Konsultacje społeczne w sprawie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Andrzejewo na lata 2016-2021

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 12 lipca 2016 r.

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016r. poz. 672) i art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016, poz. 353 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości następujące informacje: Wójt Gminy Andrzejewo przystąpił do opracowywania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Andrzejewo na lata 2016-2021.

Program na celu m.in. długotrwały, zrównoważony rozwój gminy, w którym kwestie ochrony środowiska są równoważne na równi z kwestiami rozwoju społecznego i gospodarczego. W związku z powyższym, osoby i podmioty zainteresowane mogą zapoznać się z treścią dokumentu oraz innych dokumentów zebranych w przedmiotowej sprawie (stanowiska innych organów, jeżeli są dostępne) w terminie od dnia 14.07.2016 r. do dnia 04.08.2016 r.: 1. w Urzędzie Gminy w Andrzejewie, ul. Warszawska 36, 07-305 Andrzejewo, pok. nr 12 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30, 2. na stronie internetowej www.andrzejewo.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.andrzejewo.pl . Uwagi i wnioski na formularzu konsultacji można składać, tj. od 14 lipca 2016 r. do 4 sierpnia 2016 r.: - w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy w Andrzejewie, ul. Warszawska 36, 07-305 Andrzejewo - ustnie do protokołu w ww. siedzibie Urzędu Gminy w Andrzejewie, ul. Warszawska 36, pok. nr 12 - za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Andrzejewo. Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353) uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Formularz uwag do projektu

BIP

bip

Kontakt

 
  +48 86 271 70 03
  +48 86 271 70 03
  07-305 Andrzejewo
ul. Warszawska 36
konto bankowe 
BS w Ostrowi Mazowieckiej oddz. Andrzejewo
82892310470700087920070001

Skontaktuj się z nami