Pozom dofinasowania:

-        dofinansowanie przyznane przez LGD Grantobiorcy na realizację zadania nie może być wyższe niż 8.000,00 zł oraz niższa niż 5.000,00 zł,

-        pomoc dla projektów  grantowych wynosi do 100% kosztów kwalifikowalnych.

Warunki jakie trzeba spełnić:

-        projekt nie może być współfinansowany z innych środków publicznych z wyjątkiem zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych oraz organizacji pożytku publicznego będącego organizacjami pozarządowymi,

-        Grantobiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej, z tym że w przypadku Grantobiorcy, który zgodnie ze swoim statutem w ramach swojej struktury organizacyjnej powołała jednostki organizacyjne, takie jak sekcje lub koła, pomoc jest wypłacana nawet gdy:

  1. Grantobiorca wykonuje działalność gospodarczą, jeżeli realizacja zadania, na które jest udzielany grant, nie jest związana z przedmiotem tej działalności, ale jest związana z przedmiotem działalności jednostki organizacyjnej Grantobiorcy,

-         operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze objętym LSR,

-         inwestycje trwale związane z nieruchomością będą realizowane na nieruchomości będącej własnością Grantobiorcy lub posiada on prawo do dysponowania nieruchomością na moment składania wniosku, przez okres realizacji zadania oraz przez okres jego trwałości,

 

Zakres pomocy:

-         zachowanie dziedzictwa lokalnego,

-        rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej,

-         promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych (służących wspólnej promocji produktów lub usług lokalnych).

 

Nie ma możliwości wsparcia zakupu używanych maszyn, urządzeń, sprzętu lub innego wyposażenia objętego operacją, za wyjątkiem zakupu eksponatów w ramach operacji dotyczących zachowania dziedzictwa. Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także wkład niepieniężny Wnioskodawcy.

Informacje zawarte w niniejszym artykule mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie na skutek zmiany przepisów prawnych.

 

Zainteresowanych Wnioskodawców zapraszamy do Biura LGD „ZIELONE SIOŁO”
od poniedziałku do piątku w godz. 8ºº - 16ºº.
Stowarzyszenie zapewnia Wnioskodawcy bezpłatne doradztwo w przygotowaniu wniosku o przyznanie pomocy po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z Biurem LGD.

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

„ZIELONE SIOŁO”

07-300 Ostrów Mazowiecka

ul. L. Mieczkowskiego 4 (I piętro)

tel. 602 778 363, fax (29) 745 20 20

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; www.zielonesiolo.pl

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ulotka opracowana przez LGD „ZIELONE SIOŁO” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

BIP

bip

Kontakt

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  +48 86 271 70 03
  +48 86 271 70 03
  07-305 Andrzejewo
ul. Warszawska 36
konto bankowe 
BS w Ostrowi Mazowieckiej oddz. Andrzejewo
82892310470700087920070001

Skontaktuj się z nami